meditácie

články

21.6.2024 o 16:16

 

Joga je viac než ásana.

 aktuálne cvičenia:
Liečivé zmyslové vnímanie

Nechceme Vás učiť a vnucovať Vám náš obraz sveta a človeka, chceme vo Vás podnietiť sily a schopnosti, ktorými si Vy sami vytvoríte pravdivý obraz o sebe a o svete.

Myšlienka bez polarity podporuje dobrú budúcnosť a spôsobuje transformáciu negatívneho

Heinz Grill, 7.7.2022

po nemecky: https://heinz-grill.de/spirituelle-wahre-gedanken/

po slovensky: https://heinz-grill.de/sk/duchovne-pravdive-myslienky/

Typická polarita - spiritualita a svet

(Obraz kyvadla so širokým rozpätím predstavuje pendlovanie medzi dvoma polaritami - materializmom a nesprávnou spiritualitou.) 

V kurze jogy alebo v meditačnom kurze si zúčastnené osoby môžu pomerne ľahko osvojiť veľmi príjemné pozitívne energie a použiť ich na lepšiu kvalitu života. Nezriedka sa na zdanlivo spirituálnom kurze vyskytujú takéto hodnotenia voči bežnému materiálnemu svetu: Joga a meditácia skutočne hýbu životom, zatiaľ čo existenciálne úlohy, ktoré musí každý občan vykonávať v hmotnom živote, sú únavné povinnosti, ktoré pohlcujú energiu a vyčerpávajú ľudskú myseľ. Na základe tohto neporozumenia sa napríklad nejaká jogová skupina výstižne vyjadrila, že cez obedňajšiu prestávku po lekcii nechcú ísť jesť niekam preč, pretože dobrá energia jogy by sa mala zachovať a nie plytvať v svetskej reštaurácii. Táto skupina by najradšej navždy zostala v tej krásnej energii, ktorú uvoľňujú rôzne cvičenia a ideálne by bolo, keby už nemali so svetom nič spoločné. Polarita medzi jogou, meditáciou alebo všeobecne spiritualitou a medzi bežným svetom spočíva však na veľkom nedorozumení.1

Cvičiaci má povinnosť to, čo sa naučil a poznanie, ktoré rozvinul, zrozumiteľne a sociálne vnášať do života a zmysluplne ho dávať k dispozícii ostatným ľuďom. Pôžitkárske hýrenie si v energeticky príjemných pocitoch podnecuje rozkol medzi duchom a svetom. Nie je to však v skutočnosti duch, ktorý sa v týchto hýrivých, sebastredných pocitoch snaží prejaviť, ale je to chybné zaobchádzanie so spiritualitou, jogou a meditáciou. Zištnosť pri jogových cvičeniach je rovnako úplne materialistická, ako keby niekto robil svoju prácu iba z dôvodu čisto ekonomickej nutnosti. Pokiaľ si niekto skutočne v joge iba hýri v osobných energiách a pre seba si vyhradzuje energetický pocit istoty, nemá ešte nijaký vzťah ku spiritualite a k vyššej realite. Možno ešte viac, než bežný občan, je zajatý prostredníctvom tohto nedorozumenia s charakterom úniku zo sveta. Táto chyba je dnes veľmi častá a v globále tieto sebecké tendencie, panujúce v mnohých podobách v ezoterických oblastiach, podporujú vo svete čistý materializmus. Nesprávne spirituálne koncepty s polarizujúcim charakterom preto v tichom vnútri ich egoistického charakteru vychyľujú kyvadlo ďaleko smerom k materializmu.2

Čo je to nepolaritný obsah alebo nepolaritná myšlienka?

(Vodorovná čiara predstavuje obraz polarity v živote)

Mnohí ľudia, ktorí sú činní na antropozofickej cvičebnej ceste, veria, že éterické sily, alebo ak to vyjadríme ináč, takzvané budujúce životné energie sa dajú vytvárať iba pomocou určitých metodických postupov, liečebných prostriedkov, eurytmických foriem, pomocou dobrej biologicko-dynamickej výživy alebo pomocou rituálov. Skutočná spiritualita nesmie byť závislá iba od nejakej metodiky, lebo musí prerásť nad vonkajšie pole pôsobnosti a do stredu umiestniť človeka s jeho duchovnými tvorivými silami. Aj v oblasti jogy sa rovnako hovorí o rozličných metodických postupoch a tak niektoré spôsoby správania sa hodnotia ako spirituálne a iné ako materialistické. Vonkajšie kritériá hodnotenia väčšinou prehliadajú vnútorného človeka, ktorý koná kreatívne, obetavo a s osobným prístupom.

Ako konkrétny jedinec napĺňa svoju metodiku, ktorú používa? Aké živé je jeho najvnútornejšie spirituálne porozumenie a nakoľko dokáže rozlíšiť podstatné od nepodstatného?

V každom prípade každý človek má v sebe založený určitý znamenitý duchovný potenciál a môže ho používať ako tvorivú silu. Ak sa človek intenzívne zaoberá spiritualitou, je povolaný k tomu, aby svojím postojom vedomia tvoril éterické sily a budujúce energie. Túto schopnosť by mal vedieť vykonávať sám od seba bez nejakej metodiky a bez cvičenia jogy a mal by ju vedieť prinášať kdekoľvek. Ak ide napríklad po hodine jogy na obed do reštaurácie, nemusí byť vyrušovaný svetskou atmosférou, ktorá tam vládne, ale silou svojich myšlienok a pocitov dokáže nadviazať práve ten vzťah, ktorý obohatí celé jedlo. Svojou aktivitou vedomia, svojou pozornosťou a myšlienkovou činnosťou podporí éterické sily. Touto svojou snahou prekoná banálnu polarizáciu medzi domnelými energiami, ktoré by mohol získať pomocou jogy, a medzi zdanlivo tak odlišným materialistickým svetom. Jeho vlastné Ja, založené na tvorivom vedomí a v jasnom poznaní, vedie k slobode od polarizácie. Každá osoba, ktorá rozvíja túto disciplínu, pôsobí na okolie budujúco a okrem toho vyrovnávajúco na mier vo svete. Sila jeho duše je založená na myšlienkovom obsahu, ktorý zodpovedá vyššej pravde.

 

Vrchol

tvorí vhodná myšlienka.

Stúpajúce línie trojuholníka spájajú póly

na vyššej rovine. Trojuholník tak zobrazuje dynamiku tvorby obsahu.

Nevyhnutné však je, aby sa cvičiaci na ceste spirituality skutočne snažil o intenzívnu myšlienku pravdy. Ak sa mu podarí, ako ukazuje príklad, rozpoznať používané metódy a substancie ako sekundárne a aktivizovať vlastný tvorivý postoj vedomia s bdelou pozornosťou a obsahovou živosťou, bude sa zakladať na neotrasiteľnej múdrosti. Ale musí dosiahnuť túto rozlišovaciu schopnosť a rozpoznať tú pravdu, ktorá spočíva vo vedomí s obsahom. Jednotlivý človek začína pôsobiť sám zo seba, lebo si vydobyl solídne pojmy o éterických silách a dostatočne ich dokáže vyžarovať v každej hodine života.

Ak má človek iba teoretický pojem o éterických silách a ešte nerozpoznáva, že ich môže vytvárať pomocou usporiadanej a vedome vedenej myšlienkovej činnosti, ostáva so svojimi pojmami ešte zajatý v polaritnej realite. Tak ako horolezec dokáže autenticky rozprávať o dobrodružnom zážitku v horách a nadchnúť svojich poslucháčov, tak dokáže aj ten, kto si napríklad vydobyl živé poznanie ezoterických pojmov, priviesť ich k tomu, aby sa stali bezprostredne vyžarujúcou skutočnosťou. Nehovorí už o teóriách, ale o živej praxi a daruje vyššiu, celkom spirituálnu energiu. Skutočná spiritualita je založená na svojbytí človeka, teda v jeho tvorivej sile prostredníctvom dosiahnutých pravdivých obsahov.

K týmto alebo k podobným obsahom pravdy sa musí dnes spirituálne hľadajúci človek vzchopiť. Ak bude ako spirituálne vyznanie iba recitovať nejaký názor, ktorý vytvorila nejaká skupina, tak neprekoná tie veľké výkyvy kyvadla medzi ezoterikou a svetskosťou.

Človek je vo svojej morálke takým, aké základy ideálu zodpovedajúcemu skutočnosti dokázal položiť z tej najlepšej idey. Skutočná morálka môže oživiť svet, obohatiť ho a nakoniec premeniť. Je založená na myšlienke a je slobodná od polarít.3

Poznámky:

1 V tejto súvislosti, prosím, zoberte na zreteľ aj článok „Filozofia a poznanie ako esenciálne hviezdy pre ľudstvo".
https://heinz-grill.de/sk/filozofia-poznanie-ludstvo/

2 Opačné pokušenie je v tom, že si človek nehýri iba v zdanlivých spirituálnych pocitoch, ale dokonca požívačne rozkvitá vo svete. Spiritualita by vraj mala slúžiť svetu a lepšiemu pôžitku zo sveta. Pokiaľ panuje táto tendencia, potom ten, kto príležitostne ide do spirituálneho kurzu, minie vzťah k vyššiemu svetu. Bude zajatý. Zajatie svetom alebo útek od sveta môžu byť dôsledky zneužitého poňatia spirituality. Oboje podporuje konflikty medzi ľuďmi a oboje podporuje rast chorôb.

3 Brahmavid brahmaiva bhavati: Kto rozpoznáva Brahman alebo pravdu, stáva sa sám pravdou. Skutočné poznanie vyvedie osobu von ponad hranice polarizácie. Slovo je založené na myšlienke pravdy a skutočnosti a jedinec sa v najhlbšej dostupnosti svojej duše stáva týmto Ja. V tomto zmysle sa dá povedať, že človek je sám sebou tou mierou, akou znáša duchovnú skutočnosť do pozemského sveta. (Mantra pochádza z Mundaka Upanišád, starých filozofických písomností Indie.)

články Heinza Grilla    späť