meditácie

články

21.6.2024 o 16:16

 

Joga je viac než ásana.

 aktuálne cvičenia:
Liečivé zmyslové vnímanie

Nechceme Vás učiť a vnucovať Vám náš obraz sveta a človeka, chceme vo Vás podnietiť sily a schopnosti, ktorými si Vy sami vytvoríte pravdivý obraz o sebe a o svete.

Vplyv jednotlivej individuality na celkový stav sveta

Článok Heinza Grilla uverejnený 10.novembra na jeho stránke:
po nemecky: https://heinz-grill.de/spirituelle-friedensarbeit/

Rudolf Steiner hovoril o nemecky hovoriacich národoch, že majú vyvažujúcu a sprostredkujúcu úlohu, ako na Východe, tak aj na Západe. Išlo by o zmysel života v celku sveta, ktorý musí vzísť zo strednej Európy.1

Dnes ľudia túžia po mieri a napriek všetkým dúfajúcim pocitom pribúdajú vojnové násilné činy a finančné krízy ľudí. Medzi horným a dolným, bohatými a chudobnými, dobrom a zlom sa rozostupujú hlboké priepasti. Na mnohých ezoterických či alternatívnych scénach sa vyskytujú vyjadrenia a snahy o humánnejší spôsob myslenia a toleranciu bez odsudzovania. Chýbajú však hlbšie duchovné základy a kapacity, ktoré by autenticky vyžarovali duševnú a duchovnú silu. Chýba autentický človek, ktorý by bol potrebný, aby nastolil skutočne väčšiu rovnováhu vo vývoji sveta. K zachovaniu svetovej rovnováhy nie je povolaný nejaký národ, ale jednotlivý občan, je jedno, či je doma v Európe alebo na inom území. Chýba skutočná spiritualita, ktorá charakterizuje autentického človeka, zdá sa, akoby bola zatlačená späť do najhlbšieho nepriehľadného lesa. Svet sa nedá zmeniť na povrchu prostredníctvom diskusií, hypotéz alebo mierových podujatí, ktoré sú príliš založené na vonkajších slovách.

Ekonomické analýzy a politické hodnotenia známeho autora Ernsta Wolffa sú mimoriadne realistické a veľmi dobré. Nie sú ani ezotericky premrštené, ani zvedené do pesimisticky očierňujúcich, polemických asociácií, ale v konečnom dôsledku ešte neobsahujú produktívne riešenie problému. Ernst Wolff vidí principiálnu príčinu v digitálno-finančnom komplexe, ktorý podľa jeho výpovedí opomína ľudské hodnoty a riskuje vysoké straty, aby presadil svoju agendu.2 Je však príčinou skutočne celý šíriaci sa digitálny mamon? Nie, digitálno-finančný komplex je výrazom nedostatku vnútorného naplnenia a nedostatku skutočného ľudského zmyslu pre seba samého, je vyjadrením nesprávne citovaného náboženstva a chýbajúceho naplnenia ľudských sŕdc zmyslom. Človek sa nedokáže rozvinúť do svojho skutočného potenciálu a z tohto dôvodu sa materializmus s najvehementnejšími centralizačnými stratégiami a horlivosťou po moci musí násilne presadzovať. Ak človek nenájde svoj zmysel života a životné majstrovstvo, tak sa vojnám v psychologickej a dokonca aj fyzickej podobe v konečnom dôsledku nedá zabrániť.

Mierová práca musí začať správnou duchovnou prácou. Ak človek napríklad vyhodnotí konšteláciu, popisovanú práve v súčasnosti astrológmi, ktorá menovite predstavuje opozíciu vzdialeného Uránu voči Marsu v súhvezdí Škorpióna, tak, že má mimoriadne dobré a vysoké frekvencie a verí, že ľudstvo teraz stojí tesne pred spirituálnym prielomom, pravdepodobne prehliada skutočné podmienky v ľudstve. Množstvo premeškaní, slabostí, chorôb, psychickej nestability a nedostatok vzťahu k duchovným pravdám, k blížnym a k svetu s jeho fenoménmi priamo nepripúšťa, aby lepšia „frekvencia z kozmu" vstúpila tak jednoducho ako milý darček. S takýmito astrologickými konšteláciami bezprostredne hrozí deštrukcia a žiaľ, človek si vedomie o tom nemôže úplne uzavrieť.

Východisko však spočíva vo vývoji srdcového centra, takzvanej anahata čakry, ktorá je zmierujúcim, obsahovo bohatým jemnohmotným energetickým centrom ľudskej bytosti. Nie je to emocionálny potenciál, čo sa jemnocitne nachádza v srdci a už vôbec nie banálny zviazaný pocit lásky, ale je to skôr poznanie duchovných zákonitostí a obzvlášť je to skutočný cit pre trvalé hodnoty, hodnoty, ktoré sa nerátajú len v pozemskom svete, ale ktoré naďalej existujú aj po odlúčení fyzického tela.

Toto srdcové centrum sa dá symbolicky veľmi dobre znázorniť váhou. Na jednej strane je položený svet s určitými jednotkami hmotnosti, na druhej strane sa nachádza ideový, teda duchovný svet. Čím viac človek pravdivo a usilovne realizuje myšlienku z duchovnej skutočnosti, až kým nie je spoločensky prijateľná a vo všeobecnosti svetu zdieľateľná, tým viac silnie srdcové centrum. Človek získava poklad ako v sebe, vo svojom vlastnom bytostnom strede, tak aj v nebi. Duchovné pravdy potom už nie sú len holé slogany, ktoré lapidárne prúdia von do sveta cez vševediace emocionálne ústa a poskytujú ezoterický alebo náboženský nádych, ale sú to priamo zmysluplné podnety a inšpirácie dávajúce nádej, ktoré nielenže autenticky zasahujú ostatných ľudí, ale dokonca vchádzajú do celkovej svetovej rovnováhy a poskytujú zmierujúci pocit. Srdce je slobodné od polarít a sily v zmysle opravdivých, realizovaných myšlienok dávajú empatiu a toleranciu na širokých úrovniach. Otvárajú dvere vzťahov a ten, kto je prenasledovaný ľahšie nájde domov a agresor v sebe zrazu pocíti jemnejšiu náladu. V srdci už neexistujú chudobní a bohatí, sú to póly, ktoré označujú nedostatok skutočnej sily lásky a múdrosti.3

Poznámky:

1 Výpovede Rudolfa Steinera o úlohe stredoeurópskych národov sa nachádzajú v knihách:

Kozmické a ľudské dejiny, IV. Diel, Stredná Európa medzi Východom a Západom, GA 174a

Smrť ako životná premena, GA 182

2 Pod pojmom digitálno-finančný komplex rozumie Ernst Wolff extrémnu koncentráciu moci vo finančnom sektore medzi veľkými koncernami spravujúcimi aktíva, ako aj medzi veľkými digitálnymi koncernami, ktoré spravujú enormné množstvo dát.

3 K tejto téme viď. dva články:

Vytrvalosť duchovného smerovania vedie k premene pozemských konfliktných situácií
po nemecky: https://heinz-grill.de/spirituelle-ausrichtung/
po slovensky: https://heinz-grill.de/sk/duchovne-vyrovnanie/

Umenie slobodnej spirituality – význam stredu v srdci
po nemecky: https://heinz-grill.de/spiritualitaet-herzzentrum/
po slovensky: https://jogah.sk/index.php/novinky/podujatia-s-heinzom-grillom/487-spiritualita-stred-srdca