meditácie

články

21.6.2024 o 16:16

 

Joga je viac než ásana.

 aktuálne cvičenia:
Liečivé zmyslové vnímanie

Nechceme Vás učiť a vnucovať Vám náš obraz sveta a človeka, chceme vo Vás podnietiť sily a schopnosti, ktorými si Vy sami vytvoríte pravdivý obraz o sebe a o svete.

Výhľad na rok 2021 – 5. časť

1. časť  ...  2. časť  ...  3. časť  ...  4. časť  ...  5. časť

Temný tienistý prízrak v kozme

Článok Heinza Grilla uverejnený 1.1.2021
po nemecky https://heinz-grill.de/gewissen-kultur-2021/
po slovensky - https://heinz-grill.de/sk/svedomie-kultura-2021/

Tmavá postava, ktorá je v kozme nadzmyslovo viditeľná ako zacláňajúci šiator, nie je iba abstrakciou, nie je len akoby teoreticky udržiavaným symbolickým obrazom, je to astrálna skutočnosť, ktorá v sebe nesie silu. Túto postavu v sanskrite nazývame asura a svojím negujúcim „a" na začiatku slova znamená „ten, ktorý nezodpovedá Slnku" („ne-slnečný", Surja - Slnko). V starých dobách bytosť asura predstavovala veľmi neutrálny útvar, ktorý však mal v sebe veľkú silu.

Mnoho osôb, ktoré sa dobre, ale ešte nie dostatočne pokrokovo snažia o pravdu, budú v roku 2021 hnaní do extrémnych núdzových situácií. Zažijú nátlakové záťaže, ozajstné donucovania, stavy slabosti a napokon budú podliehať oslabeniu tvorivého myslenia, čo bude viesť k najrôznejším pochybnostiam. Keď ich rozhodnosť nebude hneď od samého začiatku pevná a dokonalá, zmocní sa ich duch času, teda sugescie a záťaž prostredníctvom strachov. Sugescie tejto doby pomocou vplyvov asurov premôžu mnohých spirituálne sa snažiacich a osoby upriamené k pravde. Pri vonkajškovom pohľade vidno, že v ľudstve sa odohrávajú skutočné scény prenasledovania mysliacich ľudí. Ale to, že môže dôjsť k tomuto prenasledovaniu mysliacich ľudí alebo ľudí, ktorí sa odvážia urobiť malý krok v myslení, sa deje pôsobením výdaja síl asuru, bytosti, ktorá sa skutočne sformovala vo vesmíre. Dodá veľkú silu tým, ktorí v sebe nesú sadistické sklony a "len tak športovo" chcú ostatných očierňovať. Privedú na svetlo dňa fascinujúce rečové umenie, avšak budú to čisté projekcie.

Ako sa to stane, že tí, ktorí majú síce dobré, ale nie celkom dostatočné snahy, budú poriadne zrazení na kolená? Udeje sa nasledovné: Tienistá postava vysiela ustavične svoje nevídané sily. Pôsobí ako utajený neviditeľný vyžarujúci satelit. Pôsobiace a predsa existujúce štíty z kozmu, teda z tejto bytosti, sú prítomné podobne, ako neviditeľné účinky jednotlivých planét. Nie je povedané nesprávne, že táto tieňová postava alebo temný štít v kozme pôsobí ako nejaká osobitná planéta pridaná do svetového stvorenia. Pravdaže, udalostiam roku 2021 dokážeme porozumieť iba vtedy, keď zohľadníme túto sféru pôsobenia, ktorá vychádzajúc od sadistických a projektujúcich ľudí stúpa nahor a napokon opäť z kozmu žiari nadol.

Asurická tmavá a mocná postava sa skladá, ako bolo povedané, zo súhrnu ohováračských a vyčleňujúcich akcií, ktorými trpia kvalitní vedci a múdre osobnosti a tvorí osobitnú jednotku sily. Je ako veľká bytosť, ktorá je známa v ezoterických školách, akou je rozikruciánska škola a označuje sa pojmom elementál. Teraz sa stala kozmickým elementálom. Ten, kto kráča po duchovnej ceste a kto sa teraz dostane do pochybností alebo ponorí svoju dušu do rozpolteností a strachov, pretože zažije esenciálne skúsenosti prahu, veľmi ľahko skĺzne do chápadiel tejto ticho pôsobiacej temnoty kozmu. Navonok možno zažije ťažkosti vo vzťahoch alebo existenčné problémy. Tento vonkajší život so všetkými jeho nepríjemnosťami a protichodnými požiadavkami mu dáva dôvod na strach. Pod vplyvom každodenného stresu zabúda na smerovanie k ideálom a zanedbá kroky jasného pozorovania a zaoberania sa s nastávajúcimi cieľmi. V tiesni pozemských ťažkostí zažíva zrazu ako ho nejaká bytosť objíma, akoby ho ochraňujúc upokojovala cudzia materinská náruč. Avšak je to vlk, ktorý podáva labu; ibaže v temnote danej situácie nie je ako vlk rozpoznaný. Malý moment nepozornosti a dochádza k zrieknutiu sa seba. Ciele a do budúcnosti predsavzaté idey sa strácajú. Človek zbadá, že dotykom materinskej vlčej laby strachy ustupujú a on cíti, akoby povoľovali sťahujúce skrutky každodenného života. Tí, ktorí sa teraz spájajú s touto bytosťou zdanlivo krásneho uvoľnenia, rýchlo cítia odľahčenie a rozvinú istý druh pseudo-blaženosti. Cítia sa ako oslobodení od napätí. Súčasne zbadajú, akoby stáli voči doterajšej minulosti ako cudzí a už sa viac nechcú hlásiť k svojim niekdajším snahám o pravdu ani k hľadaniu spravodlivosti. V stave, do ktorého sa teraz dostali, sa rozlúčia s úsilím o pravdu, ktoré je plné napätí. Odchádzajú k nečisto vyžarujúcemu elementálovi, teda asurovi do akéhosi zahalenia.

S týmto nevideným avšak vysoko účinným astrálnym zväzkom, ktorý pôsobí skoro ako droga, kĺžu udalosti sveta okolo človeka skutočne bez akejkoľvek citovej odozvy. Jeho duševné rozpoloženie riadi apatia namiesto empatie. Cíti sa zrazu chránený, lebo sa ponoril do určitej nevšímavej nedotknuteľnosti a do necitlivého sveta, ale nie je schopný vnímať, že sa vzdal svojich snáh o pravdu a väčšiu slobodu. S týmto vstúpením do naozaj zahaleného stavu vzdania sa seba títo ľudia získajú mimoriadnu silu zdanlivej duševnej vyrovnanosti, ktorá je však odštiepením od reality. Energia k nim priteká, zatiaľ čo iné osoby, ktoré sú menej zahalené a predsa sa snažia o pravdu, musia energiu vydávať.

V prognózach na rok 2021 by nemala chýbať táto záležitosť o uchopení človeka až po skutočné vytvorenie obalu u bývalých spirituálne hľadajúcich alebo u osôb hľadajúcich pravdu. Ľudia, ktorí spirituálne mnoho dostali, by mali dnes vyžarovať smerom von veľké sily. Ale oni sa zo spirituality sťahujú kvôli tomu, aby získali vo svete uznanie.1 Aký veľký by to bol rozdiel, keby po celom svete bolo rozložených takých päťsto osôb s aktívnymi snahami o duchovné pravdy a o spiritualitu a nezávisle každý deň by sledovali svoje ciele a prekračovali prah subjektivity k objektívnemu skúmaniu pravdy!2 Dokázali by nastoliť úžasnú svetovú rovnováhu a zabrániť tomu, aby chudobní ešte viac chudobneli a bohatí naďalej vykorisťovaním bohatli na nešťastí druhých. Ďalej by dokázali posilniť úroveň zdravia a do zhoršujúcej sa situácie v krajinách tretieho sveta by dokázali priniesť požehnanie svetovej rovnováhy. Žiaľ, však prognóza na rok 2021 nie je veľmi dobrá, lebo mnohí, ktorí veľa dostali, sa pasívne vzdávajú podmienkam doby.

Kozmická asurická postava tieňov vyslovene zapožičiava vysoké množstvo energie, predovšetkým tým, ktorí sú deštruktívni. Vyžaduje si cenu zrieknuť sa seba. Ten, kto sa jej oddá, už viac nesmie svojim myslením pozrieť do očí spirituálnym pravdám, skutočným princípom zdravia a morálne estetickým otázkam vývoja. Ak sa však jedinec – a to bude, žiaľ, iba veľmi málo osôb – bude snažiť o hlboko siahajúce poznanie fyzických, duševných a duchovných skutočností, bude sa v duši pociťovať v istom zmysle ako bez domova. Bude zažívať nálady, akoby stál osamotený na vrchole kopca a nikdy sa už nesme vrátiť späť do údolia. Odvaha k tomuto osamelému kráčaniu je možná iba u máloktorých.

Rok 2021 prinesie veľmi veľa náhlych a nečakaných udalostí. Tie sa v tomto momente vôbec nedajú presne definovať. Môžu sa ukázať vo veľmi bojovných a násilných mocenských hrách, ale môžu sa tiež náhle ohlásiť v najzvláštnejších formách, napríklad v boji proti očkovaniu alebo diktátorskými mocenskými prevratmi. Naplánované sú v každom prípade šokujúce udalosti, ktoré budú ľuďom vnucované ako akési východisko z núdze. Politika sama vie, že nedokáže vykonávať vedenie, a preto budú opatrenia na zachovanie doterajšieho stavu iracionálne a stále akosi násilné.

Avšak zamerajme pohľad viac na jednotlivého človeka a jeho vnútorné prežívanie a vývoj. Popri jednotlivých osobách, ktoré na charakterovej a morálnej hrane svojej existencie stoja veľmi ostro, nachádza sa totiž dnes aj veľká časť ľudstva na určitom prechode cez prah, na ktorom sa, bohužiaľ, veľa ľudí obracia k domnelej pasívnej istote pri stiahnutí svojho ja alebo, ak nájdu odvahu, skutočne sa vzpružia k energickej a neochvejnej duchovnej duchaprítomnosti.3 Pre úspech spirituálnych snáh nebudú skupiny poskytovať žiadnu oporu; prechod cez prah dokáže uskutočniť iba jednotlivec. Dimenzia, ktorú budhizmus kedysi spájal s okamihovou prezenciou alebo prítomnosťou, ktorá sa dnes nesprávne stotožňuje s cvičeniami pozornosti, ktoré však predstavujú subjektívne zotrvávanie v rámci osobných hraníc, si od človeka vyžaduje každodenne vysokú silu pružného napätia nasmerovaného na koncentráciu. Cena, ktorú jedinec musí pre vývoj zaplatiť, je, že sa musí rozlúčiť s akoukoľvek pohodlnosťou a akýmikoľvek nátlakmi telesných túžob a myšlienku musí priviesť do reálnej vízie cieľa.

Avšak budú tu niektorí ľudia, ktorí dokážu vykonávať tento druh prítomnosti so silou pnutia v myslení a celkovo v duši. A tí rozhodne prejdú do kultúrneho ducha budúcnosti. Individuálnym spôsobom budú stelesňovať kresťansko-duchovný princíp. Rok 2021 prinesie zopár umelcov a spirituálnych osôb s vysokou duchovnou energiou a múdrosťou lásky. Tí budú prostredníctvom vylúčenia rásť do dimenzie myslenia slobodnej od polarít, často budú celkom jedineční a vnútorne budú vnímať najskrytejšie kresťanské hodnoty duchovného odkazu. Budú navzájom o sebe vedieť, hoci budú priestorovo vzdialení a nebudú pestovať nijaké dlhé telefonáty.

Ako by mohla vzniknúť nová kultúra s nosným charakterom?

Po pralaji, po rozpúšťaní, nemôže hneď v tom istom momente nasledovať prabhava, vzostup novej dimenzie. Existencia mierovej, ekologickej, estetickej, ľudsky morálnej a slobodnej kultúry sa musí najskôr veľmi obsiahlym myslením s dobrou výdržou myslieť ako idea a napokon ju priviesť ako ideál do cítenia a chcenia, aby naozaj mohla vstúpiť do sveta. To negatívne by mohlo byť pre silu tejto kultúry tým najlepším popudom, pretože keď sa raz ľudské vedomie nachádza v ničote, obrazne akoby v sutinách padlých štátov, kostolov a dedín, je potrebná veľká fantázia myslenia, ako morálna a regulujúca inštancia Ja, aby ideálnym spôsobom podporila vzrastajúci vývoj. Nemecko by túto silu malo, ale práve Nemecko bude v roku 2021 najviac podliehať silám odcudzenia. Toto prvé duchovné semienko sa bude môcť rozvinúť iba v menších náznakoch a na konkrétne vybraných miestach.

V skutočnosti ľudia majú najlepšie možnosti budovať svedomie a získať kresťanské duchovné vedomie4 v najrozmanitejších pracovných skupinách, lebo to sa môže rozvíjať práve vtedy, keď na seba narážajú tie najostrejšie polarity. Ľudia by vo svojich povolaniach mohli ďaleko viac narovnať nosnú morálku, ktorá je v najideálnejšom zmysle charakterizovaná čestnosťou v práci. Preto lekári, ktorí by chceli ako najvyššiu prioritu podporiť zdravie ľudí, by v žiadnom prípade nesmeli podliehať politike, ale museli by svoju odbornosť zriaďovať na základe vzrastajúceho svedomia a predkladať hodnotu svojej práce so strany osobného cítenia. Nesmú sa nechať degradovať na homo mechanicus. Museli by sa z celého svojho porozumenia lekárskej cti individualizovať a pozdvihnúť sa k prezentovaniu liečebného umenia, ktoré je vždy spojené s vlastným autentickým nasadením. Kristus môže v lekárovi povstať iba v jeho nezávislom martýrskom Ja, ktoré sa stane nezávislým od vonkajšieho uznávania politiky, ekonomiky alebo od kolektívneho očakávania. Teraz by človek svojím svedomím mohol nájsť svoje oprávnenie a systémovo orientované alebo systémovo relevantné usmernenia by nehrali rolu. Sudcovia, štátni prokurátori a advokáti by ako najvyššie pravidlo mohli uznávať právo a nikdy by ho neohýbali podľa predstáv politického ducha doby. Na to by museli osobne pristúpiť a pozdvihnúť svoje najvyššie možné morálne svedomie.

Spirituálne orientované osoby by v súčasnej dobe mohli svoje ego celkom zanechať bez askézy a bez kastovníctva alebo zdĺhavých sebaanalýz, lebo každý deň by mali obsahovo bohaté idey, ktoré by celkom sformovávali na ideály a inšpirovali by vízie budúcnosti. Otázka osobných energií by bola prebytočná, lebo Ja by mohlo vstupovať do sveta v úplnom čine lásky. V dôsledku mnohých opomenutí alebo nivelizácie a v dôsledku predsa len rozšírených malicherných túžob po uznaní vo svete práve spirituálne orientované osoby zameškávajú svoje úlohy a pestujú iba svoje vlastné energie. Prognózy na rok 2021 vyzerajú preto tak zle, lebo roky tu chýba skutočné budovanie pevných spirituálnych výkonov.

Keby novinári zbadali, ako sa z nich tak často stávajú slepé nástroje mašinérie doby, mohli by napriamiť svoje svedomie a do spravodajstva etablovať element morálky. Zopár tých, ktorí sa snažili v žurnalistických výkladoch o korektné informácie, boli mocou manipulácií vyštvaní z práce. Oni by najnaliehavejšie potrebovali podporu spirituality. Ak by však celkovo vzniklo spojenie spirituality s rôznymi odbornými oblasťami, bolo by možné v narastajúcej miere morálne zosilnenie. Ak je pohľad do duchovných svetov pestovaný s dostatočným poznaním, udeľuje duši práve tú pratvorivú silu5, s ktorou človek získa odvahu napriamiť svoje svedomie.

Ako povedal Rudolf Steiner, cirkev by sa musela vyhlásiť za nadbytočnú, lebo keď v skrytosti uplatňuje svoje mocenské hry v ekonomike, len prispieva k depresiám a iným falošným formám viery. Žiaľ, aj v roku 2021 budú cirkevné štruktúry ďalej manifestovať svoje obchodné činnosti, ibaže rafinovanejšie.

Každý jednotlivec, ktorý sa vzpruží ku skutočnej morálke, môže do sveta dávať rovnováhu, zvlášť ak bude prepustený z práce. Kto však premešká príležitosť venovať sa hlbšiemu budovaniu svedomia a napriamenia morálnych postojov, a to bude, žiaľ, väčšina, tak sa horné a dolné svety, to znamená duchovné hierarchie a ľudstvo, dostanú do ešte viac vnímateľného rozdvojenia. To sa ukáže už v citovom ochudobnení jednotlivých duší. Ukáže sa to však aj pri ťažkostiach vo vzájomných vzťahoch. Očividný príklad, ako nejaký človek stratí duchovný prístup k vyšším hierarchiám, sa v roku 2021 prejaví v tom, že človek bude robiť také najbláznivejšie scény a výstupy, že keby sme ich pozorovali pred 20 rokmi, identifikovali by sme ich ako terapeutické divadlo. Človek sa napríklad bude pýtať, či osoby, ktoré sa prihovárajú na verejnosti, chcú predvádzať ironickú karikatúru, alebo či svoje slová mienia vážne. V každom prípade sa na scénu dostanú bláznovstvá bez pocitov úcty voči sebe samému aj voči tomu, koho tie obviňujúce scény predstavujú.

Jednotliví často vyčerpaní občania by sa radi pripojili k nejakému guruovi, k nejakej vedúcej osobe alebo k novému náboženskému hnutiu. Tieto predstavy sa v roku 2021 nepodarí naplniť a je dobre, že sa to nepodarí; to bude výzva pre kresťanský duchovný potenciál v človeku a to znamená, že on sám sa vzpriami a že aj v troskách všetkých minulých udalostí nasmeruje svoje myšlienky k najvyšším víziám a nakoniec bude musieť dať týmto myšlienkam konkrétny priebeh. Tento proces bude vratký a bude stále prejavovať neúspechy. A predsa sa človek nesmie izolovať, ale musí vtejto dobe ostať vo vzťahoch k svojím druhom.

Práca výstavby a uskutočňovania prislúcha každému jednotlivému človeku v celej samostatnej zodpovednosti. Duchovné hierarchie chcú od nás túto seba-zodpovednosť a seba-dozrievanie. Kto má na to odvahu a nestratí sa v egocentrických jednostrannostiach, ale ostane vo vzťahu so spirituálnym a dobrým vedeckým zdrojom zbadá, že dokáže zvládnuť rok s istými dobrými silami. Bude sa cítiť ako na čele a najmä preto, že bude vpredu, bude z toho čerpať nové životné sily.6

Poznámky:

1 Význam spirituality je od toho okamihu esenciálny, od kedy jedinec na svojej ceste príde na prah. Tento prah je znázornený napríklad v Bhagavad Gíte. Postava Arjunu na bojovom poli signalizuje zúfalstvo pri zapojení sa do sveta. Príbeh v priebehu mnohých veršov rozpráva, ako Ardžuna nakoniec prekročí hranice svojich citových pút a nájde svoju životnú úlohu v zmysle spirituality. Prechod cez prah prostredníctvom školenia od pozemskej pravdy k väčšej duchovnej pravde by bol dnes pre mnohých ľudí významný, ale veľmi málo ľudí ho uskutoční. (späť do textu)

2Číslo 500 je odhad. Nevzťahuje sa na bežných ľudí, ale na iniciovaných. Títo ľudia už získali znamenité duchovné poznatky, avšak nesprístupňujú ich svetu vhodným spôsobom, ale skôr sa mysticky stiahnu alebo sa oddávajú kompenzáciám, a tým nepreberú skutočnú zodpovednosť, ktorú by mali na seba zobrať na základe sily svojho poznania. Svet teda iba stráca spiritualitu ako silu a potom chýba ľuďom, ktorí vyvíjajú ďalšie úsilie v iných oblastiach a ktorí by túto silu z duchovna nevedomky prijímali. Vďaka tomu rovnako tiež zlyhávajú vo svete. Tento výrok sa má preto chápať tak, ako keď niektorí veľmi dobre vysvetľujúci ľudia ako Bodo Schiffmann alebo profesor Bhakdi opíšu situáciu, ale nie sú vypočutí, pretože v ľudstve chýba neviditeľné hlboké pozadie duchovnej kapacity. Spirituálne iniciovaní ľudia ju neposkytujú. (späť do textu)

3V tomto výklade ide o všeobecne v ľudstve jestvujúce kresťansko-duchovné pochopenie. Nie je dôležité vonkajšie vyznávanie náboženstva, ale najhlbšia túžba po konkrétnych pravdách a výdrž pri skutočne samostatne vydobytých poznatkoch, až po ich možné prejavenie vo svete. (späť do textu)

4Pojem kresťansko-duchovný sa veľmi úzko opiera o Rudolfa Steinera. Celkom v protiklade voči konfesionálnemu vyznaniu, sa to kresťansko-duchovné vnáša do života prostredníctvom odvážneho a múdreho Ja. Pravý Kresťan je vlastne do istého stupňa vo svete outsiderom. Dnes už nie je typickým martýrom, ktorý ide na smrť, avšak vďaka vyčleneniu zaujme nezávislý a napriek tomu veľmi hlboký pohľad na svet. Slobodným môže byť človek iba vtedy, keď už viac nezápasí o uznanie vo svete. Kresťansko-duchovný človek môže byť charakterizovaný iba pomocou dokonalej slobody. (späť do textu)

5Pojem pratvorivá sila sa nedá pripísať nejakej telesnej sile. Je to skôr schopnosť človeka odhodlane a čestne kráčať k morálne vysokému cieľu so schopnosťou vzpriamiť sa. Ľudia ako Gándhí, Nelson Mandela alebo dokonca niektorí bojovníci za slobodu v diktátorských časoch mali veľkú archetypálnu moc. (späť do textu)

6Skutočnosť, že človek môže sám na seba v bezprostrednom vzťahu k cieľovej úlohe celkom zabudnúť a vytvárať nové takzvané „éterické sily" prostredníctvom styku s veľmi hybnými myšlienkami, je zrejmá dokonca napríklad aj pri jednoduchých disciplínach, ako je horolezectvo. Dobré mentálne upriamenie a riziko ísť ako prvolezec uvoľní oveľa väčšie sily, než iba pasívne sa pripojiť ako druholezec, nasledovateľ. Ďalšími príkladmi sú: Učiteľ, ktorý by naozaj chcel niečo naučiť, je často menej vyčerpaný, než žiak, ktorý iba v pasívnom očakávaní preberá učebnú látku; Kvetu, ktorý rastie na slnkom zaliatej lúke, sa ľahšie darí, pretože je v kontakte s priamym svetlom, zatiaľ čo v tienistých lesoch v skrytých oblastiach rásť nemôže. (späť do textu)

1. časť  ...  2. časť  ...  3. časť  ...  4. časť  ...  5. časť

Podujatia s Heinzom Grillom   <  späť