meditácie

články

21.6.2024 o 16:16

 

Joga je viac než ásana.

 aktuálne cvičenia:
Liečivé zmyslové vnímanie

Nechceme Vás učiť a vnucovať Vám náš obraz sveta a človeka, chceme vo Vás podnietiť sily a schopnosti, ktorými si Vy sami vytvoríte pravdivý obraz o sebe a o svete.

Výhľad na rok 2023 – 4. časť (z 8)

Uverejnené 1. januára 2023
na stránke Heinza Grilla
po nemecky: https://heinz-grill.de/2023-streben-erkenntnis/
po slovensky: https://heinz-grill.de/sk/prognoza-2023-usilovnost-poznanie/

Aké možnosti sa ponúkajú, aby kvôli schopnosti konštruktívne konať bol vnesený vhľad do aktuálneho diania?

V prvom rade treba samostatne chápať spôsob, akým sa kvôli slabosti vo svete vyvíja zlo a ako z toho vznikajú projekcie. Nie sú to ani politici, ani banky, ani osobnosti, čo agitujú mocou vo svete. Zlo sa oveľa viac ukazuje potichu a v skrytosti v človeku, ktorý sa zaoberá iba svojimi osobitnými zväzujúcimi úmyslami, svojvoľnosťami a výhodami.

Vo všeobecnosti chýba konkrétna usporiadaná cesta k tvorbe pravého úsudku a spirituálne zaoberanie sa svetom a kozmom. Chýba správna spiritualita a preto chýba aj správna tvorba úsudku, lebo oba tieto prvky – spiritualita a schopnosť usudzovať – patria k sebe. Keď niekto povie, že sa modlí k Bohu za mier a svojou osobou sa stavia na stranu nenásilných dobrých ľudí, treba sa bližšie pozrieť, či vo svojej duši nepodporuje opak mieru, totiž vojnu. Modlenie, ako ho dnes človek chápe, nemá so spiritualitou nič spoločné, ale je väčšinou výrazom nevedomosti o spirituálnych svetoch. Významné je, čo človek skutočne vytvára svojou slabosťou, omylmi, lživými väzbami a egoistickými žiadosťami. Len u mála ľudí sa vonkajšok zhoduje s vnútrom a preto len zriedka existuje režim, ktorý je založený na autentických osobnostiach. Pohľad na vytvorenie počiatočného úsudku zahŕňa štúdium súčasného človeka, jednoduchého občana, ako aj ministra, ktorý je na očiach verejnosti. Aké sily, motivácie, ambície alebo zámery skutočne vedú jednotlivca?

Existuje celý rad vyhlásení, ktoré sa dnes uvádzajú ako odôvodnenie neblahej doby. Prečo tu bola korona a úplne prehnané opatrenia? Zdanlivo to vieme. Cieľom je zdecimovať spoločnosť. Kto však stojí za týmto plánom? Sú to boháči! Alebo sú to istí brutálni politici. Tieto výroky by vlastne charakterizovali len ľudí zlých a na druhej strane obete, ľudí dobrých. Ale tieto paušálne udalosti sa nedotýkajú toho, aké udalosti sa skutočne odohrávajú v hĺbke existencie.

Jednotlivec nájde vysvetlenie mnohých udalostí doby ľahšie, ak sa pýta, čo a aké kvality ľudstvu chýbajú. Otázka je v tomto prípade najskôr nasmerovaná na nedostatočný vývoj a ľahšie sa rozpozná zlo, ktoré by bolo vlastne iba výrazom chýbajúceho dobra alebo pravdy. Kto však toto dianie súčasnej doby študuje, získa dojem, že musí uchopiť a sledovať vysoké a najlepšie ideály, ktoré sú spirituálne pravdivé, ako aj vhodné pre sociálne schopnosti vo svete. Sú to vlastne duchovia prapočiatkov, takzvaní archai,1 ktorí motivujú ľudí, aby zápasili o najvyššie pravdy a zároveň pre ne žili a neobmedzene ich zastávali. Duch doby si vyžaduje veľké takzvané prekročenie hranice smerom k múdrym iniciatívam konania. Ak napríklad niekto povie, že nemá čas, aby sa snažil o tieto dôležité pravdy ľudstva, stále viac a viac stráca vzťahy k nevyhnutne vyžarujúcej realite a akokoľvek ironicky by to mohlo znieť, skutočne stráca čas. Nevedomky nasleduje fenomény doby, ale stráca možnosti rozvoja. Takto strácali čas v minulosti mnohí, ktorí len odolávali systému.

Zaoberanie sa spiritualitou a ideálmi si preto vyžaduje stopercentnú oddanosť a neochvejnú snahu o poznanie, ako aj o uskutočnenie tých najlepších možností. Tie formy, predstavy, myšlienky a ideály, ktoré jedinec reálne prostredníctvom neoblomnej práce vytvorí, stanú sa skutočnosťou, zatiaľ čo všetka tá pasivita, očakávanie a dokonca všetko dúfanie v príchod osobností, ktoré by všetko zachránili, vedie k strate samého seba a tým k vzrastajúcej seba-deštrukcii. Fenomén doby v jeho negativite sa prejavuje úplným vzdaním sa seba a seba-deštrukciou, zatiaľ čo spirituálni duchovia, archai, duchovia doby chcú podporiť osobnosť jednotlivého indivídua, aby posunuli tvorivú silu za hranicu a ak sa človek zakladá na závažných cieľoch, vedie to k úspechu. Veta, ktorá platila ešte pred dvoma rokmi, že všetci, ktorí sa snažia, budú s istotou neúspešní, sa pre tento rok obracia:

„Úspech bude daný všetkým, ktorí rozvinú vhľad do groteskných podmienok doby, ktorí rozpoznajú súvislosti v duševnom a duchovnom ohľade, ktorí vnímajú, ako to ovplyvňuje fyzické podmienky a ktorí v tom získajú iniciatívu konať, vybudujú nové idey a tieto sformujú do ideálov."

Poznámka:

1 Archai sú duchovné bytosti, ktoré v hierarchii stoja nad anjelmi a archanjelmi.