meditácie

články

21.6.2024 o 16:16

 

Joga je viac než ásana.

 aktuálne cvičenia:
Liečivé zmyslové vnímanie

Nechceme Vás učiť a vnucovať Vám náš obraz sveta a človeka, chceme vo Vás podnietiť sily a schopnosti, ktorými si Vy sami vytvoríte pravdivý obraz o sebe a o svete.

Úvod

na stránke pracujeme

seminár "STRETNUTIE" - o životných silách  <  späť

Začiatok stretnutia sme venovali myšlienke 4-nosti vo svete. Prostredníctvom praktických cvičení sme sa stretli vo vzájomnom dialógu a spoločne sme myšlienkovo založili tému seminára.

Pomocou vlastného tela sme v ásanách skúmali možnosti, ako uvedenú myšlienku vyjadriť. Stretli sme sa, cvičili a diskutovali sme vnútri, lebo vonku pršalo.

  

Prostredníctvom cvičenia ásan sme sa ako prvé zamerali na praktické poznávanie 4 živlov v ľudskom tele a tiež poznávanie 4-článkovej bytosti človeka - naživo a skúsenostne. Začali sme vnímaním toho, čoho sme schopní, a cvičili sme s tým, s čím dokážeme. A hneď v prvý deň všetci zažili, že životné sily naozaj máme a sú činné napríklad s ich vlastnosťou prúdenia alebo príťažlivosti. (Heinz Grill: Bytostné tajomstvo duše, s. 105 alebo Výživa a dávajúca sila človeka, s. 152)

     

Dni mali nasledovný rytmus:
   ranné cvičenie
   raňajky
   výlet s cvičeniami duše v prírode
   obed a odpočinok
   hlavné rozvíjanie témy dňa s cvičením ásan
   večera
   krátky spoločný program

Seminár "STRETNUTIE..." prebiehal v krásnom rytmelebo všetci prítomní sa aktívne podieľali na tvorení témy, podporovali a dopĺňali sa navzájom, takže celá kompozícia seminára bola vybudovaná jasne a živo. Nedelili sme sa na prednášajúcich a poslucháčov. Semnár sa neskladal z radu prednášok alebo jednostranne vedených cvičení.

Priebeh stretnutia:

Uvedenie do témy v prvý deň seminára.

Deň vody   ...  Deň zeme    ...   Deň vzduchu    ...   Deň ohňa

Záverečný deň - štúdium zákonitostí sústavy životných síl (éterického tela)