meditácie

články

21.6.2024 o 16:16

 

Joga je viac než ásana.

 aktuálne cvičenia:
Liečivé zmyslové vnímanie

Nechceme Vás učiť a vnucovať Vám náš obraz sveta a človeka, chceme vo Vás podnietiť sily a schopnosti, ktorými si Vy sami vytvoríte pravdivý obraz o sebe a o svete.

Nemecko a Putin

Pozorovanie bytosti človeka

Článok Heinza Grilla uverejnený 3.12.2017 na jeho stránke

po nemecky: https://heinz-grill.de/metaphysik-putin/

Postavenie Nemecka v Európe

Z geografického hľadiska Nemecko pokrýva najcentrálnejšiu plochu Európy. História Nemecka, odhliadnuc od negatívnych vojnových udalostí, vykazuje veľkolepé muzikálne a filozofické hodnoty. Veľkí filozofi ako Fichte, Schopehauer a predovšetkým Hegel formovali silu myslenia nemeckého národa. Goethe, ktorý je menej známy ako filozof, ale skôr ako svetoznámy a jedinečný umelec, predstavuje pre nemecký duchovný život istý kultúrny stredobod v oblasti reči, poézie a výskumov.

Vo všeobecnosti sa osveta ľudí a verejná mienka nemeckého občana prikláňa skôr k americkým princípom svojou pozornosťou a svojou dôverou a nemálo občanov sa naozaj obáva útoku Ruska alebo napadnutia, ktoré by mohlo prísť z tejto východnej strany frontu. Hoci sa rozdelenie Nemecka na bývalé NDR, ako okupovanú zónu riadenú Sovietskym zväzom, zrušilo a celá východná zóna sa opäť zjednotila so Západným Nemeckom, médiá vyvolávajú obavy z Ruska prostredníctvom nepriateľského spravodajstva. Vladimír Putin je vodca štátu dnešných federálnych štátov Ruska a vystúpal od tajnej služby na starostu, následne na ministerského predsedu a nakoniec na prezidenta štátu. Názor a hodnotenie, že by bol Putin nebezpečný pre Nemecko a prípadne pre celú svetovú politiku, sa pravdaže, nezakladá na faktickom a prijateľnom skúmaní. Správy a médiá ďalej vôbec neberú ohľad na Putinov život, jeho výzor, na slová, ktoré naozaj vyriekol, ale v istom zmysle dokonca falšujú jeho činy, ktoré vykonal v celkovej svetovej politike. Na skutočnosť, že práve Putin zabránil ďalšiemu šíreniu vojny v Sýrii a ďalej, že o zániku bývalej NDR podstatným spôsobom spolurozhodovala Putinova práca, väčšina nemeckých spravodajcov zabúda alebo ju popiera.1)

Jednotlivé výroky v médiách sa musia hlbšie preskúmať

Jednotlivý občan môže vynikajúco prispieť k vytvoreniu úsudku a primeranej mierovej politike, ak bude skúmať presné znenie slov a skutočné a doslovné výpovede Jóbových zvestí médií. Zároveň pre vytvorenie si úsudku a pre reálne zhodnotenie skutočných vnútorných úmyslov pomôže aj starostlivé pozorovanie osoby Vladimíra Putina, ako vyzerá, ako vstupuje do vzťahov k druhým, akým výberom slov sa vyznauje jeho politika, ako reaguje na kritiku a nakoniec, ako tvorí svoje myšlienky a názory o nejakej záležitosti. Je Putin podľa dôkladnej osobnostnej analýzy dôveryhodný alebo v ňom žije skrytý diktátor, ktorým by sa chcel chopiť panovania nad svetom?

Konsolidácia pozorovateľných prejavov Putina

Vzhľad Vladimíra Putina v žiadnom prípade nevykazuje odvážne črty. Celá osobnosť sa javí veľmi usporiadaná, jej výraz je mladistvý, pružný a tvár pôsobí mimoriadne otvorene. Ak človek študuje hlavu a jej fyziognómiu, zažije harmonické črty, ktoré dokonca relatívne jemne vykresľujú celú tvár. Ak sa pokúsime pochopiť fyziognómiu tohto mimoriadne významného politika astrologicky a teda podľa signatúr planét, čo možno nie je veľmi obvyklá metóda, tak na základe určitého poznania získame dojem, že čelo je vytvorené kvalitami Jupitera a obočie zvláštnym spôsobom kvalitami Marsu. Zdôraznenie stredných častí poukazuje na harmonickú Venušu a vplyv Slnka. Každá fyziognómia, nielen celého tela, ale predovšekým vo výrazových formách hlavy a tváre, nesie individuálne črty, ktoré by mohli vyznievať pekne, harmonicky, vyvážene alebo naopak disharmonicky a menej proporcionálne. Forma hlavy Vladimíra Putina, ak ju necháme na seba pôsobiť, sa javí ako harmonická jednota stredu, spodku a vrchu, to znamená, od čela, cez stredné partie až k brade.

Vrchné partie výrazu čela by sa podľa náuky o signatúrach ľudskej tváre mohli priradiť mysleniu, stredné časti okolo očí a lícnych kostí cíteniu a napokon spodné partie vôli. Ústa a partia brady je u Putina menej rozšírená a vie sa, že tie osoby, ktoré majú stredné a vrchné časti tváre zdôraznené, predstavujú menej výživový naturel, viac reprezentujú mysliaci a cítiaci stred.

Nadzmyslovo videné – a na toto musím upozorniť – nie podľa fyzického, ale podľa metafyzického integrálneho pozorovania – pôsobí planéta Jupiter modrastým a svetlým jaganím a u osôb, ktoré sú jej nositeľmi, dáva najavo hodnoty dobra, priateľstva, nábožnosti, autority a schopnosti myslenia, ako aj úžasnej šikovnosti a schopnosti vytvárať z myslených myšlienok vyššie myšlienkové formy pre budúcnosť. Mars, ktorý sa vo fyziognómii javí rovnako harmonicky a nie s agresívnym disharmonickým potenciálom, daruje taktiež dynamiku do myslenia a spôsobuje jeho blízkosť k svetu a vzťah k praktickosti. Kto Putina sleduje pri dialógu a presne študuje jeho slová, bude možno udivený jeho schopnosťou rozprávať po nemecky. Putin vďaka svojej predošlej činnosti v tajnej službe skutočne pozná nemeckú mentalitu a nie je voči nej neprajný, ako predniesol vo svojej reči v parlamente dňa 25.9.2001.2) Odporcovia ho obviňujú z vojnových aktivít na Ukrajine, no pri bližšom pohľade je rovnako reálne, že túto vojnu vyvolali zahraničnopolitické záujmy a že Putin nechcel, aby bola jeho vojenská základňa sporná.3) Kto ďalej analyzuje slová, ktoré Putin hovorí, podľa referencií a na základe záujmov, zbadá, že v žiadnom prípade nie sú polemicky nasmerované voči druhý krajinám. V sýrskom konflikte Putin zaujal stanovisko, ktoré viedlo strany k zvýšenému objasneniu a medzitým sa vďaka jeho práci môžu takmer všetci utečenci z Európy vrátiť na Blízky východ. Podľa môjho hodnotenia – a prosím Vás, berte toto hodnotenie ako vyplývajúce z mojej osobnej bádateľskej práce – má Vladimír Putin praktické a filozofické myslenie, ktoré by mnohí Nemci sami mali vytvárať primerane k svojeje kultúre. Veľkosť Nemecka by mohla spočívať vo vznešenosti filozofie.

Význam Putina pre Nemecko a pre mier

Pokojné rozhovory, konkrétne vzťahy z kompetentného stanoviska, rozvoj univerzálnej (všeobecnej celosvetovej) mierovej politiky, rastúca množstvo individuálnych úsudkov, široko poňaté myslenie a napokon veľkorysé nadväzovanie vzťahov s inými krajinami a inými mentalitami, to všetko by bolo možné zažiť pri pozitívnom zaoberaní sa Putinom.

Podľa môjho osobného hodnotenia Putin v žiadnom prípade nezruinuje Nemecko, ale dokázal by pozdvihnúť filozofického ducha tejto krajiny v jeho hĺbke poznania a duchovnej výške. Kvôli ďalekosiahlemu mieru by mohli byť znovu objavení filozofi, ktorých vyprodukovalo Nemecko, ako Schopenhauer, Fichte a predovšetkým Hegel, ale aj tí noví, z ktorých Erich Fromm je jedným z najvýznamnejších. Krajina, ktorá je geograficky situovaná do stredu Európy, by mohla svojou filozofiou a svojou silou myslenia podporujúco a kreatívne ovplyvniť mier vo svete. Kto vníma Putina v jeho geniálnom myslení, musí sa ako nemecký občan cítiť byť povolaný k tomuto mysliacemu životnému poslaniu.

Podľa zintenzívneného metafyzického hodnotenia má osoba Putina ešte vyšší potenciál, aby vyvážila stav sveta a možno zabránila niektorým vojnám, ktoré sú vedené navonok prostredníctvom ekonomických a nepriamo prostredníctvom nábožensky absurdných záujmov. Kto verí v reinkarnáciu – sú to menej oficiálni kresťania, skôr sú to veriaci východných náboženstiev, ako napríklad hinduizmus alebo budhizmus a niektoré neuznávané okrajové skupiny ako antropozofia – si kladie otázky, kým bol Putin vo svojom minulom živote a aké sily ho z minulosti až do dneška inšpirujú? Odkiaľ pochádza tá úžasná schopnosť myslenia? Štúdium práva, ktoré absolvoval vo svojich mladých rokoch, by mohla predstavovať vonkajší stavebný kameň tohto kompetentného myslenia, avšak okrem toho musia ho sprevádzať ďalšie vnútorné okolnosti a rovnako aj vlohy, aby si tieto schopnosti našli cestu do reality.

Ak sa človek odváži osloviť tento minulý život a skúma ho podľa dôkladných kritérií, zisťuje, že Vladimír Putin je hlboko založený v kresťanstve, avšak nie v cirkevnom, ale tendenciálne viac v heretickom kresťanstve a dokonca v prenasledovaných kruhoch. Až do dnešného dňa ho sprevádza veľmi krásny modrastý jas, ktorý je vnímateľný asi tak dva metre od jeho osoby a poukazuje na tento hlboký kresťanský potenciál v jeho osobnosti. Práve táto krásna jagavá podoba mu dáva pokoj a centrovanie. Popri harmonickej hlave má ruský politik veľmi sústredený pocitový a duševný život pri súčasnej otvorenosti navonok k druhým.

Skúmanie osôb ako príspevok k mieru

Štúdium človeka môže mať veľmi rozličné dôvody a kritériá. Tvorba mienky o nejakej osobe iba zo sprostredkovania pomocou médií však môže privodiť závažné omyly, môže zaťažiť niektoré mienky strachom a poriadne ich prekrútiť. Myslím si, že kvôli tomu, aby mierová politika bola úspešná, by sa človek mohol bližšie pozrieť na rôzne osobnosti, študovať ich podľa vhodných kritérií a preverovať slová, ktoré táto osobnosť hovorí, podľa jej motívov a vzťahov. Zrelý úsudok jednotlivca môže v každom prípade podporiť mierovú politiku.

Heinz Grill hovoril o tejto téme aj na konferencii v Überlingene v novembri 2017. Vzhľadom na existujúci informačný pretlak zo strany médií je teraz potrebné hlbšie sa zaoberať niektorými zásadnými výpoveďami. Túto metodológiu demonštroval na príklade vyhlásenia v médiách: „Putin je nebezpečenstvom pre Nemecko." Úryvok tejto prednášky si môžete vypočuť na videu tu: https://www.youtube.com/watch?v=TsWyqSxglbg

Poznámky:

1) Americký prezident Obama dňa 31. augusta 2013 oznámil realizáciu vojenskej operácie v reakcii na doposiaľ nevyriešené použitie jedovatého plynu v Ghúte (21. augusta 2013) s odôvodnením, že bola prekročená červená čiara. Kongres mal toto nasadenie schváliť 9. septembra. V ten istý deň Putin navrhol, aby Sýria predložila svoje zásoby chemických zbraní medzinárodnej kontrole a následne ich nechala zlikvidovať. Politické riešenie konfliktu tak bolo opäť možné. Týmto spôsobom sa na poslednú chvíľu zabránenilo americkému vojenskému zásahu. (pozri Wikipedia: Útoky jedovatým plynom Ghúta)

2) Väčšina tohto prejavu bola zverejnená v nemčine na niekoľkých kanáloch YouTube

3) Myslí sa tu zrejme základňa na Kryme v Sevastopole s jej napojením na Čierne more.