meditácie

články

21.6.2024 o 16:16

 

Joga je viac než ásana.

 aktuálne cvičenia:
Liečivé zmyslové vnímanie

Nechceme Vás učiť a vnucovať Vám náš obraz sveta a človeka, chceme vo Vás podnietiť sily a schopnosti, ktorými si Vy sami vytvoríte pravdivý obraz o sebe a o svete.

   O joge  <  Články o joge  <  Surja joga  <  späť

                              Úvodné zamyslenie a obsah  <  späť

JOGA  A  RAKOVINA

Danica Ondrušová

Kniha ako praktická príručka na cvičenie (pripravujeme ju do tlače) vznikla na základe myšlienok od Heinza Grilla predovšetkým podľa kníh Objasnenie, profylaxia a terapia rakoviny z celostného medicínskeho a spirituálneho pohľadu, Kozmos a človek a ďalších jeho živých prednášok o rakovine. Autorka pôsobí 33 rokov ako učiteľka jogy. Posledných 17 rokov sa venuje onkologickým pacientom a rozvinula pre nich celkom nový spôsob cvičenia jogy, ktorý v tejto knihe uverejňuje.  

Základná idea pripravovanej knižky - Radenie kapitol – Vzájomné súvislosti a nadväznosti

Predkladaná knižka sa začína úvodným zamyslením. Keď Heinz Grill v jeho knihe a v rôznych prednáškach píše a hovorí o hlbokých príčinách rakoviny, zmieňuje sa predovšetkým o chýbajúcom alebo nedostatočne rozvinutom Ja a o nedostatku tepla. Rakovinu označuje za chorobu chladnú. Z týchto dôvodov sa knižka „Joga a rakovina" v 1. kapitole začína prvými predstavami a cvičeniami podnecujúcimi vedomie stredu, aktivizujúcimi Ja a vytvárajúcimi teplo.

Vyjdúc zo stredu ďalej rozšírime pozornosť na celú hrudnú chrbticu. V predošlej kapitole sa rozvíja tvorba myšlienkových a obrazných predstáv. V 2. kapitole sa prepracováva stredná časť chrbtice, hrudná chrbtica, ktorá reprezentuje sídlo citov. Dá sa tu teda pestovať nová jogová citová vnímavosť (neue Yogaempfindung) ako protiklad svojvoľne sa zmocňujúcich emócií.

V 3. kapitole sa pestuje tvorivá aktivita už oveľa konkrétnejšie. Tvorivá aktivita z Ja, z myšlienky, z predstavy je vedená až do umeleckého uskutočnenia telom. Je tým predstavená a uskutočňovaná cesta zhora nadol. Môže tu byť dobre oslovená už aj vôľa a odvaha. S cestou súvisí kladenie si cieľa alebo cieľov. Je to cesta uskutočňovania cieľa, cielená aktivita.

V 4. kapitole téma vôle a aktivity pokračuje ešte ďalej rozlišovaním aktivity na vonkajšiu a vnútornú. Konkrétne pestujeme odlíšenie úsilia od násilia a tiež rozvíjame utváranie vzťahu k hmote z Ja. Prekračovanie hraníc, vychádzanie von zo seba a objektívne vnímanie vonkajšieho sveta v pozorovaní, sú ďalšími témami. Pestujeme tu novú jogovú vôľu (neue Yogawille). Aj preto sú tu zaradené cvičenia s rastlinami, čo je predstupeň smerom k nasledujúcej kapitole o svetle. Tieto témy patria spolu.

5. kapitola sa od tepla a ďalej rozvinutých tém v 2. – 4. kapitole obracia na ďalší zásadný jav, ktorý je podľa Heinza Grilla porušený pri rakovine. Je to svetlo, svetelný metabolizmus. Orientujeme sa predovšetkým na svetlo myšlienok. V predošlej kapitole sa témy svetla dotýkame v procesoch zmyslového vnímania napr. zrakom pri cvičeniach s rastlinami. V tejto kapitole už oslovujeme priamo svetlo myšlienok, svetlo človeka. V cvičeniach pestujeme koncentráciu do vnútra a otvorenie navonok k zmyslovému svetu.

6. a 7. kapitola úzko súvisia. Ide v nich o témy rozlišovania a diferenciácie na jednej strane, spájania a celistvosti na druhej strane.

V 6. kapitole sa knižka venuje diferenciácii myslenia a diferenciácii konania, čo podľa Heinza Grilla podporuje prirodzené procesy diferenciácie buniek v tele. Rozlišovanie jednotlivých článkov ľudskej bytosti (duch, duša, telo), ďalej rozlišovanie cítenia od emócií (súvisí to s 2. kapitolou), alebo tríbenie troch síl duše – myslenie, cítenie a vôľa, to sú obsiahle úlohy cvičení 6. kapitoly.

Kvôli vyvinutiu cítenia celistvosti, spojenia, začlenenia sa do celku, uvedomenia si, že tak, ako každá bunka má svoju špecifickú funkciu, súčasne je zmysluplnou časťou celku a musí sa dokázať do vyššieho celku vhodne začleniť, aj človek ako taký je súčasťou spoločenstva, ľudstva, kozmu, rozvíjame ďalšie cvičenia v 7. kapitole. Na záver opäť zaznie téma integrácie osobnosti prostredníctvom Ja. Tým sa myšlienkový okruh knižky uzavrie akoby návratom k téme Ja a stredobodu človeka na novej úrovni.

Každú kapitolu uvádzame opisom duševného stavu, ktorý prispieva k chorobe, a ktorý chceme cvičeniami premeniť a pozdvihnúť. Jasne je vždy vyjadrený úmysel, ku ktorému chceme cvičením dospieť. V každej kapitole je popísaných niekoľko cvičení, ako príklady venovania sa danej téme.

Všetky myšlienky a cvičenia predstavujú konkretizáciu myšlienok „Jogy z čistoty duše" Heinza Grilla a ich uvedenie do života prostredníctvom cvičení. Cvičenia sú rozpracované cieľavedome z pohľadu profylaxie a podpory liečenia rakoviny.

Literatúra - Heinz Grill

1. Joga a kresťanstvo

2. Harmónia v dýchaní

3. Duševná dimenzia jogy

4. Preduchovnenie tela

5. Vznešená pieseň ásan

6. Objasnenie, profylaxia a terapia rakoviny z celostného medicínskeho a spirituálneho pohľadu

7. Nová jogová vôľa a jej terapeutické použitie

8. Bytostné tajomstvo duše

9. Strach ako choroba z druhého sveta

10. Kozmos a človek

11. Vzťah učiteľa a žiaka v rámci duševno-duchovného vývoja

 

   O joge  <  Články o joge  <  Surja joga  <  späť

                              Základná idea a obsah  <  späť

Táto stránka potrebuje podstatné zmeny.
Prosíme preto o zhovievavosť,
kým bude stránka nanovo prepracovaná.

Osobné:

V r. 2006 som viedla tri semináre na tému Joga a rakovina (v marci, apríli a júni). Od tej doby na tejto aktuálnej téme intenzívne pracujem. Ďakujem priateľovi Vladkovi, že mi v r. 2009 ponúkol dobrovoľnícku prácu v Lige proti rakovine. Začiatky boli ťažké, bez honoráru, ale o to s väčším zanietením som sa pustila do cvičenia s malou skupinkou onkologických pacientov. Postupne záujem narástol na tri kurzy do týždňa. Ďakujem. Veľmi ma teší, že sa kurzov postupne zúčastňovalo tak veľa ľudí, ktorí mohli zaktivizovať svoje duševné aj telesné sily a pochopiť zákonitosti, príčiny, ale aj možnosti podpory liečby rakoviny pomocou jogy. Získali nie len celistvý antropozofický obraz o človeku, ale dostali príležitosť aktívne prebudovať svoje postoje k chorobe, k sebe samému, aj k svojmu okoliu, pretepliť a presvetliť svoju bytosť silami, ktoré pre nich boli spočiatku celkom neznáme. Ďakujem im za ich odvahu, záujem a živú príčinlivosť. Na základe tejto práce, na základe odozvy tých mnohých ľudí a na základe badateľných účinkov cvičení vznikla knižka, ktorú zatiaľ ponúkame v internetovej podobe. Ďakujem môjmu manželovi a kolegovi Ivovi, s ktorým sme na všetkých témach spolupracovali, ktorý celé roky živil celú našu početnú rodinu, aby som sa mohla venovať týmto ľuďom.