meditácie

články

21.4.2023 o 16:16

Joga je viac než ásana.

Nechceme Vás učiť a vnucovať Vám náš obraz sveta a človeka, chceme vo Vás podnietiť sily a schopnosti, ktorými si Vy sami vytvoríte pravdivý obraz o sebe a o svete.

      O joge  cvičenia jogy < zostavy ásan  späť

RIŠIKÉŠSKA ZOSTAVA (rishikesh series)

Pôvodne indická klasická zostava je prepracovaná podľa potrieb moderného stredoeurópskeho človeka. Texty sú vybraté z diel Heinza Grilla. Posúvajú staré ásany jogy na dnešný, nový stupeň rozvoja jogy. Vkladajú do ásan nový vôľový impulz prostredníctvom nových - imaginatívnych myšlienok a rozvíjaním celkom nových citových vnemov.

Hlavná myšlienka tejto zostavy:

"Ja sa stáva činným. Stáva sa činným tak, že myšlienka vstupuje z vertikálnej línie vedomia do prítomnosti."   Heinz Grill - z knihy: Tajomstvo podstaty psychických ochorení – Orgány človeka, ich duševná súvislosť a možnosti budovania spirituálne orientovaného vedomia – Štyri procesy (str. 205)

Stoj na hlave - širšásana

Cvičiaci prežíva vertikálnu líniu obzvlášť intenzívne v obrátenej forme, lebo je v stoji na hlave nevyhnutne daná a súčasne vniká do vedomia prostredníctvom obrátenia sa. Vertikálna línia zjavuje prirodzenosť, podstatu myšlienky, ktorá je sama v sebe konkrétna, jasná a predstavuje nebeskú silu, samotnú duchovnú substanciu. V tomto zmyslovom obraze, ktorý je prístupný živej skúsenosti, spočíva význam tejto krehkej ásany.

 

 

Sviečka - sarvangásana

Obraz éterického plynutia, plynutia životných síl zo srdca do periférneho tela, podáva pôsobivo táto ásana. Hlava, plecia a ramená spočívajú pri vykonávní na zemi. Tvoria prirodzenú pozemskú základňu pre odstredivo tryskajúci rast budovateľských životných síl. V tejto polohe je menej zdôrazňovaná prísna, na formu viazaná línia, ale oveľa viac prirodzené vzrastanie v energetickej ľahkosti zo stredu srdca. Toto rastenie je estetickým gestom ženského elementu osobnosti. Nie sily vôle, vonkajšie silové impulzy, ale živo osviežujúce éterické sily s ich nevtieravou, čistou a radostnou silou levitácie určujú výraz tohto cviku.

 

 

Pluh - halásana

Pluh obracia zem, aby mohla vydať nové plody. Cvik popisuje postoj obratu, v ktorom je hlava dolu a nohy sa zašvihujú ponad trup. Súčasne forma tela predstavuje veľmi jednoduchý, starý pluh, pri ktorom trup stvárňuje radlicu, ktorá sa vrýva do zeme a nohy určujú dynamický smer ťahu. V tomto obraze zmyslu funkcie pluhu a vnikania do zvláštneho a intenzívneho formovania tkvie duchovný obraz premeny. Zhora nohy skĺzavajú pomaly nadol, až sa nakoniec za hlavou pevne dotknú zemského povrchu. Tento moment spúšťania nôh sa má prežívať vedome, pretože je okamihom očakávania, subtílnou otvorenosťou vo vyklzujúcom natiahnutí, až po konečné dovŕšenie vlastnej povahy pluhu, ktorý radlom preniká do zeme. Je to pohyb, ktorý rytmicky a dynamicky vedie k blízkemu vzťahu so zemou. Cvičiaci sa prežíva v obrátenej polohe na jednej strane otvorený, na druhej strane však pohybom zviazaný a hľadá z týchto pomerov napätí cestu k zemi.

Ryba - matsjásana

Keď vedomie samé je schopné usporiadania v sebe, vo svojom vnútornom priestore a radí minulé k minulému, budúce k budúcemu a vedomie samotné sa dá zažiť ako aktívne vedomie, dá sa pociťovať s každým dňom ten senzibilný imaginatívny oblúk brány života a nádeje života. Neprestajne zriaďuje vnútorný človek bránu tým, že koná nové vnemy, učebné kroky a smelé činy. Ryba popisuje v tomto zmysle, podobne ako imaginatívnu bránu, aj nádej na usporiadaný, stále sa v prítomnosti prežívajúci vedomý život. Jedinec nevstupuje do budúcnosti príliš rútiac sa, príliš rýchlo a v prenesenom zmysle to znamená, že imaginatívnou bránou neprebehne, ale ostane dostatočne dlho vo výchove vhodných predstáv a uskutoční ich až po rozumnom čase.

Poloha hlava – koleno - paščimottanásana

Táto veľmi dôležitá základná poloha hatha-jogy popisuje najskôr prekračovanie hraníc, roztiahnutie osobných možností v zmysle vôľového aktívneho výkonu a ďalej poukazuje na vnútorný zmysel trpezlivého pracovania a vytrvalého vchádzania do vzťahu k pozemskej matérii. Cvičiaci sa na jednej strane vydáva do diaľky a rozťahujúc, na druhej strane však hlboko a skúsene do uzatvorenej formy v pohybe. Je to duševný obraz vchádzania do matérie, hlbokého dotknutia duše formou pozemského.

Kobra - bhudžungásana

Kobra je porovnateľná s kvetom sebazabudnutia, ktorý vyzerá nevtieravo, lebo sa vybuduje z tvorivých síl slobodnej myšlienky. Telo sa naozaj nevyzdvihuje v mocnom geste vztýčenia sa z púhej vôle, zaokrúhľuje sa, klenie sa a buduje sa v pôvabnom záklone a spočinie nakoniec v tichej kontrolovanej otvorenosti v senzibilnom priestore. Odovzdanosť a sebazabudnutie, ktoré vzniknú prostredníctvom vedomého, kontrolovaného a tvoriaceho myšlienkového života charakterizujú toto cvičenie.

Kobylka - šalabhásana

V druhom energetickom centre leží sídlo životného tela alebo éterického tela. Tam je vitálne centrum všetkých pôsobení síl, ktoré sú nazhromaždené z predchádzajúceho života a z doteraz vyformovanej minulosti. Tým, že teraz cvičiaci silným nasadením, ktoré si vynucuje nezvyčajnú námahu, vyzdvihne jednu nohu, alebo hneď aj obe nohy, musí sa istou mierou pohybovať v určitom druhu nezávislosti voči svojej vlastnej telesnosti. Cvičiaci sa ešte nechce učiť poznávať udalosti z minulého života, lebo to by predpokladalo oveľa diferencovanejšiu prácu vedomia. Chce iba tento predchádzajúci život v jeho celej tiaži prostredníctvom stvárnenia telesnosti precítiť a vykonať voči tejto tiaži mocné nasadenie, aby sa telo vyzdvihlo. Význam tejto polohy spočíva v rozvíjaní tejto prvej, elementárnej nezávislosti.

Luk - dhanurásana

Luk je zmyslovým obrazom zdravej nervovej a telesnej pružnosti a predstavuje vitálnu substanciu schopnosti koncentrácie, ktorú cvičenec mobilizuje zo vzdušného okruhu svojho okolia a aktivizáciou z neho samého mu odpovedá mobilizáciou vôle. V tomto zmysle je manipúra-čakra telesným centrom koncentrácie, ktoré prijíma vzdušný okruh a realizuje ho do budujúcej dynamiky a cielenej aktivity. Luk je polohou cielenej aktivity. Tak ako je luk so svojou chvejúcou sa napätosťou inštrumentom pre uskutočnenie cieľa očakávaného úmyslu, tak je ľudský život výrazom aktívneho chcenia, ktoré sa pri zohľadnení okolia koncentruje, dobre zosúlaďuje a hľadá presne vymeraný smer.

Točný sed – ardha matsjendrásana

Hlava vo svetle myšlienok a s von prúdiacimi zmyslovými orgánmi bdie v múdrom nadhľade nad ostatnou telesnosťou. Myšlienka vedie zmyslové procesy. Tak ako hlava zotrváva úplne slobodne nad napätiami telesnosti, a ktorá spolu s končatinami zotrváva v zaujatej špeciálnej forme, a ktorá predsa zmyslami diriguje vykonávanú dynamiku, tak má rovnako myslenie na jednej strane múdro, jasne, pozorujúc a riadiac byť činné, a predsa sa nezapliesť do konania. Myslenie má ostať slobodné od emócií a slobodné od zásahov vôľových gest tela. Táto sloboda myslenia pri súčasne aktívnej činnosti vôle a cítenia symbolizuje vysoké a povznesené tajomstvo šiesteho energetického centra. Čistota duše sa vyjadruje v múdrom a slobodnom nadhľade svetla okolo hlavy v obzvláštnej miere potom, keď je vedomie bdelo a tvorivo činné a rovnako tiež predsavzatá, želaná pohybová dynamika sa prostredníctvom končatín vedie do formovania. Točný sed opisuje túto slobodnú a ešte k tomu tvorivú činnosť myšlienok, ktorá kontroluje a reguluje procesy vnímania zmyslových prúdov, a preto točný sed znamená vysokú význačnosť čistoty v myslení. Táto kormidlujúca činnosť myslenia dáva čistotu zmyslovému životu. Čistota a šírava v hlave sa vyjadrujú v obraze točného sedu.

Stoj na prstoch nôh - padanguštásana

Rovnováha je zmyslovým obrazom harmónie vrchného a spodného pólu a vyrovnania medzi extrémnymi pármi protikladov ako radosť a žiaľ, úspech a neúspech, nádej a skľúčenosť atď. Srdce je orgánom, ktorý charakterizuje šťastná vyrovnanosť v pozemskom bytí. Srdce však nie je statickým miestom, ktoré by, keď už raz našlo pozíciu stredu a harmónie, neustále zotrvávalo v rovnakom rozpoložení. Srdce chce neustále prežívať novú výstavbu v éteri, pretože chce v rámci rozličných aktívnych procesov rozvíjania dospieť ku vzrastajúcemu vnútornému sebapociťovaniu a ku postrehovaniu Ja.

 

 

Poloha hlava-koleno v stoji - uttanásana

Zatiaľ čo sa v klasickej polohe hlava-koleno cvičiaci intenzívnym pohybom vpracováva stále bližšie do uzatvorenej formy a nachádza prežívanie vchádzania-do-matérie, teraz poloha hlava-koleno v stoji popisuje prežívanie akoby zo-seba-vychádzania-von. Je to vo zvláštnej miere na polaritách spočívajúca výstavba napätia, ktorá v tejto polohe vstupuje do prežívania.

 

  

Trojuholník – trikonásana

Roztiahnutie pohybu do strany je spojené s odvážnym, radostne smelým pocitom, ktorý sa prežíva skoro ako v priestorovom premiestnení. Prežíva sa skutočne v trojnosti, ktorá je príznačnou pre tri sily duše, myslenie, cítenie a vôľu. Ďalej však má cvik tiež jeden význam v ňom spočívajúcej výkonovej, nezvyklej aktivity. Všetky telesné pohnútky, každé nadviazanie vzťahu, ktoré sa uskutoční v pozemskom bytí, sú len formou odvážnej extenzie, ktorá je ešte slobodná od dobra a zla. Vedomé cítenie troch rovín, v ktorých sa život pohybuje, pravé rozpoznanie týchto rovín a nakoniec aktívne, prirodzené rozvíjanie pohybového života, vykresľujú obraz tejto polohy. Šírava je výsledkom pokrokového, usporiadaného, aktívneho života vôle v uhájení slobodného priestoru pre druhých. V tomto zmysle spočíva význam tejto veľmi dôležitej polohy jogy.

Rišikéšska zostava v tomto znení bola po prvýkrát cvičená na predvianočnom seminári 18.12.2010.

      O joge  cvičenia jogy < zostavy ásan  späť