meditácie

články

21.6.2024 o 16:16

 

Joga je viac než ásana.

 aktuálne cvičenia:
Liečivé zmyslové vnímanie

Nechceme Vás učiť a vnucovať Vám náš obraz sveta a človeka, chceme vo Vás podnietiť sily a schopnosti, ktorými si Vy sami vytvoríte pravdivý obraz o sebe a o svete.

O joge <   cvičenia duše  <   späť

Sily múdrosti v prírode

Cvičenia verného pozorovania
            tvorby myšlienok
            koncentrácie
            poznávania podstaty prírodných javov
            rozpoznávanie síl tvoriacich hmotný prejav živej prírodniny - formy - látky
            rozlišovacie cvičenia
Cvičenia s vtákmi
Cvičenia so včelami
Báseň: Jarná rastlina

NOVÉ cvičenia: SNEŽIENKA  ...  LADOŇKA  ...  LIESKA ...  PASTIERSKA KAPSIČKA ...  SMREKOVEC   ... KONVALINKA  ... HLôH   ... GAŠTAN  ...  ČAKANKA  ... PLAMIENOK  ...  JASAN  ...  OSIKA  ... ENCIÁN    ... REPÍK  ...  VERONIKA   ...  ZÁDUŠNÍK  ...  ŠÍPOVÁ RUŽA

Liečivé zmyslové vnímanie

V čom spočívajú cvičenia novej jogovej vôle?

Čo o novej jogovej vôli píše Rudolf Steiner,
ktorý tento pojem zaviedol?

Štyri druhy éterov (životných síl) (snežienka)
Formotvorné sily neba prejavené v rastlinách (ladoňka)
Základné cvičenia verného zmyslového vnímania  (lieska)
Svetelný éter  (lieska)
Odumierajúci, kvitnúci a rašiaci život
Podrobný popis pozorovania a súvislostí bytosti rastliny s človekom (čakanka)
Ako nájsť liečivé účinky rastliny na dušu? (plamienok)
Tepelný éter (jasan a osika)
Schopnosť vidieť svetlo v temnote (encián)
Vnímanie éterickej bytosti rastliny  (cvičenie so semiačkom) 

"Kvety sú hviezdami Zeme a hviezdy sú kvetmi nebies." Paracelsus

Príroda je výrazom čistoty. Stojí na určitom stupni vývoja. Jej tvary a prejavy života sú motivované z kozmu, sú výsledkom činnosti a pohybu rôznych formotvorných síl. V tejto časti sa budeme venovať predovšetkým cvičeniam s rastlinami a na inom mieste aj s vtákmi alebo tiež so včelami. S minerálmi alebo horninami sa budeme zaoberať v časti "bytosti živlov". Svetlo kozmu svieti na rastliny a prebúdza ich k životu. Akákoľvek rastlina je v každom štádiu života estetická, lebo jej formy a farby vypracováva dokonalá duchovná múdrosť ako tvorivá sila.

Príroda (v sanskrite - prakriti) nedokáže sama od seba dávať najavo vlastný prejav vôle. S uznaním sa podrobuje silám kozmu, silám, ktoré striedajúc sa, pôsobia v kolobehu roka.

Pri všetkých cvičeniach s rastlinami si kladieme otázku: "Čo sú sily múdrosti v prírode?" Alebo: "Čo sú životné sily, pôsobiace v živých bytostiach?" Alebo: "Odkiaľ pochádzajú tieto sily? Odkiaľ pôsobia?" "Aké sily tu pracujú na tvorbe prírodnín? Ako tieto sily alebo bytosti so svojimi silami vytvárajú substancie, formy, štruktúry, farby a iné kvality?"

"Akú úlohu tu hrajú tvorivé sily človeka?"

V konkrétnych cvičeniach duše s položením týchto otázok, adresovaných prírode, sa postupne vyvíja vnútorný "zmysel" na vnímanie odpovedí a tým na vnímanie nadzmyslovej reality.

Cvičeniami duše budeme vytvárať, doslova budovať duševnú stavbu svojho duševného tela. Podobne ako antický chrám, ktorý musel byť starostlivo a odborne navrhnutý a postavený, a ktorý sprostredkovával spojenie medzi pozemským a duchovným svetom, aj cvičenia duše nám pomáhajú budovať vnútorné duševné telo, ktoré má plniť rovnakú úlohu.

     

Snežienka
prerážajúce teplo a hra svetla

Sily múdrosti, ktoré panujú v  prírode v harmonickej súhre, nalievajú svoju tichú silu do všetkých javov života.

Štyri druhy éterov (životných síl)

Na jar sa človek môže oddávať konkrétnemu a vernému pozorovaniu snežienky, ktorá sa pomaly vztyčuje. Bez rojčenia a hýrenia v romantických pocitoch vnímajúci človek vedie pozornosť konkrétne k rastline. Po čase a s opakovaným cvičením zbadá, ako prichádzajúce svetlo poskytuje rastline priestor, do ktorého sa môže rozvinúť. Ako prvé môže venovať pozornosť pokojnému pozeraniu sprevádzanému jasnými myšlienkami, ktoré sa časom rozvíjajú do jemných obrazov a vnútorných predstáv v duši pozorovateľa. Duša začína precitať do konkrétnych roširujúcich sa obrazných predstáv. Tento druh zvláštnej pozornosti s konkrétnou, koncentrovanou myšlienkovou bdelosťou ponecháva vlastným zmyslom slobodný priestor. Človek sa v duši pripravuje na hlbšie zážitky.

Na prvom obrázku vidno, ako sneh v tesnom okolí snežienky je roztopený. Pri dlhodobejšom a rytmicky opakovanom cvičení cvičiaci naozaj môže pocítiť, že keď na jar z pôdy raší prvý malý lístoček, je rastlinka obalená akoby tepelným kabátikom. Kto ju takto zaodel? Toto teplo nazývame odborne tepelný éter. Je to sila života. Živé teplo však musí niekto vytvárať. Podľa Heinza Grilla toto pôsobenie duchovných bytostí z kozmu, z planét predstavuje astrálno – duševný proces, ktorý neprestajne pokračuje počas celej vegetačnej periódy.

Teraz toto konkrétne pôsobenie planetárnych duchov na Zemi a nimi vytvárané a dodávané tepelno – éterické obaly rastlín k sebe priťahujú určité bytosti, ktoré vnímajú tieto tepelné procesy. Tieto ďalšie bytosti prinášajú k prvým zeleným klíčiacim lístočkom svetlo a rastlinky ho pijú. Toto svetlo prúdi rastlinkou nadol do hĺbky až ku korienkom a oživuje zem. Na najjemnejších končekoch korienkov životný éter, ktorý prúdi zo zeme, stúpa rastlinou nahor a stretne sa so svetelným éterom pritekajúcim cez rastlinu zas zhora. V rastline sa teda stretáva svetelný éter prúdiaci zhora nadol do hĺbky so životným éterom vystupujúcim zdola nahor. Prostredníctvom tohto vzájomného pretkávania sa svetelného éteru a životného éteru vzniká iný druh životných síl - zvukový, teda chemický éter, ktorý spôsobuje samotné vyrastanie rastlinky. Teda súhra tepelného, svetelného a životného éteru má za dôsledok formotvornú budujúcu prácu zvukového, čiže chemického éteru, a tým vyrastanie rastlinky.

Svetlo prichádzajúce zhora, z kozmu, pripravuje a priamo vytvára priestor, do ktorého rastlina môže vyrastať. V tomto svetelnom priestore rastlina stále ďalej vyrastá do teplého kabátika, ktorý roztápa sneh, teda do obalu z tepelného éteru, ktorý obklopuje rastlinnú bytosť. Cvičiaci a presne pozorujúci človek môže vnímať, ako sa činnosť rozličných bytostí živlov, prinášajúcich rozličné druhy životných síl, pracujúcich na vznikaní a vývoji rastliny strieda, dopĺňa a spolupracuje, až rastlinka začne napokon rozkvitať.

Ďalšie príklady na cvičenia, ako sme ich rytmicky vykonávali na seminároch napríklad:
v r. 2015 na Orave
v r. 2016 v Marikovej
v r. 2017 v Marikovej
   tepelný éter    ...   svetelný éter  ...   zvukový éter   ...   životný éter
alebo na seminároch s pečením chleba (od r. 2004).
Pri cvičení ásan na kurzoch tak isto rozpoznávame štyri druhy éterov - môžete si to preštudovať na príkladoch viacerých ásan. Uvedieme tu napríklad ásanu stoj na pleciach.

Ladoňka

Ladoňka dvojlistá, scilla bifolia

kvet ROVNOVÁHY, mocne ochranný

V súlade s túžbou duše po rovnováhe ladoňka napráva poruchy SRDCA
a vracia mu správny rytmus (o-scilla)
a súčasne (bi-folia) dáva silu mozgovým blanám a udržiava MOZOG v dobrej činnosti.

Formotvorné sily neba prejavené v rastlinách

Formové sily bytostí planét sa prejavujú v reči foriem rastlín. Napríklad včely prežívajú vo svete rastlín, najmä v tak čarovne geometricky utváraných kvetoch, vernú podobu neba, ku ktorej lietajú.

Symbol šesťcípej hviezdy prepája myseľ so srdcom, spája sféry božské so sférami ľudskými. Zosúlaďuje ochranné a povzbudzujúce energie štvrtej a šiestej čakry.

Aby sme dospeli pomocou cvičení duše s rastlinami k takýmto odpovediam, potrebujeme položiť iný druh otázok, než sme kládli pri cvičení so snežienkou. Podľa toho, akým smerom bude nasmerovaná otázka, v tom odbore dostaneme aj odpovede. Ak sa pýtame na liečebný účinok, tejto oblasti sa budú týkať aj odpovede, resp. získané poznatky.

Na začiatku akéhokoľvek cvičenia sa venujeme najskôr vernému pozorovaniu fyzických foriem a farieb a až následne si o nich tvoríme ďašie upresňujúce otázky. Napríklad: "Aký význam má šesťcípa forma kvietku ladoňky?" Všetky tieto základné cvičenia si vyžadujú opakovanie a spätný návrat k objektu pozorovania v predsatvách v spomienke.

Výzor, formy, farby a ďalšie charakteristiky priamo súvisia s povahou bytosti rastliny, ktorá týmito vonkajšími znakmi prejavuje svoju vnútornú povahu. Tieto súvislosti popisujeme tiež veľmi podrobne na príklade čakanky.

Základné cvičenia verného zmyslového vnímania

              

Základné cvičenia verného zmyslového vnímania

Cvičenia duše pri lieske začíname, ako vždy, verným pozorovaním vonkajšieho objektu - rastlinnej bytosti. V tomto cvičení je to lieska.

Svetelný éter

Po úvodných pozorovaniach a tvorbe myšlienok a predstáv sa zameriame na svetlo a priestor. Aj pri komunikácii s ľuďmi, podobne ako s rastlinami, sa vo vzájomných rozhovoroch môžeme zamerať na tvorenie priestoru pre druhých. Aby sme vytvorili priestor, kde sa ľudia stretnú, bez ohľadu na osobné sklony, osobné sympatie alebo antipatie, sa treba vyšvihnúť k vnútornému prekročeniu hraníc. Človek, ktorého vedomie vychádza slobodne smerom navonok, keď jeho bdelá činnosť zmyslov a myslenia vychádza v ústrety okolitým objektom v priestore (druhý človek alebo lieska) s úctivou pozornosťou, ktorá jeho vitalitu harmonicky obmedzuje, spôsobuje otvorenie priestoru a človek tak pôsobí empaticky. Slobodné, ľahké, konkrétne myslenie nesie v sebe harmonizujúce sily, ktoré vytvárajú vyvážené a krásne formy v priestore.

  

Heinz Grill vo svojej knihe „Liečivé sily duše" píše o silách svetelného éteru, ako vytvárajú štruktúry a formy, lebo ohraničujú priestor, do ktorého sa rastlina vyvíja. Svetelný éter prichádza z diaľok vesmíru a na periférii rastlinnej bytosti sa stretáva s hmotou.

    

    

Všímame si pôsobenie svetla na styku s hranicou rastliny. Opakovane navštívime pozorovaný ker viac dní po sebe a taktiež viackrát za deň, zakaždým pri iných svetelných pomeroch dňa.

Lieska

K uvedenej meditatívnej myšlienke Heinza Grilla priberieme napríklad otázku: "Aká je to sila, ktorá spôsobuje, že táto živá bytosť zaberá práve tento priestor?" Môžeme ju udržať v koncentrácii ako jediný objekt pozorovania pomocou vôle vonku mimo pozorovateľa. Tým môže myšlienka pôsobiť slobodne a viesť k poznaniu.

 

Myšlienka s otázkou sprevádza všetky pozorovania, od začiatku cvičenia pri prvotnom pozorovaní foriem jednotlivých rastlinných orgánov (vetvy, listy, jahňady, oriešky...) až k pokročilým otázkam o pôsobení svetelného éteru. Zakaždým otázka ostáva ako zdroj inšpirácie slobodne v priestore.

    

Keď sa človek venuje čistým myšlienkam naplneným múdrosťou, aj keď v ňom ešte nezakorenili, podnieti u seba procesy svetelného metabolizmu a pohyb éterov. Súčasne tým vybudováva éterické sily pre okolie. Toto je možné vnímať aj na ľuďoch, ktorí sa nachádzajú v okolí, ale cvičení sa nezúčastňujú. Tento sociálny aspekt je mimoriadne dôležitou súčasťou všetkých cvičení podľa "Jogy z čistoty duše" a pri uskutočňovaní novej jogovej vôle pomocou týchto cvičení.

Keltský príbeh o posvätnej studni poznania

Formotvorné sily neba prejavené v rastlinách

čeľaď cruciferae - krížokveté

Pastierska kapsička

z čeľade kedysi krížokvetých, v súčasnosti kapustovitých

Keď človek, ktorý sa duševne podobá na pastiersku kapsičku, vytrvalo a zodpovedne nesie svoj kríž, verne si plní svoje povinnosti, až pritom zabúda na radosti života, krčí sa pod ťarchou úloh, ktoré stoj čo stoj plní, môže sa ľahko stať, že sa cíti zavalený a preťažený, akoby žil pod privretým poklopom, spod ktorého nevie ani len vyhliadnuť. V tesnom spojení so zemou skoro zabúda na teplo slnka a radosti života. Mrzne, chladne, tvrdne, trpí v zovretí, akoby žil v úzkej cele alebo v pasci, z ktorej túži uniknúť. Niekedy má pocit takej uzavretosti, akoby bol mŕtvy (kríž).

Jeho život mu neposkytuje ďaleké výhľady. Pod tlakom, ktorý mu spôsobujú blízki ľudia alebo aj on sám a s pocitom, že okolie ho len využíva a nezaujíma sa oňho, stráca sebavedomie, lebo nevidí, aký je v skutočnosti jedinečný a výnimočný. Okolie mu nedáva primeranú odozvu, lebo je uzavretý vo svojej cele, kde mu je zima, temno, akoby žil niekde na severe, kde rastie už iba kapusta. Pohrúženie do povinností života a pocit oddelenosti orientujú jeho pohľad smerom nadol. To jasné, radostné, ľahké z jeho života vyprchalo a nevie k tomu pozdvihnúť svoj zrak.

Prízemná ružica listov pastierskej kapsičky vyzerá akoby ju niekto zatláčal k zemi, zašliapol nohou, akoby druhému človeku ani nestála za povšimnutie. Je to veľmi nenáročný kvietok, vyzerá skromne, rastie na kamenistých a suchších pôdach. Patrí do čeľade kapustovitých, pôvodne nazývaných krížokveté, kde väčšina rastlín sú jedlé. Prečo vedci zamenili názov, korý vyjadruje podstatu nesenia ľudského kríža a pocitov s tým spojených, za názov kapustovité? Kapusta a podobné zeleniny pri požívaní pôsobia na človeka tak, že mu nedoprajú príliš veľa jasu a orientujú jeho pohľad skôr nadol k materiálnym stránkam života.

     

Pastierska kapsička má úzky korienok a nerozvetvuje sa. Koreň rastliny je obrazom toho, v akej rodine človek žije. Nerozptyluje sa, ostáva uzavretý v zovretí rodinou. Nevytvára bohaté a rozvetvené vzťahy.

    

Zo stredu listovej ružice vyrastá niekoľko pomerne tenkých, ale tuhých stoniek. Je to výraz toho, ako človek predsa len dokáže trpezlivo niesť svoj kríž. Po latinsky sa čeľaď kedysi nazývala cruciferae, čo znamená cruci - kríž, fere - niesť.

Aj keď je človek utláčaný svojim okolím, avšak podarí sa mu uvoľniť ten tlak, obnoviť prúdenie života a zbaviť sa depresívneho zaclonenia, ponecháva si vynikajúcu schopnosť byť užitočný a mimoriadne prospešný svojim zodpovedným a praktickým pracovaním pre svoje okolie. Napriek udupávaniu človek ostáva svieži, neklesá na duchu, ale trpezlivo znáša starosti života.

Rastlinka vyrastá z listovej ružice predsa len nahor. Pri vyrastaní na vrchole stonky rozkvitajú nenápadné malé kvietky. Každý má 4 biele lupienky usporiadané do kríža, vyrastajúce na pomerne dlhšej samostatnej stopke. Najskôr sú kvietky blízko pri sebe, ale ako stonka ďalej rastie nahor za svetlom a namiesto postupne odkvitajúcich kvietkov sa začínajú tvoriť semená, rozostupy medzi stopkami jednotlivých semeníčkov sa zväčšujú a osamostatňujú. Semená rastlín zobrazujú budúcnosť. Pastierska kapsička má názov podľa tvaru svojich semien, lebo práve semená sú dobrým zdrojom výživy. Kedysi si pastieri nosievali svoj chlebík, svoju výživu, v koženej tanistierke prevesenej cez plece podobného tvaru, aký tvoria semená pastierskej kapsičky.

     

Plody - výsledky práce takéhoto človeka sú "výživné", užitočné pre druhých. A keď sa dokáže opätovne spojiť s prúdom života, jeho práca nie je monotónna, ale mimoriadne činorodá, húževnatá a súčasne mnohostranne tvorivá. Podobá sa pionierskym priekopníkom, ktorí z ničoho, v nenáročnosti a v skromných podmienkach budujú užitočné dielo pre druhých. Aby získali "sladkosť" života, podobne ako semená pastierskej kapsičky obsahujú výživné sacharidy, musia prejsť duševne mrazivými obdobiami svojej životnej púte.

Ak sa niekto čuduje, že tu nepopisujeme liečivé účinky čaju z pastierskej kapsičky z pohľadu alternatívnej medicíny, avšak predsa len orientovanej na materiálne pôsobenie látok, alebo nepopisujeme vedeckým spôsobom to, o čom hovorí botanika, musí si uvedomiť, že toto je stránka jogová. Joga má celkom iné úlohy, než medicína alebo veda. Táto štúdia je príkladom skúmania vlastností rastliny z pohľadu, o ktorý sa človek snaží, keď postupuje vo svojom vývoji ďalej dopredu a má záujem o svet a o druhých ľudí.

Uvedené poznatky môže človek dosiahnuť napríklad opakovaným, rytmickým zaoberaním sa rastlinou. Prvý krok je celkom jednoduché verné pozorovanie rastliny. Druhým krokom potom v závislosti na tom, o aký aspekt máme záujem, môže byť napríklad položenie otázky: "Komu by si pomohla? Akému človeku by si vedela pomôcť v jeho trápení alebo chorobe?

Na výsledky treba trpezlivo čakať a nevynucovať si ich. Slobodný postoj voči prírodnej bytosti bude raz bohate odmenený rozvinutím nových schopností, ktoré sú sprievodnými javmi postupujúceho vývoja človeka. Pokora, úcta a čistota úmyslu sú tu dôležitými predpokladmi. Metóda "liečenia" tu nie je ani alopatická, ani homeopatická, ale duševná.

Smrekovec opadavý

Toto cvičenie práve formulujeme. Môžeme spoločne sledovať život smrekovca v priebehu roka.

1. cvičenie - Verné vnímanie fyzickými zmyslami

        

 

Cvičenie opakujeme aspoň tri dni.

2. cvičenie - položenie otázky

Na začiatku každého cvičenia zopakujeme niekoľko minút verné vnímanie fyzickými zmyslami. Potom prejdeme k položeniu otázky:

Aké podmienky na život tu máš?

Alebo aj: Ako sa ti tu darí? Ako sa tu cítiš?

Cvičenie opakujeme aspoň tri dni alebo podľa okolností aj viac. Dávame si pozor, aby sme neskĺzli k túžbe po rýchle dosiahnutých odpovediach a nepodľahli pokušeniu buď ostať pasívny v očakávacom postoji, alebo byť príliš nedočkavý a dožadovať sa rýchlej odpovede.

3. cvičenie - materiálne podmienky v členení podľa 4 živlov

a) Aké tepelné pomery tu máš na tomto stanovišti? 

b) Aké životné podmienky tu máš vzhľadom na čistotu vzduchu, intenzitu vetra, smer prevládajúcich vetrov a tiež aké svetelné podmienky pre život tu máš?

c) Aké hospodárenie s vodou ti poskytuje toto stanovisko? 

d) Aké minerálne alebo látkové podmienky tu máš? Nachádzaš tu dosť látok na výstavbu tvojho fyzického tela? Dokážeš si vytvárať hmotné súčasti v miere a zložení, aké potrebuješ alebo v nejakom ohľade strádaš?

 

Pri každej otázke ostávame niekoľko dní, napríklad 3 alebo aj viac.

4. cvičenie - životné sily

a) Akú formu a veľkosť má tvoje (smrekovec) telo životných síl (éterické telo)?

Toto cvičenie robíme čiste myšlienkovo (podľa spirituálne-mentálnej cesty jogy Heinza Grilla) a z pozorovania s otvorenými očami, pomocou priamej otázky a koncentrácie na ňu. Cvičenie opakujeme minimálne týždeň alebo tak dlho, kým sa koncentrácia dobre upevní.

Druhá časť cvičenia spočíva v tom, že po niekoľkých minútach alebo aj hodinách sa posadíme do pokoja do vnútra, do miestnosti. V myšlienkach a predstavách vytvoríme verný obraz fyzického tela stromu. Potom tento obraz vedome vymažeme z vytvoreného obrazu - predstavy - okolitého prostredia, kde strom rastie. Ostaneme celkom ticho (Heinz Grill: "ganz still sein"). Do tohto prázdneho priestoru vložíme otázku: Akú formu a veľkosť má tvoje telo životných síl? (Podľa živých cvičení s Heinzom Grillom v rámci seminárov duchovného školenia.)

  

Ostávame v tichej koncentrácii asi tak pol hodiny. Jediným objektom ostáva položená otázka. Dobre ju centrujeme a nechávame ju celkom slobodne a bez nátlaku, avšak vysoko aktívne, v priestore pred sebou ako objekt, aby sa sama vyslovila.

b) Pýtame sa na jednotlivé druhy éterov - tepelný, svetelný, chemický a životný, tejto postupnosti. Pri každom druhu ostaneme asi týždeň, alebo tak dlho, kým sa nedostaví reálny výsledok cvičenia.

Tepelný éter:

1. vnímanie fyzického stromu

2. vnímanie éteického tela ako celku

3. Položíme otázku: "Aké sily spôsobujú to, že tento strom je práve v danej životnej fáze rastu a vývoja?" alebo "Čo tomuto stromu spôsobuje to, že čas plynie? alebo "Ako sa tento strom vyvíja v čase a aké sily to spôsobujú?"

Môžeme sa priamo pýtať aj na štruktúru, formy a prúdy v tepelnom organizme stromu, aj na farebnosť alebo na centrum tepelného organizmu stromu.

Môžete si pozrieť aj cvičenia s jasanom alebo s osikou.

Klásť si môžeme napríklad aj nasledovné otázky:

"Kde v priestore, ktorý zaberá tento strom, sa nachádza stred jeho tepelného organizmu?"

"Aký duševný dojem mám pri cvičení a kladení otázky vo svojej duši, ako odpoveď na položenú otázku?"

"Ako by som tento dojem mohla / mohol vyjadirť mentálne - slovne alebo v obraze?"

"Mohla / mohol by som tento dojem, ktorý v mojej duši vyvolá pôsobenie tepelného éteru smrekovca, vyjadriť nejakou farbou? Podobá sa tento duševný vnem na duševný vnem niektorej farby?"

Ďalej budeme pokračovať až po dostatočnom koncentrovaní na túto tému a po jej prepracovaní. (Každodenné cvičenia s otázkami o tepelnom éteri v r. 2020 trvali 24 dní)

Svetelný éter:

1. vnímanie fyzického stromu

2. vnímanie éteického tela ako celku

3. Položíme otázku: (na svetelný éter)

cvičenia postupne dopĺňame

Ďalšie texty, cvičenia, príklady... čoskoro uverejníme.

     

Pľúcnik lekársky

Forzítia

 

Odumierajúci, kvitnúci a rašiaci život

1. cvičenie verného pozorovania zmyslami
2. položenie otázky
3. vnímanie

Možné otázky:
Aký farebný dojem máme pri rašení rastliny?
Aký farebný dojem máme pri kvitnutí rastliny?
Aký farebný dojem máme pri vädnutí a odumieraní rastliny?

Tieto farby nie je možné vnímať fyzickým zrakom. Procesy rašenia, kvitnutia alebo vädnutia a odumierania v našej duši spôsobujú určitú náladu, ktorú môžeme prirovnať k nálade, akú v nás vyvoláva napríklad farba ružovkastá, blankytná, tyrkysová alebo fialovkastá. Sú to nadzmyslové vnemy. Je možné ich systematickými cvičeniami v dobre uváženej postupnosti rozvinúť.

Ďalšie možné otázky:
Aké formy a pohyby pociťujeme vo svojej duši, keď pozorne a so zvýšenou bdelosťou a úctivou pozornosťou vnímame napríklad rašenie rastliny.
Sú tieto formy u každej rastliny rovnaké alebo sa líšia podľa rastlinného druhu?

(Počas jarných seminárov v r.2002 a 2003 sme sa začali venovať týmto cvičeniam a odvtedy ich veľmi často zaraďujeme do programu.)

Podobne sa môžeme venovať vnímaniu atmosféry nad lúkami, poliami alebo lesmi počas leta a na rozdiel od toho počas zimy.

Zádušník brečtanovitý

Zádušník sa dá jesť surový. Používa sa tiež ako aromatické korenie. Do polievok, na prílohy, namiesto petržlenu, podobne ako rasca... Má krásne lístky v tvare srdiečka. Pri tejto rastlinke si môžeme klásť otázky napríklad o tom, ako premieňa, pozdvihuje táto bylinka jedlo, do ktorého ju pridáme. Alebo sa otázky môžu týkať lečebného účinku na človeka.

     

Svetlo rozvíja puky.

Ďalšie texty, cvičenia, príklady... čoskoro uverejníme.

Zbehovec

     

Jabloň

Prvosienky

Bledavka okolíkatá

kvet VZKRIESENIA
bledavka okolíkatá
ornithogalum pyreniacum
star of Betlehem (uverejníme tu popis súvislosti vonkajšieho javu s charakterom bytosti rastlinky aj s poukázaním na liečebné účinky)

Lastovičník väčší

Veronika lekárska

Veronika uvoľňuje a spriechodňuje cesty. Čistí organizmus od škodlivín.

„Človek veľmi dlho krúži v kruhu bez možnosti opustiť ho vlastnými silami. Stále opakuje tie isté chyby. Stáva sa z neho nešťastník, ktorý bojuje sám so sebou. Teraz už len sedí v kúte a očakáva ďalšiu ranu osudu. Avšak on si to spôsobuje sám vlastným postojom. Treba ho ZMENIŤ !"

Veronika naštrbí doterajšie postoje a umožní ZMENU a OBRAT k duchovnej podstate všetkého diania.

(Pozorovania z letného seminára 2009)

Konvalinka

Konvalinka prináša pravý význam vernosti. Vyjadruje najčistejšie vzťahy vnútornej duchovnej blíženeckej lásky. V súčasnosti je jedovatá, pretože obsahuje sily, ktoré majú byť realizované až v budúcnosti, lebo človek ešte nemá blíženeckú lásku v jej pravej podstate a čistote.

 

Orgován

Ďalšie texty, cvičenia, príklady... čoskoro uverejníme.

     

HLôH

"Hlôh naberá svetlo zo sféry, vťahuje ho relatívne silne s jemným modrastým svitom do vlastnej ostnatej atmosféry, organizuje ho okolo malých bielych kvietkov a takto centruje svetelný éter, a tým pôsobí ako krovinatá rastlina zhromažďujúco na sféru životného éteru v srdci." - Heinz Grill: Liečivá sila duše, s.13

Poruchy srdca a infarkt myokardu často spôsobuje obetovanie všetkej radosti srdca v prospech peňazí a postavenia. Hlôh môže pomôcť zmeniť tento nezdravý postoj, aby sa srdce vyliečilo.

     

Gaštan biely a gaštan červený

Pagaštan konský, biely - Kvet duchovného pokoja a schopnosti rozlišovania.

Pomôže človeku zastaviť neutíchajúci kolotoč myšlienok alebo neprestajne sa vynárajúcich vnútorných dialógov, keď napríklad záujem človeka o momentálnu reálnu situáciu nie je tak silný, aby dokonale zamestnal ducha resp., keď panuje egocentrická mentálna chamtivosť a chýba vnútorne mocné vedenie z ducha.

Gaštan červený má zas inú povahu. Pomáha ľuďom, ktorí majú prehnaný strach o druhých alebo to so starostlivosťou hodne preháňajú. Pomáha zbaviť sa projektívneho myslenia a tiež odpútať sa zo symbiotických vzťahov. Tak napomôže vývoju oboch, ktorých sa to týka.

(jar r. 2006)

Čakanka.

Popis pozorovania a súvislostí bytosti rastliny s človekom

Pozorovania: (tieto podrobné pozorovania sme robili na letnom seminári r.2009)

- rastlina vyrastie z bohatej zeme, zdrevnatie a stane sa tvrdou, tuhou
- premenlivá rastlinka
- rastlinka s jemnými chĺpkami, a predsa hrubšia, menej jemná štruktúrou a formou
- silne dominuje štruktúra rastlinky, ktorá vytláča ostatných na stranu
- stonka a listy sú tvrdé
- o tom, ako začína rastlina svoju púť vypovedajú prvé listy
- prvé listy sa rozrastajú horizontálne, aby zabránili ostatným rastlinkám v raste, vytvára akoby hviezda na zemi
- vetvenie stoniek smeruje navonok do priestoru
- tvrdá rastlinka

- má bielu miazgu - trpkosť mlieka - opak oproti sladkému materskému mlieku

- kvietky majú letmý, krátky život, otvárajú sa okolo 8. ráno a kvitnutie sa končí okolo poludnia
- kvety počas kvitnutia zmenia farbu
- kvety sú na rozdiel od ostatnej rastliny veľmi jemné – to je protirečenie
- rastlina je premenlivá a protirečivá
- v princípe je zásadová, dominantná, stála, ale navonok sa tvári ako premenlivá
- kvetmi chce akoby zapierať svoju dominujúcu silu

- koreň predsatvuje minulosť (rodinu a karmu)
- v koreni sa uskladňujú skúsenosti, zážitky z metabolizmu života, aby mohli v budúcnosti zásobovať silou
- vzor správania sa, ovládania, sa prenáša v rastlinách z roka na rok (zo života do života)
- koreň rastliny vypovedá o koreňoch človeka – ako funguje rodina, dedičnosť
- trvácnosť je v koreni (dedičná línia rodu), skladovanie skúseností, zážitkov a spomienok

- Listy zvierajú rastlinnú stonku bez zvyčajnej listovej stopky
- Kvety tiež nemajú stopku

- deti (semienka) sú tesne pripútané k správaniu sa rodičov, potláčané, sú držané a držia sa
- semeno vypovedá o budúcnosti
- rastlina si svoje semená necháva skryté a v čase pre ňu vhodnom, počas zimy, ich pustí na zem, presne k nohám materskej rastlinky (rodiča). Čakanka si rodinu drží blízko pri sebe.
- hlavička „kvetu" má veľa jemných kvietkov, tvoria súkvetie
- to predsatvuje jednotlivcov spojených dokopy, spojených rodinnými vzťahmi
- kvety priťahujú zrak
- farba ostro zobúdza pohľad
- krátky život kvetu
- odovzdáva svoju energiu tak rýchlo, že sa skoro vyčerpá
- modrosť čakanky je prenikavá, unikajúca, tekutá a hýbuca sa; dávajúca, jemná a prijímajúca.
- Pozdvihuje ducha, obracajúc naše hlavy od ťažkostí ľudského života na zemi, smerom k nebesky modrej.
- Hmyz je úprimne priťahovaný týmito kvetmi, potápaný do štedrého vylievajúceho sa nektáru a peľu.
- čakanka má veľmi dlhé obdobie kvitnutia - od júna do októbra. Dáva a dáva a dáva.
- Láska tu bude vždy.
- bytosť čakanky dáva lásku bez obmedzení, slobodu bez zväzovania záväzkami a požehnanie nebeskej harmónie z nebesky modrých kvetov.

Ak sa nejaký človek podobá čakanke, napríklad matka sa voči svojim deťom správa podobne ako čakanka, mohol by jej pomôcť práve tento kvietok. Avšak nie formou čaju alebo inak hmotne upravený, ale pomocou cvičení duše. Pozorovaním a spoznávaním bytosti čakanky prijme cvičiaci človek ušľachtilú bytosť čakanky do seba a ona mu pomôže prekonať nedostatočne rozvinutú formu egoistickej lásky a pozdvihnúť ju na vyšší stupeň lásky slobodnej a bezpodmienečnej.

Ak sa čakanky opýtame: „Akému človeku by pomohla Tvoja mocná sila?", mohli by sme ako odpoveď dostať obraz človeka, ktorý potrebuje vývojom premeniť vyžadujúcu lásku na lásku slobodnú.

Čakanku môžeme smelo označiť za kvetinu vzťahov.

Ako výsledok cvičenia s čakankou môžeme dostať obraz človeka s majetníckym postojom, ktorý sa prehnane mieša do druhého a manipuluje s ním. Človek veľa od okolia očakáva a ak nedostáva od druhých podporu a nie je všetko podľa jeho vôle, prepadáva sebaľútosti.

Pozrime sa na rastlinu čakanku a porovnajme si, ako obraz človeka zodpovedá obrazu rastliny.

V nevyvinutom stave sa osoba dá charakterizovať:

- sebeckosť, panovačnosť, nadmerná požadovačnosť
- človek ako kvočka dozerá na potreby vývoj a priania rodiny alebo priateľov
- má vždy nejakú poznámku, návrh, poopravenie
- nadmerná starostlivosť, prívetivosť
- neurobí skoro nič bez myšlienky na odmenu za to
- láska závislá na podmienkach: budem ťa ľúbiť, ak ...
- Človek sa pokúša dosiahnuť skoro všetko nepriamou cestou
- manipuluje, diplomatizuje, taktizuje, aby presadil svoju vôľu alebo aby si udržal svoj vplyv
- citové vydieranie
- človek chce udržiavať zastaralé spôsoby vzťahov, citové väzby
- iba ťažko dokáže odpustiť alebo zabudnúť
- ticho sa obáva, že stratí priateľov, vzťahy alebo pocit vlastníctva
- ľahko sa uráža, cíti sa odstrkovaný
- sebaľútosť
- prehnane hovorí o svojich problémoch
- uchyluje sa k chorobe, aby dosiahol súcit alebo aby mohol ovplyvňovať
- ak nie je podľa jeho vôle, stáva sa zlostný alebo sa cíti byť obeťou
- ak necíti od druhých vďačnosť, ktorú vyžaduje, prepadáva do plaču
- dieťa, ktoré neprestajne vyžaduje pozornosť

Ak sa tento človek vyvinie, možno práve pomocou cvičenia s čakankou, rozvinie sa jeho potenciál:

- archetyp večnej matky
- človek sa druhým venuje s veľkou láskou a pravou oddanosťou, ktorá nikdy nezmizne, ani nekladie podmieky
- dáva bez očakávania odmeny alebo aspoň prejvu vďaky
- človek vyžaruje teplo, prívetivosť, jemnocit
- dáva druhým pocit bezpečia a istoty

Vzťah svetla a listov.

Ďalšie texty, cvičenia, príklady... čoskoro uverejníme.

 

Jabloň - puk, kvet, odkvitanie, plod

Šípová ruža

Rumanček

Lipa

Okrem toho, čo je všeobecne známe, že lipový kvet upravuje vysoký krvný tlak a svojimi upokojujúcimi vlastnosťami zmierňuje a odplavuje nahromadenie tlaku a z neho vyplývajúce úzkosti, stres a únavu, pôsobí teda ako silné sedativum, znižuje horúčky a pomáha pri nespavosti, (pozor – pri dlhodobom užívaní sa stáva návykovým), keď ho zoberieme do cvičenia ako objekt koncentrácie (cvičenie duše), spoznáme jeho blahodarné účinky na dušu. Zahrieva zmrznuté srdcia, búra hradby chladu a zatvrdlín voči okolitému svetu. Pomáha prijímať a rozdávať nesebeckú lásku. Pomáha nám rozlišovať to, čo je dôležité a podstatné od nepodstatného.

Plamienok plotný - clematis vitalba

Ako nájsť liečivé účinky rastliny na dušu?

Možno si niektorí uvedomujeme, že príliš často ostávame zajatí vo vlastnom svete fantázií. Možno sa tam dobre cítime, aj keď vieme, že je to svet ilúzií. S realitou sa stretneme naozaj zriedka, celé dni presnívame. A možno niektorí bojujeme o bdelosť, ale sme akosi slabí.

V májových dňoch sa rozličné neudržiavané ploty začínajú zelenať a na dlhých poplazoch s protistojnými listami sa začínajú rozpukávať chocholčeky, alebo tryskajúce gejzíriky svetlulinkožltých kvietkov.

Plamienok plotný je divou, mimoriadne mocnou rastlinou. Rastie a kvitne nenápadne, a až na jeseň nás viac zaujme chumáčmi, pripomínajúcimi biele fúzy, alebo chuchvalce chlpov, ktoré obsahujú semiačka. Po celú zimu nás fascinuje námraza, vytvárajúca čarokrásne tvary na chumáčikoch.

Od plamienka plotného sa môžeme veľa naučiť v boji s vlastnou zasnívanosťou, s tým, keď nežijeme dostatočne v realite. Ak sa ho učíme poznávať, jednoducho sa postavíme pred plamienok a učíme sa ho prežívať. V tomto cvičení sa celkom stíšime v duši, v mysli, v subjektívnej emocionalite. Nenecháme sa ovládnuť falošnými špekuláciami, príliš rýchlymi úsudkami, vynárajúcimi sa asociáciami. Necháme rastlinu celkom v tichosti na nás pôsobiť. Aby ona k nám prehovorila, my musíme celkom utíchnuť, aby sme neprojektovali svoju osobu na rastlinu.

Podstatným krokom v cvičení je tvorenie myšlienok. Akoby sme "vyťahovali" z rastliny myšlienky, z ktorých je ona tvorená. Vo svojej duši aktívne nanovo tvoríme tieto myšlienky, a tým sa spájame s rastlinou. Kladieme si otázky, napríklad o liečivých účinkoch, a tým so záujmom tvoríme most obojstranného spojenia.

Po čase pobadáme ako rastlina svieti, ako sa rozlieva, silne tryská jej svetlo voči nám a zaplavuje našu dušu jemnou farbou a pomáha našej duši porozumieť a učiť sa zaobchádzať s potenciálom tvorivého idealizmu. Už ho viac nemusíme premieňať na plané snívanie, ale vlieva sa do nás sila, ktorou sa môžeme chopiť vysokých ideálov a začať ich v živote uskutočňovať.

Obdivujeme toto jemne voňajúce božie stvorenie a pristupujeme k nemu s úctou a pozornosťou, ktorá rastlinku nezasahuje, nevyužíva, nekonzumuje. Nechajme ju na pokoji a učme sa od nej, ako ovládať svoj myšlienkový svet a ako kreativitu zacielenú ku zmysluplnému cieľu doviesť až do materiálnej reality. Učí nás myšlienky skutočne uskutočňovať.

r. 2006

Tepelný éter

Tepelný éter a jeho sesterský pár živel ohňa podľa antropozofie vznikol v prvej inkarnácii Zeme na takzvanom Starom Saturne. Tam neexistovala dimenzia priestoru. Respektíve priestor bol jednobodový. Vznikol tam čas. Z tohto dôvodu neexistovalo ani rozčlenennie medzi živlom ohňa a tepelným éterom. Tvorili nerozlíšenú jednotu.

Pre vnímanie tepelného éteru si môžeme zvoliť akúkoľvek rastlinu. Prvým krokom cvičenia je vždy verné pozorovanie a obsažný opis.

1. cvičenie - jasan

        

Fázu koncentrácie na fyzický zjav niekoľkokrát rytmicky opakujeme a striedame ju s tvorením predstavy. Tým sa môže udiať to, že naše obvyklé žiadostivé a rozptýlené rozpoloženie mysle prekonáme a v pokoji ďalej pokračujeme v cvičeniach duše bez chtivého uchopovania. Potom pripojíme vhodnú otázku: "Aké gesto vyjadruje tento prírodný jav jasanu?" Neprestajne pozorujúc živý strom, začíname vnímať citom aj jeho plamenné gesto a toto cítenie môžeme doknca vyjadriť vlastným telom.

Ak sa nám naskytne pohľad na takéto tri stromy - jasany - podľa ich vzrastu odhadujeme, že sú v rozličnom veku. Myšlienky a zmysly nasmerujeme k týmto trom bytostiam a skoncentrujeme ich pomocou otázky: "Aké sily spôsobujú to, že tieto tri stromy sú práve v daných, troch rozdielnych životných fázach rastu a vývoja?"

     

2. cvičenie - osika

Rovnakým postupom pozorujme osiku. Okrem zrakového zmyslu najvýraznejším vnemom je tu klepotanie kožovitých, teplom vysušených listov osiky. Hýbu sa už pri najjemnejšom podnete a ťapocú a klepocú. Podľa toho, akým smerom upriamime otázku, také odpovede dostaneme. Podobne ako pri jasane, aj pri osike sa môžeme opýtať: "Aké sily spôsobujú, že tento strom dospel práve do tohto veku a do tohto štádia svojho života?" Alebo  "Aké sily sspôsobujú, že tento strom je práve období plného rozvinutia listov ..."

Po prvej fáze verného pozorovania striedaného s predstavovaním a po tvorbe myšlienok o vnímanom jave, sa v tejto variante cvičenia môžeme napríklad aj otočiť chrbtom k pozorovanému stromu alebo nasledujúcu fázu môžeme urobiť až po návrate z prírody, vnútri v miestnnosti. Opäť si nazbierané predstavy a myšlienky sprítomníme v spomienke, vytvoríme dobrú koncentráciu a pripojíme otázku: "Osika, akému človeku by si vedela pomôcť?"

Pri meditatívnom zaoberaní sa bytosťou osiky je možné zažívať liečebné pôsobenie práve pre ľudí, ktorí sú príliš ciltiví na najmenšie neznáme impulzy, ktoré v nich vyvolávajú strach z nepoznaného.

(leto r.2016)

     

Horec jesenný - encián

Schopnosť vidieť svetlo v temnote

Horec jesenný rastie na vápencových podložiach v stredných alebo aj vysokých polohách v horách a kvitne na sklonku leta a na jeseň. Vyberá si zložitejšie podmienky pre život. Je menej súťaživý ako ostatní v jeho okolí. Vyberá si chudobnú pôdu, kamenistú, suchú, kde rastie krátka tráva.

Žije blízko pri zemi. Prikrýva si pôdu listami, aby si udržala vlhkosť. Nevyrastá vysoko. Ostáva v tej istej vrstve ako nízka tráva. Podmienky na život to nemusia byť práve drsné a hrubé, ale nie sú jednoduché. Jeho tvar aj farba svedčia o sile úmyslu a začlenení sa do života vo svojom prostredí.

Forma listu ilustruje kvalitu dýchania tejto rastlinky. Na vrchole krátkych stopiek vykvitá iba jeden kvietok. To svedčí o jeho určení. Kvietky sú malé, ale sú prameňom sily. Rastlina vyťaží čo najviac aj z chudobných zdrojov.

Kvietok má tvar trubičky, obalenej kališnými lístkami, z ktorej na vrchu vyrastá do pravého uhla päť okvetných lístočkov lilavej farby. Otvárajú a zatvárajú sa prekvapivo rýchlo reagujúc na slnko, alebo dážď a pohyb teploty. Aj keď je nebo zatiahnuté mrakmi, on je vždy prichystaný rýchlo sa otvoriť, keď vyjde slniečko. On vníma zdroj, aj keď ho nie je vidieť.

Tým si udržiava pevnosť, šťastie a nádej. Okvetné lístky slúžia hmyzu ako pristávacia plocha, z ktorej zalezie hlboko do vnútra lákaný šťavou. Popri tom hmyz poslúži ako opeľovač. Tento dôkladný systém opeľovania demonštruje silné spojenie rastliny k svetu hmyzu a vzťah k budúcnosti.

Horec hovorí zúfalým, skľúčeným a malomyseľným: „Vydrž a stále sa usiluj!" Táto vysokohorská rastlinka, hoci rastúca neprestajne blízko pri zemi, vidí svet z nadhľadu svojho životného stanoviska. Rozširuje svoje kolónie od vrcholu smerom nadol po stráňach. Vidí ťažkosti života z vyššej perspektívy.

Keď človek túži, aby veci išli podľa neho a stráca pri tom nadhľad, má sa učiť od horca širokému pohľadu z pozície výšky. Tak lepšie uvidí svoje postavenie vo svete s nadhľadom.

Keď si človek myslí, že sám musí všetko myšlienkovo zvládnuť a nedokáže sa spoľahnúť na vedenie z vyššej múdrosti, jeho slnko je zatemnené a zúfalo klesá v neviere, horec je tu, aby ukázal spôsob. On pred prekážkami nezmalomyselnie, ale vždy vidí v temnote svetlo.

Človek, ktorý sa snaží zdôvodniť svoje rozpoloženie a všetko myšlienkovo rozanalyzovať, dospieva k tomu, že výsledok tejto analytickej práce býva deprimujúci aj pre ostatných. Neuvedomuje si, že buď pri vyčkávacom postoji, alebo trávením času neprestajnými špekuláciami nemôže dospieť k iným ako pochybným výsledkom.

Horec sa nakoniec nenechá obrať o odvahu žiadnymi ťažkosťami a údermi. Neotrasiteľná viera v plnom rozsahu významu mu dáva istotu a majstrovstvo vo zvládaní ťažkostí. Vie žiť s konfliktmi. Je presvedčený, že neexistujú skutočné nezdary. Schopnosť vidieť svetlo v temnote mu dáva nezlomnú vieru a nádej. Naučí človeka čo sú to myšlienky, odkiaľ pochádzajú a ako pôsobia a pracujú.

(Leto 2008)

Vnímanie éterickej bytosti rastliny

Cvičenie so semiačkom

Prvou fázou cvičenia je, ako pri všetkých cvičeniach s fyzickým objektom, pozorovanie semienka fyzickými zmyslami.

1. cvičenie

Po fáze fyzického pozorovania semienka sa cvičenie duše môže rozvinúť až do vnímania éterickej bytosti rastliny, ku ktorej semiačko patrí. Z fyzického vzhľadu semienka nie je možné vedieť, z ktorej rastliny toto semineko pochádza, resp. aká rastlina z neho vyrastie.

K pozorovaniu v druhej fáze pripojíme myslenie. Myslíme, predstavíme si možnú rastlinu, ktorá z tohto druhu semienka môže raz vyrásť. V tomto okamihu je však fyzická rastlina, ktorá raz z pozorovaného semienka vyrastie, neviditeľná. Je "iba" v našom duchu. Uvedomíme si, že tá predstavovaná rastlina so všetkými jej farbami, tvarmi, so všetkými jej rastlinnými orgánmi, so všetkými prejavmi jej bytosti vo fyzickom svete, so všetkými chuťovými, čuchovými alebo inými vlastnosťami, je "iba" v duchu ... No teraz fyzicky vidíme iba semienko, v ktorom sa skrývajú tie sily a možnosti, z ktorých raz vyrastie to, čo si teraz dokážeme predstaviť - živá mnohotvárna rastlina. No teraz je v semienku neviditeľne skrytá.

Cvičenie môže prebiehať tak, že si konkrétne a v jasných krokoch predstavujeme jednotlivé fázy života rastliny, ktorej semienko držíme v rukách a pozeráme sa naň. Najskôr si predstavme, v akom raslinnom útvare semienko vyrástlo. Či to bol nejaký plod, lusk alebo iné lôžko pre semiačka, koľko ich tam bolo, v akých tvaroch, farbách, chutiach, vôňach ... V spätnom slede si predstavujme dozrievanie, čiže od dozretých semien po nezrelé, ďalej si predstavujme v spätnom slede proces uvädania kvetu až po plne rozvinutý kvet s jeho farbami, tvarmi a vôňami, čiže od zoschnutého kvetu, cez zvädnutý, akoby ožíval a stával sa čerstvý a svieži. Potom sa v spätnom slede kvet vyvíjal z puku, čiže si predstavme, ako sa plne rozvinutý kvet sťahuje do malého puku, ktorý sa uzatvára a zmenšuje. Predtým vyrastala stonka s listami alebo kmeň a rozkonárenia... ako rastlina vyrazila na zemský povrch, avšak v spätnom procese, akoby sa zaťahovala do zeme... A napokon ako zo semienka klíčil korienok a rastlinka, opäť v spätnom slede, takže nakoniec máme v predstave zas len semienko.

V ďalšom kroku si môžeme predstavovať priebeh vývoja rastliny v normálnom postupe od toho semienka, ktoré držíme v dlani, smerom do budúcnosti, zas až po tvorbu novej generácie semiačok. Rastlinná bytosť je stále pre nás neviditeľná.

K tejto neviditeľnej bytosti teraz upriamujeme svoje myšlienky. Dopustíme, aby sa z týchto myšlienok prebudili aj príslušné pocity. Tieto pocity v našej duši splodia určité sily. Myšlienka, že z toho, čo je momentálne neviditeľné, sa raz pri vhodných podmienkach po zasadení semienka stane viditeľná rastlina, vnímateľná aj všetkými ďalšími zmyslami, vyvolá v našej duši pocit, že z neviditeľného sa raz rozvinie to viditeľné. Sila, ktorá z týchto pocitov vytryskne, v nás spôsobí nový spôsob nazerania.

Pri mnohonásobnom a opakovanom cvičení so semienkom a po dobrej koncentrácii sa môže stať, že nám semienko zmizne z očí, už ho nevnímame fyzicky. Namiesto toho svojimi duševno-duchovnými orgánmi, novým spôsobom nazerania, začneme vnímať určitú podobu, akoby rastlinu, ktorá vyrástla zo semienka. Vidno ju iba v duchu. Je to praobraz rastliny, ktorá neskôr zo semienka môže vyrásť vo fyzickom svete. Táto podoba, tieto prúdy a štruktúry sa však nepodobajú na budúcu rastlinu. Vnímame svetelný útvar, ktorý je zložitý a členitý.

  

Ak by sme chceli porovnať éterickú podobu rastliny s fyzickou, je to asi obdobné, akoby sme porovnali skutočnú rastlinu s jej formami, štruktúrami, farbami, s jej vôňou a omakom, a oproti tomu by sme sa pozreli na tieň tejto rastliny, z ktorého zďaleka nemáme rovnaký dojem, ako zo živej rastliny. Ešte väčší je rozdiel medzi éterickou podobou rastliny, ktorú môžeme vnímať vystupňovanou koncentráciou, v porovnaní s fyzickou podobou rastliny.


2. cvičenie

... doplníme text

Východ Slnka a východ Mesiaca

 

Kremeň a mačka

 

Túto stránku pripravujeme - doplníme popisy jednotlivých cvičení a rastlín.

Živé cvičenie s odborným vedením Vám ponúkame na pravidelných cvičeniach v menších skupinách vo forme kurzov jogy alebo aj individuálne.

Frühjahrspflanze

Heinz Grill

Jarná rastlina

Aus Kreisen weiten Ätherlichts
tastet herab feinste blütenfrohe Berührung,
gebärdet aus sonnenlichten Höhen
das werdende Frühjarspflanzenwesen.

Zo širokých kruhov éterického svetla
siaha nadol najjemnejší radostný kvetný dotyk,
nastávajúca jarná rastlinná bytosť sa rodí
zo slnečne jasných výšin.

Das Licht aber, das sonnenleichte,
das reine Geschöpf, das außerirdische,
gibt und sinnet dem Tode,
dem Zyklus der Erdenstofflichkeit.

Svetlo ale, to slnečne ľahké,
to čisté stvorenie, to mimozemské,
sa odovzdáva a mysľou smeruje k smrti,
do cyklu pozemskej látkovosti.

Es knospet, sprießt, erblühet
ein Licht aus ehemaligen Äthersphären,
zur Mitte geworden unsagbar
im Zentrum wachsender Erdenwelten.

Raší, tryská, rozkvitá
to svetlo z prvotných éterických sfér
stávajúc sa nevysloviteľne stredom
uprostred rozvíjajúcich sa pozemských svetov.

Damit entstehen können endlich
jene frohen Töchter der Sonne selbst,
im Pflanzenwesen, im Blütenschimmer,
reine Formen, ein geschmeidiges Kleid.

Aby konečne vzniknúť mohli
tie radostné dcéry samého slnka
v rastlinných bytostiach, v kvetnom svite,
tie čisté formy hebkých šiat.

Die Frühjahrspflanzen wirken nun
im sanften blauen Ätherglanz
auf den Menschenwillen heilsam
zu guten Erdentaten ein Atem.

Jarné rastlinky tu
v mäkkom modrastom éterickom lesku
a liečivo na ľudskú vôľu pre dobré pozemské činy
spôsobujú dýchanie.

 

O joge <   cvičenia duše  <   späť