meditácie

články

21.6.2024 o 16:16

 

Joga je viac než ásana.

 aktuálne cvičenia:
Liečivé zmyslové vnímanie

Nechceme Vás učiť a vnucovať Vám náš obraz sveta a človeka, chceme vo Vás podnietiť sily a schopnosti, ktorými si Vy sami vytvoríte pravdivý obraz o sebe a o svete.

Liečebné účinky saumuchjásany

Článok Heinza Grilla uverejnený 19.2.2018 na jeho stránke
po nemecky: https://heinz-grill.de/asana-heilwirkung/

Táto poloha, pri ktorej sa trup a nohy udržiavajú hore, sa nazýva všeobecne navásana, teda poloha loďky. Ak však cvičiaci nevedie paže smerom ku kolenám, ale ich zodvihne priamo nahor nad hlavu a mimoriadne sa podvihne trupom do vzdušného balansovania, variuje základnú polohu navásany. V tejto napínacej a vyvýšenej polohe spočíva určitá veselosť, ktorá oprávňuje nazývať ju saumukha – veselá tvár.

Posilnenie tela a duševný dojem

Zdravotné účinky jogovej polohy nevznikajú diferencovanou a zmysluplne nasadenou činnosťou svalov a ich príslušného mocnejšieho zdôraznenia, ale obzvlášť prostredníctvom impresie, duševného dojmu, ktorý je navonok znázornený, akoby v obraze, určitou predsavzatou formou a do vnútra postupuje ako skúsenosť. Každé cvičenie má vždy telesnú dimenziu, ktorá je väčšinou prístupná skúmaniu a zmyslami vnímateľnému zážitku, a preto je tu možné hovoriť o rozličných účinkoch na zdravie. Pri každom vykonaní cviku je úplne prirodzeným spôsobom potrebná práca s jednotlivými svalmi a preto sa vždy dá hovoriť o posilňovaní svalového aparátu, o masáži orgánov a o dôkladnej aktivácii spojivového tkaniva. Impresia, ktorá v ásane prebýva skôr ako duševné tajomstvo a ktorá je spojená so skrytým tokom energií, s prúdením takzvanej prány alebo inak povedané, s účinkami éteru, zostáva v modernej dobe, ktorú je určite možné nazvať materialisticky orientovanou, akoby nepovšimnutá alebo dnes už nie dostatočne dostupná pre vedomie.

Intenzívnejšie pôsobenie na psychiku a ďalej dokonca na telesnosť však predsa vzniká, keď sa jednotlivcovi podarí celý svoj vývoj, telesný ako aj duševný, previesť do nasledovnej dimenzie pokroku. Impresia znamená toľko ako sprostredkovanie dojmu, ktorý je vlastný vnútornému duševnému životu. Každá ásana má vnútorný obraz a ten pôsobí na vnútorný zážitkový horizont vedomia a vyžaruje navonok špecifickým estetickým prejavom. Každý, kto sa pozerá na cvičenie na obrázku alebo, ak ho niekto vykonáva v živom znázornení, a druhý ho pozoruje, získava tiež duševný dojem z prítomného prejavu. Každá poloha poskytuje impresie, ktoré, ak sa dobre podaria, nesú liečivé účinky so subtílnym avšak intenzívnym charakterom.

Vykonanie polohy

Pri saumuchjásane sedí cvičiaci pomerne naúzko na sedacích svaloch a vystrie nohy nahor, ako aj celý trup s pažami v otvorenom uhle. Zodvihnutie ako v smere nôh, tak aj v smere hlavy sa udeje z najspodnejšieho centra, z múladhára čakry a prúdi až do stredu hrudníka, do oblasti srdca. V tomto strede hrudníka cvičiaci prežíva poriadne radostný a jasný pocit a napriek napätiu, ktoré si poloha vyžaduje, sa neubráni úsmevu. Dvíhanie zdola nahor až po končeky prstov a s dôrazom na hrudnú chrbticu vedie k pocitu jarosti.

Pľúca a fixovanie vedomia na telo

Pľúca, primárny orgán dýchania, sú vydvihnuté akoby z uväznenia telom a sú oslobodzujúco oslovené. Ako veľmi sú pľúca nútené do akejsi tiaže a určitého dojmu prostredníctvom napätia v pleciach a šiji s melancholickými depresívnymi pocitmi! S týmito pocitmi, ktoré samotné pľúca vo svojom príliš silnom telesnom fixovaní spätne vyžarujú na vedomie, vzniká pocit, ktorý je možné dnes pomenovať ako príliš silné zajatie v tele.

Keď cvičenie začína, napätie, ktoré si vyžaduje, okamžite usmerňuje cvičiaceho späť do tiaže a vyčerpania a bráni mu v oslobodzujúcom zážitku kvôli nedostatku sily. Ak však cvičiaci nebude brať ohľad na napätia až do bodu, kedy sa telo začne chvieť, ale prijme veselosť, a ak si vyrovnane zachová výdrž, prežije jasné oslobodenie s tichým úsmevom. Svoje pľúca, ktoré boli s ťažkým dychom kvôli každodennému stresu akoby uväznené, na určité okamihy ponechá v slobode a do temnoty tela prenikne svetelný jas.

Pľúca sú najchladnejším orgánom tela s teplotou, ktorá väčšinou nedosahuje ani 36 stupňov. Brušné orgány, v ktorých sa nachádza aktívna látková výmena s tráviacimi procesmi, sú spravidla teplejšie než priestor pľúc, v ktorom sa uskutočňuje výmena kyslíka a oxidu uhličitého. Ak je niekto smutný, príliš sa sťahuje do vnútra alebo je poriadne psychicky zaclonený, zadržiava svoj dych v úzkych medziach a upadá v sebe do melanchólie. Stáva sa pesimistickým a svojimi zmyslami sa nedokáže radostne podieľať na svete. Tieto podmienky, ktoré nie sú zriedkavé, ale v materialistickej dobe sú do istého stupňa akoby naprogramované, vedú k strachom z okolia, k nedostatku radosti vo vzťahoch a následne k oslabeniu budujúcej látkovej výmeny. Pľúca sú tým orgánom, ktorý dokáže človeka príliš silno pútať na Zem. Venujme pozornosť skutočnosti, že s nástupom pôrodu sa pľúca pomocou komplikovaných enzymatických procesov otvárajú dýchaniu. Otvárať sa pre dýchanie znamená prvý vzťah ku svetu.

Oslobodzujúce pôsobenie saumuchjásany prostredníctvom zmyslovej radosti

Pri variácii navásany so zdvihnutými pažami cvičiaci oslobodzuje svoj orgán pľúc a prežíva zmyslovú radosť smerom navonok. Jasný úsmev vzniká zo skúsenosti, že fyzické telo s jeho napätiami a odpormi netreba brať tak vážne a že vedomie ich zo stredu na chvíľku prekoná. Počas tohto procesu zdvíhania a aktívneho rozvíjania zmyslov smerom von, ku ktorému dochádza pozorovaním tela a pomocou bdelých zúčastňujúcich sa očí, sa dych oslobodzuje od zovretia a stáva sa ľahkým. Takto oslobodené dýchanie dovolí, aby účinky tepelného éteru alebo, keď to zoberieme vzhľadom na prúdenie prány, aby prúdy vijána v centre srdca mocne dospeli k rozvoju.1

Táto aktivácia prenikajúcich a prúdiacich tepelných účinkov profylaktickým spôsobom zabraňuje degenerácii buniek. Každá bunka v tele potrebuje teplo až do svojho jadra, a to nielen pasívny prísun tepla, ale pomocou vhodnej zmysluplnej činnosti. Čo to znamená, keď človek cíti svoje telo na chvíľu slobodné a napriek tomu zotrváva vo vysokej fyzickej aktivite? S týmito zážitkami saumuchjásany cvičiaci cíti, ako sa tepelné sily nielen zvyšujú čistou fyzickou aktivitou, ale aj ako môžu prenikať do organických hĺbok prostredníctvom zážitku v momente vzniknutej slobody voči telu. Telesná aktivita pri súčasnom bdelom nadhľade a slobode vedomia privodí prvú skúsenosť pôsobenia éteru (alebo vijána-prána), ktorá prúdi do stredu srdca.

Svanásana – poloha psa

Protikladom varianty navásany je svanásana, takzvaný pes, ktorý sa cvičí ako východisková a nácvičná pozícia pre rozličné iné cviky. Zatiaľ čo pri saumuchjásane sa zmysly pokojne otvárajú smerom von, pri svanásane sa pozornosť obracia hlbšie na telesnosť. Určitou mierou pri tejto polohe s tvárou obrátenou nadol, adho mukcha svanásana, sú zmysly absorbované viac telom. V naťahovaní, sčasti pasívnom a sčasti aktívnom, sa cvičenec vydáva do trojuholníkovej polohy. V adho mukcha svanásane sa celá zadná strana tela naťahuje prevažne excentrickým spôsobom. Pľúca sa v tejto polohe vôbec nemôžu rozvinúť do slobodného dýchania. Impresia adho mukcha svanásany preto tvorí určitý protiklad k saumuchjásane, pri ktorej sa dych môže relatívne spontánne a ľahko oslobodiť. Vo všeobecnosti sa energia prána zhromažďuje v druhom centre, vedomie je však veľmi málo oslovené progresívnym spôsobom.

Riziko, žeby sa zmysly viazali príliš hlboko do vnútra na telo a účasť zmyslov a zmyslová radosť by sa vytratila von, by mohlo vyplynúť z jednostranného cvičenia zdôrazňujúceho telo. Jogový cvik dnes preto potrebuje popri praktickom vykonaní aj rozvíjanie orientované na poznanie a bezpodmienečnú pozornosť obrátenú na možné krásne estetické formovanie.

Vplyv procesov dýchania a zmyslových procesov na látkovú výmenu bielkovín

Spôsob, akým sa rozvíja poznávanie, ktorý nevylučuje zmysly, ale ich zapája, pôsobí popri dýchacom a zmyslovom procese na orgány látkovej výmeny, obzvlášť na spôsob syntézy proteínov. Vo vede o výžive je známe, že procesy železa a síry vplývajú na modelovanie proteínov v trávení a pomocou zodpovedajúceho stravovania je možné predchádzať nedostatkom. Ale ako je to, vzhľadom na výživu, so zmyslovými procesmi orientovanými na vedomie a s myšlienkami, ktoré si človek v živote osvojí? A ďalej, ako spôsob, akým človek dýcha, vplýva na látkovú výmenu a na tak komplikovanú syntézu proteínov? Či človek dýcha do hĺbky alebo povrchne alebo či sa v prúdení vzdušného živlu cíti rozšírený alebo napätý, to dnes má síce neznámy, ale dôležitý význam pre celkové budujúce a odbúravajúce procesy látkovej výmeny.

Proces dýchania v zmysle zásobovania kyslíkom sa dnes hodnotí ako medicínsky významný. Ale skutočnosť, že jemnejšia kvalita, svetlá sloboda a otvorená šírka, ktoré sa dosahujú dýchaním, zohrávajú osobitnú úlohu práve v metabolických procesoch a v ich budujúcom posilňovaní zachovávania substancií, sa dnes, v dobe, v ktorej sa ráta len s fakticky merateľnými kritériami, takmer ignoruje. Ešte viac neznámym než dýchací proces je však myšlienkový a zmyslový proces. Tieto sa totiž svojím presvetľujúcim vplyvom masívne podieľajú na syntéze proteínov a na ich kvalitatívnom modelovaní. Tak ako človek dokáže svoje myslenie formotvorne ovplyvniť a ako svoje zmysly kontroluje, no bdelo ich orientuje do okolia, tak smerom dovnútra prostredníctvom éterického tela postupuje určitý proces a najjemnejším spôsobom riadi telesné procesy. Zmyslový proces, ktorý prijíma najrozličnejšie impresie a myšlienkový proces, ktorý ich spracováva, vytvárajú veľké a pre látkovú výmenu dôležité štruktúry foriem. Syntéza bielkovín potrebuje toto formovanie, aby mohla prebiehať harmonicky, zdravo a zodpovedajúc vývoju.

Rozličné impresie oboch polôh

Obe cvičenia, balansovanie v sede, ako aj pes, sú tvorené uhlom, len s tým rozdielom, že saumuchjásana sa otvára smerom nahor a svanásana je skôr zatvorená a orientovaná dovnútra. Impresie, ktoré poloha svojím obrazom zviditeľňuje, a ktoré pôsobia prostredníctvom vnímateľného zmyslového procesu na vedomie a na nevedomie, majú veľmi silný vplyv na vývoj tepla všetkých metabolických procesov, a tým aj na telo.

Saumuchjásana podporuje stimulujúce a oslobodzujúce účinky na orgány pľúc a srdca a mala by sa cvičiť naozaj častejšie kvôli rozvíjaniu takzvaného tepelného éteru v srdci a v pľúcach a kvôli otvorenej zmyslovej radosti. Tento účinok vzniká sekundárne prostredníctvom priamej telesnej aktivácie, ale primárne prostredníctvom impresie, ktorú dáva najavo vydarené vykonanie polohy.

Poznámka:

1 Sanskritské slovo vijána znamená dych, vanutie. Vijána je jedna z piatich hlavných prán, ktoré spomína jogová literatúra. Vijána znamená „šíriaci sa vzduch".