meditácie

články

21.6.2024 o 16:16

 

Joga je viac než ásana.

 aktuálne cvičenia:
Liečivé zmyslové vnímanie

Nechceme Vás učiť a vnucovať Vám náš obraz sveta a človeka, chceme vo Vás podnietiť sily a schopnosti, ktorými si Vy sami vytvoríte pravdivý obraz o sebe a o svete.

Umenie demonštrovať - článok Heinza Grilla

Preložené z nemeckej stránky Heinza Grilla https://heinz-grill.de/problem-des-demonstrierens/

Z dňa 9.7.2020

Problém demonštrovania

V časoch, kedy sú práva na slobodu človeka okresávané bez racionálnych dôvodov, musia sa stupňovať demonštrácie proti politickým, hospodárskym alebo legislatívnym rozhodnutiam. Mnohí ľudia sa zhromažďujú na rozličných verejných manifestáciách a vyzývajú k napĺňaniu, zachovávaniu alebo lepšie povedané k záchrane a znovunastoleniu základných práv. Táto snaha demonštrantov, aj keď ju treba oceniť, nech to znie akokoľvek žalostne, predsa len musí stroskotávať. Príčina nezdarov sa dá vysvetliť iba z hľadiska odborne podloženého duchovného pohľadu, ktoré do stredobodu kladie celostný ľudský vývin.

Duchovný pohľad

Ako duchovný svet prežíva polaritné pozície, ktoré vznikajú počas neoblomných a bezvýchodiskových diskusií o úlohách, ktoré nám zadáva doba korony? Aby sme túto otázku objasnili, musíme študovať význam takzvaných archanjelov a osvojiť si pocity, ako tento nebeský posol vníma a hodnotí pozemské okolnosti. Skrátka a bez vysvetľovania, archanjel je vodcom ľudstva a vedie časové epochy. Zaiste, archanjela nie je možné objasniť metódami bežnej vedy a výpovediam z ezoterického pohľadu by sme mohli iba veriť, alebo odmietnuť ich ako fantazírovanie. Ale ak pozorovateľ sleduje okolnosti veľmi logicky a detailne, dokáže tú duchovnú inštanciu, ktorú prejavuje archanjel, relatívne do vysokého stupňa pochopiť a prežiť.

Podobne, ako človek nedokáže priamo vidieť vyrastanie rastliny, ale výsledky tohto vyrastania sú nám ako realita prístupné v podobe vnímania premien foriem a pribúdania veľkosti, tak aj bez duchovného vnímania môžeme do určitého stupňa relatívne logicky usudzovať o archanjelovi ako o existujúcej duchovnej dimenzii.

Pokiaľ takzvaný anjel, angeloi, pôsobí skôr v osobnej sfére ľudského bytia, archanjel vykonáva vyššiu nadriadenú úlohu vývoja a podporuje prospech celého národa, nejakej skupiny alebo kultúry. Svojimi úlohami má dosah vždy na určitú časovú epochu a jej spirituálny vývoj. (Rudolf Steiner, GA 110, s.93)

Pocit archanjela

Veľmi zaujímavým sa javí takzvaný pocitový život nejakej duchovnej bytosti, akou je aj archanjel. Prirodzene, musíme uvážiť, že nebeský posol má úplne iné prežívanie a cítenie, než ľudské stvorenie zápasiace v podmienkach pozemského bytia. Výpoveď, ako cíti archanjel, sa však dá s veľkým jemnocitom vytušujúc zhrnúť do niekoľkých podstatných bodov. Tento pocit sa dá porovnať približne s citovým vnímaním človeka, ktoré môžeme pripodobniť obráteniu perspektívy, keď nehľadíme zdola nahor, z údolia na kopec, ale z kopca nadol do doliny alebo ako počas svojho letu orol vidí smerom zhora zhon svetského bytia. Oči nebeského nositeľa sa pozerajú napríklad na demonštrácie a na médiá akoby z perspektívy letu. Pozerajú sa na politikov, policajtov a na bojujúcich občanov. Túto nebeskú bytosť nezaujíma žiadna forma polarít, sporov, ani nástupy demonštrantov proti politickým obmedzeniam. Archanjel má tak málo zmyslu pre ľudské polarizované diskusie, ako orol pre potápanie sa do hĺbok jazier. Svet sa archanjelovi javí ako prekvapujúci a nič nehovoriaci, nezaujímavý a ničotný, lebo svet zápasí stojac na protichodných bojových pozíciách kvôli bezvýznamnému úspechu svojho stanoviska.

Pred nejakým publikom má trebárs niekto pravdu, ale toto stanovisko v duchovnom svete s vývojovými otázkami neexistuje. Archanjela zaujíma tvorenie skutočnej kultúry, tvorenie obsahov pre dušu, ktoré sa nevyjadrujú iba o osobnej spáse jednotlivca, ale o prospechu pre celok. Individuálna povaha človeka sa má pozdvihnúť a oblažiť pomocou duševného bohatstva celej skupiny, národa alebo časovej epochy.

Kedy vedú demonštrácie k úspechu?

Aby sa archanjel zaujímal o verejnú manifestáciu, demonštráciu alebo verejné rečnenie a viedol ich k úspechu, nesmela by byť namierená proti nejakému opatreniu, ale musela by sa vyslovovať za budúcnosť bohatú na obsahy, ktorú je možné si predstaviť. Demonštrácia ako základné ľudské právo nesmie niesť na chrbte nejaký základný zákon a ukazovať prstom na jeho porušovanie, ktorého sa štát dopúšťa svojimi opatreniami. Každý jednotlivý demonštrant sa musí so železnou krutou silou podrobiť veľkej disciplíne zdržanlivosti voči negatívnemu, neznesiteľnému a voči nedostatkom. Jeho úsilie v slovách, gestikulácii a prejavovaní by malo prebiehať v smerovaní k ideálu a radostnej budúcnosti a to nie iba teoreticky, ideologizujúc, paušalizujúc alebo rojčivo, ale malo by obsahovať konkrétne opísané definitívne obsahy. Tak ako akákoľvek forma misionárenia nejakej cirkvi môže viesť iba k únosným skúsenostiam, v rovnakom zmysle sa uskutočňujú opozičné misie demonštrantov, ktoré napriek oprávneným argumentom nedokážu ovplyvniť štát a vrchnosť. Ak by sa však demonštranti vzdali a nedemonštrovali o porušení svojich práv, ale keby sa spoločne vzájomne zomkli ku konštruktívnej vízii budúcnosti, v ktorej by rozpracovali ideál ľudstva a lepšie sociálne možnosti ako stavebné kamene kultúry, ktorá na ľudstvo čaká, a tiež skutočnú ľudskú lásku v praktickej podobe, potom by archanjel k nim ihneď zvedavo nasmeroval svoje oči a uši. Nebeského posla, ktorý preukazuje vodcovstvo nad ľudstvom a podporuje ľudí, uvádzajú do pohybu všetky praktické a spirituálne obsahy, ktoré sú verné pravde a nespôsobujú polarizáciu, a on ich prijíma akoby mávaním krídel nad ľudstvom. Ľudí, ktorí myslia vysoko hodnotné spirituálne a kultúrne ideály, vedie do väčšieho rozpätia. Je ako orol, ktorý suverénne krúži v povetrí a ovláda vzdušnú ríšu.

Avšak cesty, po ktorých človek môže a má kráčať k vývoju praktického spirituálneho a sociálneho vysoko hodnotného ideálu, sú náročné a vyžadujú si riadne štúdium. Môžeme si želať mier, ale pre toho, kto demonštruje za mier, je to veľká výzva, keď musí navrhnúť prvky štruktúr, foriem správania sa a psychologické podklady mierovej spoločnosti. Iste nebude mať čas na debatovanie, alebo dlhý boj a upokojovanie malicherných ublížení, ktoré niekto roznáša. Súčasne sa však demonštrant, ktorý by chcel vystúpiť k umeniu podpory kultúry, musí dostatočne zaoberať zákonitosťami, podmienkami a tiež klamstvami doby. Tak ako orol z výšky pozoruje svetský zhon, ale predsa ostáva vo vzduchu, musí aj človek vypracovať presnú predstavu rizík a podmienok svetskej negativity.

Podujatia s Heinzom Grillom   <  späť