Kultivácia zmyslového vnímania a jeho preduchovnenie

Vnímanie s rozšíreným vedomím

vnímanie živých bytostí
   vnímanie ľudí
   vnímanie prírodných bytostí
   vnímanie bytostí, ktoré motivujú ľudí
vnímanie neživých objektov
   vnímanie neživej prírody
   vnímanie človekom vytvorených objektov

na stránke pracujeme - budeme tu uvádzať konkrétne cvičenia

Heinz Grill v knihe "Bytostné tajomstvo duše" uvádza štyri procesy, prostredníctvom ktorých sa duša rozvíja. Vzhľadom na to, ako Rudolf Steiner popisuje jogu, ktorá je vhodná pre dnešných ľudí, z týchto štyroch procesov sme tu vtejto časti vybrali zmyslový proces. Ostatnými procesmi sa zaoberáme na iných miestach. 

Z dôvodu, ktorý Rudolf Steiner nazval novou jogovou vôľou, sa podujímame študovať prírodu pokorne a láskyplne spôsobom, ktorý tu popisujeme v mnohých cvičeniach duše. Tvoríme tým most medzi duchom a zmyslovým svetom bez diskontinuity. Popri tom musíme podstúpiť prísny výcvik jasného a súvisiaceho myslenia.

Po dosiahnutí biologickej zrelosti človeka sa jeho životné sily začnajú oslobodzovať od nutnosti formovať fyzické orgány a väčšia časť týchto životných síl sa môže venovať slobodnému životu duše. Organizujúce sily môžu teda slobodne utvárať orgány duše v poznávacej činnosti. Rozvíjanie imaginácie, ako nový a nasledujúci stupeň vedomia človeka nie je daný biologicky. Nie je to ďalší prirodzený krok dospievania a stárnutia človeka.

Už v detskom veku začínajú prvé schopnosti nezávislého poznávania. Keď sa objaví schopnosť abstraktného myslenia nezávislého na zmyslových javoch, postupne sa musí oslobodzovať od emocionálnych zásahov. Človek oslobodzuje intelektuálne a logické myslenie očisťovaním a posilňovaním. Slobodné životné sily sú v dospelosti akoby semenom myslenia, určeným na rozvoj imaginatívneho myslenia. Myslenie sa stáva živým, aby bolo schopné stať sa akoby plavidlom pri neskoršom prebudení slobodného vyššieho Ja.

Vnútornou činnosťou vôle a očisťovaním sa myslenie stáva pružným a tvorivým. Na to je potrebné venovať sa pravidelne a systematicky cieľavedomým cvičeniam duše. Pokiaľ človek aktívne vykonáva cvičenia vnútroného vývoja a v meditatívnych stavoch preniká svoje životné sily a pocity vedomím, potom sa vyšší človek, driemajúci vo vnútri každej ľudskej bytosti prebudí ako bytosť, ako svedok.

Týmto prebudením začína človek vnímať sily v prírode nie ako mŕtve abstarakcie, ale ako formotvorné tvorivé bytosti. Nastáva živé imaginatívne myslenie. Táto premena splodí v duši silu pokory. Prebudenie sa zo snívania do bdelosti v živote životných síl je cestou a stavaním mosta medzi duchom a zmyslovým svetom, medzi človekom a kozmom, je počiatkom duchovnej individuácie človeka.

Individuácia nie je tak jednoduchá, ako existencia podľa kolektívnych nevedomých vzrorcov. Veľmi dôležitým krokom na tejto ceste je presýtenie ranného prebúdzania a večerného zaspávania pozornosťou a pocitmi oddanosti. Ako je však možné prebudiť sa v priestore, kde sa rodia sny, pozorovať ako v nás povstáva snový život a napokon dospieť k rozhodnutiu, že nebudeme reagovať naprogramovaným spôsobom, ale začneme s inštinktívnymi vzorcami zaobchádzať vedome a dokonca tvorivo?

Začať môžeme napríklad cvičením večerného spätného spomínania na prežitý deň. Toto cvičenie, vykonávané večer nás privedie k tomu, že ráno pri prebúdzaní začneme pomaly prenikať vedomím aj dobu pred zobudením zo spánku. V dobe prebúdzania v nás začne ožívať zdroj obrazov tvorivých síl.

Ďalšou časťou cvičebnej praxe je kultivácia bdelého vedomia. Na pomoc pri zvedomovaní diania pred prebudením môžeme cvičiť v bdelom stave napríklad cvičenia farebného dýchania duše.

Počas denného bdenia, kedy v oblasti životných síl je každý normálny človek vlastne spiacim, môžeme vykonávať predovšetkým cvičenia na premenu zmyslového vnímania. Bežným vnímaním vidíme napríklad vzniknutú piesčitú naplaveninu na okraji rieky.

Avšak voči dynamickým silám plynúcej rieky, ktoré ju vytvorili sme akoby slepí alebo spiaci. Nevnímame sily, ktoré utvárajú zmyslový svet, akoby sme nevnímali rieku, ktorá spôsobila piesčinu. Tvary piesčiny vyvstávajú zo síl, ktoré sú prítomné v okolitom prostredí.

Bežným predmetným denným vedomím vidíme iba formy bez života, bez síl, ktoré tieto formy utvárajú. Cvičeniami, ktoré tu uvádzame na kultiváciu a preduchovnenie zmyslového vnímania, je možné znovu oživiť to, čo naše zmysly najskôr vnímajú tak, akoby v tom život nebol. Pomocou cvičení duše môžeme vybudovať celkom nový spôsob vnímania, ktorý bude živý a tvorivý.

Tvorivé sily nie sú zmyslami vnímateľné, tak ako voda, ktorá vymlela skaly a neskôr vyschla, tiež nie je viditeľná ako pôvodca vonkajších foriem skál.

To jemnejšie formuje to tvrdé. Voda vymieľa skaly. Nadzmyslové formotvorné sily dávajú formu napríklad živým bytostiam, ktoré majú fyzické telo a sú vnímateľné zmyslami.


Kedysi dávno sa pôvodne jednotný zmyslový vnem pradávneho človeka roztrieštil na viacero rôznych zmyslov. Jednota vnemu bola rozbitá a rozpadla sa na drobné kúsky. Pôvodne integrovaný plynúci život vnímania sa rozpadol. Dnešný človek sa však nedokáže vrátiť k tomu dávnemu spôsobu vnímania sveta, lebo už stratil tie sily, ktoré pôvodne jednotný vnem držali pokope. Dnešný moderný človek musí hľadať a vytvárať celkom nové sily, ktoré nie sú zatiľ súčasťou doterajších síl a foriem, prítomných vo stvorení.

V novej dobe máme pred sebou novú úlohu - pomocou novej jogovej vôle budovať nový svet premieňaním rozpadnutého života zmyslových vnemov a zušľachtením starých spôsobov do celkom nových. Môžeme akoby do ruky vziať nové nástroje – cvičenia – a vedome prebudovať vzťahy medzi zmyslami. Potom bude môcť srdce svojou vrelosťou myslieť v nových plynúcich a živých obrazoch. Naučíme sa vytvárať a používať nové nástroje duše.

Slobodné myslenie sa u ľudí, ktorí sa nevenujú podobným cvičeniam duše, nevyskytuje prakticky vôbec. Počas bežného predmetného vedomia a vnímania sa nám objekty zmyslového vnímania javia akoby umŕtvené, pretože ich život nie sme schopní vnímať. Z tohto zúženia nám zo zmyslových objektov v ústrety prichádza úzkosť, ktorú všetci pociťujeme. Úzkosť vládne dušiam a vo všeobecnosti ovplyvňuje konanie ľudí.

Prvým liečebným krokom, ako môžeme začať uzdravovať túto úzkosť, prichádzajúcu zo sveta, je rozvinutie vedomej vďačnosti za život vnímania. Ďalším krokom môžu byť napríklad cvičenia pozorovania rozkvitania a uvädania.

 

Systematické, postupné a rytmické cvičenia duše:

1. Základné cvičenia zmyslového vnímania

2. Podrobnejšie rozpracované cvičenia zmyslového vnímania

3. Prehlbujúce cvičenia zmyslového vnímania

4. Hlbšie zvedomovacie cvičenia zmyslového vnímania

5. Geometrické cvičenia duše

6. Pohyblivé geometrické cvičenia duše

Prejdime teraz od technickej stránky cvičení k bytostnej. "Ja musí tvoriť, musí kreovať, musí sa stať živé, aby z tohto tvorenia napokon obdržalo odpoveď ducha. Ak by chýbala táto utvárajúca a kreatívna činnosť, tak by časť kresťanskej ľudskosti nevstúpila do vnútra." Píše Heinz Grill v knihe Syntéza ducha a sveta na s.47. Avšak keby sme ostávali na úrovni tvorenia predstáv, ostávali by sme v tom starom. Nová súčasná spiritualita si vyžaduje prejsť od tvorenia predstáv k vnímaniu živých bytostí.

Keby sme tento krok neurobili, bolo by to akoby sme sa chystali na cestu z Bratislavy do Bystrice, prišli by sme v Bratislave na križovatku a uvideli by sme smerovník ukazujúci na cestu do Bystrice. Ale keby sme neopustili ten smerovník a stále sa dívali iba naň, neodpútali by sme sa od neho a do Bystrice by sme nedošli.

7. Prípravné cvičenia - premena
     prekonanie automatizmov a zlozvykov pri zmyslovom vnímaní
     katarzia a syntéza
     premena myslenia
     premena vôle preduchovnením

8. Kladenie otázok

9. Premena zmyslového vnímania
     obrátenie vôle
     zodpovednosť, sociálnosť, služba

Na stránke pracujeme – postupne cvičenia dopĺňame.

O joge  <  cvičenia duše  <  späť

"Ja musí tvoriť, musí kreovať, musí sa stať živé, aby z tohto tvorenia napokon obdržalo odpoveď ducha.

Ak by chýbala táto utvárajúca a kreatívna činnosť, tak by časť kresťanskej ľudskosti nevstúpila do vnútra."

Heinz Grill: Syntéza ducha a sveta, s.47