meditácie

články

21.6.2024 o 16:16

 

Joga je viac než ásana.

 aktuálne cvičenia:
Liečivé zmyslové vnímanie

Nechceme Vás učiť a vnucovať Vám náš obraz sveta a človeka, chceme vo Vás podnietiť sily a schopnosti, ktorými si Vy sami vytvoríte pravdivý obraz o sebe a o svete.

Výhľad na rok 2021

1. časť  ...  2. časť  ...  3. časť  ...  4. časť  ...  5. časť

článok Heinza Grilla uverejnený 25. decembra 2020 na jeho stránke
po nemecky - https://heinz-grill.de/jahresausblick-2021/ 
po slovensky - https://heinz-grill.de/sk/vyhlad-pre-rok-2021-2/

1.časť

Nadchádzajúci rok prinesie intenzívnym spôsobom tie rozkladné a ničivé procesy, ktoré sa v sanskrite nazývajú pojmom pralaja1. Svet nezanikne v úplnej pralaji, ako sa to často drasticky hovorí, ale vo vývoji ľudstva sa budú uskutočňovať iba určité procesy odpútavania od doterajších prvkov štruktúr. Súčasný stav môže ozrejmiť malý príklad. Rovnako ako je to vo vnútri ľudského chrámu, je možné túto úroveň porovnávať s vonkajšími štrukturálnymi vzťahmi, ktoré si ľudstvo vytvorilo. Hoci vonkajšie štátne systémy, štruktúry, systémy zdravotných poisťovní, spolkov, združení, veľkých firiem, bánk si zachovajú ešte väčšinou svoje funkcie, ich substancia je však chorá a vydaná napospas úpadku. Kto by sa rád priatelil so systémom, ktorého kvalitatívna substancia sa tak pokazila, že sa už nedá zachrániť ani substitúciami, ani opatreniami výmeny? Rozpúšťajú sa aj doterajšie ľudské hodnoty, avšak tento rozklad využíva hospodárske, politické, tradičné a náboženské štruktúry, ktoré v nasledujúcom roku budú môcť existovať nevyhnutne iba prostredníctvom klamstiev a jednostranného vykorisťovania ostatných.

Zakiaľ tieto procesy rozpúšťania postupujú celým ľudstvom, rozvíjajú sa kompenzačné pomery globalizácie a moci, ktoré ďalej podmínovávajú všetky hodnotové systémy ľudstva, a ktoré sa javia ako nevhodné pre budúcu kvalitu života človeka. Najmä nadchádzajúce udalosti predstavujú pre ľudskú existenciu mimoriadne vzťahové ťažkosti a jednotlivec bude strácať posledné zvyšky vnútorného stredu. Morálka by mala byť stredom ľudskosti. Avšak morálka ďalej ustupuje stále viac a viac v procesoch rozpúšťania, ktoré sa neprestajne stupňujú do najšialenejších a najneuveriteľnejších scén. Namiesto toho, aby človek zakladal pravdivé a rozumné myšlienky, budú sa uvoľňovať extázy projekcií, ktoré by mali oklamávať a zastierať chýbajúci stred a nedostatočnú morálku. Ľudia sa budú, ako nikdy predtým, rozohňovať v autistickom ochudobňovaní vzťahov prostredníctvom projekcií, ktoré vrhajú na druhých, a budú odstraňovať posledné zvyšky dobrých snáh. Verejnosť bude riadená obrazom človeka homo projectivus autisticus.

Ten, kto sa predsa len nenechá chytiť týmito javmi doby, bude sa musieť učiť znášať nespravodlivosť a objaví pocity straty domova.

Kompromisy a stiahnutia do pasívneho vyčkávania nebudú môcť v budúcnosti poskytovať žiadny úspech. Ten, kto sa snaží o vyššie hodnoty a o spiritualitu, bude sa musieť duchovne založiť na existencii bez domova a bude sa musieť učiť pôsobiť z nej ako slobodný a nezaťažený občan.

Mnohí ľudia zažijú prekročenie hranice, rovnako ako určitý prechod cez prah. Čím viac sa dokážu duchovne založiť v určitom obsahu pre nejakú životnú úlohu, ktorá nie je iba charitatívna, ale skutočne zmysluplná a významná, tým viac budú vo svojom konaní nachádzať dych života a budú rásť. Budú stáť na čele a budú chránení, zatiaľ čo všetci tí, ktorí sa budú pohybovať iba akoby prítulne ako druhoradé prívesky bez vlastného samostatného myslenia a bez zodpovedného konania, budú oveľa viac vystavení chorobám doby.

Budúcnosť bude sprevádzaná mnohými ochoreniami, ktoré sa budú nesprávne a ospravedlňujúco pripisovať korone. Ale pravou chorobou je klamstvo tejto doby, ktoré bude naberať mnoho odtienkov sugescií a projekcií, a preto budú viesť k nesmiernemu množstvu ďalších infekcií, z nich vyplývajúcich komplikácií a v neposlednom rade k psychickým ochoreniam, nádorovým ochoreniam a k demenciám.

Duchovne videné, nebude to vnímateľné bezpodmienečne navonok, ale duchovne - ľudstvo sa rozpadne na dve časti: všetci tí, ktorí chcú uvoľniť tvorivú silu a ktorí sú vystavení nekonečným ťažkostiam a potom všetci tí – a to je veľká väčšina ľudstva - ktorí sa vyčkávajúc pohybujú v pasivite alebo vykazujú apatické spôsoby správania sa a zďaleka nie sú schopní vykonávať v živote kreatívne príkladné činy.

Tí však, ktorí z celého diania vytvárajú silu, ostanú dlho chránení, ale tí, ktorí druhých ohovárajú, obviňujú a v skutočnosti utajujú svoju duchovne žalostnú existenciu, tí sa dokážu tešiť zo sadizmu a sú stále úbohejší a vzoroví deštruktori vo svete.

Niektorí ľudia budú aj naďalej vystupovať ako klamári, v plnej miere budú vedieť, že klamú, a predsa ostanú zajatí a poháňaní potrebou vlastného sadistického a patologického správania. Tieto klamstvá, hoci pôsobia a tvorstvo zatemňujú, zaťažujú a zúbožujú, predsa len nerozvinú výraznú silu. Svetové podmienky sa však dostali do zlého stavu.

Veľké kroky sa nebudú môcť zrodiť v plnom rozsahu, a predsa sa v tomto roku podarí položiť základy rozhodujúcich stavebných kameňov vývoja pre budúcnosť.

V budúcnosti však istotne nastane aj zlyhanie. Avšak snahy, ktoré vychádzajú z jasnej a konkrétnej spirituality a ktoré vydržia a pretrvajú, budú môcť viesť k prvým tichým úspechom a k projektom, ktoré sa neskôr budú dať prejaviť navonok.

Nasledujúci rok v žiadnom prípade neprinesie lepšie časy, ako ich predpovedajú niektorí ezoterici. Stiahnutie sa s akou-takou nádejou neposkytuje žiadne riešenie a musí sa skončiť pocitom duševného zredukovania.

Atmosféra sa duchovne javí ako stiahnutá. A bude to pokračovať duševnými blokádami a temnotou, ktoré v budúcnosti budú dusiť aktivity ľudí, a to až do fyzična. Smrť udusením nebude zriedkavá, a to duševne, duchovne aj fyzicky.

Samotné choroby budú vlastne nasledovať až po korone.

Žiaľ, existujú plány ozbrojených konfliktov a provokácií, ktoré majú slúžiť ako východisko pre nešváry doby.

V nasledujúcich dňoch a týždňoch tu uvedieme rozpracovanie toho, čo tu bolo napísané na príkladoch a ďalších obsahoch.

Vysvetlivky:

1 Pralaja sú sily rozpúšťania. Prabhavasú sily tvorenia. Nemali by sme ich chápať ako zánik a vytváranie sveta, ale ako fázy vzostupu a zostupu v premenách vývoja.

1. časť  ...  2. časť  ...  3. časť  ...  4. časť  ...  5. časť

Podujatia s Heinzom Grillom   <  späť