meditácie

články

21.6.2024 o 16:16

 

Joga je viac než ásana.

 aktuálne cvičenia:
Liečivé zmyslové vnímanie

Nechceme Vás učiť a vnucovať Vám náš obraz sveta a človeka, chceme vo Vás podnietiť sily a schopnosti, ktorými si Vy sami vytvoríte pravdivý obraz o sebe a o svete.

Zvýšenie imunitnej kompetencie

(schopnosť odpovedať na antigénne podnety)

prostredníctvom cvičení rozvíjajúcich vedomie

Článok Heinza Grilla zo 17. marca 2020

nemecký originál: https://heinz-grill.de/corona-geistige-verantwortung/

Obraz koronavírusu zhotovený pomocou elektrónového mikroskopu

Na rozdiel od baktérií, vírusy sa zvyčajným mikroskopickým skúmaním nedajú priamo vypátrať. Elektrónovým mikroskopom je možné rozpoznať oporné body naznačujúce určitý druh substancie, ktoré umožňujú urobiť záver o prítomnosti vírusu. Predsa však vírus, tak ako sa zobrazuje napríklad pri korone so špicatými hrotmi a telom, ostáva čisto modelovým vyobrazením.

Porovnávacie pozorovanie vírusov besnoty, ktoré u človeka a zvieraťa môžu spôsobiť nebezpečnú a obávanú chorobu besnoty, vedie ďaleko späť do veľmi dávnej doby dejín ľudstva. Už v gréckej antike, v dobe Themisona, 125 rokov pred Kristom, existoval celý rad indikácií besnoty a nebezpečenstva jej nákazy, ktorá sa zo zvieracej ríše môže dostať na človeka. Boli tu teda už vtedy vírusy, ktoré však vtedy nemohli byť ako také charakterizované. Nebezpečenstvo nákazy a prenosu však boli už veľmi dobre známe z pozorovania.1)

Duchovné skúmanie vírusov rozpoznáva viac takzvanú bytosť, než skutočnú substančnú zložku. Čo je to "bytosť"? Rozlišovanie medzi niečím vnútorným a vonkajším, medzi neviditeľnou, metafyzickou, hlbšie spočívajúcou časťou a vonkajším, javovo rozpoznateľným, alebo aspoň podľa reakcií odčítateľným mechanizmom pôsobenia je vlastne diferencovaním medzi bytosťou a jej prejavom. Keď hovoríme o bytosti, je tým myslený vnútorný, takzvaný astrálny prazáklad nejakej veci, ktorý tvorí základ každej javovej skutočnosti. Bytosť besnoty je silne agresívna takzvaná "mesačná bytosť", takmer ako keby mesiac s jeho striebristým kosákom ukazoval peniace obrysy a hryzúce zuby.2) Skutočne existujú najrozličnejšie vnútorné výrazové formy zodpovedajúce planétam, alebo teda, keď ich pomenujeme jednoducho, najrozličnejšie bytosti.

Mesiac ako obežnica Zeme a vírusy

Všetky vírusy sú formované mesiacom a vybavené vlastnosťou, že samé nedokážu vytvoriť vlastnú svetlú existenciu. Žiaden vírus nemá svoju skutočne vlastnú látkovú výmenu. Preto potrebujú hostiteľský organizmus, s ktorým sa potajme symbioticky spájajú, aby mohli rozmnožiť svoje polovičné bytie a získali opodstatnenie svojho bytia v rámci sveta živých. Koronavírus nie je zďaleka tak agresívny ako vírus besnoty. Nepôsobí neurotropne, ale skôr v priestore nosa, hltanu a pľúc. Ak niekto pozoruje tento vírus metafyzickým spôsobom, to znamená jeho bytosť, ako sa javí, tak bude prekvapený, že mu chýba zubatosť a celkovo jeho bledým, tlmeným zjavom. Predne nepôsobí ako vysoko agresívny, ale skôr zahaľujúci, plíživý, pomaly pošpiňujúci človeka. Predsa je však úplne cudzorodým telesom a stavia sa proti zdravému vývoju prebiehajúceho života.

 

Bledé svetlo mesiaca pôsobí prenikajúco. Podporuje bezuzdný rast a rozmnožovanie.

Vírus besnoty vznikol v čase, keď človek prvýkrát objavil niečo veľmi zvláštne, čo sa prejavilo v zvrhlom pokušení k pohodlnosti. Až do obdobia antiky bol pôžitkársky svet pohodlnosti pre človeka absolútne nepotrebnou skutočnosťou, tak nevhodnou, ako keby dnes niekto chcel iba ostať ležať v teplej posteli a vyhýbal sa každej aktivite. Avšak tým, že človek objavil pohodlnosť a naučil sa jej oddávať s emocionálnymi pocitmi slasti, skutočne zoslal na svetové tvorstvo ničivú silu a do zvieracej ríše vstúpil vírus, ktorý spôsoboval prudké ataky na nervový systém s agresivitou a bojmi, ktoré spôsobovali až nevyhnutnú smrť. Vírus nebol vyslaný zo zvieraťa na človeka, ale vznikol na základe správania, ktoré priniesol ľudský vývoj, potom prešiel tento vírus do zvieracej ríše a odtiaľ znovu späť k človeku.

Koronavírus a jeho duchovné pozadie

Existuje ďalšia vlastnosť v ľudskom bytí, ktorá veľmi apeluje na pohodlné a zvrhlé povahové sily, a tou je sklon stiahnuť sa zo zodpovedného konania, zo začatého projektu alebo z organizovaného tímu. V duchovnom školení sú tieto stiahnutia sa dostatočne známe. Pokiaľ môže účastník prijímať sympatické a budujúce energie, ostáva v pozitívnom a zúčastnenom naladení, no od toho momentu, v ktorom by musel niesť dôsledky v zmysle prekonania negatívnych vlastností u seba a musel by vstúpiť do rozvíjania podporných, altruistických, úctivých a múdrych postojov, prechádza do stiahnutia sa. Buď odmietne začatý spirituálny smer alebo zaujme malicherný, moralizujúci postoj a vyhovorí sa vo svojom svedomí, že všetky školenia sú príliš náročné a nepoužiteľné pre život. Každopádne veľmi rád prejde do stiahnutia sa a radšej sa bude starať o svoju babičku, než aby riskoval takú trúfalosť a venoval sa ďalej zodpovednej a otvárajúcej sa spiritualite. Slnečný potenciál jeho aktívnej duše ustúpi navonok istému a pohodlnému konaniu.

Čím viac ľudia pestujú tieto sklony k stiahnutiu sa zo spirituálnej zodpovednosti a všeobecne z dohôd potvrdených sľubom, o to viac vzniká v celom kozme nerovnováha a na základe nej sa musí zrodiť určitá bytosť, v tomto prípade vírus, ktorý sa dotkne ľudí ako určitý korektív. Tie osoby, ktoré si však v stiahnutí sa zabezpečujú svoju vlastnú pozíciu a energiu, nebývajú nikdy choré, zatiaľ čo vírus môže tvrdo zasiahnuť nespočetné množstvo nestranných a slabších osôb.

Mesiac potrebuje slnečnú silu, aby mohla ustúpiť jeho tajomne plíživá a znepokojujúca stiesnenosť. Existujú ľudia, ktorí sú veľmi bohatí, ktorí však v skutočnosti vôbec nežijú, ale kúpu sa v prebytku a pohodlnosti bytia a vyžarujú do kozmu sily svojho života postrádajúceho zmysel. Nemajú nič iné na práci, ako ohovárať druhých a uvoľňovať lavíny projekcií voči tretím osobám. Obrazne ich môžeme popísať takmer ako kosák mesiaca, ktorý má otvorené veľké ústa a pohlcuje všetko zvyšné svetlo. Ich hlavnou myšlienkou alebo zmyslom je pocit, že bez tejto vysávacej sily nemôžu žiť. Pod tým rozumejú sugerovať svoje názory druhým a potajme rozsievať semeno lži. Súčasne sú nenásytní, večne hladní a vyzbrojení vedomím nechutnej prefíkanosti. Koronavírus sa rozvinul z tejto bázy manipulácií. Preto sa dá povedať, že primárne generuje vírusy ľudstvo, a nie príroda.

Cvičenia pre rozvoj nosných síl vedomia

Slnečná sila nevzniká len cez vonkajšiu expozíciu voči slnku. Aj tá je rovnako cenná, lebo môže povzbudiť imunitný systém a potlačiť osobité, cudzie riadenia, ktoré spôsobujú prenikanie vírusov až do riadiacich systémov bunky. Správnu slnečnú silu by sme však mali získavať prostredníctvom rozvinutého vedomia. Keď sú dostatočne rozvíjané myšlienkové sily so vzťahom k citom, začína v človeku svietiť istá sila, ktorá je podobná slnku. Je to akoby sa v indivíduu zapálila lampa. Bledé svetlo, ktoré spôsobuje vírus, ustupuje svetlému, bezprostrednému žiareniu.

Cesta pre tento aktívny rozvoj vedomia nestrpí žiadne stiahnutia sa, lebo vyzýva k aktívnemu vecnému nadväzovaniu vzťahov. Intenzívne zaoberanie sa s obsahmi, výdrž k aktivite, logické a objektívne pozorovania, sila reflexie a konkrétna myšlienková práca pôsobia mimoriadne posilňujúco. Túto aktivitu, pokiaľ je vykonávaná vo forme pravidelného cvičenia, možno označiť ako formu cvičenia vedomia alebo cvičenia duše. Cvičiaci si stanoví cieľ na najbližšie tri dni, že bude kognitívne študovať určitú tematiku, až kým príde k hĺbke vnímania a k prvému vnútornému náhľadu. Otázka, ktorá sa tak často kladie, či je naozaj koronavírus taký nebezpečný, ako sa propaguje, alebo je neškodný, vyžaduje rýchlu odpoveď experta. Tým však, že si jednotlivec naozaj osvojuje myšlienky o obraze choroby a o víruse, získava na základe tohto fenoménu, ktorý už viac nezažíva ako ohrozenie, ale učí sa ho spoznávať, skutočnú silu imunity a nebude ostávať napríklad len v úzkostlivom stave stiahnutia sa, ale naopak, postaví sa do života s pocitmi istoty.

V knihe „Cvičenia pre dušu" som opísal objektívny proces poznávania. Ak človek tieto cvičenia starostlivo vykonáva a rytmicky ich integruje do života, posilnia jeho slnečnú nosnú silu vedomia a táto vedie k priaznivejšej imunitnej schopnosti.

Prosím pozrite si aj článok Koronavírus: konfrontácia so strachmi a sugesciami posilňuje obranyschopnosť

Poznámky

1. V bunkách napadnutých vírusom existujú zmeny viditeľné elektrónovým mikroskopom, ktoré sú považované za patognomonické, teda charakteristické a špecifické pre zasiahnutie vírusom; napríklad negri-telieska pri ochorení na besnotu. Sú to "vírusové fabriky" vložené do bunky. Následné morfologické prejavy, ktoré vírus svojimi akciami v bunke spúšťa, sa dajú vybraziť.

2. Keď je mozog napadnutý veľkým množstvom vírusov besnoty (lat. rabies vírusy), vzniká čiastočne prudká symptomatika s nekontrolovateľnými záchvatmi zúrivosti a besniacim hnevom (latinsky rabies). Následne nastupujú bolestivé kŕče svalstva hltana, ktoré znemožňujú prehĺtanie a spôsobujú kvapkanie slín z úst. Napokon pokračujú ochrnutia, ktoré na konci bránia v dýchaní.

Podujatia s Heinzom Grillom   <  späť

Ponúkame tu tiež ďalšiu možnú pomoc:  "Vedomý vzťah k zlu - vírus"