meditácie

články

21.6.2024 o 16:16

 

Joga je viac než ásana.

 aktuálne cvičenia:
Liečivé zmyslové vnímanie

Nechceme Vás učiť a vnucovať Vám náš obraz sveta a človeka, chceme vo Vás podnietiť sily a schopnosti, ktorými si Vy sami vytvoríte pravdivý obraz o sebe a o svete.

Liečivé zmyslové vnímanie

Liečivá práca s kvetmi - sily múdrosti v prírode

zoznam rastlín

Anglický lekár Edward Bach v roku 1931 (Ye suffer from yourselves) napísal:

„Určité divoko rastúce kvetiny, stromy a kry vyššieho rádu majú silu zvýšiť svojimi vyššími vibráciami ľudské vibrácie a otvoriť naše kanály pre prijatie spirituálneho Ja, zaplaviť našu prirodzenosť konkrétnymi cnosťami, ktoré potrebuje, a vyplaviť tým charakterové nedostatky, ktoré sú príčinou našich bolestí. Ako krásna hudba alebo ako čokoľvek iné veľkorysé a inšpirujúce, sú aj tieto kvetiny schopné povzniesť celú osobnosť a zaviesť nás bližšie k duši. Tým nám dajú mier a oprostia nás od bolestí. Neliečia tak, že by priamo útočili na chorobu, ale tak, že zaplavia telo krásnymi vibráciami našej vyššej prirodzenosti, v prítomnosti ktorých sa choroba rozpustí ako sneh na slnku. Pravé liečenie nemôže existovať bez zmeny životného stanoviska, bez duševného mieru a bez vnútorného pocitu šťastia."

Sprostredkovanie informácie z rastliny prebieha pri bachovej terapii pomocou užívania preparátu, ktorý je nosičom energetických vibrácií rastliny prenesenej za pomoci slnka, ktoré uvoľní rastlinnú esenciu z rastlinného tela. Pri užívaní preparátu sa liečenie deje v podvedomí.

V integrálnej joge poznáme cvičenia duše, ktoré nám ponúkajú doplnenie a priame, bezprostredné sprístupnenie ušľachtilých vibrácií rastlín pre človeka na vedomejšej úrovni. Heinz Grill v diele „Kozmos a človek" popisuje tento dej (r. 2003):

„Môžeme študovať brezu, a tým, že brezu študujeme, robíme niečo úplne úžasné: tvoríme si myšlienky. Brezu, ani žiadnu inú rastlinu, akýkoľvek iný prírodný jav nepreskúmame bez tvorivého formovania myšlienok. To je to podstatné. Tým je dané ešte vyššie liečebné spolupôsobenie, ako keď človek prijme do svojho vnútra liečebný prostriedok. Teda keď sa učíme porozumieť breze,(...) skoro nikdy nie je nevyhnutné brať ju orálne, lebo takto prijímame liek duševným spôsobom."

Čo to je tvorivé utváranie myšlienok? Myslí sa tým proces neobvyklej koncentrácie so stredobodom na vybranom objekte pozorovania. Základom je tu poznanie, že rastlina nie je iba matériou, ale k rastline vedieme pozornosť ako k duchovnej existencii, ktorá má na duševnej a nakoniec aj na fyzickej úrovni svoj prejav.

Cvičenie jogy ako procesu umeleckého vyjadrenia duševných kvalít pomocou tela nás pobáda k hľadaniu súvislostí medzi rastlinou a človekom. Prostredníctvom integrálnej "Jogy z čistoty duše" nachádzame človeka ako súčasť kozmu fyzického aj duševne-duchovného. Učíme sa tvorbou myšlienok, tvorbou predstáv a prácou s určitými liečivými obrazmi duše, ktoré vedú k citu pre život, prekonávať svoje tiene a vnímaním energetických potenciálov rastlín tam, kde panovala disharmónia a zatuhnutosť, opäť roznecovať život.

Verné vnímanie reality, ktoré je možné cvičiť s rastlinami, zlepšuje schopnosť človeka vytvárať vzťahy. A to nielen k svetu rastlín, ale aj k ľuďom a iným bytostiam všeobecne. Človek tak vstupuje do lepšej komunikácie. Cvičenia duše, ktoré tu uvádzame, zvyšujú schopnosť koncentrácie na podstatu, a to v akejkoľvek oblasti ľudského života. Tvorba myšlienok a cítení zvyšuje aktivitu duše a umožňuje progresívny vývoj. Poznávanie skutočnosti, v ktorej človek žije v čo najširšom rozsahu podporuje pozvoľné vrastanie do integrity.

- r. 2004 -

Buk

Dub

Encián (horček horký pravý, gentianella amarella)

Ladoňka (scilla bifolia)

Lieska (Corylus avellana) 

Netýkavka žliazkatá (impatiens glandulifera)

Odumierajúci, kvitnúci a rašiaci život

Orech kráľovský

Pastierska kapsička (Capsella bursa-pastoris)

Perutník močiarny (hottonia palustris)

Plamienok plotný (clematis vitalba)

puky

Repík lekársky (agrimonia eupatoria)

semienko

Sliva čerešňová (prunus cerasifera)

Snežienka (galanthus nivalis)

Šípová ruža (rosa canina)

Postupne sem dopĺňame rastliny z pôvodnej stránky "Sily múdrosti v prírode" s lepším preorganizovaním.

- r. 2022 -

V čom spočívajú cvičenia novej jogovej vôle?

Čo o novej jogovej vôli píše Rudolf Steiner,
ktorý tento pojem zaviedol? 

23. mája 1912 Rudolf Steiner prednášal o zmysle života. Uviedol:

"A čo vidíme, keď zameriame pohľad na rastliny, keď začínajú rašiť, klíčiť, či pučať? Tu vidíme presne to, čo robí človek, keď žije v sebe v spánku. Jedno plne zodpovedá druhému. V akom vzťahu sú rastliny k ľudskému telu, čo znamenajú pre život človeka, to sa pozná iba vtedy, ak máme prehľad o takejto súvislosti. Je totiž pravdivá skutočnosť, že pri presnom pohľade vidieť, ako pri zaspatí človeka v jeho fyzickom a éterickom tele všetko vypučí a vyraší, ako tu začína žiť celá vegetácia."

Spiaci človek je vlastne prírodou, v ktorej rastú rastliny.

"Zoberme si napríklad človeka, ktorému niečo chýba vo vonkajších skutočnostiach života. Pozorujme ho, keď zaspí, a všimnime si, ktoré druhy rastlín sa neobjavia, keď jeho fyzické a éterické telo začnú vyvíjať svoju vegetáciu. Ak vidíme, že niekde na Zemi chýbajú celé druhy rastlín, potom vieme, že tu s bytosťou Zeme nie je niečo v poriadku. Rovnako je to aj so zotrvávaním určitých rastlín vo fyzickom a éterickom tele človeka. Aby sa u človeka napravila chyba, treba iba na Zemi vyhľadať rastliny, ktoré v dotyčnom človeku chýbajú a ich šťavy použiť príslušným spôsobom buď vo forme diétnej potravy alebo ako liečivo - takže podľa ich vnútorných síl nájdeme vzťah liečiva a ochorenia."

Heinz Grill nám na príklade brezy ukázal, ako môže človek liečivé sily od rastliny prijať bez toho, aby ju použil vonkajším spôsobom. Na týchto stránkach je popísaných mnoho cvičení, ktoré sme vytvorili a rozvinuli na základe uvedených myšlienok a pokynov.

- r. 2006 -