meditácie

články

21.6.2024 o 16:16

 

Joga je viac než ásana.

 aktuálne cvičenia:
Liečivé zmyslové vnímanie

Nechceme Vás učiť a vnucovať Vám náš obraz sveta a človeka, chceme vo Vás podnietiť sily a schopnosti, ktorými si Vy sami vytvoríte pravdivý obraz o sebe a o svete.

V ukrajinskej vojne sa stretli dve rozličné inkarnácie

Článok Heinza Grilla uverejnený na jeho stránke 14. marca 2022

po nemecky: https://heinz-grill.de/putin-selensk-personlichkeiten/

po slovensky: pridáme link, keď bude článok preložený

Vladimir Vladimirovič Putin a Volodimir Oleksandrovič Zelenskij

Spirituálna práca skúma vnútorné motívy, ktoré ľudí ženú k rozhodnutiam, k činom a akciám. Veľmi starostlivé štúdium životopisov v súvislosti s vplyvmi, ktoré k danej individualite pristupujú z kolektívneho celku, pomaly dovoľuje rozpoznávať hlbšie pohnútky v duši. Vonkajšia tvorba mienky a mnohé, čo médiá so zdvihnutým ukazovákom moralizujúco pranierujú, má pre toto pozorovanie a úvahu veľmi malú hodnotu, ukazuje to skôr akúsi komplexnosť sugestívnych vplyvov, ktorým sú mnohí novinári vystavení zo zaslepenosti alebo vlastnej chtivosti po úspechu. Ak sa podarí hlbšie pozorovanie súvislostí, za tým vonkajším sa u terajších zúčastnených osobností objaví svetlo.

V osobe Zelenského, štátneho prezidenta Ukrajiny a Putina, šéfa štátu Ruska, sa stretávajú dve úplne odlišné osobnosti. Zatiaľ čo ukrajinský prezident vo všeobecnosti získava veľkú podporu z Európy, populárna mienka vníma Putina ako barbara, vojnového štváča a hrozbu pre mier. Zvláštnym spôsobom však – a to je výsledok čisto duchovnej výskumnej práce – v Putinovi žije vysoká osobnosť s veľmi inteligentnými a erudovanými črtami. Spirituálne bádanie ukazuje, že ruský šéf bol v minulom živote veľmi známym nemeckým hudobníkom. Hoci hlasy, ktoré sa opierajú o čisto primitívnu tvorbu názoru a sú veľmi poháňané osobnou nenávisťou, formulujú tvrdenie, že táto moja výpoveď dokazuje, že ako duchovný učiteľ podlieham úplnému zaslepeniu, avšak po opakovanom overovaní vo svojom duchovnom výskume ju cítim ako správnu. Opozitné urýchlené názory, možno z dôvodu akejsi sebaobrany, aby si nemuseli priznať nedostatok odborných znalostí, sa vyhýbajú dialógu a rýchlymi moralizujúcimi úsudkami potláčajú všetko duchovné bádanie a starostlivé pozorovanie. Tragické je, že u ľudí, ktorí patria k antropozofii, vzniká zrazu plno iracionálnych názorov a priority dobra a zla sa stanovujú bez objektívneho zaoberania sa. V každom prípade sa musím brániť proti tomu, keď sú vynášané na denné svetlo čisto osobné súdy bez akéhokoľvek vzťahu k vecnosti, lebo tieto sú vždy nesprávne, pretože taktiež nestavajú dotyčnú záležitosť do stredu, ale ihneď prejavujú osobnú averziu. Tvorenie úsudku si vyžaduje dlho trvajúce zaoberanie sa pohnútkami, ktoré pudia nejakú osobu ku konaniu a vždy by malo preniknúť ponad to osobné k hlbšiemu poznaniu.

Problematika výskumu poznávajúceho predošlé inkarnácie

Postup ako uvidieť predošlé inkarnácie, si vyžaduje intenzívnejšie štúdium duchovných svetov, ich zákonov a znakov, ktorými sa rozličné osobnosti vyznačujú počas ich života. Jedinec, ktorý berie na vedomie napríklad výsledok nejakého výskumu, si nemôže ihneď overiť, či sú údaje správne, alebo či podliehajú rozličným omylom. Tak ako niekto, kto nie je geológ, ani horolezec, nedokáže posúdiť, či v stene hrozí padanie skál, alebo či je strmý terén neškodný, tak ani bežný občan, aj keď sa orientuje na spiritualitu, nevie zistiť, či sú údaje pravdivé, alebo poliehajú skresleniu. V princípe však musí platiť pravidlo, že výpoveď môže byť až vtedy definitívne vyhlásená za nesprávnu, ak sa prostredníctvom dostatočného výskumu a poznaním odborných logických argumentov preukáže ako chybná. Pre kritiku by preto mala zmysel konštruktivita v zmysle skúmania, porovnávania a vytvárania hypotéz a tak by pôsobila proti nečestnej a projektívnej mašinérii odsudzovania a vševediaceho mudrlantstva.

Údaje o inkarnáciách môžu byť nápomocné pri pozorovaní a podnetom pre ďalšie výskumy v budúcnosti. Nie je bezpodmienečne nutné a účelné ihneď im dôverovať, lebo by to bolo azda ako slepá viera, ktorá by pôsobila ako zvádzanie, a rovnako aj na druhej strane, by údaje o inkarnácii mohli pôsobiť ako okamžité oponovanie v postoji obrany a agresivity. S trochou logického rozumu by sme mohli vychádzať prinajmenšom z toho, že za všetkými javmi a zvlášť v skrytosti akejkoľvek osobnosti žije hlboké tajomstvo a toto má duchovný význam.

Nejakú inkarnáciu odčítať, objaviť a interpretovať v správnych súvislostiach je veľmi ťažké, ľahšie je študovať popudy nejakého človeka a chápať ich v kontexte najrozličnejších svetských vplyvov. Predtým, než boli popudy Putina dostatočne študované, bol označený za zlo a odsúdený ako barbar, duševne chorý alebo ako vojnový štváč. Tieto úsudky v podstate pramenia z ľudského správania, ktoré, aj keď by malo ukazovať nejakým správnym smerom, nezodpovedá etickým a morálnym vlastnostiam, ktoré by bolo potrebné získať, aby prispeli k pokojnejšej existencii.

Inkarnácia Zelenského

Túto inkarnáciu je ťažké nájsť, ale dá sa pomerne ľahko ohraničiť. (Hľadanie) vedie na východ, dokonca do Ruska. V každom prípade nie je predošlá inkarnácia významná a nezasahuje ďaleko späť v čase. Duchovný výskum objavil človeka, ktorý nevynikal zvlášť ani v dobrom, ani v zlom, ktorý skôr rezonoval, bol pasívnym účastníkom diania vo svete. V životopise Zelenského je zarážajúce, že na rozdiel od Putina dostával veľa podpory a sotva musel vynaložiť nejaké veľké úsilie, tak pre svoju krajinu, ako aj pre svoju politickú kariéru. Pre väčšinu občanov je Zelenskij viac obeťou Putina a vďaka tomuto statusu získava sympatie Západu.

Putin bol schopný výrazne viesť Rusko k budovaniu, zatiaľ čo obchody, ktoré uskutočňuje Zelenskij, nie sú dostatočne presvedčivé. Podľa najrozličnejších politických expertov bolo dodnes na Ukrajine veľa situácií podobných občianskej vojne. Služby, ktoré Zelenskij ponúka ako hlava štátu skutočne ako svoju vlastnú osobnosť, sú nielen zanedbateľné, ale značne kontraproduktívne.

Aura Putina a aura Zelenského

Jemnohmotná aura človeka je očami neviditeľná, a predsa školením sa dá rozpoznať jej podstatný charakter. Ukazuje rozličné kvality, ktoré prúdia do človeka a ďalej aj tie, ktoré z človeka vychádzajú. Putin dnes v aure nesie veľkú záťaž a zreteľne vidno, že trpí pod vplyvmi veľkého poľa projekcií, ktoré sú voči nemu nasmerované. Javí to skoro ako zdrvujúce bremeno, ktoré nedokáže zvládnuť. Napriek tomu je v nej jemne modrasté jadro, ktoré mu dodáva silu a nádej. Táto modrastá farba je vnímateľná iba u človeka, ktorý venuje väčšiu pozornosť blahu celku a sleduje menej čisto osobné záujmy. Zdá sa však, že tento modrastý nádych v jeho aure je akoby dusivý, pretože na neho turbulentne doliehajú vonkajšie záťaže a pravdepodobne už čoskoro nebude schopný uskutočňovať cieľavedomý plán.

Aura Zelenského obsahuje celkom cudzí, ale nie veľmi diferencovaný, skôr mocný obal. Skladá sa z vplyvov tých najcudzejších účelov a záujmov. Jadro alebo duchovné centrum sa u Zelenského nedá rozpoznať. Aura, akú má Zelenskij, ukazuje silné kolektívne väzby a záujmy, ktoré vôbec nie sú spojené s hlbšími motívmi duševného vyššieho celku. Vôľa Zelenského preto nie je jeho vlastná, ale v pravom slova zmysle je riadená akoby zvonka.

Hospodárske záujmy Západu na Ukrajine

Malá osobná skúsenosť ma už v roku 1994 pripravila na to, že na Ukrajine budú znovu prebiehať ťažké konflikty. Na konzultáciu prišiel ku mne manželský pár, obaja boli lekári, a už vtedy sa veľmi vehementne sťažovali na Putina a počítali sa medzi obete jeho začínajúceho pôsobenia. Putin bol v tej dobe zástupcom primátora a poradcom pre zahraničné otázky v Petrohrade. Autoritatívne nariadil, aby všetci, ktorí sú zapojení do nekontrolovateľného a nelegálneho obchodu so zemným plynom, boli zatknutí a riešení ako skorumpovaní a poškodzujúci krajinu. Putin však nemal dosah na tých ľudí, ktorí sídlili na Západe, napríklad v Mníchove alebo vo Viedni. V každom prípade sa lekárska dvojica sťažovala na veľké straty, pretože títo dvaja už nemohli mať výnos vo výške štyroch miliónov mesačne. Práve v tom čase sa u nich rozhorela veľká nenávisť proti Putinovi. Obaja, lekárka aj lekár, v dôsledku ich silnej nenávisti potrebovali ošetrenie a trvalo vyše roka, kým sa ako-tak dokázali vyrovnať so stratami a zrútením nelegálneho obchodu.

Koľko ľudí dnes nenávidí Rusko čisto kvôli nadmernému obchodnému súpereniu?

V každom prípade na všetkých, ktorí bez akéhokoľvek vnímania vynášajú okamžité súdy, vidieť vyložene vojnové štvanie. Z celej nespokojnosti, ktorá pochádza z prosperity, materializmu a nedostatočného napĺňania zmyslu, vzplanú nebezpečné potenciály, ktoré doslova cielia k väčšiemu vojnovému dianiu. Nebezpečenstvo preto nie je u Putina, ale v nerozumnom a bezuzdnom odsudzovaní, ktoré Západ generuje v tomto ukrajinskom konflikte. Z tohto dôvodu práve tí slabí v štátnom systéme sú velebení a tí, ktorí sú vtiahnutí do konfliktu, sú odsudzovaní.

 

Starší článok o zmyslovom aj nadzmyslovom vnímaní Putina, uverejnený 3.12.2017 - tu.