meditácie

články

21.6.2024 o 16:16

 

Joga je viac než ásana.

 aktuálne cvičenia:
Liečivé zmyslové vnímanie

Nechceme Vás učiť a vnucovať Vám náš obraz sveta a človeka, chceme vo Vás podnietiť sily a schopnosti, ktorými si Vy sami vytvoríte pravdivý obraz o sebe a o svete.

Čo konkrétne môžeme robiť a akým smerom sa uberať v roku 2023

Výňatky z článkov Heinza Grilla (január 2023)

*** Aby človek videl budúcnosť sám v rámci celej rozporuplnosti udalostí, závislostí, zmätených pozícií a poblúdených pochybností, musí študovať javy pozemského sveta, ako aj posmrtného sveta a nakoniec dokonca aj ponad ne siahajúci duchovný svet s jeho zákonitosťami.

*** Nasledujúci rok bude aj rokom prekvapení. ... a budú tu niektoré osoby, ktoré prinesú veľmi priaznivú rozvojovú prácu, a tak významne prispejú k mieru vo svete.

*** Duchovne videné, človek chce dnes vstúpiť do svojej narastajúcej tvorivej sily a nechce si na to zvoliť nejaký ideologický pojem Boha - Boha, ktorý ako stvoriteľ stojí vysoko hore a nechce sám seba titulovať ako poslušného a dobrého človeka - ale sám chce bádať po prameňoch múdrosti a pristupovať k premene ideí na ideály a uskutočňovať ich. Ak sa táto aktivita robí iba s rozumom a jasným zameraním na čo najlepšie ideálne predstavy, vytvára mierové hnutie na univerzálnej úrovni. Je nenásilná, vedomá a vyžaduje, aby človek obetoval osobné egoizmy, väzby a všemožné kompenzácie.

... Vývoj ľudstva však neustále ide vpred a mnoho ľudí prikročí skutočne k novým dverám, v ktorých je obsiahnutý akýsi prah k ďalšej forme utvárania vedomia. Ak rozvinuli dobrú schopnosť rozlišovania medzi väzbami a trvalými hodnotami, môžu sa stať žiariacimi hviezdami budúcnosti.

... Vyžaduje si to maximum všetkých síl myslenia, cítenia a vôle, a preto si to v nasledujúcom roku vyžaduje každodenné, vytrvalé a nevyhnutné zasadzovanie sa o pravdu, rozlišovanie a realizáciu cieľov.

*** Zdravá aktivita, ktorá je dnes žiadaná zo strany duchovného sveta, ale aj duší prebývajúcich vo vesmíre, ľudí, ktorí odišli, spočíva v tom, aby človek rozpoznal, objasnil takzvané fenomény doby v ich neznesiteľnej zvrátenosti - ak sa to dá týmto spôsobom vyjadriť - a aby z dobrých ideálov priviedol na svet činy v zmysle najlepšieho ducha doby.

*** Zaoberanie sa spiritualitou a ideálmi si preto vyžaduje stopercentnú oddanosť a neochvejnú snahu o poznanie, ako aj o uskutočnenie tých najlepších možností. Tie formy, predstavy, myšlienky a ideály, ktoré jedinec reálne prostredníctvom neoblomnej práce vytvorí, stanú sa skutočnosťou...

Úspech bude daný všetkým, ktorí rozvinú vhľad do groteskných podmienok doby, ktorí rozpoznajú súvislosti v duševnom a duchovnom ohľade, ktorí vnímajú, ako to ovplyvňuje fyzické podmienky a ktorí v tom získajú iniciatívu konať, vybudujú nové idey a tieto sformujú do ideálov.

*** Myšlienka je bytostná existencia. Túto myšlienku v jej čistej a krásnej podobe nedokáže jednotlivý človek ľahko spoznať, lebo má myslenie obsadené pocitmi a pudmi. Z tohto dôvodu musia byť najskôr celé myšlienkové predstavy rozvinuté usporiadaným a logickým spôsobom tak, aby už viac nepodliehali emóciám a pudom. Napokon, tieto myšlienkové predstavy už nemajú byť viac eliminované, ale má byť preskúmaný ich obsah v jadre, skutočný obsah myšlienok. Tým, že jedinec túto činnosť vykonáva narastajúcou mierou, spozná myšlienky ako skutočnú bytostnú existenciu a spozná neustále sa z nich nanovo formujúci vývoj. Avšak vnútorný život, ktorý je nahromadený v orgánoch a do ktorého by sa mystik tak rád ponoril, musí rozhodne ustúpiť, lebo ten skrýva, ako je to vyjadrené v Bhagavad Gíte, veľké nebezpečenstvo mahabhaya.

Peniaze riadia svet.
Nie, to už nesmie trvať ďalej.

Myšlienka stvorí bratskosť.
Jej svetlo integruje peniaze.

*** Nebo je tá dimenzia, ktorá by sa mohla rozvíjať na jasnom logickom základe myslenia s vysokými cieľmi a ideálmi. Každý, kto vidí blaho celku, si nemôže dovoliť robiť miesto pre egoistické pripútanosti. Byť človekom v zmysle neba by sa vtedy prebudilo, keby obmedzujúce činy hľadajúce ochranu prerástli do odvážneho a širokého povedomia o estetickej, morálnej a obsahovo bohatej kultúre.

*** Rozhodujúce pre toto dianie je, či pár stoviek ľudí prekročí prah, čo nevyhnutne rýchlo príde a už prichádza, bez pripútanosti s obetavosťou a múdrosťou, alebo či budú poslúchať vlastné opatrnícke istoty a fixujúce emócie tela.

*** Ako liečivé sa ukazujú všetky zdravé aktivity, ako mentálne, tak aj telesné. Mnohí takto dokázali prekonať následky očkovania, pretože napriek ťažkým podmienkam neochvejne pracovali cieľavedome a vytrvalo. Človek stojí na prahu. Prepadne do pasivity alebo získa zmysel pre zdravé ciele? Upriamenie každého jednotlivého človeka k rozumným ideám a ich uskutočňovanie v praktickom živote spôsobí neustále zvyšovanie imunity a môže viesť k úžasnej schopnosti znášať záťaže, ktoré prichádzajú zo strany stresujúcich podmienok doby.

... Liečivé by v zásade bolo rozvíjanie vhodnej schopnosti vytvárať vzťahy, ktorá sa nesnaží len o istotu v symbióze, ale ktorá je veľmi zreteľne založená na pohyblivej, zainteresovanej a aktívnej sfére stretávania.

*** V duchu človek nie je podriadený slobode, ale povinnosti a voči pozemskému životu má svoje neresti a závislosti prekonať v miere, aká je mu možná.

... Procesy rozpúšťania sa preto týkajú všetkých skúseností, ktoré človek podstúpil, lebo už viac nie sú k dispozícii ako potenciál sily, a tým je človek určitým spôsobom vyzývaný, aby zo stavu chýbajúcich rezerv a z ničoty vytváral realitu, ktorá sa stane psychickou silou. Človek je bez domova, akoby jeho dom zmietli dravé prúdy potokov a musí si teraz zvoliť pôdu pre nový dom, ako aj štruktúru, ktorú mu dá. Táto aktivita je aktivitou Ja, ktorá, ak sa robí s nevyhnutným vhľadom a jasným vedomím, vedie k úspešnej perspektíve.