meditácie

články

19.1.2024 o 16:16

 

Joga je viac než ásana.

 aktuálne cvičenia:
Liečivé zmyslové vnímanie

Nechceme Vás učiť a vnucovať Vám náš obraz sveta a človeka, chceme vo Vás podnietiť sily a schopnosti, ktorými si Vy sami vytvoríte pravdivý obraz o sebe a o svete.

O joge < Články <  Perly o joge < naspäť

Makrokozmos a mikrokozmos

Múdrosť, krása a sila, alebo poznanie, čistota a sebauskutočnenie, sprevádzajú žiaka jogy ako reálne ciele a túžby. Čistá vnímacia sila duše je silou, ktorá je schopná pozorovať skutočnosť s bdelou pozornosťou a pravdivo si ju uvedomovať. Pojem sebauskutočnenie vnímame ako rozvinutie, prejavenie, realizáciu vyššieho Ja (seba - uskutočnenie) človeka v hmotnom svete.

Fyziológia človeka z pohľadu jogy nám slúži ako oblasť na zaoberanie sa a školenie rozšíreného a obsiahleho myslenia. Mikrokozmos telesnosti je výrazom a zrkadlením makrokozmických síl a súvislostí. Ak by sme pri pozorovaní anatómie a fyziológie iba stroho zohľadňovali hmotné súčiastky bez súvislostí s kozmickým poriadkom, ostali by sme zajatí v jednostranných ideách a v špekulatívnych teóriách vzdialených pravde.

Zaoberanie sa fyziológiou v joge prispieva k zušľachťovaniu nášho cítenia a vchádzanie do harmónie s objektívnymi kozmickými senzitívnymi vnímaniami. Dýchaním prijímame vzduch z okolia. Pohybovaním prijímame vyššie cítenia, existujúce v teple vesmíru.

adhomukha trikonasana - trojuholník s tvárou nadol

Celostné pozorovanie a porozumenie telu sa začína od prvých myšlienok a predstáv, ktoré prijmeme čítaním inšpiratívnych textov a z vlastného bádania. Z týchto predstáv sa prebudia čisté, tiché vnímania v duši a z toho vychádzajúc môžme zažiť vnútorný obraz tela a jeho fyziológie. Čisté myslenie je vnútorným obrazným vnímaním, ktoré žije v duši ako tichá, malá kvetinka uprostred lúky ľudskej pozornosti. Tak jemné vnímanie sa nezačína vo fyzických očiach telesnosti, ale v očiach duše, ktoré majú základ v myšlienkach, a ktoré zodpovedajú hlbokej povahe vedomia.

Štúdium anatómie a fyziológie s vnútorným, tak jemným svetom myšlienkových podstát získava svetlý, ušľachtilý charakter. Poznanie je založené na celostnom a integratívnom svete nadzmyslovej myšlienkovej sféry. Proces potrebný na toto pozorovanie pozdvihuje našu individuálnu prirodzenosť a dáva jej svetelný jas.

Pre rozvíjanie čistého myslenia je bezprostredne nevyhnutná výdrž a zvláštne školenie koncentrácie s myšlienkovou výstavbou v zmysle živého myšlienkového modulovania a plastického modelovania myšlienok.

matsyasana - ryba

Za každým fyziologickým javom existuje duchovná podstata a hlbší kozmický význam, ktorý sa ním mlčky vyjadruje. Kozmická skrytá prirodzenosť duchovnej pôsobiacej moci ostáva vždy oku ukrytá. Štúdium jogy preto postupuje cez rozšírené pozorovanie imaginácií ako duchovných obrazov.

Telo žije a dýcha v žijúcom vnútornom spojení s celou prírodou, so svetom svetla hviezd a s minerálnou ríšou Zeme. Mimo to, ľudské telo má k dispozícii slobodnú, alebo aspoň k slobode sa rozvíjajúcu vôľu. Slobodná schopnosť vôle a možnosť utvárania myšlienok pozdvihuje ľudské bytosti nad prírodné ríše.