meditácie

články

21.6.2024 o 16:16

 

Joga je viac než ásana.

 aktuálne cvičenia:
Liečivé zmyslové vnímanie

Nechceme Vás učiť a vnucovať Vám náš obraz sveta a človeka, chceme vo Vás podnietiť sily a schopnosti, ktorými si Vy sami vytvoríte pravdivý obraz o sebe a o svete.

Výhľad na rok 2023 – 9. časť

Článok Heinza Grilla uverejnený 6. januára 2023 na jeho stránke
po nemecky: https://heinz-grill.de/2023-polsprung-wirkung-menschen/
po slovensky: https://heinz-grill.de/sk/vymena-polov-predpovedana-pre-rok-2023/

Posun pólov predpovedaný na rok 2023 a jeho vplyv na človeka

Fyzik Dieter Boers hovorí o nadchádzajúcom posune pólov, čo je udalosť, pri ktorej sa zemská os posunie a magnetické pole prirodzeného plášťa Zeme sa oslabí.1 Súčasne však vznikne neúnosné elektromagnetické pole v dôsledku satelitov a umelých mobilných prijímačov. Posuny, ktoré sa týkajú zemskej osi, sa odrazia aj v človeku. Ak sa tieto zmeny budú považovať za možnosť pre väčšiu telepatiu a duchovnosť, musí sa tomu na základe podrobnejšieho výskumu maximálne oponovať. Problémy, ktoré v človeku vzniknú na základe tohto posunu, sa prejavia v tom, že jednotlivý človek v dôsledku toho bude veľmi silne strácať svoje centrum pohybu a drobné metabolické procesy, ako aj pohyby zmyslov a motoriky, ktoré boli doteraz vykonávané priamo a prirodzene, budú stále viac narušované. Na základe toho, že to vplýva na celú sféru Zeme, vyžaduje si to vedomejšie a dobre školené zaobchádzanie so životom a so všetkými životnými procesmi. Automatizovaný a zaužívaný pohybový život bude mať tendenciu veľmi ľahko viesť k úrazom a k častým poškodeniam. Látková výmena so svojimi budujúcimi a odbúravajúcimi vplyvmi enzýmov bude mať sklony k všemožným poruchám. Ľudská schopnosť vnímania a cítenia bude trpieť pod vplyvom týchto narúšajúcich vplyvov. Ale skutočne ten, kto sa školením učí, dokáže svoje vedomie rozvíjať a niektoré pohybové momenty svojho tela vykonávať slobodnejšie a cieľavedomejšie a takýmto spôsobom získa prvé rozširujúce prístupy až po nadzmyslové. Javy rozkladu tak preniknú až do podmienok prírody a Zeme.2

Krátky spätný pohľad na rok 2021

Príznačným pre rok 2021 bol obrat všetkého rozumu. Pravdy boli vyhlasované za klamstvá a lži boli povyšované na pravdy. Súčasne tu bola veľmi silná tendencia v zmysle takej spirituality, ktorá pripútanosti a závislosti v ľuďoch maskovala ako istý druh ušľachtilej povinnosti a všetky tie aktivity, ktoré vyplývali z ľudského duchovného úsilia, boli ponechané úplnej dobrovoľnosti, a teda nezáväznosti. Správne je to však tak, že spiritualita alebo, inak vyjadrené, pravda a zákony vyšších svetov predstavujú pre človeka povinnosť a väzby, závislosti a kompenzačné zvyky musia byť prekonané. Tak sa totiž stalo, že nasledovná veta so svojou absurditou sa v posledných rokoch stala pravdivou: „Pripútanosť a závislosť sú povinnosti, ale všetko duchovné vnímanie ostáva slobodné." Správna je však veta: „V duchu človek nie je podriadený slobode, ale povinnosti a voči pozemskému životu má svoje neresti a závislosti prekonať v miere, aká je mu možná".3

Pralaya – rozpúšťanie a prabhāva – princíp posilnenia v roku 2022 a následne v roku 2023

Uplynulý rok priniesol vysoké, až najvyššie procesy rozpúšťania, ktoré boli dobre zreteľne viditeľné v hospodárskom, politickom a tiež medicínskom systéme. Najvýraznejšie však bolo možné zažiť procesy pralaya, rozplývania stability a hodnôt v človeku a v jeho dovtedajších životných zvyklostiach. Kde je stred človeka? Kde je jeho budúcnosť? Ako prežíva spätný pohľad na minulosť? Telesné a tiež mentálne podmienky sa extrémne zmenili. Sila, ktorá sa v sanskrite označuje ako pralaya, zánik, vždy predchádza následnej prabhave a to znamená novému budovaniu hodnôt vo vzťahoch a kultúre. Rozplývanie však v budúcom roku bude mať ešte viac vrcholov, pretože neuveriteľné množstvo ľudí úplne stratí orientáciu a nebude si vedieť rady s tým, ako by sa mohli okolnosti pracovného sveta a mnohostranne rozhádzané vzťahy spolu stretnúť. Pralaya, rozpúšťanie, sa týka všetkých ľudí a potrebuje menej kompenzačných šikovných spôsobov správania sa, ale skôr skutočné nasadenie myslenia, ktorým človek vkĺzne do budúcnosti rozumne a s priaznivými vzťahmi.

Jednotlivec sa už pri plánovaní svojej práce a budúcnosti nemôže viac spoliehať na svoje predchádzajúce skúsenosti, ale musí, ako to bolo popísané v minulom výhľade, vytvárať konkrétne myšlienkové obrazy a predstavy, ktoré v konečnom dôsledku vedú k životným návykom a trvalej orientácii na cieľ, aby vznikol pevný a primerane stabilný, psychický a fyzický základ. Procesy rozpúšťania sa týkajú celého človeka v jeho celkovom vzťahovom správaní a ďalekosiahle sa upriamujú na zabehnuté pracovné podmienky. Napokon to vyžaduje skutočne solídny spirituálny vývoj, ktorý nemôže pokračovať v tradíciách, v narýchlo prevzatých konceptoch jogy, v antropozofických smerniciach a už vôbec nie v útekoch do nejakej skupiny rovnako zmýšľajúcich ľudí s ich emocionálnym spôsobom správania sa. Duchovný základ musí človek založiť úplne nanovo a solídne, napriek mnohostranným doterajším skúsenostiam, napríklad ak už prežil zážitky blízke smrti alebo zvláštne stavy nadšenia pri spirituálnom stretnutí. Procesy rozpúšťania sa preto týkajú všetkých skúseností, ktoré človek podstúpil, lebo už viac nie sú k dispozícii ako potenciál sily, a tým je človek určitým spôsobom vyzývaný, aby zo stavu chýbajúcich rezerv a z ničoty vytváral realitu, ktorá sa stane psychickou silou. Človek je bez domova, akoby jeho dom zmietli dravé prúdy potokov a musí si teraz zvoliť pôdu pre nový dom, ako aj štruktúru, ktorú mu dá. Táto aktivita je aktivitou Ja, ktorá, ak sa robí s nevyhnutným vhľadom a jasným vedomím, vedie k úspešnej perspektíve. Človek sa v žiadnom prípade nemôže spoliehať na systém, ktorý by ho zachránil.

Poznámky

1 Pozri napr. rozhovor s Dietrom Broersom: „Posun pólov v r. 2023? Čo teraz musíš urobiť?" na YouTube.

2 Pozri si nasledujúci odsek „Pralaya – rozpúšťanie a prabhāva – princíp posilnenia v roku 2022 a pokračovanie v roku 2023"

3 Podľa Rudolfa Steinera duchovný život podlieha slobode, hospodársky život bratskosti a právnické vedomie stredu človeka a predstavuje určitú rovnosť alebo rovnako myslenú spravodlivosť. Sloboda duchovného života je dôležitá preto, lebo bola obmedzovaná cirkvou a prípadne inými nátlakovými systémami. Človek v každom prípade potrebuje vždy slobodnú voľbu v nábožnosti, konfesii a venovaní sa obradom. V princípe sa táto sloboda voľby týka pozemskej roviny. Na Zemi je človek slobodný a svoju slobodu musí uplatňovať. V duchu je však všetkým, len nie slobodným. Na tejto rovine mu sám duch ukladá povinnosti. Tak ako je lekár vždy povinný poskytnúť prvú pomoc, tak je aj človek zaviazaný voči pravde, poznaniu pravdy a tiež k uskutočňovaniu poznania, ktoré si vydobyl. Preto, ak niekto dosiahol spirituálnu pravdu, nesie ju ako kvetinu cítenia, je vyzývaný k ďalšiemu konaniu a k zodpovednosti. Deje sa to zvnútra prostredníctvom existujúceho ducha. Dnes sa hodne hovorí o duchovnej slobode, avšak myslí sa tým akási svojvôľa v zaobchádzaní s pravdami. Toto fatálne prevrátenie vedie časom k takej štruktúre osobnosti, ktorú je možné označiť za asociálne rezervované osobnosti. Tie najkrajšie perly sú prevzaté z ducha a povinnosť skutočného jednania a realizácie, ktorá by bola primeraná duchu, podlieha svojvôli. Preto pre pozemský svet platí veta, že duchovný život je slobodný, ale vo vnútri duše má byť človek oddaný každej pravde.