meditácie

články

21.6.2024 o 16:16

 

Joga je viac než ásana.

 aktuálne cvičenia:
Liečivé zmyslové vnímanie

Nechceme Vás učiť a vnucovať Vám náš obraz sveta a človeka, chceme vo Vás podnietiť sily a schopnosti, ktorými si Vy sami vytvoríte pravdivý obraz o sebe a o svete.

Duch času a fenomény doby

Článok Heinza Grilla uverejnený 1. januára 2023 na jeho stránke
Po nemecky: https://heinz-grill.de/ausblick-2023-zeitgeist-zeitphaenomene/
Po slovensky: https://heinz-grill.de/sk/prognoza-2023-duch-doby/

Tento článok treba prečítať pred 4. časťou Výhľadu na rok 2023, aby bolo možné lepšie sledovať tamojšie výklady týkajúce sa fenoménov doby. Pri zverejnení ho administrátori náhodou prehliadli.

Zdravá aktivita, ktorá je dnes žiadaná zo strany duchovného sveta, ale aj duší prebývajúcich vo vesmíre, ľudí, ktorí odišli, spočíva v tom, aby človek rozpoznal, objasnil takzvané fenomény doby v ich neznesiteľnej zvrátenosti - ak sa to dá týmto spôsobom vyjadriť - a aby z dobrých ideálov priviedol na svet činy v zmysle najlepšieho ducha doby. Pojem duch doby zaviedla filozofia Georga Friedricha Wilhelma Hegla (1770-1831), ktorý vo svojej idealistickej filozofii hovorí o duchu, klenúcom sa históriou, o svetovom duchu. Rudolf Steiner spomínal tohto ducha doby v zmysle duchov prapočiatkov, takzvaných archeov. Hegel mienil, že objektívny duch sa odráža v určitej dobe a v jej javoch a Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832) pozoroval ducha doby ako panujúcu duchovnú stránku doby. Žiaľ, až po dnešné dni sa tieto pojmy odcudzili a za ducha doby mnoho ľudí považuje módne javy životného štýlu a povrchné zvyklosti myslenia.

Fenomény doby podliehajú veľkým výkyvom a sú vnímateľné vo vonkajšej skutočnosti. Avšak duch doby je tajuplná dimenzia, ktorú je možné veľmi presne popísať pomocou poznania. Úlohou spirituality je spoznať ducha doby a z neho vytvoriť údaje o budúcnosti.

Čo je to za fenomenálneho vonkajšieho ducha, ktorý dnes tak pulzuje sieťou lží, štylizujúceho nepravdivé ako pravdivé a zbytočné ako nevyhnutné? Poznanie týchto fenoménov doby a takzvaného zla často otvára dvere iniciatíve konať, ktorá otvára základ pre budúcnosť. Mnoho ľudí za posledné dva roky spoznalo omyly doby a pokúša sa ich so statočným úsilím korigovať. Takmer žiadne tieto aktivity vo forme demonštrácií, prejavov, verejných vyhlásení a odhaľovania správnych informácií sa nepodarilo presadiť a v mnohých prípadoch nastala hlboká depresia a zúfalstvo. Aký fenomén vládne v čase, dobe, ktorá je zdanlivo nezdolná? Čo a aké tiché záhady sa odohrávajú v ľudstve v súčasnom dianí?

Dnešný regent doby, ako už predošlé ročné prognózy opisujú, má v kozme podobu tieňa, ktorá je pre duchovne školené oko skutočne viditeľná. Dokáže sa vyvíjať, pretože kedysi boli ľudia, ktorí skutočne vo svojom živote vykonali také hrubé a podlé skutky a zanechali po sebe veľké množstvo nevysvetlených lží, že úplne stratili svoju dušu, a preto si ani po smrti nemohli nájsť miesto vo vesmíre. Ale tajomstvom toho, prečo existujú, je, že toto sú ľudia, ktorí sú najviac zbožňovaní a uctievaní. Ničota je povyšovaná na dobro.

Tieto útvary tieňov sa ďalej ukazujú prostredníctvom ľudí, ktorí produkujú poriadne lži, zlobu a zámery zničiť svojich blížnych a dokonca všetky národy. Vo svojich dušiach sú rovnako chatrní a zbytoční, že dokážu prežívať iba vďaka zlobe voči druhým. Počet tých, ktorí napríklad potrebujú tretiu svetovú vojnu, aby zakryli všetky svoje neprávosti, nie je práve malý. Vo svojom vlastnom svete si želajú vināśa, deštrukciu, túžia po čo najväčších konfliktoch a vysielajú tým do kozmu postavy tieňov, ktoré zacláňajú Slnko a ničia všetku morálku. Existujú ľudia, ktorí navonok hlásajú dobro a vo vnútri potrebujú zlo a práve títo ľudia vytvárajú prvotriednym spôsobom súčasné fenomény doby a z nich vyplývajúce problémy. Politici sú koniec koncov oveľa viac závislí od týchto vnútorných silových účinkov obyvateľstva, než by sa zdalo.

Napokon existuje ešte tretia mocnosť, ktorá má rovnako veľký význam pri štúdiu zla. Ľudstvo a určité veľmi egoistické a mocné záujmy produkujú javy, ktoré pozdvihujú na realitu. Skutočnosť, ktorá sa týmto spôsobom vytvára, nie je skutočná, ale je vyprodukovaná, je vytvorená a ako takýto konštrukt získava naozaj určitú reálnosť. Tým, že sú ľudia postavení pred skutočnosť, ktorá ešte neexistuje, ale o ktorej veria, že existuje, mnohí tak pracujú na tieňovej postave ducha doby a produkujú neslýchané agresie. Hovorí sa o ťažkostiach, ktoré prichádzajú vďaka klíme, čím vznikajú celkom neprimerané pocity. Tieto pocity sa raz stanú realitou a nakoniec sa to stane merateľným. Kozmická postava z tieňov vināśa, deštrukcie, získava takýmto spôsobom reálnosť a riadi dobu.

To nereálne, čo tu je čisto na projektívnej báze, žije násilne a tróniac nad dianím doby. Následky týchto pôsobení postihujú ľudské schopnosti myslieť a v ďalšom priebehu celé správanie sa vo vzťahoch. Jedinec si už nedokáže tvoriť dostatočne logické predstavy a z nich nevyhnutné cítenia. Jeho celá duševná rovnováha pôsobí ako nejaká veslica, hodená do vysokého morského vlnobitia. Nevyhnutné rozkoly vo vzťahoch sú dôsledky, ktoré vyplývajú z ducha doby.