meditácie

články

Nechceme Vás učiť a vnucovať Vám náš obraz sveta a človeka, chceme vo Vás podnietiť sily a schopnosti, ktorými si Vy sami vytvoríte pravdivý obraz o sebe a o svete.

Joga je viac než ásana.

Zostava ásan s vranou a holubicou

inšpirovaná zostavou z knihy Heinza Grilla Preduchovnenie tela

 

1. kozmická modlitba

Rytmus, opakovanie a vedomé vytváranie obrazných predstáv alebo tvorivých myšlienok z vnútorného Ja, vyformuje postoj duše i tela.

2. senzibilizácia pohybu

Pozornosť vyvedená na perifériu, neostávať vo vlastnom subjektivizme.

3. trojuholník na chrbte (supta trikonásana)  

Ásana vedie tichú energiu k zosústredeniu pre vykonanie nasledujúcej ásany. Zozbierjú sa energie pre následné veľké udalosti. Ásana poukazuje na tretí bod trojuholníka, symbolizujúci zjednotenie dvojice potikladov.

4. stoj na hlave (širšásana)  

Obrat od vonkajšieho človeka k vnútornému Ja, sprevádzaný otcovskými vlastnosťami - zodpovednosť, vedomie svojich povinností, láska k spravodlivosti, pevnosť, stabilita, schopnosť koncentrácie a jasného myslenia. (6.čakra)

5. škorpión (vrišikásana)  

Stoj na hlave je tu ako nehybnosť, istý a priamy vo zvislici a ukazuje sa ako stred. Škorpión je ako prirodzenosť pohybu a prejavuje sa v dynamike a prúdení.

6. sviečka (sarvangásana) (sarvangasana

Obrat, pri ktorom sa človek stáva tichým dávajúcim kvetom so svojím hlbokým čistým vnímaním zosústredenou silou srdca. (4.čakra)

7. pluh a mostík (viackrát výmena)   

Hlbokou orbou sme vedení do vnútra seba, nastáva sebapoznanie, prevracanie a premieňanie. (3.čakra)

Sila spojenia ducha a hmoty – nepominuteľného a nepremenlivého s pominuteľným a premenlivým

8. ryba (matsjásana) 

schopnosť rozlišovania v tichu prítomnosti

9. kliešte (paščimottanásana) 

Ásana obrazne ukazuje, ako sa človek musí vyšvihnúť ponad svoje vlastné telesné hranice a myslí sa tým v prvom rade oslobodené myslenie, ktoré sa pozdvihuje nad vlastné obmedzenia tela.

10. kliešte s výkrutom (parivrtta džanu širšásana) 

K mimoriadnemu rozšíreniu vedomia a jeho aktivite pripojiť citlivý obrat smerom k tomu vyššiemu. Otvorenie duševného priestoru pre duchovné vnímanie.

11. šikmá rovina (púrvottanásana) 

Niesť pozemský kríž s ľahkosťou.

12. kobra (bhudžangásana), trikrát prípravne, potom v konečnej polohe zotrvať 

Vedomie nepominuteľného v skrytosti všetkých foriem. Forma tvorí iba určitý druh škrupiny alebomateriálneho nositeľa pre vnútornú transcendentnú dimenziu duše.

13. kobylka (šalabhásana) vykonať trikrát 

Obraz oslobodenia od protikladov nálad, od pocitov, rozmarov, prekonávanie ťažkopádnosti a nechute, cvičenie vôle, súvisiace s látkovou výmenou. Umelecká harmónia vyplýva z nadhľadu. (6.čakra)

14. holubica (kapotásana) 

kríž – duchovná a pozemská dimenzia sa dotknú 

kruh – spojenie (joga) duchovnej a pozemskej dimenzie v jednote ľudského bytia 

15. strom (tadásana)  

stred – vnímanie protikladov života z pozície stredu, nadhľadu

16. vrana (kákásana)  

17. stoj na rukách (adhomucha vrkšásana)

Keď žiak jogy začína so spirituálnou disciplínou sádhana a s cvičením mnohých rozličných a tiež ťažkých cvikov, láska k ásanám už spočíva u neho skryte v krvi. Z tejto skrytej stránky srdca hľadá tajomného ducha, ktorý je v joge neviditeľnou, a predsa všetko nesúcou silou. Jeho vnútorný život sa napĺňa vzrastajúcim utváraním zmyslu pre krásu, čistotu, morálnosť a úctivosť.

Progresívnym procesom pri tomto cvičebnom spôsobe je pomalé upokojovanie sa v diaľave a dôvere; ako more, ktoré spočiatku ešte vrhá burácajúce vlny, avšak nakoniec dospieva ku takmer nekonečnému pokoju s nekonečnou šíravou. Tento pokoj alebo sloboda je určitým stupňom duchovnej zrelosti a spôsobuje dobré zdravie v psychike a zabraňuje poškodeniam telesnej schránky.

Táto akrobaticky pôvabná zostava ásan môže snáď pripomínať hybkú fázu mladosti s jej nekomplikovanou ľahkosťou. Stoj na rukách sa dá veľmi ťažko uviesť do spojitosti s rozvážnosťou múdrej staroby a s kontemplatívnou jogou. Avšak práve v pohyblivosti a skoro hravej šikovnosti, ktorú si napríklad stoj na rukách vyžaduje, spočíva zmysel tejto zostavy. 

Oduševnene hravým skúšaním cvičenec prekračuje fixujúce hranice mentálneho vedomia a v pohybe rozvinie nebojácnu živosť. Učí sa a akceptuje spontánnosť pri pádoch. Napokon po početných pokusoch nájde správnu koncentráciu, ktorá mu dožičí vedenie v dynamickej fáze a nadhliadajúci pokoj v statickej fáze. Vzbúrené more s vlnami dospieva k diaľave a tichu.

      O joge  cvičenia jogy < zostavy ásan  späť