meditácie

články

21.6.2024 o 16:16

 

Joga je viac než ásana.

 aktuálne cvičenia:
Liečivé zmyslové vnímanie

Nechceme Vás učiť a vnucovať Vám náš obraz sveta a človeka, chceme vo Vás podnietiť sily a schopnosti, ktorými si Vy sami vytvoríte pravdivý obraz o sebe a o svete.

Výhľad na rok 2021 – 4.časť

1. časť  ...  2. časť  ...  3. časť  ...  4. časť  ...  5. časť

Zámena nepriateľa a priateľa v nadchádzajúcej dobe

Článok Heinza Grilla zo dňa 31.12.2020 na jeho stránke
po nemecky - https://heinz-grill.de/ansteckung-2021-alternative/ 
po slovensky - https://heinz-grill.de/sk/infekcie-2021-alternativa/

V budúcnosti budú mnohí dúfať v pozitívnu konšteláciu Saturna a Jupitera; budú od nej očakávať prerazenie alebo prielom k novým hodnotám. Avšak v nasledujúcich mesiacoch sa so značnou jasnosťou budú prejavovať sily Mesiaca so zahaľujúcim a veľmi zväzujúcim charakterom. Podobne sa budú objavovať aj prevracania v oblasti zdravia. To, čo je v skutočnosti najvyšším úsilím o zdravie, bude sa považovať za choré a tiež naopak – choroba sa bude zastierať maskou zdravia a lásky k blížnemu.1

Malý názorný príklad, ako sa dajú zameniť práve svetlé a tienisté stránky života, ukazujú hnutia, ktoré vznikli pod názvom svetelná výživa. Osoby odopierajúce si jedlo, ktoré žijú zo svetla, by sa museli svojím telesným vnútrom a aj vo svojej duši úplne stať svetelnou hviezdou, zatiaľ čo všetci ostatní, ktorí podliehajú prijímaniu fyzickej výživy, by museli vo vnútri stemnieť a zhutnieť. Avšak výsledok je presne obrátený. Dlhá abstinencia od výživy a zdanlivé žitie zo svetla ako základu fyzickej výživy vedie v osobnostnej štruktúre človeka k strate ja. Bez jedla bude človeku čoskoro chýbať esencia jeho bytia a vo vnútri sa bude musieť zatemniť. Človek preto so svetelnou stravou rozvinie vo svojej duši skutočne niečo opačné, pretože zatieni svoj vlastný možný najsvetelnejší prvok a to je jeho ja.

Dovolím si uviesť osobnú poznámku. V Süddeutsche Zeitung bolo napísané, že som zástancom svetelnej výživy, možno preto, že na tejto ceste už zomrelo veľa ľudí a niektorí ľudia by ma aj tak chceli falošne obviniť z vražedného správania. Prehliadli však, že som napísal knihu o výžive, ktorá popisuje svetelné kvality potravín vo fyzickom aj metafyzickom ohľade a je tam vyjadrené všetko možné iné, ale ani zmienka o výlučnom žití zo samotného svetla. Je zarážajúce, ako Süddeutsche Zeitung dokáže predložiť celkom prekrútené chápanie skutočnosti a vytvoriť dokonalý projektívny obraz.

Prevrátenie ako groteskný obraz o nejakom jave je zákonitosťou, ktorá sa v evolúcii ľudstva nachádza veľmi často. Tie sily, ktoré človek považuje za nepriateľské a ktoré by rád od seba odohnal, eliminoval ich alebo zničil, umelo posúva na vonkajší front. Jeho vnútro však zasahujú nevídaným spôsobom ešte horšou formou, niekedy pozmenenou, prinajmenšom v dôležitej miere. To, čo chce byť eliminované, preto povstáva vo vnútri, ako nanovo pozmenené a zhoršené zlo.

Situácia korony a jej význam pre budúcnosť.

Jednotlivec sa takmer akoby až nutkavo snaží chrániť pred takzvanou vírusovou infekciou, avšak hlbšie následky, ktoré vírusová infekcia prináša so sebou, priamo absorbuje do vnútra svojej duše. Vytvára fatálne prevrátenie pretože neštuduje dostatočne otázky vývoja, ktoré tento jav podáva v obraze choroby, ale ich chce vylúčiť von ako nejaký nepriateľský útok.

Keď bol na jar v európskych krajinách vyhlásený prvý lockdown, už vtedy bolo pochopiteľné, že musia nasledovať početné ťažké osudové následky celej reťaze týchto menej medicínskych, ale viac politických opatrení. Ku koncu roka prišla takzvaná druhá vlna. Je vírus nepriateľským osudovým sprievodcom človeka, ktorý ho akoby náhodne napáda z vonku, alebo logicky vystupuje z vnútra dejín ľudstva, pretože sám človek ho manifestuje v špecifickej forme kvôli svojmu vývinu?

Vírusová epidémia sa dá vnímať ako oslabenie celkovej zdravotnej kondície a ďalej ako skutočný nedostatok pocitu integrity. Duchovne pozorované sa epidémia korona vírusu podobá chrípke, ktorú jednotliví občania chytili vo vysokej miere a je výrazom príliš silného vplyvu síl sugescií a neprávostí. Samotná choroba, ktorej základom je táto pominuteľná vírusová príhoda, je sugescia - dnes obvyklý kompenzačný prostriedok, ktorý zakrýva vlastnú duševnú prázdnotu v tejto dobe.

Z tohto dôvodu najlepšou profylaxiou by bolo a dokonca je to najlepší základ liečenia – školenie zdravého myslenia, pretože posilnenie samostatného vedomia dáva človeku dobrú ochranu proti zásahom sugescií zo strany médií, politiky a mienkotvorných systémov. V skutočnosti by sa veľa ľudí, ktorí boli infekční, mohlo už v priebehu niekoľkých hodín zbaviť horúčky a ťažkostí cvičením niektorých cvičení pre dušu zakladajúcich sa na myslení, spolu so solídnym lekárskym poradenstvom a bez strachov.2

Strachy, ktoré vyvolávajú médiá a dokonca aj občania na ulici, môžu sugestívne narastať až do nemerateľných rozmerov, lebo jednotlivý občan sa cíti bezmocný proti vírusu, ktorý zdanlivo prichádza zvonku ako nepriateľ. V ďalšom priebehu človek stráca svoju schopnosť dôvery vo vlastnú silu imunity, ktorá by v tom najlepšom zmysle mohla chrániť jeho zdravie a s aktívnym cítením seba samého by mu poskytla pocit celistvosti.

Zdá sa, že vírus bol na ľudí prenesený od netopierov, začal v Číne, rozšíril sa do Nemecka, potom do Talianska, následne do celej Európy a nakoniec do celého sveta. Podľa toho, čo rozširujú a postihujú epidemiologické výskumy, toto geografické určenie je z nich možné vysledovať, ale predsa prehliadajú, a to je zvláštne, že ľudstvo si práve prostredníctvom svojich vlastných podmienok a slabých stránok pripravilo túto chorobu. Ľudia sú tiež pripravení byť pasívne riadení ako politikou, tak aj Covidom-19, a túto situáciu si dokonca sformovali prostredníctvom vlastnej schopnosti šírenia sugescií. Pri opisoch obrazu choroby a tiež pri popise politickej situácie sú príčiny a následky drasticky vymenené. Vírus a rozjatrené strachy sú dôsledok slabosti integrity, ktorá nastala pomocou sugescií a prirodzene aj prostredníctvom rozličných záťaží prírodného prostredia.

Tak ako ten, kto sa zrieka stravy a chcel by žiť zo svetla, teda chcel by ostať celkom čistý, v skutočnosti sa vo vnútri stemňuje, rovnako človek vytvára to, že svojím strachom pred patogénnymi zárodkami enormne zaťažuje svoje vnútro, a tým sa už stáva pripraveným na závažné choroby, ktoré na neho čakajú. Občan sa pokúša ochrániť pred akýmsi fantómom, ktorého dostatočne nepozná, o ktorom iba počul a vie o ňom, že je veľmi nebezpečný. Spoznanie okolností doby a obrazu choroby by ho chránilo, zatiaľ čo útek pred chorobou mu dodá iba ďalšie patológie.

Epidémia korony, ktorá nastúpila na jeseň a vyvrcholila v zime3, je následok ďalších sugescií a strachov, ktoré boli po celý rok geniálne a vzorovo rozdúchavané. Ak by sa táto choroba hneď od začiatku ošetrovala ako prirodzená chrípka a keby sa predovšetkým hľadali vhodné ošetrovateľské metódy, uvoľnene by sme prešli do nasledujúcej zimnej sezóny. Bola tu však v plnej sile vôľa držať vírus ďaleko od seba a v médiách sa štylizovali najstrašnejšie obrazy. Nutkavá snaha vyvarovať sa nákazy pomocou štátom regulovaných opatrení naďalej ničí prirodzené imunologické správanie ľudí, stále viac a viac sa oslabuje integrita a zbytočne stúpa strach z choroby. Do dnešných dní sa podarilo skutočne vytvoriť formu pandémie, ktorá by nemusela byť.4

V roku 2021 táto choroba v tomto zmysle, v akom tu dnes je, nebude mať dôležitý význam. Človek však bude produkovať ťažké infekcie, komplikácie a rad chorôb s hlbokými príčinami. Čo človek navonok eliminuje, to bude pokračovať v zostrenejšej podobe do vnútra. Tento zákon vývoja si v roku 2021 vyžiada svoju cenu.

Podstata nákazy

Keď človek dostatočne a hlboko študuje fenomén nákazy, môže od začiatku choroby vnímať podivuhodný duševne emocionálny presah. Známe je, že vírusy často prechádzajú zo zvierat na človeka. Toto pozorovanie vo výskume môže byť veľmi zaujímavé, pretože medzi dušou človeka a zvieraťa je badateľný rozdiel, ktorý si treba všimnúť. Zviera ostáva v skupinách, človek sa musí individualizovať a silou svojho ducha vytvoriť určité schopnosti.

Podľa známych pozorovaní jednotlivý občan ochorie na nejakú infekciu, keď sa veľmi často zdržiava v skupinových hnutiach zdieľajúcich spoločné emócie. Opäť je to už charakterizované astrálne telo, ktoré svojou podstatnou tendenciou vzhľadom na nevedomé pocity vyvolá podnet na horúčkové prechladnutie a infekčné procesy. Jedinec by napríklad neochorel, keby sa chladu vydal vedome; ale ľahšie ochorie, keď v dôsledku pôsobenia emócií v tak častej nevedome prebiehajúcej vzájomnosti prehliadne prúdenie tepla a chladu. Čím viac dochádza k otvoreniu sa pre skupinové vibrácie bez individuálneho, usporiadaného, štruktúrovaného a vlastného vedomia, tým viac sa človek vydáva nebezpečenstvu vonkajšieho prenosu, konkrétne nákazy. Podstatnou však ostáva emocionálna, sugestívna, prípadne dokonca až manipulatívna dominancia, ktorá pôsobí ako zásah a ktorú jedinec preberie. Nákaza vírusom je pritom viditeľná na vonkajšej rovine, ale táto vonkajšia nákaza už tvorí následok neviditeľného astrálneho procesu spojenia.

Skutočnosť, že vírusy často prechádzajú na ľudí od zvierat, neznamená nič iné, než že skupinovosť, ktorá je vlastná zvieratám, nadobúda v ľudskej evolúcii príliš široké miesto a človek sa k ľudskosti nepozdvihuje individuálne, ale upadá späť do svojich emócií a zväzkov viac vo forme inštinktívneho zvieracieho, teda skupinového vedomia.5 Primerane k svojim pudovým vlohám sa chce vyhnúť skutočnému mysleniu a chce sa chrániť pred náročnosťou plnej zodpovednosti za seba. Vírus však prechádza na neho a podnecuje v istom zmysle korektúru. Správnejšie povedané, vírus neprechádza na neho, ale sa z neho uvoľňuje, vysadzuje sa von, ako takzvaný exosom.6 Hybnosť, ktorá na človeka prechádza je iba astrálna emócia, nízka nálada skupinovej povahy. Situácia, že ľudstvo by chcelo iba akoby kysnúť v nejakej skupine, bez diferencovania a bez individualizovania, v triviálnych túžbach po mieri a dobrých pocitoch, v nasledujúcich časoch sa, pravdaže, už nebude dať prehliadať. V roku 2021 sa budú vytvárať práve takéto rázcestia medzi mysliacimi a nemysliacimi ľuďmi a medzi osobami, ktoré stoja v čelnej línii a tými druhými, ktorí sa sťahujú späť. Tí, ktorí sa budú zakladať individuálne, lepšie si uchovajú svoje zdravie a tí, ktorí urobia chybu a nevytvoria si voči strednému prúdu skutočný a pravdivý náhľad, alebo aj tí, ktorí sa slepo pripoja k nejakému alternatívnemu prúdu, uzatvoria sa pred vývojom a budú iba demonštrovať nápadné emocionálne väzby a koniec koncov aj choroby.

Na vyliečenie vírusového ochorenia musí nastať rozhodné posilnenie logického myslenia a činnosti predstavivosti, lebo to je jediný spôsob, ako človek znovu dosiahne svoju integritu a privedie svoj imunitný systém na stupeň bezpečnej kompetencie.

Pasívna nádej očkovania

V dôsledku skutočnosti, že väčšina ľudí robí pravý opak a mnohí upadajú do pasívneho očakávania alebo dúfania v lepšiu budúcnosť a v riešenie pomocou očkovacej látky, budú musieť prísť väčšie komplikácie. Očkovanie má iba krátkodobý účinok, ale má dlhodobé následky. Z dlhodobého hľadiska bude mať veľmi závažné účinky na psychiku človeka.

Duchovný svet od človeka očakáva individuálny vývin dozrievania, posilnenie schopnosti vzájomného stretnutia a tvorby úsudku a taktiež dostatočnú aktivitu prekročenia hranice od materializmu k vyšším morálnym hodnotám. Duchovné hierarchie žijú vzhľadom na človeka o hlade a smäde, lebo naozaj čakajú, že človek objaví odvahu k vlastnému utváraniu vedomia. Jedinec sa dnes nemôže spoliehať na médiá, ale musí sa učiť myslieť. V roku 2021 skutočne budú vznikať závislosti súvisiace so stratou ducha a oddelenia sa od kozmu. Ale nebudú sa považovať za závislosti.

Zatiaľ čo zdanlivému nepriateľovi – vírusu – bude vypovedaný boj, zatiaľ z celej sféry sugescií, ktorú človek nebude zamietať, si naberie zlo do seba. Hlboko do svojho vnútra prijme príčinu, ktorá je základom ochorenia.

A tak sa rozvinú choroby, ktoré budú pôsobiť do hĺbky bunkového systému a na tomto mieste budú spôsobovať bujné rozmnožovanie s malígnym priebehom. Dominovať budú aj ďalšie ochorenia – nervové. Ďalej bude musieť vzrásť práve počet infekčných ochorení, lebo človek stále vo väčšej miere stráca svoj pocit integrity. Tvorivá sila človeka, jeho duchovná kreativita a jeho zmysel pre pravdu sa strácajú rýchlym tempom prostredníctvom pasívnej oddanosti sugesciám súčasnej kultúry.

Tí, ktorí v budúcnosti dokážu upriamiť svoje sily vedomia na skutočnosť samostatne, bez ovplyvňovania a manipulácií z vonku, zažijú omnoho lepšie zdravie, zatiaľ čo tí, ktorí sa vzdajú sami seba, budú roznášať vlažné nálady a preukazovať svojrázne patologické kompenzácie. Rok 2021 bude veľkým rázcestím medzi mysliacimi a nemysliacimi ľuďmi. Zvláštny jav vznikne prostredníctvom autisticky fungujúcich, veľmi geniálnych typov ľudí, ktorí budú mať dar druhými manipulovať a prejavia zdanlivo prekvapivú schopnosť rečníckeho umenia a priťahovať zvláštny záujem.

V 5. časti bude popísaná tienistá postava a jej špecifické pôsobenie na človeka.

Poznámky:

1 Hartmut Ramm, biológ a výskumník v otázkach kozmológie povedal v jednej prednáške v akadémii Akanthos, že bežné epidémie prídu iba vtedy, keď Slnko postavením svojej osi vytvára mnoho takzvaných slnečných škvŕn. Epidémia korona však vstúpila v čase, v ktorom Slnko žiarilo veľmi čisto, nevykazovalo žiadne škvrny. Preto si položil otázku, či naozaj ide o epidémiu. Hodné povšimnutia je, že vo svojich výkladoch videl, že pozorovanie histórie ukazuje, že dôležité politické zmeny a zvrhnutia panovania sa diali, keď Slnko žiarilo veľmi čisto, bez škvŕn. V roku 2021 sa začínajú opäť tvoriť prvé škvrny. (späť do textu)

2Existujú rozličné výskumy o epidémii korona. Nie nepatrné množstvo výskumníkov prišlo k záveru, že za uvedenými údajmi je veľké politické riadenie, a že úmrtnosť nikdy nebola vyššia ako vo všetkých predchádzajúcich rokoch. Pre úvahy o vízii do budúcnosti na rok 2021 nemá táto diskusia v tejto chvíli dôležitú hodnotu, lebo fakty by veľmi nezmenili záležitosť zámeny príčin a následkov. Významné je iba, že kruh korony je celosvetovo v pohybe a vyvoláva krízové stavy rozličného druhu. (späť do textu)

3Vedúci virológovia a vláda považujú za potvrdené: „Korona – niet pochybností, že konšpirační teoretici sa mýlia. Koronové čísla sú vyššie, než kedykoľvek predtým." Nie je to politický boj medzi samostatne mysliacimi vedcami a ľuďmi hnanými sugesciami? V duchovnom svete sa naozaj dá vidieť skutočný boj medzi tými, ktorí sa stávajú individualitami a tými, ktorí sa ponárajú do skupinovej duchovnosti. (späť do textu)

4 pozri aj článok Koronavírus: zaoberanie sa strachmi a sugesciami posilňuje obranyschopnosť. (späť do textu)

5Prenos vírusu zo zvieraťa na človeka nevylučuje možnosť, že by tento vírus bol umele vyrobený v laboratóriu. Duchovný výskum je veľmi jednoznačný. Pre budúcu prognózu však nie je až také dôležité, ako a odkiaľ vírus pochádza, pretože šírenie sa skutočne udialo podľa naznačených ciest. (späť do textu)

6Exozómy sú malé zložky, ktoré sa odovzdávajú z bunky von do okolia. Pozostávajú z nukleových kyselín a proteínov a slúžia okrem iného bunkám na vylučovanie. (späť do textu)

1. časť  ...  2. časť  ...  3. časť  ...  4. časť  ...  5. časť

Podujatia s Heinzom Grillom   <  späť