meditácie

články

12.4.2024 o 16:16

 

Joga je viac než ásana.

 aktuálne cvičenia:
Liečivé zmyslové vnímanie

Nechceme Vás učiť a vnucovať Vám náš obraz sveta a človeka, chceme vo Vás podnietiť sily a schopnosti, ktorými si Vy sami vytvoríte pravdivý obraz o sebe a o svete.

Geometrické cvičenia duše

Cvičenie č. 1

Pýtame sa, aký je súčet vnútorných uhlov trojuholníka.

Cvičenie prebieha v predstavách: Predstavme si priamku c. Vyznačme na nej dva rôzne body A a B. Mimo tejto priamky v jednej polrovine si predstavme bod C. Bodom C veďme rovnobežku r s priamkou c. Spojme body A a C úsečkou AC a predĺžme ju do priamky, pomenujme ju b. Spojme body B a C úsečkou BC a predĺžme ju do priamky, pomenujme ju a.

Vznikol všeobecný trojuholník ABC. Označme si vnútroné uhly trojuholníka:

pri bode A je uhol BAC = . Pri bode B je uhol ABC = . Pri bode C je uhol ACB = .

Priamka a s priamkou r zviera štyri uhly, dva a dva vždy rovnako veľké. Jeden je tupý a jeden je ostrý.

Ten ostrý uhol si označme . Je to takzvaný striedavý uhol k uhlu a vidíme, že sú rovnako veľké, = .

Označme si takzvaný vrcholový uhol k uhlu . Opäť vidíme, že platí = = .

Podobne si označme ostrý uhol , je to striedavý uhol k uhlu , a preto platí = .

Takzvaný vrcholový uhol k uhlu označme ako . Platí = = .

Vidíme, že súčet uhlov + + = .

Za dosadíme a za dosadíme a dostaneme, že súčet uhlov v trojuholníku + + = .

Ak by sa Vám nepodarilo celkom presne sledovať tento postup v predstavách, môžete si pomôcť nákresom:

klik

 

Cvičenie č.2

čoskoro uvedieme popis tohto cvičenia a aj ďalšie príklady

 

Heinz Grill v knihe "Cvičenia pre dušu" na s. 48 popisuje niekoľko podobných cvičení a vysvetľuje, prečo je prospešné ich cvičiť.

Aj v knihe "Bytostné tajomstvo duše" tiež spomína podobné cvičenia s podrobným vysvetlením.

       O joge  <  cvičenia duše  <  Vnímanie s rozšíreným vedomím  <  späť