meditácie

články

21.4.2023 o 16:16

Joga je viac než ásana.

Nechceme Vás učiť a vnucovať Vám náš obraz sveta a človeka, chceme vo Vás podnietiť sily a schopnosti, ktorými si Vy sami vytvoríte pravdivý obraz o sebe a o svete.

Cvičenia duše

Človek – kozorožec - ideál

Vnútorná hnacia sila tohto človeka ho poháňa, aby sa neúnavne a zdolávaním všetkých prekážok prebojovával z temnoty k svetlu, aby zo seba striasol počiatočnú tiaž a záťaž, aby u neho nastali jasné a čisté pomery. V imaginatívnom vyobrazení je akoby bytosťou kozoroha aj s prednými kopytami a so spodným telom ryby. Znamená to, že môže súčasne žiť na výšinách hôr ako kozorožec a rovnako v hlbinách bytia, akoby v hlbinách mora. Dokáže spájať tieto protiklady a povznášať sa nad to ťaživé.

Jeho cesta vedie prijatím sveta s jeho požiadavkami a povinnosťami, ich zvládnutím a spojením sa súčasne aj požiadavkami a povinnosťami vyšších svetov.

Človek vyvára poriadok, rád, štruktúru a jasnú konkrétnosť. Snaží sa na zemi zjednať poriadok, ktorý by zrkadlil poriadok neba. Svojou vážnosťou, rozumnosťou a rozvážnosťou vnáša určitú triezvosť, vecnosť, realistický a objektívny pohľad, a tým sa stáva praktickým, systematickým, disciplinovaným a dôkladným.

S vážnou tvárou si plní povinnosti a svojou zdržanlivosťou a skôr uzavretosťou pôsobí akoby chladne, napriek tomu, že vo vnútri je hlboko zapálený a vysoko zodpovedný. Konzervatívna a tradicionalistická stránka mu dáva spoľahlivosť a serióznosť. Spoločenská orientácia je rozvinutá v túžbe po uznaní a pocite dôležitosti, čo dosahuje vďaka maximálnej stabilite, neochvejnosti, vernosti voči ľuďom aj voči vysokým princípom.

Svojim racionálnym, logickým, analyzujúcim a vecným myslením dokáže spoľahlivo plánovať budúcnosť. Starostlivým premýšľaním, mimoriadne sústredeným, s chladnou hlavou a planúcim srdcom dokáže zredukovať zbytočnosti, ovládnuť emócie a svojou neochvejnosťou a vytrvalosťou je oporou pre ostatných. Je schopný klásť odpor a neohnúť sa. Za vonkajšou disciplínou a poriadkom sa ukrýva rovnako usporiadaný a bohatý vnútorný život a citová hĺbka.

Navonok neprístupný a zdanlivo chladný utieka sa k práci, ktorá ho napĺňa, ak v nej vidí zmysel a kde sa môže naplno oddať svojim prednostiam, kde sa môže spoliehať na triezve kvality myslenia a schopnosti koncentrácie. Rád si kladie ciele a plnenie povinnosti ho drží v živej aktivite a záujme. Ochotne si volí sebaobmedzovanie a svoju individuálnu osobnosť podriaďuje celku za účelom dosiahnutia vytýčeného cieľa v práci pre spoločnosť, jej riadne fungovanie a napredovanie.