meditácie

články

21.6.2024 o 16:16

 

Joga je viac než ásana.

 aktuálne cvičenia:
Liečivé zmyslové vnímanie

Nechceme Vás učiť a vnucovať Vám náš obraz sveta a človeka, chceme vo Vás podnietiť sily a schopnosti, ktorými si Vy sami vytvoríte pravdivý obraz o sebe a o svete.

Výhľad na rok 2021 (2.časť)

1. časť  ...  2. časť  ...  3. časť  ...  4. časť  ...  5. časť

článok Heinza Grilla uverejnený 27. decembra 2020 na jeho stránke
po nemecky - https://heinz-grill.de/zukunft-2021-metaphysisch/ 
po slovensky - https://heinz-grill.de/sk/future-2021-metafyzicky/

Ako dospieť k duchovnej vízii budúcnosti?

Čitateľ by sa mohol opýtať, ako je možné rozvinúť schopnosť prorokovania budúcnosti. Existujú ľudia, ktorí majú zvláštnu schopnosť, charizmu, aby predpovedali budúcnosť? Alebo človek akosi spontánne a nečakane rozvinie schopnosť vhľadu do duchovných skutočností, takže dokáže s touto skoro akoby náhodne sa objavenou silou intuície predpovedať budúce udalosti? Iný spôsob by mohol byť výpočet z hviezd a jeho šikovná interpretácia. Každopádne existujú rozličné metodické prístupy alebo charizmy, ktoré by mohli vydávať proroctvá o budúcej skutočnosti.

Tu predkladaný pohľad vznikol z viacerých vkladov. Jeden z najhlavnejších základov pozostáva v upriamení sa na duchovné hierarchie, na svet anjelských bytostí, ktoré bezprostredne ovplyvňujú tvorivé sily ľudstva. Táto disciplína je istotne veľmi náročná, lebo ten, kto sa školí v tomto spôsobe duchovného vnímania, sa musí úplne oslobodiť od takzvaného sveta tela a od všetkých emocionálnych nálad, ktoré k nemu patria, a musí sa naučiť cítiť a vnímať jemnejšie silové pôsobenia metafyzických dimenzií. Mnoho osôb na širokom ezoterickom trhu dnes hovorí, že pracuje s anjelmi a že sa necháva nimi viesť. Avšak v tejto oblasti dochádza k veľkým omylom, lebo keď sa človek opýta niekoho, kto je činný týmto ezoterickým spôsobom, ako vyzerá anjel alebo akými smermi rozpracováva myšlienky a ako ich transformuje na reálne pocitové vnemy, nedokáže poskytnúť žiadne argumenty. Žiaľ, mnohé ezoterické výklady, ktoré vychádzajú z nadväzovania vzťahov k anjelom sú také, ako keby dieťa rozprávalo o rozprávkovom svete a o fantastických príbehoch.

Pre riadne hodnotenie budúcnosti potrebuje cvičiaci plnú vážnosť vo vzťahu k realite a musí sa zaoberať rozličnými procesmi vnímania, ktoré má k dispozícii. Základom každej akcie a činnosti, ktorú napríklad vytvorí ľudské vedomie alebo ktorú zriadia nástroje tela, je nadriadená idea. Tá je rozličnými spôsobmi prepracovaná duchovnými hierarchiami, anjelmi a napokon je v ľudskom bytí privedená do akcie. Tomu, kto by chcel vidieť prognózu budúcnosti, je preto položená otázka, ktoré silové pôsobenia stoja za ľudskou akciou, čo tieto sily zohľadňujú, kde spočívajú ich ciele a ako sa ukazujú vo svete, ako aj v obrátenom obraze, to znamená v negatívnych výstrelkoch a ako prípadne zasa aj vo vydarených a krásnych formách. Svet je viditeľným miestom, na ktorom sa prejavujú neviditeľné procesy vývoja. Duchovné účinky sa často prejavujú v mimoriadne protirečivých zrkadlových obrazoch. A tak napríklad mnoho ľudí nejakým záležitostiam povie „áno", a dokonca požadujú určité pomery až po všeobecnú platnosť a záväznosť u druhých, ale vo vlastnom vnútri nesú v duši „nie". Napríklad ako keď sa pani Merkelová vyjadrí, že by vírus mohol byť porazený a človek by mohol hľadieť opäť do lepších čias, tak v najhlbšom vnútri vie, že tieto časy nikdy nenastanú.

Aby človek získal pravdivé výpovede o ľudskom bytí nejakým iným spôsobom, musí pozorovať rozličné fenomény v človeku čo najreálnejšie a najintenzívnejšie, ako len je možné, až sa svojím nadzmyslovým obsahom a svojím vnútorným významom vyslovia. Určité videnie takzvanej aury, silových účinkov, ktoré vyžarujú okolo ľudskej tváre a okolo tela, sa rozvinie pomocou tejto koncentrovanej disciplíny. Cvičiaci najskôr pozoruje človeka alebo skupinu ľudí, prenikne svoje pozorovanie rozličnými otázkami a nakoniec zažije, ako to vonkajšie vždy v sebe nesie neviditeľný, hlboký kauzálny obraz. Cvičiaci neprežije pozorovateľný proťajšok iba telesne, ale zažije jeho auru alebo inak vyjadrené, hry jemných síl, astrálnych a éterických. Za vonkajším fyzičnom vždy žijú myšlienky a hlbšie pocity. Umenie je nie iba auru vidieť, ale ju aj správne interpretovať v súvislostiach s najrozličnejšími vplyvmi doby a okolia.

V dnešnej dobe relatívne módny spôsob prognóz budúcnosti spočíva vo vypočítavaní z hviezd alebo z kozmologických pomerov. Rok 2021 sa často vníma ako veľmi nádejný, lebo existuje hviezdna konštelácia, ktorá sa na prvý pohľad zdá ako veľmi priaznivá. Problém astrológie však spočíva v tom, že človek musí veľmi dobre pochopiť a vzájomne uvážiť pomer medzi vôľou slobodne postavenou k dispozícii pre človeka a silou determinácie prostredníctvom hviezd. Pomocou horoskopu môže nastať priaznivé prorokovanie, alebo môže horoskop ukazovať práve aj presný opak. Ľudská vôľa vo svojej slobode musí byť vždy hodnotená ako dôležitejšia, než vopred dané planetárne konštelácie s kvadratúrami, trigonmi, konjunkciami a ďalšími dôležitými faktormi pri vypočítavaní. Okrem toho, stanoviť výklad horoskopu je veľmi ťažké, lebo sa nesmú zohľadňovať iba individuálne zladené konštelácie, ale musia sa zahrnúť aj pomery celého ľudstva. Jednotlivec ovplyvňuje kolektív, ako aj naopak, kolektív determinuje jedinca. Interpretácia hviezdnej konštelácie si nevyžaduje iba vyčítanie z náučnej knihy, ale dôkladné štúdium antropologických pomerov a okrem toho schopnosť vhľadu do duchovných svetov. Až potom, keď sa určitá kvadratúra alebo konjunkcia, ktorá stojí na nebi planét, prehĺbi až do nadzmyslovej dimenzie, to znamená do jej astrálnej skutočnosti, teda do skutočnosti bytostí, až potom dostatočne dokáže byť múdrym znázornením budúcnosti. Avšak vôľové pomery človeka ostávajú ešte stále nevyspytateľné. Aká ťažká je táto disciplína, ukazujú mnohé predkladané horoskopy, ktoré otvárajú opäť nové mnohosľubné vízie, a keď potom sledujeme skutočnosť, materialistické rozpravy sa napokon uberajú smerom fatálnosti a nevyhnutnosti. Veštby si vyžadujú vždy hlbokú duchovnú schopnosť vcítenia do ľudského potenciálu a do jeho súvislostí s kozmom.

Vízie budúcnosti musia byť pochopené každá samostatne podľa toho najlepšieho možného svedomia. A preto vianočné sväté dni nie sú iba časom, v ktorom si jednotlivec osvojí dobré cieľové perspektívy, ale sú to dni, kedy sa dokonca snaží o prvú jasnozrivosť a rozvinie procesy vnímania samé o sebe až do hĺbky a do budúcnosti. Pomocou tejto disciplíny by mohol svojou vôľou prispieť k lepším zdarom v budúcom roku, ako pre seba samého, tak aj pre ľudstvo. Rozvinutie konkrétnej jasnovidnosti by pre pozemský svet bolo reálnou službou lásky a službou starostlivosti o duše zosnulých. Bol by to najlepší spôsob, ako sa stretnúť zoči voči mašinérii materializmu.

Momentálne viditeľná zvieracia forma

Než bude predložená podrobnejšia analýza očakávanej budúcnosti, malo by sa začať s nezávislým výskumom. Nedá sa totiž prehliadnuť, že kvôli minulým udalostiam nad ľudstvom stojí väčšia blokáda. Ak človek rozvinie nadzmyslové vnímanie a to, čo prežije, odeje do obrazu, skutočne tu nad ľudstvom stojí niečo ako tmavá postava, ako tvar zvieraťa obklopeného chápadlami. Ale tento obraz je nadzmyslový a nie fyzický, a keď človek získa tiché tušenie tohto obrazu, budú môcť nasledovať ďalšie výskumy interpretácie významu tejto postavy.

V nasledovnom treťom výklade bude vysvetlené, ako sa z týchto rozpoznateľných duchovných znamení môže prejaviť úspech, či neúspech.

1. časť  ...  2. časť  ...  3. časť  ...  4. časť  ...  5. časť

Podujatia s Heinzom Grillom   <  späť