meditácie

články

21.6.2024 o 16:16

 

Joga je viac než ásana.

 aktuálne cvičenia:
Liečivé zmyslové vnímanie

Nechceme Vás učiť a vnucovať Vám náš obraz sveta a človeka, chceme vo Vás podnietiť sily a schopnosti, ktorými si Vy sami vytvoríte pravdivý obraz o sebe a o svete.

Výhľad na rok 2023 – 8. časť

Článok Heinza Grilla uverejnený 5. januára 2023 na jeho stránke
Po nemecky: https://heinz-grill.de/2023-vorhersage-gesellschaftliche-mentale-ursachen-krankheiten/
Po slovensky: https://heinz-grill.de/sk/2023-prognoza-socialne-psychicke-priciny-choroby/

Vízia budúceho zdravia

Nižšie uvedené posúdenie sa rozvinie z astrálneho bytostného pohľadu. Choroby, ktoré prichádzajú k ľuďom, sú v určitej astrálnej forme viditeľné v kozme už predtým, než sa priblížia k ľuďom.

Zároveň je na pozemskej rovine možné s týmito blížiacimi sa chorobami ľahšie kalkulovať, keď sa presnejšie preskúmajú ciele, ktoré sa nastavujú v politike alebo v ľudstve. Existujú choré koncepty a zas idey podporujúce zdravie. Veľký reset prináša napríklad z väčšej časti predstavu pre budúcnosť, ktorá spôsobuje chorobu a vedie človeka do kondície, ktorá postupne a pomaly zaťažuje obličky a v látkovej výmene vytvára patogénnu syntézu bielkovín. To zas pôsobí na mozog a podporí to napríklad veľkú tendenciu k nervovým ochoreniam a demenciám. Súčasne rozličné procesy znižujúce alebo ničiace individualizáciu spôsobujú mimoriadne silné sklony k rakovine a to nie iba u zaočkovaných, ale aj u nezaočkovaných, keďže imunitný systém už nie je organizovaný jasným, individuálnym a nezávisle sformovaným vedomím, ale má byť určovaný viac-menej kolektívne. Očkované osoby musia prekonať svoju falošnú potrebu byť v bezpečí a neočkovaní jedinci musia bojovať s neustálym vonkajším zaťažením.

Povýšenosť, že človek môže nájsť spôsob, ako vyliečiť rakovinu očkovaním m-RNA, je veľmi veľká. Mocné hybné sily farmaceutického priemyslu, ktoré chcú urobiť nemožné možným na čisto materiálnej úrovni, prehliadajú človeka, jeho duševný život a jeho skutočné potreby. Duchovné mocnosti, anjeli, sa už nemôžu priblížiť k človeku, pretože nepracuje na žiadnych obsahoch s otázkami o zmysle, ale ide mu len o jeho blaho a zaoberá sa iba svojím prežitím.1 Dnešné koncepcie plánu ochrany zdravia idú na úkor zdravého duševného a citového života, a keď je tento život príliš prepátraný dostatočne a narušený, rozvinie sa nespočetné množstvo ďalších chorôb, najmä psychóz a nervových chorôb. Sklony k infekciám s ťažkým priebehom a s prechodom do chronickosti sú pomerne veľké, pretože sa v skrytosti podnecuje rozpor medzi tým, čo by bolo rozumné pre ľudský rozvoj, a tým, čo je ľuďom vnucované.

Astrálna postava, ktorá je viditeľná v kozme, vedie k mocným psychicko-násilným zrážkam, ktoré postihujú predovšetkým bunkový systém človeka. Vyzerá to, akoby sa bunkové dýchanie malo udusiť. Citový život človeka bude často naplnený strachom a hrôzou.

Ako liečivé sa ukazujú všetky zdravé aktivity, ako mentálne, tak aj telesné. Mnohí takto dokázali prekonať následky očkovania, pretože napriek ťažkým podmienkam neochvejne pracovali cieľavedome a vytrvalo. Človek stojí na prahu. Prepadne do pasivity alebo získa zmysel pre zdravé ciele? Upriamenie každého jednotlivého človeka k rozumným ideám a ich uskutočňovanie v praktickom živote spôsobí neustále zvyšovanie imunity a môže viesť k úžasnej schopnosti znášať záťaže, ktoré prichádzajú zo strany stresujúcich podmienok doby.

V roku 2020 som písal o útokoch zameraných na oblasť ľudských vzťahov, ktoré povedú k extrémnym rozdeleniam. Liečivé by v zásade bolo rozvíjanie vhodnej schopnosti vytvárať vzťahy, ktorá sa nesnaží len o istotu v symbióze, ale ktorá je veľmi zreteľne založená na pohyblivej, zainteresovanej a aktívnej sfére stretávania. V žiadnom prípade by sa človek nemal nechať ešte viac unášať pocitmi odlúčenia.

V budúcnosti dôjde k veľmi zvláštnemu fenoménu usporiadania rôznych medziľudských vzťahov. Možno si položiť otázku: Existujú ľudia, ktorí sú zdraví a druhým spôsobujú choroby? Áno, bude to tak. Obraz choroby, ktorý by sa dal opísať ako „asociálna osobnostná štruktúra rezervovanosti a ústupu", bude dominovať v dobových javoch budúcnosti a poskytne nepravý, a predsa existujúci, fyzicky zdravý obraz. Ľudia, ktorí ostávajú v tomto takzvanom asociálnom postoji rezervovanosti, sa vôbec nezaujímajú o svetovú politiku a o problémy druhých. Pôsobia akoby samo-osvecovaní alebo uvedení do seba-rovnováhy. Okolo nich je ulita, ktorá ich chráni od všetkých nepríjemných záťaží. Kto však má s týmito ľuďmi niečo dočinenia, zbadá, ako pomaly stráca životné sily a prirodzené pocity. Nie je to nejaký druh hraničnej poruchy osobnosti, aj keď v závislosti od temperamentu má s ňou isté podobnosti a môže ju pripomínať. Pomocou šikovných závislostí, symbióz alebo zneužívaním spirituality a sebaklamov sa u mnohých ľudí v budúcnosti rozvinie tento klinický obraz asociálnej rezervovanej a ustúpenej osobnosti. Na okolie majú oslabujúci vplyv a nezriedka spôsobujú nekonečné množstvo konfliktov v medziľudskej vzájomnosti. Preto budú v budúcnosti osoby, ktoré naozaj budú zápasiť o posledné ostávajúce sily v zmysle zdravia a na druhej strane budú ľudia, ktorí kvôli ľahostajnosti a falošnej vyrovnanosti nemajú potrebu vynakladať vážne úsilie na zodpovedanie otázky o zmysle života. Polarita medzi mnohými chorými a chorľavejúcimi ľuďmi a tými, ktorí preukazujú falošné zdravie, bude významná.

Úmrtnosť bude naďalej neustále stúpať.

Prírodné podmienky a počasie budú vykazovať veľké nepokoje. Nepokojné pomery počasia budú zaťažovať krvný obeh. Bude nepríjemná klíma a zatienené svetelné pomery budú dráždiť nervy. Geoinžinierstvo je osudovou záležitosťou. Keď sa Slnko umelo zatieni, budú ľuďom chýbať štrukturálne sily a budú sa objavovať procesy rozkladu v každom smere. To je to najhoršie, čo môže človek pre svoje zdravie urobiť. Zatienenie slnečného žiarenia zásadne prispieva k značnej zdravotnej záťaži a uvádza všetky rytmy do disharmónie. Kozmos a Zem sú vykoľajené zo svojej prirodzenej rovnováhy.

Rok 2023 bude pre zdravie veľmi zaťažujúci.

Následne bude zverejnená ešte deviata časť so stručnými vysvetleniami o nadchádzajúcom posune pólov a prehľadom posledných rokov.

Poznámka:

1 Inštancia anjela sa približuje k človeku, keď vo svojom živote vytvára rozumné a jasné idey. Nemôže však zasiahnuť, ak sú tieto predstavy nesprávne alebo ak človeku ide len o zvládnutie vlastných problémov. Náplň a duchovný obsah sú nevyhnutné pre otázku rozvoja, a teda aj pre zásah anjela. Pozri tiež od Rudolfa Steinera „Čo robí anjel v astrálnom tele?" – prednáška z 9. októbra 1918, GA 182