meditácie

články

21.6.2024 o 16:16

 

Joga je viac než ásana.

 aktuálne cvičenia:
Liečivé zmyslové vnímanie

Nechceme Vás učiť a vnucovať Vám náš obraz sveta a človeka, chceme vo Vás podnietiť sily a schopnosti, ktorými si Vy sami vytvoríte pravdivý obraz o sebe a o svete.

Výhľad na rok 2023 – 5. časť

Na stránke Heinza Grilla uverejnený článok dňa 2. januára 2023
po nemecky: https://heinz-grill.de/ausblick-2023-materialismus-wirtschaft-zusammenbruch/
po slovensky: https://heinz-grill.de/sk/strongprognoza-2023-materializmus-ekonomika-kolaps/

Silné polarity v rámci mentálnej a emocionálnej ľudskosti vedú k ekonomickému úpadku a kolapsu

Analýzy ekonomického systému na vonkajšej rovine, ktoré vykonali dobrí odborníci ako Dirk Müller alebo Ernst Wolff, môžu podať relatívne jasné predstavy o neblahej situácii, v ktorej sa nachádza súčasná doba. Vždy je priaznivé, keď ekonomické alebo systémom prinášané analýzy sa uvedú spolu so spirituálnym pohľadom. Ako však vyzerá spirituálny pohľad?

Vo všeobecnom podnikaní je najskôr viditeľná neuveriteľná nadutosť, ktorá vyrástla v priebehu desiatok rokov. Zdravý vzťah medzi hodnotami sa posunul k maximalizácii založenej na úspechu, najvyššom náraste a nadpriemernej technizácii. Podľa najlepšieho chápania by však ekonomická aktivita mala podporovať predovšetkým kvalitu života každého človeka a to nielen na Západe, ale na celom svete. Vedomie hodnôt a podnikanie sa nemá od seba oddeľovať.

Opačným pólom k podnikaniu, ktorý podľa všetkého existuje, by bol celý mystický život s rôznymi duchovnými prístupmi a technikami ponorenia do seba a kontemplácie na seba. Typický mystik má tendenciu odvracať smerovania hnutí svojej duše viac preč od života, zatiaľ čo podnikateľ sa venuje životu so všemožnými analýzami, výskumami a vnímaním.

Duchovný pohľad na zákony reinkarnácie a zákony posmrtného života ukazuje rozsiahly výmenný vzťah, ktorý ako kyvadlo spája obe úrovne, úroveň vedomého vnútorného pohľadu a úroveň vedome zvoleného vonkajšieho pohľadu. Vzťah naozaj pripomína údery kyvadla. Obzvlášť nesprávne ponorenie do seba môže viesť v podnikaní k nadutosti a naopak, tvrdý vonkajší život so všetkými nárokmi na výkon a s nervovým prepínaním vedie k úteku ľudského vedomia do vnútra. Nesprávna spiritualita rozhodne nespája oba svety, ale pri veľkých výkyvoch kyvadla pozdvihuje materializmus až do arogancie. V nesprávnej spiritualite je dokonca zasiaty skrytý zárodok ekonomického kolapsu.

Úryvkom z textu Kurta Tepperweina je možné demonštrovať malý príklad vnútorného pohľadu, ktorý však vytvára čistý únik zo sveta a v každom prípade vytvára novú ilúziu. V zásade je vždy rizikom tlmočiť iného človeka interpretujúceho duchovný život alebo ho dokonca kritizovať. Námietke, že sa človek povyšuje a ostatných znehodnocuje, sa nevyhneme a často to vyvoláva dojem intolerancie. Ale ak niekto pozná duchovné svety, nie je spoluzodpovedný aj za to, čo robia iní? Nemal by dnes byť pre všetkých ľudí povinný vecný dialóg, v ktorom sa nediskutuje o ľuďoch, ale o spôsobe chápania spirituality, o rozdieloch, o dôsledkoch, o účinkoch, ktoré vyplývajú z jedného alebo druhého konceptu? Uvedomujúc si, že najmä tento opis prinesie veľa kritiky a budú ma nazývať neznášanlivým, jednako stále cítim povinnosť vyrozprávať svoje vnímanie.

Kurt Tepperwein sa k téme „Takto prídete od myslenia k vnímaniu", vyjadril napríklad nasledovne:

Uvedomte si, akú cenu platíte, pokým ešte myslíte. Lebo pokiaľ ešte myslíte, ste v rozume, a tým v identifikácii s ja. Nemôžete priamo ísť a nechať sa viesť univerzálnou múdrosťou. Kým stále premýšľate, linka na prijímanie vnímania je obsadená a musíte sa rozhodovať z obmedzenej a obmedzujúcej mysle, so všetkými možnými chybami. Pokiaľ ešte myslíte, rozum si vytvára s egom ja-život. Tak svoj život skutočne vôbec nežijete?" 1

Elimináciou myslenia sa udeje vedomý odklon od života. Vedie to k vnútornému pohľadu, ktorý zamieňa nevedome vložené väzby s ja. Pojem ja sa javí ako bez obsahu v zmysle skutočného myšlienkového a duchovného obsahu, teda bytia skutočne jestvujúcom v duchovnom svete, tak ako ho ešte pociťovali veľkí filozofi. Tým, že sa myslenie eliminuje, aj myšlienka ako bytostná existencia sa eliminuje. Kurt Tepperwein tým prichádza k záveru, že človek by si iba musel spomenúť na vnútorné božské ja, a tým by mohol dospieť k seba-uskutočneniu. Hoci veľkí učitelia ako Aurobindo a Šivánanda učili pokoj v myslení, aj tak kontext vyzerá celkom inak, lebo títo majstri veľmi dobre vedeli rozlíšiť medzi procesom myslenia a existenciou bytia, ktorá spočíva napríklad v myšlienke a ktorú Platón a aj mnohí iní filozofi označovali ako samotnú realitu.

Keď teraz niekto nasleduje tento druh seba-opustenia, ak to tak nazveme, ako ho učil Kurt Tepperwein, ľudský vývoj sa časom zredukuje na zdanlivo božský vnútorný život, ktorý sa ale, prísne vzaté, znovu vynára do vedomia s hlboko uloženým, nahromadeným a skrytým emocionálnym bytím, teda s čisto naviazanou karmickou časťou. Neposilní sa ja naplnené obsahom ducha, ale nahromadené, skryté vedomie túžob a snov sa vynorí ako domnelé ja. Týmto prístupom a mnohými dnes modernými meditačnými a kontemplačnými prístupmi vznikne perfektná tendencia stiahnutia sa z účasti na svete. Tieto formy seba-odovzdania a sklony k stiahnutiu sa do neznámeho vnútorného života majú v súhrne nemalý vplyv na situáciu vo svete. Kozmická rovnováha je tiež narušená, pretože sily, ktoré sa používajú na silnú mystiku, sú stiahnuté zo svetového stvorenia. V celom energetickom správaní sveta a v tichu duše sa prejavuje veľký výkyv kyvadla smerom k materialistickému svetu. Nesprávne odvrátenie sa od sveta a zdanlivé osvietenie najviac podporujú ekonomický kolaps. Vzhľadom na to, že veľa ľudí sa uchyľuje do skupín so zdanlivo duchovnými prístupmi, dejú sa veľké výkyvy kyvadla, ktoré stále viac spôsobujú skutočný kolaps podnikania. Umelá inteligencia je ďalším dôsledkom nedostatku samostatnej a integrujúcej práce vedomia. Každý, kto sa dnes učí povolaniu ako je chirurg, aby získal odbornú schopnosť, musí priniesť úžasné obete. Aj keby niekto jazdil na inteligentnom aute, nikdy sa mu nepodarí stať sa tak silným materialistom ako tomu, kto zredukuje svoje myslenie a údajne vo svojom vlastnom vnútornom živote objaví seba.

Vety Kurta Tepperweina by sa mohli celkom inak formulovať, aby sa aspoň raz dostali do celistvosti bytia. Museli by byť formulované asi takto:

Myšlienka je bytostná existencia. Túto myšlienku v jej čistej a krásnej podobe nedokáže jednotlivý človek ľahko spoznať, lebo má myslenie obsadené pocitmi a pudmi. Z tohto dôvodu musia byť najskôr celé myšlienkové predstavy rozvinuté usporiadaným a logickým spôsobom tak, aby už viac nepodliehali emóciám a pudom. Napokon, tieto myšlienkové predstavy už nemajú byť viac eliminované, ale má byť preskúmaný ich obsah v jadre, skutočný obsah myšlienok. Tým, že jedinec túto činnosť vykonáva narastajúcou mierou, spozná myšlienky ako skutočnú bytostnú existenciu a spozná neustále sa z nich nanovo formujúci vývoj. Avšak vnútorný život, ktorý je nahromadený v orgánoch a do ktorého by sa mystik tak rád ponoril, musí rozhodne ustúpiť, lebo ten skrýva, ako je to vyjadrené v Bhagavad Gíte, veľké nebezpečenstvo mahabhaya." 2

Tým, že človek stále viac rozvíja myšlienky vo svojej bytostnej existencii, získava postavenie, ktoré je sprostredkujúco činné medzi svetom a duchom. Nájde nový vzťah k peniazom.

Podnikanie budúcnosti

Podnikanie sa v budúcnosti bude rozvíjať len veľmi pomaly. Najskôr je potrebné reálne cítenie hodnôt. K tomu jedinec potrebuje konkrétne myslenie a konkrétnym myslením musí rozvinúť dostatočný pocit. Napokon nakladanie s tovarom vzájomnou výmenou, či už peniazmi alebo výmenným obchodom, si vyžaduje solídne posúdenie hodnoty vlastného produktu, ako aj posúdenie partnera, ktorý tento produkt dostáva. Smerodajné v podnikaní je myslenie v konkrétnej a solídnej forme.

Okrem toho existujú hodnoty, ktoré sa už nestanovujú priamo ako produkt. Tie sa prejavujú napríklad v schopnosti jednotlivca transportovať s výrobkom nejaký duševný dar. Napríklad v umení sa objavuje nielen čisto vonkajšia maľba, ale vo výraze sa myšlienka zráža do živej podoby a odovzdáva sa svetu ako neľahko zaplatiteľná hodnota. Hodnoty ideí môžu a musia v budúcnosti taktiež sprevádzať ľudskú existenciu. Nie je možné si ich kúpiť za peniaze. Vyžadujú si skôr zodpovednosť zo strany príjemcu daru nemateriálnej povahy.

Nastávajúci rok prinesie v ekonomike veľké prekvapenia. Nemecko smeruje k fatálnemu ekonomickému kolapsu, pričom kľúčová úloha Nemecka má mimoriadny vplyv na ostatné krajiny. Nepriamo v dôsledku toho sú kolapsy veľmi pravdepodobné aj v iných krajinách. Taliansko sa zorganizuje ľahšie než Nemecko, najmä pokiaľ ide o vzájomnú svojpomoc. Ekonomika v Taliansku sa však blíži ku koncu.

Budúca vízia pre skutočné hospodárenie musí byť úplne nanovo sprevádzaná vysoko sociálnou ideou.

Peniaze riadia svet.
Nie, to už nesmie trvať ďalej.

Myšlienka stvorí bratskosť.
Jej svetlo integruje peniaze.

Poznámky:

1 Úryvok z youtube, 31.12.22 - Kurt Tepperwein: „Takto prídete od myslenia k vnímaniu"

2 Pojem mahabhaya je použitý v Bhagavad Gíte v 2. kapitole, vo verši 40.