Nechceme Vás učiť a vnucovať Vám náš obraz sveta a človeka, chceme vo Vás podnietiť sily a schopnosti, ktorými si Vy sami vytvoríte pravdivý obraz o sebe a o svete.

Výživa a dávajúca sila človeka

Dopredaj posledných výtlačkov stále aktuálnych kníh, podľa ktorých cvičíme, za znížené ceny:
Duševná dimenzia jogy 12 €
Preduchovnenie tela 10 €


Joga a rakovina

Meditácie 33 - 40

Meditácia 33:

Navrhovaná metodika konsolidačnej fázy:

Človek si má byť vedomý toho, že otvára abstraktnú rovinu, ale predsa len rovinu konkrétnych a skutočne názorných obrazov, nadradenú rovinu myslenia. Snaha pohybovať sa v tejto myšlienkovej akoby teoretickej nadhliadajúcej rovine zabráni rozpracovaniu úlohy predčasne a vôľovo špekulatívne. Tak ako sa architekt, ktorý chce navrhnúť dom, najskôr pozrie na prostredie, v ktorom má stáť, tak aj ašpirant na duchovnej ceste si najskôr osvojí solídny pohľad na tému, s ktorou bude pracovať. Fáza myšlienkovej prípravy tohto druhu, môžeme ho označiť za abstraktný alebo teoretický, tvorí v ďalšom priebehu cvičenia oporu pre vedomie.

Človek musí dostatočne vybudovať myšlienkovú stavbu vo svojej predstavivosti, akoby ju mal pred očami, aby bola dobre vnímateľná. Pomocou tejto nadradanej rámcovej kostry, ktorá v ďalšom slúži pre rozšírenú konkretizáciu otázky, sa opakovaním rozvinie prvotná zreteľnosť a priehľadnosť a odpoveď človeku prichádza v ústrety.

V súvislosti s koronou si máme klásť otázky.

Čo sa v duchovných svetoch deje, že sa to na Zemi prejavuje vo forme korony? S dôverou sa môžeme obracať na duchovný svet a pýtať sa. Nesmieme však do vyšších svetov vnášať našu pozemskú logiku. Tú musíme nechať na prahu a celkom prijať logiku a zákony duchovné.

Uvedomme si:

Človek svojím telom prislúcha pozemskému svetu. Archanjela sa zmyslovými prostriedkami nemôžeme dotknúť. Ostáva neviditeľný.

Otázka:

Existujú nejaké styčné body medzi archanjelmi a zmyslovými javmi?

V prvej fáze si musíme vybudovať myšlienkovú kostru, ktorá zabezpečí, že sme schopní dialógu a sme pripravení poznatky zdieľať sociálnym exoterickým spôsobom bez polarizácie.

Treba sa o archanjeloch informovať v knihách, študovať ich a niektoré myšlienky pozdvihnúť do koncentrácie. Odpovede potom budú prichádzať zo slobodnej koncentrácie.

Meditácia 34:

Chceme svojím myslením prebývať a zotrvávať v rovine nadriadenej, slobodnej, pozdvihnutej,

Nie v rovine telesnej, ani v nepokojnej astrálnej rovine pocitov.

Duchovné vnímanie je spojené s hlbokou úctivosťou pri bdelom vnímaní a s postojom slobodného vedomia.

Hierarchia anjel, archanjel, archai.

Anjel – pomocník na duchovnej rovine.

Ako vzniká súvislosť medzi duchovným a pozemským svetom? Mohol by v človeku skrsnúť nejaký ideál bez kontaktu pozemského sveta s nadzmyslovým?

Veďme ďalej tento myšlienkový pochod, premýšľajme o tom, ako dušu vedomú oživujú vhodné inšpiratívne myšlienky a ako sila centra v čele vedie tieto inšpirácie v duši k evidentnému individuálnemu rozpracovaniu. Otázka: za ktorú časť tejto myšlienkovej práce je zodpovedný človek a za ktorú časť vyššie bytosti?

V ľudskej duši, ktorá sama seba prežíva v myslení, cítení a chcení aktívne a v skúmaní pravdy, sa vlastná aktívna fáza chcenia stretáva s duchovnými silami. Anjeli nie sú pomocníci pri budovaní ľudského ega, ale sú to nežní poslovia duchovného sveta, ktorí vkladajú vyššiu skutočnosť do individuálnej = obraz do koncentrácie.

Meditácia 35:

Archanjel pracuje vždy v myšlienkach, ktoré človek pestuje z vyššieho ideálu nadradeným spôsobom. Akonáhle sa ľudská povaha zvrhne príliš späť do pozemských náruživostí a bezvýznamností, vodčia sila archanjela sa od človeka odtiahne.

Archanjel je veľkým vodcom ľudí, ktorý jedinca vedie k jeho najlepšiemu a opravdivému poslaniu života. Chce človeka viesť k možnostiam skutočného mystéria, ktoré sa zjavuje zhora nadol. Väčšinou nie je priamo zodpovedný za jedinca, ale za celý národ a spoločenstvo ľudí. Nie je ochranným anjelom, ale vodcom, ktorý otvára ľuďom nové vývojové kroky k najbližšiemu vyššiemu stupňu morálky, slobody a šľachetnosti.

Ako človek môže v koncentrácii prežívať archanjela?

Archanjel vo svojom prejavenom smerovaní energie pôsobí dostredivo a umožňuje poznanie objektu koncentrácie. Bezprostredne osvetľuje objekt koncentrácie a robí z neho zrozumiteľnú, vnímateľnú skutočnosť. Oslobodzuje ho z opláštenia pozemským svetom, a tým objekt vnáša do vedomia človeka v stave jeho skutočnej bytostnej existencie.

Otázka:

Ako naozaj dochádza k poznaniu?

Archanjel oslobodí nejaké dianie od pozemských nánosov falošných alebo jednostranných polarizujúcich informácií a človek dokáže v koncentrácii vidieť podstatu. Pravdivé poznatky vznikajú v človeku vďaka múdrosti archanjela.

Naša úloha: spoznávať a vedieť popísať priebeh poznávajúceho procesu pomocou koncentrácie. Máme dôjsť k poznaniu, ako svetlá vyššia bytosť určuje pôsobenie a objavenie pôsobnosti nadriadenej dimenzie.

Ujasniť si vo vlastnom živote, či sa nechám zavracať naspäť k už dávno existujúcim rozpoloženiam alebo stavom vedomia, alebo či dokážem vychádzať ponad ne a snažím sa o duchovné štúdium, z ktorého môžem rozvinúť vhodné určenie a ladenie svojho života.

Meditácia 36:

Veta použiteľná ako predobraz pre meditáciu:

„Najvyššia sila, ktorú človek dokáže pre svojich blížnych a pre radosť svetového stvorenstva uvoľniť, vzniká, keď na správnom mieste s rozhodnosťou vykonáva odvážne a múdre činy."

V akom vzťahu k tejto vete stojí archanjel?

Ako pociťuje radostne sa vyvíjajúce vedomie pravdy u človeka?

Ako pociťuje protikladné vedomie?

Meditácia 37:

Spirituálna idea, ktorá vedie k ideálu a k vypracovaniu v sociálnom živote, spája ľudí k vzájomnosti, pozdvihuje (zlepšuje) zdravotné podmienky v spoločenskom živote a daruje veľký prílev nových tvorivých síl. Duša vedomá sa rozvíja, a to je okolnosť, ktorú skutočne každý ašpirant musí každopádne pochopiť, z najlepšej spirituálnej idey, ktorú človek vypestuje a vychová pomocou 6. energetického centra a mnohostrannou vôľovou snahou až k autentickej štruktúre osobnosti. Človek nie je iba myšlienkovým teoretikom alebo idealistom, ale stáva sa živým výrazom a obrazom myšlienkových ideálov. Stáva sa spirituálne autentický a vyžaruje zo seba silu pre blížnych.

O tento cieľ sa snažíme v meditácii, ktorá je riadená náročne zo 6. centra, s neúnavným a odvážnym nasadením. Archanjel chce človeka viesť k tomuto životnému poslaniu.

Nasledovná úloha: (nanovo sa s otázkou obrátime k doterajšiemu)

Môže človek od seba odvrátiť účinné pôsobenie archanjela? Ak áno, máme za úlohu logickou myšlienkovou cestou načrtnúť toto odmietanie pôsobenia archanjela.

Kedy ašpirant zamieta svojho archanjela?

Kedy a s akými pocitmi mu udeľuje prirodzenú audienciu?

Nestáva sa niekedy dokonca snáď aj bezprostredným spolupracovníkom archanjela?

Obraz vývoja sa dá logicky rozvinúť. Túto úlohu treba zvládnuť.

Meditácia 38:

Odmietnutie archanjela nastáva, keď sa človek správa nevedome a tiež pri chýbajúcom poznaní a spiritualite. Keď sa u ašpiranta prostredníctvom spirituálneho školenia myslenie, cítenie a konanie dostatočne od seba rozčlenia, takže človeka nevedú pudy, ale ciele ideálov, musí tento pokročilý každý deň pracovať na čo najlepších možných snahách o uskutočnenie. Nie blaho vlastného bytia, ale tie najlepšie ciele pre celkový vývoj ideálov ľudstva stoja teraz naliehavo a neúprosne pri bráne vlastnej duše. Je zvláštne, že človek sa tu nesmie pýtať, či má strach pred nasledujúcim odvážnym životným krokom, či ho zvládne alebo nie, ale pre najvyššiu a najväčšiu úlohu, aká je pre neho mysliteľná, sa musí rozhodnúť. Dokážem to, alebo nedokážem - to na tomto prahu nie je žiadnym rozhodovacím kritériom.

Archanjel svojou svetlou suverenitou sprevádza toho, kto sa smelo vyšvihne nad svoje malicherné a absurdné predpoklady a chopí sa úlohy s veľkým rozsahom.

Otázky: Čo je potrebné v tomto čase? Čo potrebuje duchovný svet? A napokon čo potrebuje ten, kto dostatočne obdržal školenie a rozvinul sa? ... majú byť pre životnú úlohu smerodajné.

Archanjel prichádza v ústrety k človeku v tom momente, kedy sa chopí vesmírneho ideálu nadriadeným spôsobom, myslí ho a vydrží v činnosti myslenia až po prvé reálne praktické kroky uskutočnenia.

Koncept, ako formovať tie najlepšie ideje (myšlienky) na ideály, ktoré sa už vzťahujú na prax.

Oslobodiť sa od všetkých minulých traumatizujúcich udalostí, neúspechov a ťaživých pocitov.

Láska nemá byť zneužitá na hľadanie sebapotvrdenia vo svete, ale má byť dostupná pre duchovný svet.

Poznáte momenty stiahnutia sa alebo momenty, kedy nastáva možnosť spolupráce s archanjelom?

Meditácia 39:

Aj keď človek cíti, že nie je schopný uskutočniť vysoké ideály, musí ich tak dlho myšlienkovo spracovávať, až kým povedú k reálnemu cíteniu, až nakoniec predsa nájdu svoje uplatnenie v praxi.

Človek má byť vo vedomí činný – tvoriť si náhľad, rozvíjať logické myslenie, činnosť predstavivosti – toto sú činnosti elementárne zodpovedajúce 5. centru.

Nevenovať sa materialistickým rečiam, ale tvoriť si vecné predstavy.

Archanjel prináša človeku jeho Ja z kozmického nadriadeného bytia do pozemského.

Meditácia 40:

Koncentrácia na obraz: archanjel žije vo svete slobodnom od telesnosti, aké je jeho cítenie a ako prežíva svoje úlohy?

Ďalšie úlohy sa vzťahujú na človeka:

Ako pociťuje pozemský človek na rozdiel od duchovnej bytosti archanjelskej?

--- túto koncentráciu s porovnávaním... niekoľko dní pestovať

RS: archanjel nemá ani FT, ani ET, ale má AT a JA. ... pozorovať archanjela je náročnejšie , než pozorovať anjela.

Keď prebieha konsolidačná fáza s takýmto logickým myslením, Stále viac a viac vzrastá bdelosť (prebudenie) tiché vibrovanie 6. centra. Archanjel a činnosť 6. centra patria spolu skoro ako jednota.

Logická konsolidačná fáza musí vždy predchádzať pred koncentráciou, aby cvičiaci neskĺzol do bezvýchodiskovej a unáhlenej špekulácie. Táto pokojná forma logickej myšlienkovej prípravy dáva vyšším zmyslom ľahší a svetlejší zážitkový priestor.

S archanjelom sa vždy otvára životné poslanie a vyšší zmysel života.

Podujatia s Heinzom Grillom   <  späť