Nechceme Vás učiť a vnucovať Vám náš obraz sveta a človeka, chceme vo Vás podnietiť sily a schopnosti, ktorými si Vy sami vytvoríte pravdivý obraz o sebe a o svete.

Výživa a dávajúca sila človeka

Dopredaj posledných výtlačkov stále aktuálnych kníh, podľa ktorých cvičíme, za znížené ceny:
Duševná dimenzia jogy 12 €
Preduchovnenie tela 10 €


Joga a rakovina

Meditácie 41 - 44

Meditácia 41: dôležitá centrálna meditácia týchto dní – august 2020:

„Nebeského posla, ktorý preukazuje vodcovstvo nad ľudstvom a podporuje ľudí, uvádzajú do pohybu všetky praktické a spirituálne obsahy, ktoré sú verné pravde a nespôsobujú polarizáciu, a on ich prijíma akoby mávaním krídel nad ľudstvom. Ľudí, ktorí myslia vysoko hodnotné spirituálne a kultúrne ideály, vedie do väčšieho rozpätia." z https://heinz-grill.de/problem-des-demonstrierens/   -    Po slovensky

„Ak by sa demonštranti vzdali a nedemonštrovali o porušení ich práv, ale keby sa spoločne vzájomne zomkli ku konštruktívnej vízii budúcnosti, v ktorej by rozpracovali ideál ľudstva a lepšie sociálne možnosti ako stavebné kamene kultúry, ktorá na ľudstvo čaká, a tiež skutočnú ľudskú lásku v praktickej podobe, potom by archanjel k nim ihneď zvedavo nasmeroval svoje oči a uši."

Veď v tom článku sa hovorí nie o pozemskom, ale skutočne o duchovnom vodcovstve archanjela.

Na koncentráciu nech slúži iba tá prvá veta. Konsolidácia: celý článok aj iné zdroje.

Čo to znamená: umocniť (pozdvihnúť) vetu v koncentrácii? Že ju človek ako prvé čo najlepšie podrží naspamäť v pamäti. V ďalšom rámci sa vytvorí atmosféra napojenia sa. Je ako prirodzený priestor na dýchanie. Je naozaj dôležité, aby človek vedel, v akej súvislosti stojí výpoveď, ktorú si zvolil do koncentrácie, a s akými úmyslami bola vyslovená alebo napísaná. Lebo pokušenie upadnutia do materiálnych špekulácií je veľké.

Meditácia 42:

Obsah:

„Nebeského posla, ktorý preukazuje vodcovstvo nad ľudstvom a podporuje ľudí, uvádzajú do pohybu všetky praktické a spirituálne obsahy, ktoré sú verné pravde a nespôsobujú polarizáciu, a on ich prijíma akoby mávaním krídel nad ľudstvom. Ľudí, ktorí myslia spirituálne a kultúrne vysoko hodnotné ideály, vedie do väčšieho rozpätia."

Dôležité: vstúpiť svojím Ja do vzťahu s objektom koncentrácie.

Je meditačný obsah tak slovne a identicky dostatočne prítomný a žije celkom obrazne v mojej duši tak, že dokonca aj v noci je mi k dispozícii?

Sféra meditácie musí žiť a to znamená, že myšlienka slobodne žiari nad hlavou. (ako keď nám neprestajne znie nejaká melódia)

Nemáme myšlienku stiahnuť do matérie, do hlavy, ale my sa máme pomocou myšlienky vyšvihnúť nahor do duchovnej sféry svetla, odkiaľ pochádza.

Meditácia 43:

Po dlhšej dobe opakovaného meditovania ... sa najskôr rozvinie cítenie nadriadenej duchovnej roviny, ktorá sa otvára ako reálna nebeská brána. Po cítení nasleduje vzrastajúca istota, presvedčenie, a to vzbudí nakoniec v duši vzrastajúcu silu na uskutočnenie zažitého obsahu.

Ďalšia úloha: otázka:

Aké sily alebo ktoré astrálne bytosti sa ukazujú/ prejavujú prostredníctvom korona krízy v kozme, v pozadí svetla? Aké sú to nebeské útvary /postavy , ktoré sa tu zjavujú?

Sú to určité formy chorôb, ktoré už sú v kozme viditeľné, a ktoré sa nevyhnutne chcú vyjadriť v osudových následkoch v ľudstve. Bytostná podoba (podoba tej bytosti) je úplne inak odstupňovaná v Nemecku a inak v Taliansku.

Konsolidačná fáza tu spočíva v štúdiu a v kladení otázok o astrálnych základných princípoch a zákonoch. Práca sa rozvíja so všeobecnými predstavovými obrazmi o povahe astrálneho tela.

Napríklad:

... Si uvedomíme, že každý jednotlivec dostáva od kozmu špecifické svetelné vplyvy a tie ho bytostne vedú.

Cvičenec si musí pomaly vydobyť pomocou kladenia otázok štruktúru rozvinutia koncentrácie.

Aj keď je to náročná úloha, každý ju musí zvládnuť. Vedie to k vzrastajúcemu veľmi dynamickému a skúmajúcemu vedomiu.

Rozvíjanie koncentrácie nie je lineárne. Vedie cez rôzne zamotania, experimentovania ...

Meditácia 44 (úryvky):

Ak niekto napríklad povie, že vírus korona sa najviac vyskytuje tam, kde je najväčšie znečistenie vzduchu, tak toto zhodnotenie spočíva na pozorovaní, kde sa pozornosť obracia k materiálnej rovine. V princípe znečistenie vzduchu vytvára človek a svojím správaním nevzniká iba zaťaženie atmosféry toxínmi, ale okrem toho aj špecifická nálada materialistických vykorisťovateľských tendencií bez štipky rešpektu. Zlý vzduch je koniec koncov len výrazom predchádzajúcej hrabivosti, klamstiev alebo svojhlavého zneužívania prírodných pozemských zdrojov.

Pre meditatívnu otázku, aké choroby čakajú v kozme, musíme ako základ náhľadu uvážiť, že vírus nie je začiatkom, ale konečným produktom vytvoreným z predchádzajúcich procesov. Ako človek vidí obraz choroby, ktorá sa znáša tak ťažko a rozporuplne? Vidí ho ako následný účinok alebo iba ako telesný alebo náhodný osud?

Zásadne sa dá povedať, že následkom každej poruchy v astrálnom tele, to znamená narušenie prirodzených vývinových procesov myslenia, cítenia a vôle, je to, že si človek pritiahne konflikty a choroby. ...

Pre konsolidačnú fázu cvičenia poznávania si musíme postaviť ako základ obraz vývoja človeka, ktorý hovorí, že duchovné sily, ktoré vychádzajú z človeka zapríčiňujú počiatok všetkých porúch. Na začiatku musíme rozlíšiť duchovný pôvod choroby od čisto symptomatického fyzického chápania.

Ten, kto sa učí meditatívne poznávať, nemá iba veriť v toto smerovanie od ducha ku hmote, ale mal by ho s logickou jasnosťou a istotou vedieť sformulovať na príkladoch. Keď sa človek učí bdelo viesť pozornosť na sféru, popri tom pozoruje obraz človeka a tieto myšlienky dostatočne pripraví, bude ľahšie vnímať okolitú astrálnu sféru, ktorú daný človek vytvoril.

Podujatia s Heinzom Grillom   <  späť