meditácie

články

21.6.2024 o 16:16

 

Joga je viac než ásana.

 aktuálne cvičenia:
Liečivé zmyslové vnímanie

Nechceme Vás učiť a vnucovať Vám náš obraz sveta a človeka, chceme vo Vás podnietiť sily a schopnosti, ktorými si Vy sami vytvoríte pravdivý obraz o sebe a o svete.

Výhľad na rok 2023 – 3. časť (z 8)

Uverejnené 1. januára 2023
na stránke Heinza Grilla
po nemecky: https://heinz-grill.de/2023-menschliche-schoepferkraft/
po slovensky: https://heinz-grill.de/sk/2023-ludsku-tvorivost/

Pre budúcnosť bude dôležité len to, čo bolo skutočne vytvorené

Všetky skutky, myšlienky, rozhodnutia a želané ideály, ktoré človek dlhodobo sleduje s múdrosťou a svedomitosťou, v kontexte duchovného školenia a zároveň jasného pohľadu na realitu súvisiacu s dobou, nadobudnú kultúrny a výnimočný význam pre budúcnosť. Ak chýba táto vlastná ľudská, múdrosťou naplnená tvorivá sila, ako sa to stáva pri nečinnom očakávaní alebo pri slepom odovzdaní sa narýchlo vytvoreným ideológiám, vedie to k úplne opačnému obrazu a priamo to posilňuje tendencie k vojne a konfliktom vo svete. Duchovne videné, človek chce dnes vstúpiť do svojej narastajúcej tvorivej sily a nechce si na to zvoliť nejaký ideologický pojem Boha - Boha, ktorý ako stvoriteľ stojí vysoko hore a nechce sám seba titulovať ako poslušného a dobrého človeka - ale sám chce bádať po prameňoch múdrosti a pristupovať k premene ideí na ideály a uskutočňovať ich. Ak sa táto aktivita robí iba s rozumom a jasným zameraním na čo najlepšie ideálne predstavy, vytvára mierové hnutie na univerzálnej úrovni. Je nenásilná, vedomá a vyaduje, aby človek obetoval osobné egoizmy, väzby a všemožné kompenzácie.

V dnešnom svete je však prítomné veľké protichodné hnutie s nesprávnym poňatím lásky. Mnohí ľudia sa stretávajú a prežívajú sa ako predstavitelia novej éry. Hovoria o prínosoch do kultúry. Z ľudského pohľadu je to veľmi chvályhodné úsilie, ale chýba mu pohľad na prah, pred ktorým celé ľudstvo stojí. Čo je to prah? Čo znamená takzvaný strážca prahu, ktorý sa spomína v diele Rudolfa Steinera a aj v mojom?

V prvom rade a veľmi prakticky - prah z jednej miestnosti do druhej je vyznačený dverami. Alebo sa hovorí o mentálnom prahu. Horolezec vedúci sám seba k odvážnemu zážitku musí prekonať prah svojho strachu. Z duchovného hľadiska musí každý, kto chce dosiahnuť pokrok, použiť vysoko hodnotnú rozlišovaciu schopnosť, aby uvoľnil svoje pripútanosti, subjektívne túžby a karmické zapletenia, aby mohol prejsť cez prah akoby cez dvere do úplne inej dimenzie reality, menovite do duchovnej reality, a získať tam vnemy. Dnes si ľudia predstavujú túto cestu ako príliš jednoduchú. Žiaľ, dnes hovoria frázy, ktoré sú pre solídne školenie hodne nepoužiteľné, ako napríklad, že sa stačí odvrátiť od vonkajšieho myslenia a vstúpiť do svojho bytostného vnútra. Alebo hovoria o rýchlo hotových zážitkoch pri prežívaní vlastnej pravej bytosti a zamieňajú si ju s Kristom, s pravým Ja a so stavom seba-uskutočnenia. Aby človek zmysluplne prešiel cez prah medzi pozemským a duchovným svetom vlastnou silou, vyžaduje si to exaktné rozlišovanie medzi tým, čo je pomíňajúce a nedôležité a medzi tým, čo sú vyššie hodnoty s pretrvávajúcim charakterom.

Keď človek pristupuje na prah, zahaľujúce podprahové väzby vystupujú smerom von. Na druhej strane prahu sa nachádza oblasť, z ktorej sa teraz musia rozvinúť obsahy, aby sa dosiahol pokrok.

V dôsledku skutočnosti, že mnohí ľudia sa spolu spájajú, ale nepoznajú toto rozlíšenie medzi väzbou a medzi nosnými hodnotami, dostávajú sa do medziľudských konfliktov a čoskoro sa z týchto zdanlivo milých spojení rozvinie nepríjemná antipatia. Mnohé novo vzniknuté komunitné spoločenstvá zlyhajú práve kvôli ešte veľmi nezrelému chápaniu lásky. Najlepší priatelia sa zrazu odhalia ako nepriatelia.

Vývoj ľudstva však neustále ide vpred a mnoho ľudí prikročí skutočne k novým dverám, v ktorých je obsiahnutý akýsi prah k ďalšej forme utvárania vedomia. Ak rozvinuli dobrú schopnosť rozlišovania medzi väzbami a trvalými hodnotami, môžu sa stať žiariacimi hviezdami budúcnosti, zatiaľ čo bez tohto rozlišovania sa budú cítiť ako vrhnutí späť a prežijú konflikty práve so svojimi priateľmi a príbuznými. Priatelia sa nezriedka stávajú nepriateľmi a osoby, ktoré boli predtým vnímané kriticky, sa zrazu stávajú pomocníkmi v čase núdze.

V každom prípade dnes človek ide stále bližšie k prahu do duchovného sveta. Ten ho však nenechá prejsť, ako by si to ľahkovážne mohol myslieť. Vyžaduje si to maximum všetkých síl myslenia, cítenia a vôle, a preto si to v nasledujúcom roku vyžaduje každodenné, vytrvalé a nevyhnutné zasadzovanie sa o pravdu, rozlišovanie a realizáciu cieľov. Deň bez tohto úsilia uvrhne človeka späť do izolácie a straty vzťahov.