meditácie

články

21.4.2023 o 16:16

Joga je viac než ásana.

Nechceme Vás učiť a vnucovať Vám náš obraz sveta a človeka, chceme vo Vás podnietiť sily a schopnosti, ktorými si Vy sami vytvoríte pravdivý obraz o sebe a o svete.

Výhľad na rok 2021 – 3. časť

1. časť  ...  2. časť  ...  3. časť  ...  4. časť  ...  5. časť

Ako sa úspech a neúspech prejaví v budúcnosti?

Článok Heinza Grilla uverejený 29.12.2020 na jeho stránke
po nemecky - https://heinz-grill.de/2021-spirituell-gesellschaft/ 
po slovensky - https://heinz-grill.de/sk/2021-duchova-spolocnos/

Neúspech je istý

Pre toho, kto skúma duchovným spôsobom alebo aj pre toho, kto sa snaží o ušľachtilé cnostné hodnoty, pozorovanie a úvaha o nadchádzajúcej dobe privodí pocit, že sa so všetkými svojimi snahami nakoniec dostáva do istého druhu duševného a duchovného nedostatku dychu. Po vykonanej aktivite nedokáže cítiť radosť, pretože – obrazne vyjadrené - cíti, akoby mu chýbal nádych. Do svojho poľa vzťahov by chcel vniesť aktívny výkon a po krátkom čase zbadá, ako jeho idea pohasína pôsobením iných síl, odklonov alebo v dôsledku straty záujmu. Jeho citový život vždy znovu a znovu utrpí akoby smrť zadusením. Ten, kto sa snaží o náročnú morálku alebo o krásne zmysluplné témy, by si v pravom slova zmysle mohol zúfať, lebo začínajúca rezonancia u okolitých ľudí veľmi rýchlo stráca výdrž a naráža na zlyhanie cieľových perspektív. Ľudia sa k nim iba na krátke okamihy vzpriamia, ale potom sa veľmi rýchlo rútia do seba kvôli nedostatku odvahy alebo zo strachu. Človek, ktorý učí, inšpiruje alebo vytvára idey, prežíva, ako sú jeho duchovné aktivity udúšané tým, že druhým ľuďom chýbajú sily vzpriamenia, a tým sa ihneď zas začína cítiť ako bez dychu. V budúcnosti sa veľmi rýchle rozvinie obraz tohto javu.

Ľudia často hovoria o zásadných zmenách a o veľmi pozitívnych prelomových fázach. Medzičasom sa veľmi zväčšila túžba po novom spoločenskom poriadku, ale rok 2021 bude stáť v znamení pralaje - rozpúšťania a ešte nie v znamení prabhava - v znamení posilnenia a prejavenia. Procesy rozpúšťania a pokusy o nové založenie budúcnosti budú navzájom zápasiť a ešte nenastal čas, aby sa určité projekty mohli dobre manifestovať.

Prečo sa v spoločnosti nedarí udržať trvalé spirituálne a dobre myslené morálne projekty? Pre zodpovedanie tejto otázky je potrebné pozorovať veľmi presne astrálne telo v jeho individuálnych, kolektívnych a kozmologických pomeroch. Pre objasnenie tejto obsiahlej otázky nepostačuje čisto psychologický rozbor okolností, avšak dobré poznanie ľudskej psychiky môže na svetlo dňa vyniesť veľmi dobré uzávery o vnútornom dianí. Astrálne telo je pojem, ktorý však siaha ďalej, než analyzovateľná psychika; je to telo, ktoré je skomponované z takzvaných reálnych substancií, teda z bytostných síl, zo síl bytostí, ktoré sú výsledkom rozličných štruktúr vedomia ako súčasného, tak aj minulého ľudského bytia. Do reality nedospieva iba to, čo človek myslí práve v danom okamihu, ale aj tie účinky síl, ktoré žiaria z onoho sveta, z foriem bytia zomrelých do tohto sveta a konfigurujú astrálnu sféru jednotlivca a naplno ovládajú kolektívne ľudstvo. Z tohto dôvodu je pojem astrálne telo ideálne zvolený pre všetky tie jemné pôsobenia síl, ktoré vedomie vytvára individuálne alebo kolektívne a ktoré až doteraz vytváralo vedomie predkov alebo starých otcov a otcov. Človek je spojený so svojím ja, so svojimi blízkymi ľuďmi, s celou spoločnosťou, fenoménmi podmienenými dobou, aj s predkami. Toto celkové dianie žije a bytostne sa zrkadlí dovnútra do astrálneho tela.

Pozorovanie súčasnej doby umožňuje spoznať, že prirodzene prúdiace nekomplikované pôsobenie slnečného svetla sa skutočne javí ako potemnené. Už spomínaná temná bytosť žije vo sfére ako bytostný útvar. Ale v priebehu nadchádzajúcich výkladov bude ešte presnejšie popísaná. Ľudia sa dnes nemôžu pohybovať tak slobodne ako jašteričky v teplých lúčoch, ich vzájomné vzťahy meravejú, chudobnejú a sú extrémne zraňované. Toto narúšanie sa dá vysledovať späť až do astrálneho tela v zmysle kolektívneho celku. Isteže, vonkajškovo sa dá ihneď zaviesť množstvo korona nariadení a obmedzení pohybu (lockdown), ktoré priniesli do ľudstva významné tiesne. Ale akonáhle sa zrak uprie za vonkajšie podmienky, tak vidí extrémne potemnenie so skutočne takými účinkami, ktoré nevedome žiaria dovnútra myslí ľudí. Tento nevídaný kozmický vplyv automaticky spôsobuje tendenciu k izolácii a ten, kto by sa chcel obzvlášť rýchlo a spirituálne rozvíjať, pociťuje istý druh symptómov dusenia sa. Skutočnosť, že napríklad infekcia korona končí smrťou udusením prostredníctvom interšticiálnej (medzitkanivovej) pneumónie1, sa vyjadruje, pravdaže, v mikrokozme, čo znamená v človeku, pretože v skutočnosti je makrokozmos nadzmyslovo tak zatienený, že zdravé sily tam majú pocit, že sa udusia. To sú zaiste obrazné popisy, ale ak človek hovorí o pôsobení astrálneho tela, musia túto nadzmyslovú avšak reálnu situáciu objasniť príslušné vhodné motívy.

Toto veľké nadzmyslové zatemnenie - ako to bolo spomínané v minuloročnom výhľade na rok 2020 – je následok hnedastých fľakatých prízrakov, ktoré sa nachádzajú v aure u mnohých občanov Nemecka. Farby v týchto aurách neostávajú stále rovnaké, menia sa, stávajú sa nakoniec tmavšími, určujú astrálnu sféru vo veľkom a vytvárajú riadne zaclonenie od prirodzeného toku pohybov a vzťahov. V neposlednom rade sa prostredníctvom proliferácie a migrácie fibroplastov2 a zúženia alveol3 v pľúcach generuje ochromenie dýchania až do fyzična. Jednotlivý človek sa lúči, lebo sa už nedokáže zúčastňovať kolobehu vzduchu.

Pocit jednotlivca, že s dobrým úsilím vstupuje do dialógu a nakoniec sa následne zažije akoby v pomaly vyčerpávajúcom a dusivom procese, sa dá spätne vysledovať až k tomu, že v minulosti sa zúčastňoval mnohých lživých procesov. Ale nie len to, ale napríklad aj známi vedci sú vylúčení z verejného dialógu, sú vyhlásení za konšpiračných teoretikov a sú ohováraní. Podstata urážok a ohováraní, ktorá sa ukazuje už v tom, keď človek používa ne-argumenty oproti argumentom a druhému odopiera jeho zdravú schopnosť vnímania, vylučuje ho zo spoločnosti, vedie najskôr k úplnej nerovnováhe pri otvorenej tvorbe mienky. Duchovne videné – a to musí byť zreteľne vyslovené, že naozaj duchovne videné - účinky, ktoré však ohovárania a vylučovania v skutočnosti vytvárajú, sú v skutočnosti procesmi ničenia substancií. Porovnateľné je to s tým, keby človek nejaké hodnotné materiály nielen spreneveril, ale dokonca ich spálil a zničil. Súčasná doba priniesla v desivo stúpajúcej miere prenasledovania a ohovárania práve tých ľudí, ktorí sa snažia o objektívne vysvetlenia a o výpovede verné pravde. A preto v duchovnom svete vznikla veľká tieňovitá bytosť, ktorá spätne pôsobí na ľudstvo.

Celková suma týchto účinkov, duchovných a tiež pozemských, má zdanlivo silu, ktorej sa nedá vyhnúť, a tým dokáže vystupujúce impulzné sily snažiacich sa ľudí ihneď zahášať a rušiť. K tomu pristupuje celkový vývoj materializmu tejto doby, ktorý podporuje exponenciálny nárast nerovnováhy medzi zónami bohatých ľudí a chudobnejších, a to obzvlášť v minulom roku. Tieto zlé nepomery sa dajú rozpoznať napríklad v tom, že výrazne zvýšený počet hladujúcich ľudí na svete sa obracia na svetovú organizáciu pomoci hladujúcim.

Pozorovanie, ktoré popisuje túto bytosť v kozme ako tmavú postavu, by mohlo viesť usilujúceho sa jednotlivca k zúfalstvu. Snahy o morálnosť, spiritualitu a pravdu však z duchovného pohľadu neostanú bez zmyslu. Prinajmenšom prechodne vzpružia ľudské vnútro. Duchovne videné, všetky tieto snahy vytvárajú do budúcnosti základné kamene slobodnejšej a sociálne rešpektujúcejšej kultúry, ktorá nebude viac vykorisťovať tretí svet, ale ktorá ho zahrnie do svojho srdca. Táto dimenzia čaká a ukazuje sa v duchovných fragmentoch. Ukazuje sa, tak povediac, ako v obrysoch za horizontom. Neúspech je predsa len dnes a pre tento rok istý, pretože impulzné sily, ktoré jednotlivec prinesie, budú udusené žiadostivými a zatemňujúcimi silami. Usilujúci sa učiteľ alebo lekár alebo človek zápasiaci o spravodlivosť, pravdu a bratstvo musí kalkulovať s neúspechom vo svojej aktívnej tvorbe. Viery v trvalosť svojho úsilia, v dobrú odozvu, ktorá ostane, a dokonca v budúce lepšie usporiadanie sveta sa musí skutočne v roku 2021 vzdať. Potrebuje duchovnú vieru vo svoje činy a tiež, hrubo vyjadrené, túto vieru v pravdu musí mať ešte aj na popravisku4. Temnota bude dusiť jeho okolie a on sa bude musieť vždy znovu postaviť s novým nasadením proti týmto mocnostiam temnoty. Oheň, ktorý on zapáli, ostáva plameňom zápalky, ktorý je postihnutý ohraničením.

Nasledujúca štvrtá časť prinesie objasnenie budúcnosti a toho, ako sa v nej vymení pozícia priateľa a nepriateľa.

Poznámky:

1 Interšticiálna pneumónia je zápal pľúc, pri ktorom je napadnuté predovšetkým spojivové väzivo v pľúcach (interstitum) a ktorý je sprevádzaný dýchavičnosťou. (späť do textu)

2 Fibroplastoproliferácia znamená rýchly rast väzivových buniek v pľúcach. (späť do textu)

3 Alveoly sú pľúcne váčky. (späť do textu)

4 Jeden veľmi dobrý právnik raz povedal, že napriek všetkým ťažkostiam v právnom systéme musí veriť v platnosť práva. Právo musí byť pre neho veličinou, zatiaľ čo právny systém pre neho nie je dôveryhodný. Rovnaký výrok sa môže vzťahovať aj na lekára: Ako lekár musí človek veriť v možnosť vyliečenia človeka a v jeho silu. Človek musí mať v sebe tú inštanciu, vďaka ktorej sa dokáže pozdvihnúť ponad chorobu a prostredníctvom vlastného úsilia musí byť schopný vybudovať väčšiu mieru zdravia. Ak by mu táto viera chýbala, nemohol by s dobrým svedomím ďalej byť lekárom. Podobne je to s pojmom pravdy. Až skutočnosť, že musí existovať väčšia, obsiahlejšia pravda, ktorá je objektívna a skutočná, dáva človeku možnosť slobody. (späť do textu)

1. časť  ...  2. časť  ...  3. časť  ...  4. časť  ...  5. časť

Podujatia s Heinzom Grillom   <  späť