meditácie

články

12.4.2024 o 16:16

 

Joga je viac než ásana.

 aktuálne cvičenia:
Liečivé zmyslové vnímanie

Nechceme Vás učiť a vnucovať Vám náš obraz sveta a človeka, chceme vo Vás podnietiť sily a schopnosti, ktorými si Vy sami vytvoríte pravdivý obraz o sebe a o svete.

Štúdium jogy

Pozývame Vás
na pravidelné stretnutie
- 10. mája 2024 - 16:16 - 19:19 hod.

Témy: podstata času
pestovanie kvalít Býka
Býk a ľudské zmysly
zrkadlenie Býka v jednom z 12 ľudských pohľadov na svet
prejavy Býka v rastlinnom svete
ásany primerané k téme a podporujúce snahy na stretnutí
cvičenia duše - predmetná meditácia - vznikanie a zanikanie
predmetná meditácia - objekt: myšlienka obsahujúca kvality Býka

Zúčastniť a zapojiť sa môžete kedykoľvek. Ozvite sa nám, ak máte záujem.

Cvičenia sú inšpirované prevažne knihami Heinza Grilla:
Cvičenia pre dušu a Meditationen (Die Erfahrung des Christus im Aethrischen)
a predovšetkým osobnými skúsenosťami zo spoločných cvičení s autorom (od r.1999).

  

Všetkých záujemcov srdečne pozývame na otvorené a pravidelné stretávanie pri štúdiu jogy a meditačných a iných cvičeniach duše v Bratislave. Z túžby po vzájomnosti a po spolupráci už dlhé roky organizujeme stretnutia ľudí, ktorí majú podobnú duchovnú cestu – cestu súčasnej jogy. Tu sa stretávame všetci ako rovnocenní a zaujímajúci sa spoločne o témy jogy. Našim spoločným úmyslom je, aby sme sa na obsahoch podieľali každý individuálne a súčasne všetci spoločne - aby sme spolupracovali ako spolupútnici na ceste. K štúdiu a meditovaniu sa môžete kedykoľvek pripojiť. Štúdium a cvičenia duše sú bezplatné.

Miesto: u Ondrušovcov na Koziarke -  KDE to je? 
o mieste, téme a iných otázkach sa môžete informovať: kontakt

Cvičením duše budeme vytvárať, doslova budovať duševnú stavbu svojho duševného tela. Podobne ako antický chrám, ktorý musel byť starostlivo a odborne navrhnutý a postavený, a ktorý sprostredkovával spojenie medzi pozemským a duchovným svetom, aj cvičenia duše nám pomáhajú budovať vnútorné duševné telo, ktoré má plniť rovnakú úlohu.

Cvičenia pre dušu

rozvíjanie

bohatého citového života

a nadobúdanie prvých nadzmyslových poznatkov


Študijno-meditačné stretnutie v piatok 15.3.2024 - rozvíjanie poznávania podstaty myšlienky v tichej otvorenosti duchu a ďalších kvalít Rýb.

cvičenie ásan
cvičenia duše
koncentrácia – meditácia
predmetná meditácia:
     jarný rozvoj púčikov
     charakteristika a cnosti RÝB
slobodné dýchanie

Ryby plávajú vlastne v éteri a voda je pre nich len mája. My máme taktiež rozvinúť vnímanie éteru, aby sme boli schopní vnímať éterického Krista.

Študijno-meditačné stretnutie v piatok 16.2.2024 - vytváranie meditačnej sily pre tvorbu budúcnosti - a ďalších kvalít Vodnára

Študijno-meditačné stretnutie v piatok 19.1.2024 - zakladanie jasných a konkrétnych cieľov pre tvorbu budúcnosti - rozvíjanie odvahy a ďalších kvalít Kozorožca

Študijno-meditačné stretnutie v piatok 22.12.2023 - meditačný obsah: báseň "Životný éter vytvára mier" 

   

Uvádzame dve básne na porovnanie: "Životný éter vytvára mier" je novým meditačným obsahom v decembri 2023. Báseň "Zimný čas" je staršia. 

Študijno-meditačné stretnutie v piatok 24.11.2023 - meditačný obsah: 

 

Počas rokov 2022 a 2023 sa stretnutiami vinie téma aktívneho tvorenia budúcnosti:

12 duchovných impulzov z kozmu na tvorbu budúcnosti

Každý mesiac sa venujeme jednému aspektu duchovných bytostí, ktoré vedú ľudstvo, kladú pred človeka možnosti vývoja a pozývajú ho k ich realizácii. V prvej časti stretnutia sa snažíme priniesť do spoločenstva myšlienky a obrazy k danej téme (konsolidácia). Potom sformulujeme základnú výzvu ako úlohu, ktorú človek (ľudstvo) pred sebou má a vytvoríme z tejto myšlienky jasný obraz. Nasleduje koncentrácia na myšlienkový obraz a meditácia.

V bežnom živote účastníkov má svoje miesto pravidelná meditácia a snaha o uskutočňovanie zadaného ideálu, ktorý sme na stretnutí dobre rozpracovali a ktorý má každý účastník možnosť vo svojom živote ďalej individuálne rozpracovávať, rozvíjať a uskutočňovať.

Téma: Malý strážca prahu (štúdium podľa Rudolfa Steinera: Poznávanie vyšších svetov, s.97)

Meditácia v piatok 17.3.2023:

„V mojej duši spočíva karma a zadržiava ma od opravdivých zážitkov duchovného sveta. Na základe spirituálnych obsažných textov si vytváram pravdivé, veľmi presné predstavy o duchovnom svete. Študujem ich naozaj veľmi presne, nefalšujem ich, ale dlhšiu dobu ich vnímam, až kým nevzplanú tichým ohňom v duši. V protiklade k tomu vnímam aj väzby, ktoré ma chcú odviesť od tejto činnosti a všetky možné mysliteľné prichystané ospravedlnenia. Sú výrazom malého strážcu prahu." Heinz Grill

Téma: Čo konkrétne môžeme robiť a akým smerom sa uberať v roku 2023 

Meditačný obsah: "Procesy rozpúšťania sa preto týkajú všetkých skúseností, ktoré človek podstúpil, lebo už viac nie sú k dispozícii ako potenciál sily, a tým je človek určitým spôsobom vyzývaný, aby zo stavu chýbajúcich rezerv a z ničoty vytváral realitu, ktorá sa stane psychickou silou. Človek je bez domova, akoby jeho dom zmietli dravé prúdy potokov a musí si teraz zvoliť pôdu pre nový dom, ako aj štruktúru, ktorú mu dá. Táto aktivita je aktivitou Ja, ktorá, ak sa robí s nevyhnutným vhľadom a jasným vedomím, vedie k úspešnej perspektíve." Heinz Grill

Od začiatku marca 2020 sa venujeme porozumeniu fenoménom súčasnej doby,
odhaľovaniu príčin prítomnosti korona-víru, možnostiam zaujatia odvážneho individuálneho stanoviska,
meditáciám na pomoc zaostalým bytosiam, ktoré často označujeme ako zlo,
tvorba myšlienkových predstáv o budúcnosti v súlade s duchovnými impulzami
a ďalším súvisiacim meditáciám. 

Témy 1. stretnutia 24.4.: Fenomény súčasnej doby - korona vírus - vyvinutie postoja k "zlu" zo stredobodu -  sugescie, manipulácie, projekcie - rozvíjanie odvážneho individuálneho postoja

Témy 2. stretnutia 19.5.: Ako nadobudnúť stanovisko bez polarizácií? - Ako podporiť slobodné dýchanie prostredníctvom slobodného myslenia?

Témy 3. stretnutia 12.6.: Tvorba úsudku o súčasnej situácii. Ako ľudia v spoločnosti reagujú na zmeny? Ako sa mení spoločenská atmosféra pri odznievaní krízy? Ako ľudia prežívajú to, keď nedokázali novú šancu premeniť na nový začiatok?
Čo znamená možnosť nového začiatku pre celé ľudstvo?
Čo znamená možnosť nového začiatku pre spoločnosť, v ktorej žijem?
Čo znamená možnosť nového začiatku pre mňa? Aké konkrétne kroky a výzvy prichádzajú pre mňa osobne z budúcnosti?
Cvičenie pre dušu: "Kladenie otázky" (Podľa knihy Heinza Grilla „Duševná dimenzia jogy", s.220.)

Téma 4. stretnutia 3.7.: Fenomény súčasnej doby - korona vírus - rozvíjanie odvážneho individuálneho postoja.
Cvičenie pre dušu: "Kladenie otázky" (Podľa knihy Heinza Grilla „Duševná dimenzia jogy", s.220.)

Rozvíjali sme tému aj metódu z minulého stretnutia.

Témy 5. stretnutia 14.8.: meditácie pre súčasnú dobu a nepolarizovaný úsudok

Téma 6. stretnutia 11.9.:

štúdium: Zvýšenie imunitnej kompetencie (schopnosť odpovedať na antigénne podnety) prostredníctvom cvičení rozvíjajúcich vedomie

meditačný obsah na stretnutí:

 

Téma 7. stretnutia 9.10.:

Precízne vypracovaná metodika cvičenia duše "koncentrácia"

úlohy: vedieť, ako tvorím predstavu, slobodné vedenie pozornosti, uvedomovať si procesy vedomia

"Cvičiaci dokáže spoznávať jemné éterické sily skutočne iba vtedy, keď skúsenosťou v sebe zažije hlboké momenty mlčania, pri súčasnom jasnom pozorovaní a bdelosti." Heinz Grill

"Je veľký rozdiel, či cvičiaci iba skúša niečo vidieť, alebo či si osvojí to, že každou aktivitou vedomia vzniká nadzmyslové a v tomto zmysle vnímateľné hnutie. Ďalšou úlohou je, že tento proces treba veľmi presne analyzovať a preskúmať." Heinz Grill

"Cieľom vydarenej meditačnej práce musí, pravdaže, byť, aby tie najlepšie ideály dospeli do praktických sociálnych schopností." Heinz Grill

meditačný obsah na stretnutí:

   

Téma 8. stretnutia 6.11.:

Účastníci podrobne preštudovali obsahy meditácií.

V zmysle myšlienok a pokynov na koncentráciu v týchto textoch sme pre cvičenie koncentrácia vybrali myšlienku:

„Len tým, že celú energiu svojho ducha sústredíme do jedného ohniska a celú svoju bytosť stiahneme do jedinej sily, nasadíme súčasne tejto jedinej sile krídla a umelo ju vyvedieme ďaleko ponad ohraničenia, ktoré jej príroda zdanlivo stanovuje." (Friedrich Schiller)

Účastníci sa tiež významne zaoberali myšlienkou:

Jeden z účastníkov navrhol úlohu, s ktorou sme všetci súhlasili, že okrem individuálnych osobných meditácií si každý vyberie 1 výrok slovenského politika, objaví v ňom chyby a preformuluje ho na lepší, ktorý nebude narúšať astrálne telo, ale ho bude usporiadavať a vyžarovať tepelný éter. Spoločne budeme tieto úlohy konzultovať, aby sme túto dobre zvládli.

Na stretnutí každý účastník tvoril také množstvo éterického tepla, že sa celkom prirodzene darilo pracovať v krásnom rytme, konštruktívne, iniciatívne a koncentrovane.

"Úlohou je presnejšie pozorovať reč a potom skúmať účinky na duševný obsah v psychologickom zmysle a ďalej v metafyzickom zmysle. ...  bez predpojatosti, sympatie a antipatie" Heinz Grill

Pre niektoré z nasledujúcich stretnutí sme na návrh jedného účastníka zvolili tému: sloboda. 

Téma 9. stretnutia 11.12.2020:

Zdieľali sme skúsenosti s meditáciou:

Vchádzajte tesnou bránou, lebo priestranná brána a široká cesta vedú do záhuby a mnoho je tých, čo ňou vchádzajú. Lebo tesná je brána a úzka je cesta, ktoré vedú do života a je málo tých, ktorí ich nachádzajú. (Matúš 7, 13-14)

Konsolidovali sme meditačný obsah:

S prvým pokusom o koncentráciu na tento obsah.

Stretnutia vonku v prírode sme orientovali na rozhovory o predkladaných témach, na prediskutovanie základných myšlienok, avšak dbali sme na to, aby príspevky boli podložené vlastnou skúsenosťou bez špekulácií. Meditácie prebiehali individuálne.

Články na stránke Heinza Grilla, z ktorých sme vyberali meditačné obsahy:

Súčasná doba potrebuje špecifickú meditáciu

Kardinálny omyl súčasnosti

Duchovné školenie dokáže vypestovať vôľu a zdravie

Teplo a posilnenie vôle

Ako je možné pomocou spirituality zabrániť poškodeniam spôsobeným očkovaním?

Výhľad na rok 2021    1. časť  ...  2. časť  ...  3. časť  ...  4. časť  ...  5. časť

Na stretnutiach začiatkom r. 2021 sme sa tiež venovali aktuálnym meditačným obsahom.

         

Téma 12. stretnutia 14. mája 2021:

princípy meditačnej činnosti 

ako prebudiť myšlienku k životu

 

Stručná kronika prebiehajúcich meditácií - leto 2021 (jún - september)

1. meditačná práca s pojmami:

      Kresťanské duchovné pôsobenie

      Éterické sily

2. tepelno-éterické a svetelno-éterické sily pracujúce na človeku

3. počúvanie, zvukový éter a substancia znejúceho slova

4. meditačná práca s pojmom solidarita

Stručná kronika prebiehajúcich štúdia a meditácií - jeseň 2021 ( september - december)

- 24. október - 19. november - 10. december - 17-december -

 

1. zvuk a éter zvukový / číselný / chemický

2. zmysel pre reč, zmysel pre myšlienku

3. závislosti a sloboda

4. sloboda a čistá myšlienka

5. brána do duchovného sveta

Pokušenie stratiť sa v horlivosti za spravodlivosť vo svete, venovať sa kompenzáciám alebo oddávať sa rýchlo vykvaseným idolom, je mocné; avšak uchovávať duchovný obsah v koncentrácii a tak dlho ho vážne pestovať, až kým dospeje k vyžarovaniu v osobnosti, je ťažké.Heinz Grill

Stručná kronika prebiehajúcich stretnutí - štúdia a meditácií - zima a jar 2022 ( január - máj)

- 7.1. STRELEC -  21.1. KOZOROŽEC - 18.2. VODNÁR - 18.3. RYBY - 22.5. BARAN - 20.5. BÝK -

Mesiac čo mesiac sme spoznávali kvality duchovných bytostí, ktoré k nám prichádzajú z jednotlivých súhvezdí a inšpirujú vývoj každého jednotlivca aj celého ľudstva a podporujú vývoj.

Hlavnými meditačnými témami boli a sú meditačné listy Heinza Grilla.

Stručná kronika prebiehajúceho štúdia a meditácií - leto 2022 (jún - august)

- 21.6. BLÍŽENCI -  20.7. RAK - 11.8. LEV - 

Najhlavnejšie témy leta podľa meditačných listov Heinza Grilla: 

"Intenzívna orientácia vedomia v objektívnej jasnosti voči téme, voči nejakej spirituálnej myšlienke, voči nejakému opisovanému javu vo svete alebo voči zvolenej osobe robí tento objekt pozorovania slobodným. Čím jasnejšie je vstúpenie do vzťahu a skutočná predstava zvolenej témy, tým viac bude pozdvihnutá do svetlej sféry. Zahalenia a závoje so svojimi zmätkami pomaly odpadávajú preč od tohto objektu a jasné svetlo prehľadu, ktoré sa otvorí v koncentrácii, získa zvrchovanú éterickú vyžarujúcu silu."

- vnímať zmeny v okruhu pri vernom fyzickom pozorovaní, pri koncentrácii na čistú myšlienku ... (formy, farby)

- vnímať, čo človek vytvára okolo seba pre druhých svojimi rečami ... (formy, farby)

- zo 16 kvalít višudha čakry, podľa toho, ako Rudolf Steiner opisuje rozvíjanie 8 kvalít, bola tu vyzdvihnutá kvalita reči

Rudolf Steiner: "Iba to, čo má zmysel a význam, môže vyjsť z úst tajného žiaka. Všetko rečnenie kvôli rečneniu ho odvádza od cesty."

Heinz Grill: "Správna miera a kvalita rozprávania sú aktívnymi duševnými pochodmi, ktoré, keď sa im nevenuje dostatočne pozornosť, nedokážu dospieť k svojmu náležitému rozvoju posilňujúcemu zdravie a formujúcemu vzťahy."

„Nezhromažďujte si poklady na zemi, kde ich mole a hrdza ničia a kde sa zlodeji dobýjajú a kradnú. V nebi si zhromažďujte poklady; tam ich neničia ani mole, ani hrdza a tam sa zlodeji nedobýjajú a nekradnú. Lebo kde je tvoj poklad, tam bude aj tvoje srdce." Mat 6,19-21

- aktívny duševný proces

- čo prinesie budúcnosť? konsolidačná fáza - rozvinutie vzťahu k pozemským udalostiam, ako aj k duchovným vývinovým obsahom ...

- Aké pocity a tiché vnemy sa v budúcnosti prebudia v duši človeka, ktorý žije v dnešnom zápolení doby?

- Aké sú súčasné pocity a aké pocity sa majú vložiť do duševného tela človeka na základe udalostí doby? Aké očakávania žijú v duchovnom svete a klopú na bránu duše?

- pojem spiritualita - Aké, ktoré dimenzie sú nosné a pretrvajú po smrti? Ako a akými slovami sa dajú popísať tieto zážitkové skúsenosti?

- Heinz Grill: "Budúcnosť prinesie také pocity, že mnohí ľudia, ktorí konajú negatívne činy kvôli systému alebo kvôli egoistickému získaniu výhod, budú prežívať naozajstnú stratu seba samého. V dôsledku nezadržateľného kolapsu prostredníctvom temnoty existencie tieto pocity zasiahnu ustarostenú úbohú ľudskú dušu. Hoci dnes ľudí riadi nerozum, klamstvá a mnoho zbytočných konfliktov, duchovný svet prichádza bližšie k dušiam a otvára záblesk morálneho svedomia. Bude to pocit, že človek sám sebe škodil, a preto musí ďalej žiť v úbytku a v horších podmienkach. Pocity ľudí však budú v budúcnosti mnohoraké. V núdzi, akú plodí táto doba, s mnohými pocitmi strát, ktorými jedinec trpí, sa však duchovný svet približuje. Kompenzácie už viac nestačia na vyhýbanie sa realite. Pocity, že duch existuje, morálka, ako aj osud so svojou logikou budú v budúcnosti k človeku ticho pristupovať."  

- tiché pristupovanie duchovného sveta k človeku

Stručná kronika prebiehajúceho štúdia a meditácií na jeseň 2022 (september-december)

Obsahom stretnutí bolo tvoriť reálne a konkrétne predstavy o progresívnej budúcnosti v súlade s 12 spirituálnymi impulzami vývoja ľudstva. (panna, váhy, škorpión, strelec)

Príprava na ďalšie študované témy, napríklad články:

Sebadeštrukcia v dôsledku nesprávnych úsudkov

Poškodzovanie ľudského mozgu

Myšlienka bez polarity podporuje dobrú budúcnosť a spôsobuje transformáciu negatívneho

Duchovná ekológia

Stručná kronika prebiehajúcich meditácií - jeseň 2019, zima a jar 2020

včelie meditácie:

október 2019 ... včelí jed

november 2019 ... sila šesťstenu

december 2019 ... včely a svetlo 

január 2020 ... duch úľa 

február 2020 ... smerovanie zhora nadol 

včelie meditácie pokračujú od júna 2020

jún 2020 ... koncentrácia a rozpínanie

Stručná kronika prebiehajúcich stretnutí - 2019

Piatok 1.2.2019 ... Prečo chceme robiť cvičenia pre dušu? ... objektivizácia sakší ... mantra AOUM

Piatok 8.2.2019 ...  mantra AOUM ... prvé kroky koncentrácie  ... verné zmyslové vnímanie a substancia pojmu

Piatok 15.2.2019 ... objektivizácia sakší ... mantra AOUM
... prvé kroky koncentrácie ... verné zmyslové vnímanie a tvorenie myšlienok

Piatok 22.2.2019 ... objektivizácia sakší ... mantra AOUM
... prvé kroky koncentrácie ... pozorovanie plameňa sviečky a odznievajúce obrazy

Ďalej v priebehu r. 2019:

... sme sa učili rozlišovať  medzi tým, čo je to meditácia a čo je iba cvičením koncentrácie alebo pozornosti

... sme sa učili rozlišovať u samého seba to, čo je telesné, duševné a duchovné

... učili sme sa rozlišovať, čo je alebo čo nie je meditačným obsahom

... snažili sme sa v to duchovné nie iba veriť, ale ho aj prakticky spoznávať

... zisťovali sme, ako tvoríme predstavy

... zaoberali sme sa svetlom a nie svetlom (tieňom, temnotou) v prírode aj v človeku

... spoznať rozdiel medzi svetelnou povahou myšlienky a tieňovým charakterom intelektuálneho myslenia

... 

Malá kronika

Pošas utorkov v r. 2018 -2019 sme študovali antropozofický obraz človeka a sústredili sme sa predovšetkým na cvičenia spoznávania éterického tela.

   

Od utorka 19. apríla 2016 sme otvorili nové študijné stretnutia pre všetkých záujemcov, najmä pre aktívnych a budúcich učiteľov jogy.

Pravidelne každý utorok 10:15 - 11:45

Téma školského roka 2017 - 2018:

Téma školského roka 2016 - 2017:

dimenzia duše človeka a jej prejav prostredníctvom tela

energetické centrá duše - čakry - lotosové kvety

členenie pedagogických prístupov na 7 inšpirovaných prúdov

 

September:

MÚLADHÁRA ČAKRA

prostredníctvom zostavy ásan a rôznych súvisiacich jogových cvičení

mesačná pedagogika

Témy na apríl, máj a jún 2016:

...   joga a jej ciele

...   bytostné články človeka a jednotlivé fázy vykonávania ásany

...   duševná dimenzia jogy, 7 duševných oblastí,

           počas mája: ANAHATA

           počas júna: VIŠUDHA

Štúdium je syntézou ezoterického a exoterického charakteru v pôvodných významoch týchto pojmov, pretože základom je práca s písomnosťami a výpoveďami, ktoré nesú iniciačnú silu a majú zasväcovací charakter. Cesta syntézy v celkom konkrétnych krokoch je cestou uskutočňovania duchovných obsahov až do praktických cvičení, takže sa tieto ezoterické obsahy zviditeľnia prostredníctvom človeka, ktorý ich vyjadrí konkrétne navonok pomocou cvičenia.

Duchovná myšlienka sa intenzívnym zaoberaním vyjadrí až do hmoty, do tela, a tým sa pre každého stane exotericky vnímateľná a viditeľná. Získala tak exoterickú formu. Všetky praktické kroky majú tak isto exoterický charakter. Túto cestu nazývame cesta "zhora nadol".

Malá kronika

Utorky:

19. apríla 2016:   joga, ciele, cesta zhora nadol - na príklade ásan strom (tadásana) a ťava (uštrásana)

26. apríla 2016:   anaháta čakra - na príklade ásany stoj na pleciach (sarvangásana)

3. mája 2016:     anaháta čakra - strom (tadasana) a stoj na prstoch nôh (padanguštásana)

10. mája 2016:   anaháta čakra - anrejov kríž (samdhisthána)

17. mája 2016:   anaháta čakra - stoj na prstoch nôh (padanguštásana)

24. mája 2016:   anaháta čakra - obrazné prežívanie chrbtice (páršva parivrtta trikonásana)

31. mája 2016:   višuddha čakra - ryba (macjásana)

7. júna 2016:      višuddha čakra - ryba (macjásana)

14. júna 2016:    višuddha čakra - ryba (macjásana)

21. júna 2016:    višuddha čakra - polmesiac (aňdžanéjásana)

28. júna 2016:    višuddha a manipúra čakra - polmesiac (aňdžanéjásana)

5. júla 2016:       formovanie ásany s prekračovaním hraníc - polmesiac (aňdžanéjásana)témy - september a október 2015:

Rozvíjanie sily, ktorá nás oslobodzuje od nadvlády animality v nás.

centrovanie

zakladanie myšlienky

individuálne bytie v rámci spoločenstva

Cvičenia jogy pomáhajú vytvárať vnútorné sily osobnosti, aby bola schopná odvážneho a slobodného postoja voči okoliu, aby bola schopná zvládať konfrontáciu so svetom, informačné tlaky a nápory moderného sveta.

Slobodné dýchanie

 

 

ROZVÍJANIE TELESNÉHO A DUŠEVNÉHO POTENCIÁLU ČLOVEKA

DUŠEVNÁ DIMENZIA ČLOVEKA

DUŠEVNÁ DIMENZIA JOGY

rozvíjanie lotosových kvetov - astrálno éterických orgánov duše

ich používanie v našom bežnom živote

prejavy vyšších článkov človeka vo fyzickom tele

práca JA na ostatných článkoch človeka
 

Počas jari a leta 2014 sme študovali:

Téma: ÉTERICKÉ TELO ČLOVEKA, ÉTERICKÉ SILY V PRÍRODE

MYŠLIENKOVÝ PROCES

RE-GENEROVANIE životných síl
metódami modernej integrálnej jogy
podľa jogovej školy Heinza Grilla "Joga z čistoty duše".

Pravidelne každý piatok 10:00 - 11:30 (od 25.4.2014)

Literatúra:

Heinz Grill:

"Štyri étery v chlebe"

"Výživa a dávajúca sila človeka" - poznámky zo staršieho vydania knihy

„Bytostné tajomstvo psychických ochorení"
     časť „Éterické telo" (s. 96 – 126)
     časť „Pečeň" (s. 273 – 310)

"Das Licht und die Seele beim Bergsteigen"

Ernst Marti:

"Die vier Äther: Zu Rudolf Steiners Ätherlehre. Elemente - Äther - Bildekräfte" - preložené do slovenčiny

Počas školského roka 2013 - 2014:

Téma:   JOGA A TVORIVÉ SILY ČLOVEKA

Zdravé uplatnenie tvorivých síl človeka

4 základné formy dychu a sociálne kroky vyplývajúce z ich používania

Počas školského roka 2013 – 2014 sme sa v štúdiu Joga Narajana zaoberali štúdiom tvorivých síl človeka. V postupnosti systematického štúdia sme teoretické poznatky poznávali predovšetkým v každodennej praxi ásan a v ďalších cvičeniach, cvičeniach duše v nasledovnej štruktúre:

SRDCE         stred      tvorivé sily – cez predstavy            sociálny proces

                                 Ja

OBLIČKY     priestor    tvorivé sily – do priestoru, vzťahy rozvoj vnímania citom

                                 Astrálne telo

PEČEŇ        čas          tvorivé sily – časová dimenzia        myšlienkový proces

                                Éterické telo

PĽÚCA       pokoj        tvorivé sily – do zmyslov             zmyslový proces – ticho, obeť ega

                                Fyzické telo

Literatúra:

Heinz Grill: „Bytostné tajomstvo psychických ochorení"

 

 

 

Ako je možné pomocou spirituality
zabrániť poškodeniam spôsobeným očkovaním?

„V mojej duši spočíva karma a zadržiava ma od opravdivých zážitkov duchovného sveta. Na základe spirituálnych obsažných textov si vytváram pravdivé, veľmi presné predstavy o duchovnom svete. Študujem ich naozaj veľmi presne, nefalšujem ich, ale dlhšiu dobu ich vnímam, až kým nevzplanú tichým ohňom v duši. V protiklade k tomu vnímam aj väzby, ktoré ma chcú odviesť od tejto činnosti a všetky možné mysliteľné prichystané ospravedlnenia. Sú výrazom malého strážcu prahu.“ Heinz Grill