meditácie

články

21.6.2024 o 16:16

 

Joga je viac než ásana.

 aktuálne cvičenia:
Liečivé zmyslové vnímanie

Nechceme Vás učiť a vnucovať Vám náš obraz sveta a človeka, chceme vo Vás podnietiť sily a schopnosti, ktorými si Vy sami vytvoríte pravdivý obraz o sebe a o svete.

Rozsiahle zmeny v štruktúre osobnosti, ktoré nastanú v dôsledku iniciácie

článok Heinza Grilla na jeho stránke po nemecky:

https://heinz-grill.de/veraenderung-persoenlichkeit-durch-spirituelle-initiation

Všeobecné pojmy (terminológia) o iniciácii

Iniciácia, zasvätenie, sa vždy prenáša od realizovaného človeka na ďalšieho, na hľadajúceho, na účastníka, na žiaka. V tejto súvislosti bude bližšie vysvetlené iba duchovné zasvätenie. Existujú však formy iniciácie, ktoré nastávajú nevedome v bežnom živote a na prvý pohľad sa zdá, že nemajú žiadnu súvislosť so spiritualitou. V bežnej škole vyučujúci prenášajú vždy do určitého stupňa svoje duševné prežívanie na vyučované deti a zasväcujú ich v menšej, či väčšej miere do charakterného a morálneho života. Každý pedagóg však môže len toľko preniesť na blížnych, koľko on sám vo svojej duši zrealizoval. Vyučujúce osoby každopádne pôsobia veľmi formujúco na svojich žiakov.

Podobne - spirituálna iniciácia môže prebehnúť len do takého stupňa, do akého je autenticky a opravdivo založená vo vyučujúcej osobnosti učiteľa. Nie je mysliteľné, ani v žiadnom prípade logické, aby niekto mohol zasväcovať do vyšších svetov, ak ich vo vnútri nepozná. Z tohto dôvodu treba chápať mnohé jogové zasvätenia s mantrami ako mimoriadne obmedzené a iba ako rituálne gesto, lebo učitelia, ktorí ďalej odovzdávajú mantru svojim žiakom, sami nezhliadajú duchovný pôvod a hlbšiu skutočnosť danej mantry a nedosiahli plný rozsah poznania. Iniciácia so spiritualitou si vyžaduje autentickú osobnosť, ktorá stojí v pravde duchovných skutočností. Táto osobnosť formuje budúcnosť žiakov.

Pri vyučovaní jogy, v meditačných školeniach a všeobecne v ezoterických návodoch vyučujúci učiteľ tichým spôsobom prenáša svoje hlboké skúsenosti na účastníkov, iniciuje ich podľa svojho nadobudnutého duchovného bohatstva a keď je toto jeho bohatstvo veľmi dobre sformované, dá sa hovoriť o zmysluplnom a pravom zasvätení. Učiteľ, ktorý je hlboko ukotvený v duchovnom živote, nepotrebuje rituálne gesto.

Iniciácia od Sai Bábu

Dnes už zosnulý indický učiteľ Satja Sai Bába počas svojho života pravidelne udeľoval v Puttaparthi v Indii takzvané daršany. Daršan znamená, že učiteľ sa žiakom ukáže vo svojej duchovne-božskej podobe. Milióny ľudí z celého sveta prúdili do Puttaparthi a ostávali zvyčajne dlhšiu dobu v ášrame známeho učiteľa veľmi nízkeho vzrastu, avšak mimoriadne významného. Sai Bába dokázal prenášať na prítomných uctievačov mocné sily s účinnosťou kundalini.1 Prenášanie tejto silnej energie však predstavuje nie až tak dôležitú vedľajšiu scénu (dianie), pretože stredobodom bolo individuálne stretnutie študenta s duchovne intenzívne vyžarujúcou osobnosťou. Oddaný, ktorý sa zaradil na daršan, upriamuje svoju pozornosť na Satja Sai Bábu kráčajúceho pozdĺž davu, ktorý sa intenzívne sústredene obracal k prítomným skupinám a jednotlivým individualitám. Takzvaný oddaný uctievajúci cítil v duši lásku, ktorá vyžarovala bezprostredne z malej postavy Inda v sutane oranžovej fatby. Láska nie je emocionálnou záležitosťou, nie je to nejaký zvláštny výmysel, ktorý robí život sympatickým, ani náhodný produkt, ktorý by raz bol a raz by zase zmizol, je to bezprostredná prítomnosť v osobe Satja Sai Bábu. Je to skutočnosť, žije v osobe, vyžaruje ako veľká hviezda, obsiahnutá vo všetkých údoch, jemne prúdiaca von až do čiernych, ale mocných vlasov. Spočíva v koncentrovanom pohľade, ktorým kĺže po jednotlivých ľuďoch a preniká každým srdcom. Je vtelením sily lásky, ktorá je pre dušu vnímateľná. Ten, kto sa zúčastňuje daršanu, odteraz vo svojej duši vie, že raz v priebehu tohto života alebo v nasledujúcom živote by chcel túto lásku uskutočniť. Satja Sai Bába inicioval svojou prítomnosťou prvopočiatočné klíčiace semienka lásky a od okamihu stretnutia sa žiak premenil. Odteraz vie, že táto láska existuje vo vtelení a pretože to jeho duša vie, chcel by ju raz dosiahnuť.

Pozitívne a negatívne účinky iniciácie Sai Bábu

Žiaci spravidla získajú od Sai Bábu prirodzené vedomie, že táto láska sa neobmedzuje na nijakú cirkev, ale žije vo všetkých ako esencia. Napriek obrovskej absencii zaoberania sa hlbšími princípami bytia, lásku vnímajú ako niečo najhodnotnejšie a najviac hodné snaženia, ktorá ľudí navzájom zmieruje. Skoro všetci prívrženci Sai Bábu majú spoločný prvotný základ k šírke a tolerancii.

Negatívne účinky sú, žiaľ, často zreteľnejšie a chcú prehlušiť pozitívny rozmer, ktorý spočíva v tomto zasvätení. Jedna známa maliarka z južného Nemecka, ktorá sa veľmi mnoho zaoberala spiritualitou a spirituálnymi osobnosťami, raz povedala v spontánnej emocionálnej reakcii, že ešte nikde nevidela toľko egoizmu, ako medzi oddanými Sai Bábovi. Žiaľ, táto výpoveď je veľmi dobre pochopiteľná, lebo uctievači hľadajúci Boha, ktorí raz boli u Sai Bábu, nemajú riadne duchovné školenie a keďže predsa len od Sai Bábu dostali veľkú energiu prostredníctvom vyžarujúcej sily kundalini a taktiež mohli vidieť božské tajomstvo lásky v človeku, lepšie povedané, mohli do neho nahliadnuť, ľahko uverili, že sú vyvolenými a privilegovanými osobami. So skúsenosťami z daršanu, avšak bez presného disciplinovaného duchovného školenia môžu upadnúť iba naspäť do dovtedy známeho emocionálneho stavu a zameniť si ho s duchovnosťou. Utiekajú sa k piatim hodnotám, ktoré Satja Sai Bába učil (ahimsa – nenásilie, satja – pravda, šanti – mier, dharma – spravodlivosť, a préma – láska), avšak skôr čisto v zmysle prebratia názvu. Nespoznali cestu, ako ich uskutočniť a týchto päť hodnôt používajú ako výťažok (esenciu). Následným dôsledkom je egoizmus, ktorý musí vzniknúť, pretože chýbajú konkrétne kroky školenia. Nie je to préma, láska, čo skutočne dôsledne vychádza z ľudí, ale často je to a-préma, neláska a zištnosť, ktorá viaže život na hmotu a to dokonca často viac, než u neiniciovaných ľudí. Budúcnosť by si vyžadovala, aby sa žiaci Satja Sai Bábu zúčastňovali vlastných intenzívnych študijných programov v zmysle duchovného školenia a jogy.

Aká je iniciácia v duchovnom školení s nový jogovým vnímaním citom?

Účastníci, ktorí prichádzajú ku mne na školenie, po pomerne krátkej dobe pocítia vo mne pôsobenie liečivých síl, ktoré – možno nie bezprostredne, ale po pár dňoch – vedú k lepšej a vyššej forme celkového cítenia sa a zdravia. Zbadajú, že liečivé, povznášajúce a harmonizujúce vplyvy nastávajú napríklad nie iba prostredníctvom samotných cvičení, dobrej výživy alebo použitých liečebných metód, ale že vznikajú skutočne v stretnutí s mojou osobou. Po pár dňoch sa cítia rozličným spôsobom energeticky pozdvihnutí, lepšie založení vo forme a hovoria, akoby ich niečo nieslo. Cítia sa inšpirovaní a väčšinou o kúštik odpútanejší od osudu z minulosti. Choroby sa relativizujú alebo miznú. Osoby prežívajú nový začiatok a keď tu niekoľkokrát pobudnú, získavajú nečakané perspektívy.

V duši sa pomaly rozpúšťa to dovtedajšie, minulý osud, stáva sa relatívnym a v prvých krôčikoch sa pomocou vysvetľovania na hodinách formuje cit pre duchovne jestvujúcu realitu a jej zákonitosti. Myslenie sa deň za dňom osamostatňuje od nazhromaždených emócií a odteraz môžu prospievať pravdivé citové vnemy. To podstatné sa oddeľuje od nepodstatného. Organizmus citového vnímania jednotlivého účastníka sa rýchlo a mocne vyvíja pomocou nadriadených duchovných vplyvov. Niekedy záujemci toto cítia už pri čítaní knihy. Sily citu pre pravdu však prúdia smerom k jedincovi zvýšenou mierou a intenzívnejšie pri počúvaní prednášok alebo pri účasti na cvičeniach.

Myslenie sa uvoľňuje od sústavy emócií a pomaly – až po viacerých a dlhšie trvajúcich pobytoch – sa uvoľňujú prepletence vôle a duša môže po prvýkrát robiť čistejšie a cieľavedomejšie činy. V žiakoch sa prebúdza krása, po prvýkrát sa začínajú rozsvecovať slobodnejšie citové vnemy. Skoro vždy sú so stretnutím a následným pobytom spojené ozdravenia rozličného stupňa. Osoby, ktoré sa zopár dní zúčastňovali na školiacom vyučovaní a mohli im byť do určitej miery sprístupnené obsahy, nadobudli lepšiu formu štruktúry vonkajšieho vzhľadu a dynamický základ pre aktivitu. Spravidla vytvárajú radostnejšie vzťahy a skutočne opeknejú.

Prostredníctvom iniciácie, prostredníctvom prenosu duchových tajomstiev, ktoré vždy vychádzajú od nejakej osoby, v tomto prípade od mojej osoby, sa jedinec učí spoznávať prvé dieliky tajomstva duchovného liečiteľstva. Ďalej zbadá, že vonkajšie metódy liečenia sú relatívne - ako školskej medicíny, prírodného liečiteľstva, tak aj energetických postupov. Je to osoba, kto dokáže uvoľniť tú najväčšiu liečivú silu v stretnutí s iným človekom, keď má základ v duchovných zákonitostiach a pravdách. Súčasne ten, kto iniciáciu prijal, v hĺbke svojej duše vie, že sa už teraz nemusí starať o seba samého, o svoje malicherné telesné ťažkosti, svoje konflikty so všemožnými nepokojnými okolnosťami vo vzťahoch a o existenčné otázky, ale teraz má povinnosť dať primeranú odpoveď na svoje vyliečenie. Odteraz sa jedinec musí pozerať do budúcnosti a robiť niečo konštruktívne pre druhých. Nesmie chcieť zachraňovať sám seba, ale musí sa snažiť o najlepší vývoj pre väčší celok alebo pre ideál ľudstva. „Kto chce svoj život zachrániť, stratí ho. Ale kto stratí život pre mňa, získa ho." (Mt 16,25) Táto veta z evanjelia, vyslovená Kristom, sa pomocou iniciácie stáva v celom rozsahu pravdivá. U iniciácie, tak ako prebieha prostredníctvom mojich foriem výuky a cvičení, ide o iniciáciu kresťansko-duchovnú, čo sa prirodzene nedá porovnávať so samotným Kristom, to by bolo trúfalé, ale ktorá predsa len obsahuje zákony duchovných svetov v zmysle veľmi hlbokej kresťanskej filozofie. Ten, kto ju prijal, už sa viac nepotrebuje snažiť v psychoterapeutickom úsilí o záchranu svojej psychiky, môže teraz prijať slobodu vo svojej osobnosti a zmysluplne byť konštruktívne činný pre druhých, učiac sa a liečiac. Cieľom iniciácie je, aby ľudia liečivo vyžarovali na blížnych.

Negatívne a pozitívne účinky mojej iniciácie

Podobne ako vo všetkých ostatných školách aj pri tomto vývoji je veľká paleta kuriozít a nie neškodných negatívnych účinkov. Najmä preto, že transformačné procesy sú neprehliadnuteľné a mimoriadne intenzívne, formy zneužívania a negatívnych javov sa môžu prejavovať najmä ako protikladné obrazy. Žiaci by radi zožali pekné stránky, ale nechcú absolvovať riadne študijné kurzy. Cvičiaci napríklad pozná, ako prostredníctvom mojej osoby prišiel do vyššieho stavu vedomia s nadzmyslovými vnemami duchovnej skutočnosti a vie oceniť liečebné účinky. Ale ak nepracuje dostatočne a dôkladne na učebných obsahoch, na cvičeniach a ich sociálnom rozpracovaní, viaže sa na dovtedajšíe skúsenosti, chce ich napokon znovu prežívať v opakovaných stretnutiach. Ale ako dlho sa dá udržať liečenie a vedomé formy budovania pasívnou účasťou na hodinách? Štúdium duchovných obsahov si vyžaduje vlastné ciele so snahou o vysoké ideály. Treba sa neprestajne, intenzívne, konštruktívne a s rozlišovaním zaoberať vnímaním takých foriem prejavov, ktoré predstavujú egoistické pudové správanie a na rozdiel od toho vnímaním morálnych síl, ktoré predstavujú trvalý hodnotový obsah pre život. Iniciovaný človek, vyliečený človek alebo ten, kto sa už pomocou ideálov naučil spoznávať nové začiatky vo svojom živote, musí uskutočňovať obsahy ducha. Musí rozvíjať svoje čakry, svoje energetické centrá, nesmie pasívne čakať na energiu, ktorú mu učiteľ opakovane ponúka. Aká veľká je však táto pasivita?! Aké mocné sú zanedbania na ceste školenia?! Vychádzajú najavo očakávania učiteľa a zdá sa, že vlastná zodpovednosť si vyžaduje príliš veľa úsilia. Mnoho, veru veľmi mnoho osôb, ktoré zažili liečenie a prvú transformáciu v duši pomocou môjho vyučovania, sa odvracia, pretože v určitom čase musia začať vykonávať vlastnú aktivitu smerom k duchovným obsahom a v dôsledku strachu, pohodlnosti alebo v dôsledku pocitov naviazanosti ju vykonávať nedokážu. Odteraz si ale chcú zachrániť svoj život a nie sú prístupní zodpovednosti voči tomu, čo sa naučili. Skoro vždy hľadajú východisko vo všemožných terapiách a uchyľujú sa do silnejších väzieb s inými osobami alebo k materiálnemu životu. U mnohých, ktorí nedoviedli obdržanú iniciáciu k zodpovednosti, možno egoizmus nie je bezprostredne viditeľný, ale ide o extrémne lipnutie na väzbách a všakovakom kurióznom sociálnom správaní. Nie je nezvyčajné, že ľudia dokonca klamú a do určitej miery energeticky zneužívajú svoje prostredie a ľudí okolo seba. Všimnú si, že musia urobiť nový začiatok pre svoju dušu, ale kompenzujú túto situáciu väčším útekom do ideológií alebo do svetských závislostí.

Mnoho ľudí utečie na iné cesty a pretože na školiacej ceste, aká je tu predkladaná nevykonali riadne rozpracovanie, ale teraz sa na ňu sťažujú. Idú napríklad do antropozofických zariadení a myslia si, že tam by mohli byť úspešní a nájsť niečo, bez toho, čo tu opomenuli. V skutočnosti však ich vlastné zlyhanie vyžaruje na antropozofiu a aj tú prostredníctvom konfliktov posúvajú na horšiu úroveň. Nie je zriedkavé, že moji bývalí žiaci priviedli iné inštitúcie ku konfliktom a spôsobili tam pohromy. Zanedbania na ceste školenia napokon vedú k psychickej nestabilite. Ľuďom chýba budúcnosť. Museli by mimo svojich egoistických pudov rozvinúť budúcnosť na konštruktívne ideály, ako ich ja predkladám a potom by dokázali vyžarovať veľké liečivé sily.

Jedna osoba, ktorá sa nachádzala v tiesnivom vzťahovom konflikte a už roky prijímala duchovné školenie, prišla do môjho zariadenia v Naone a kritizovala môj spôsob výuky, ako aj správanie sa kolegov. Posudky tohto kolegu boli tvrdé a veľmi subjektívne. Na účastníkov teraz prúdili magické vplyvy od tejto odsudzujúcej a projektujúcej osoby a dokonca došlo k nevyhnutnému prepuknutiu choroby v celej skupine. 25 ľudí trpelo bronchitickými symptómami, horúčkou a bolesťami končatín. Kolega, ktorý to spôsobil, sa dokonca cítil utvrdený v tom, že všetci prítomní, vrátane mňa, sme boli zajatí zlými chybami a odišiel so vzdorom a agresivitou. Po niekoľkých dňoch prebehla práca na objasnení s týmto kolegom, ktorý bol našťastie ochotný viesť dialóg a aspoň si vypočuť kritiku. Po dlhšom rozhovore kolega začal lepšie reflektovať svoju situáciu a odhalil svoje projektívne správanie. Bol zahanbený a sám ochorel, kým všetci ostatní sa hneď uzdravili. Kolega projektoval svoj konflikt vo vzťahu na spirituálne učebné podujatie. Prešlo niekoľko týždňov a keď dokázal svoj konflikt lepšie urovnať, opäť prišiel a nanovo sa zúčastňoval kurzov. Zato, že mal odvahu vrátiť sa späť, si zaslúži veľké uznanie, lebo prekročil určitú hranicu vo vlastnej mysli. Následok jeho účasti bol, že odvtedy vyžaroval úžasné liečivé sily na blížnych a do školenia poskytoval lepšie a konštruktívne príspevky. Vyžaroval krásu a nádej pre všetkých ostatných. Tento príklad ukazuje, že negatívne účinky sa dajú odstrániť vedomým školením, zaoberaním sa a predovšetkým poctivosťou k sebe samému.

Ako je možné, že na cestu školenia vyžarujú zásadne negatívne účinky nesmiernym spôsobom prostredníctvom nesprávnych interpretácií alebo zanedbaní? Prostredníctvom zasvätenia jednotlivci vedia, že dosiahli určitý konečný bod vo svojom živote a že ho teraz môžu preklenúť tým spôsobom, že budú žiť pre vyšší ideál a pre väčšiu duchovnú úlohu. Túto úlohu však musia získať z obsahu, ktorý sa doteraz naučili, pretože tento je im dôverne známy alebo, inak povedané, je do nich vložený v zmysle prvej formy citového vnemu. Iný obsah, napríklad obsah z iných učení, im nebol prinesený prostredníctvom zasvätenia, a preto je pre nich oveľa menej dostupný. Duša chce uskutočniť to, čo je jej dôverne známe a nie to, čo je vzdialené jej najhlbšej motivácii. Hoci sú vyjadrenia Rudolfa Steinera intenzívnymi iniciačnými obsahmi, pre tých, ktorí sa učili u mňa, sú ťažšie dostupné. Predovšetkým, moji študenti hlavne ešte nevidia v obsahoch dušu Rudolfa Steinera, a preto nevedia pre slová nájsť osobný vzor. Ľudia, ktorí prijali zasvätenie od učiteľa, si v duši uvedomujú, že môžu žiť iba prostredníctvom duchovných obsahov duchovnej školy a že ak majú odvahu rozvíjať sa, dokážu takýmto spôsobom veľa. Prekročia hranicu, ktorú v zmysle evanjelia naozaj možno označiť ako prechod zo smrti do života. Ak však na tieto aktivity nemajú odvahu, kráčajú po širokej ceste do záhuby, ako sa uvádza v Kázni na vrchu2 alebo inými slovami, pochovávajú svoj talent a strácajú svoje duchovné schopnosti.3 Živia predchádzajúce emocionálne bohatstvo, ktoré však musia pričítať minulosti. Nemajú odvahu rozvíjať slobodné a morálne vysoké vedomie. Brána zasvätenia je úzka a o nej sa hovorí v evanjeliu. Tí študenti, ktorí toto prijali, nebudú môcť poprieť Ducha napriek všetkým svojim výhovorkám, ktoré si sami vytvorili.

Poznámky:

1 Sily kundalini sú veľmi intenzívne a účinné éterické sily, ktoré sú koncentrované predovšetkým v prvom energetickom centre, v takzvanej muladhara čakre a je možné ich prebudiť spirituálnou praxou. Bez skutočnej znalosti týchto síl sa odporúča opatrnosť kvôli ich silnej účinnosti. Satja Sai Bába poznal tieto sily a mohol ich cielene používať.

2 „Vchádzajte úzkou bránou! Lebo priestranná je brána a široká je cesta, ktorá vedie do záhuby, a sú mnohí, ktorí ňou kráčajú. Lebo tesná je brána a úzka je cesta, ktorá vedie do života, a je málo tých, ktorí ju nachádzajú." Mt 7,13-14

3 Mt 25,14-39