meditácie

články

21.6.2024 o 16:16

 

Joga je viac než ásana.

 aktuálne cvičenia:
Liečivé zmyslové vnímanie

Nechceme Vás učiť a vnucovať Vám náš obraz sveta a človeka, chceme vo Vás podnietiť sily a schopnosti, ktorými si Vy sami vytvoríte pravdivý obraz o sebe a o svete.

Tanečník - Nátarádžásana 

Článok Heinza Grilla uverejnený 3. júla 2020 na jeho stránke:
po nemecky: https://heinz-grill.de/natarajasana-taenzer/
po slovensky: https://heinz-grill.de/sk/nataradzasana-tanecnik/

Jogové cviky sa dnes interpretujú skôr z fyzického pohľadu ich významu pre telo. Nie je zaujímavé pozorovať jogový cvik z hľadiska jeho možnej kozmickej dimenzie a skúsenosti?

Pozícia tanečníka, ktorá sa javí ako veľmi náročná a ukladá vysokú koncentráciu na schopnosť vzpriamenia sa človeka, je venovaná božskému aspektu, ktorý indická filozofia nazýva menom Šiva. Podobne ako kresťanská náuka o trojici, aj hinduizmus vysvetľuje božský svet tromi rôznymi božstvami. Sú to Narajanaja, ochranca alebo udržiavateľ, boh Brahma ako stvoriteľ a nakoniec Šiva ako ničiteľ, askéta a prinášateľ šťastia. Šiva okrem toho velí veľkej sile premeny, transformácie a označuje sa tiež za pána jogy.

Pokiaľ je možné k takzvanému energetickému centru, čakre, priradiť niektoré Božstvo, tak Šiva v mnohých aspektoch ovplyvňuje najvyššiu korunnú čakru, takzvanú sahasrára-cakra. Objavuje sa na temene hlavy a reprezentuje čistú transcendenciu. Skúsenosť primeraná tomuto centru sa nedá dokázať pozemskými pocitmi alebo vonkajším zmyslovým vnímaním. Ten, kto zažije okamih pocitu transcendencie, neuchopiteľnej a predsa jestvujúcej skutočnosti mimo predmetných prejavov, zbadá mimoriadnu slobodu a bezprostrednú prítomnosť. Zažije silný kozmický citový vnem alebo – inak vyjadrené – takzvané bytie v zmysle zážitku reálne jestvujúcej večnosti. Toto bytie však nie je rozplynutím sa, mlčiacim ničím alebo snivým šťastím, ako si to človek často emocionálne predstavuje, ale je to oveľa viac nanajvýš intenzívne centrovanie v cielenom aktívnom zvedomení.

Ak sa pozícia tanečníka vykoná veľmi solídne až do posledka, sprostredkuje náznaky o tejto skúsenosti siedmeho centra. Cvičiaci sa pociťuje v najvyššej koncentrácii pri súčasnom prekračovaní fyzických hraníc a obrovskej slobode voči telu.

K vykonaniu

Myšlienkové predstavy spôsobia zosúladenie silového potenciálu.

Prvá príprava na túto vysoko náročnú pozíciu nastane vytvorením vhodných predstáv. Táto aktívna práca pozorovania, študovania a myšlienkovej činnosti, ktorá pripravujúc cestu predchádza praktickému vykonaniu, vedie k zosúladeniu a aktivovaniu takzvaného éterického tela. Všetky predstavy, ktoré sú myslené podľa logického a obrazného postupu, prebudia vo vnútri pohyb a pohyblivosť. Éterické telo, ktoré uvádza do pohybu jemnohmotné prúdenie životných síl, bezprostredne prijíma sily predstáv a prenáša ich na fyziologickú kondíciu tela. Pre vykonanie ťažkej pozície v joge je preto takmer neopominuteľné, utvárať ju do presných a správnych predstáv. Vynakladanie tréningových síl na fyzickej úrovni sa tým zníži a postoj sa rozvinie svietivejším a estetickým spôsobom.

Prvá predstava sa venuje schopnosti vzpriamenia. Nahor vedená noha stúpa prostredníctvom dynamiky na zadnej strane tela smerom nahor a dosahuje pozoruhodnú výšku. Chodidlo by nemalo ostať zastavené nižšie, než je šija. Čím ďalej nahor sa chodidlo vytiahne, tým ľahšie sa dá vyformovať ďalší postoj do záklonu.

Druhá predstava sa týka chrbtice. Tým, že sa noha vedie vysoko vzad, musí chrbtica pracovať v aktívnom nasadení. Zo stredu nad driekom sa rozvinie dynamické nasadenie, ktoré vysunie nohu do želanej výšky. Potom ako sa pohyb aktivizoval v smerovaní nôh z chrbtice, nasleduje napriamenie hrudného koša. Od samého začiatku si treba oba pohyby presne predstaviť, pretože počas napínania, ktoré si pozícia tanečníka vyžaduje, musia sa premenlivo koordinovať.

Tretia predstava sa týka záklonu. Telo ostáva neustále v zvislom vzpriamení. Je možné vytiahnuť zvislú líniu dole od priehlavku až nahor k temenu, ktorá presne označuje zvislicu. Zaklonenie hlavy v záverečnej fáze, aby sa temenný bod dotkol chodidla, si vyžaduje starostlivé zladenie. Akonáhle temeno v smere vzad prekročí zvislicu, nebude možné udržať rovnováhu.

Chyba, ktorá sa pri pozícií tanečníka vyskytuje takmer obligatórne, nastane, keď sa cvičiaci zakloní príliš ďaleko vzad, chrbticu v driekovej oblasti jednostranne zaokrúhli a vypadne zo zvislice. Chcel by hlavou dosiahnuť chodidlo a doslova sa preklopí dozadu. Nedokáže kontinuálne udržať budovanie pnutia z celej chrbtice a dynamiku nôh.

Štvrtá predstava sa javí nápomocná tým, že pohyb, ktorý vykonáva cvičiaci nohou, najskôr predvedie živou gestikuláciou paže. Noha je vedená do výšky zdola nahor. Paža dokáže tento pohyb vykonať veľmi ľahko a bez napätia. Zvislé postavenie ruky smerom nahor symbolizuje úplnú vzpriamenosť.

Tieto predstavy môžu byť zostavené až do mentálnej obraznej kompozície, a tým sa éterické telo pomaly naladí na vysokú dynamiku a schopnosť vzpriamenia, ktoré sú v pozícií tanečníka nevyhnutné.

Pomocou špecifického, trochu nepohodlného úchopu chytí pravá ruka pravé chodidlo z vonkajšej strany a systematicky ho v pohybe vedie nahor. Palec drží kosti priehlavku, prsty obopínajú chodidlo. S týmto úchopom ruky cez vonkajšiu hranu chodidla, môže sa pohyb od určitej výšky vyvrátiť.

Fyzické vykonanie

Potom ako chodidlo dospelo na prvú želanú výšku, začína cvičiaci ešte raz starostlivo koordinovať chrbticu. Pohyb jednak hrudného koša nahor a tiež pohyb nohy vzad sa teraz striedajú v dynamickom a solídne vnímanom aktívnom nasadení. Noha by mala teraz prísť čo možno najvyššie.

Akonáhle chodidlo dosiahlo výšku hlavy, je možné viesť druhú pažu dozadu vláčnym a ďalekým pohybom, aby ruka uchopila vysoko zodvihnutú nohu. Keď ju dobre chytí, koordinujú sa ruky bez námahy na vonkajších stranách chodidla. Cvičiaci sa ešte raz snaží aktivovať chrbticu a posúvať nohu do najvyššej možnej pozície.

Napokon nasleduje ešte raz pohyb z hrudnej chrbtice, šija sa môže zakloniť dozadu a hlava sa dotkne svojím temenom chodidla. Túto pozíciu je možné udržať 10 a viac sekúnd v starostlivej obozretnosti a dobre koordinovanej sile pnutia. Cvičí sa striedavo na obe strany.

Účinky polohy

Pre túto polohu, by bolo neprimerané, keby sa zdôrazňovali liečivé pôsobenia tejto veľmi pokročilej pozície iba na fyzickej úrovni. Isteže sa musia intenzívne prekrviť, oživiť a voviesť do nasadenia intertransverzálne a interspinálne vzpriamovače chrbtice. Aj sakrospinálne svalové skupiny potrebujú nezvyčajný a zreteľný pohybový moment.1 Bedrový kĺb, keď ním človek takýmto spôsobom pohybuje, môže z tohto druhu pohybu získať veľký úžitok, keďže kĺbová hlavica je v kĺbovej jamke centrovaná optimálnym spôsobom. Bolo by však prehnané a vôbec nie zodpovedajúce veci, keby sme pozíciu tanečníka odporúčali tomu, kto trpí začínajúcou artrózou bedrového kĺbu.

Vzpriamenie v balansujúcej zvislici pri obozretnom zachovávaní rovnováhy a starostlivom zmyslovom zosúladení zraku v miestnosti vedie k zvýšenej koncentrácii, ktorá je mentálne nevyhnutná a ktorá sa exaktným spôsobom zosúlaďuje s telom. Pre túto pozíciu je nutná vysoká sila vzpriamenia, ktorá je menej vykonávaná gymnastickým spôsobom, ale skôr s ľahkým úsilím nahor. Každá fáza ostáva dynamická a predsa si zmysly zachovávajú pokoj a sústredenosť.

V konečnom postoji je možné vnímať pocit slobody od tela. Je veľmi silný, avšak senzitívny a napĺňajúci. Cvičiaci udržiava napínanie v tele a predsa ostáva prostredníctvom udržiavania rovnováhy od neho slobodný. Pozícia pôsobí akoby sa vznášala; na jednej strane solídne ukotvená na zemi, na druhej strane pozdvihnutá, s pocitom, akoby cvičiaci vychádzal nad pozemskú sféru. Nie je to ani snivé cítenie, ani vitálne prežívanie svalov a chrbta. Cvičiaci sa na určité okamihy nachádza v kozmickej atmosfére. Prežíva bezprostrednosť slobodného bytia pri súčasnom cvičení s telom. Vedomie sa zbavuje okov tela.2

Keď cvičiaci vychádza z tohto cítenia, ktoré predstavuje určitý druh konkrétneho, kozmického prežívania, nemal by ho egoisticky využívať pre seba. Joga by bola veľmi jednostranná, keby človek chcel s jej možnými energiami a skúsenosťami uniknúť do kozmického sveta snov. Bola by skutočne vynikajúce vhodná na únik zo sveta. Tým však, že cvičiaci tento pocit telesnej slobody a kozmického prežívania získa a v ďalšom priebehu ho reflektuje, dokáže ho urobiť použiteľným pre sociálny život.

Koľko osôb dnes hovorí o zážitkoch osvietenia a zamieňajú si ich s emocionálnymi pocitmi a polovedomými stavmi snívania. V tanečníkovi, v útlom vzpriamení sa, nemôže cvičiaci snívať a nemôže ani na okamih uvoľniť vedomie z koncentrácie. Pri rozvíjaní cvičenia ho kontinuita vedie do takého druhu skutočnosti, ktorá sprítomňuje slobodu pri súčasnej bdelosti a uvedomení. Pre spirituálny vývoj by sa jednotlivý človek musel sám od seba oslobodiť a naučiť sa pohybovať myslením nezávisle od tela. Mohol by rozvinúť veľmi veľa pozitívnych možností pre svojich blížnych.3 Spoznanie kozmickej dimenzie, ako v tanečníkovi dospieva do vyjadrenia, prináša nové možnosti. Cvičiaci sa učí venovať sa životu, blížnym a každodennej práci s intenzívnejším zvedomením.

Veľká sila vedenia, ktorú si pozícia tanečníka vyžaduje, by sa mohla v ďalšom priebehu prejavovať v najrozličnejších skutkoch bytia. Naozaj najlepšie vedenie je také, ktoré prebieha prostredníctvom rozvinutej koncentrácie slobodne od fyzických pocitov tiaže.

Siedme centrum znamená transcendenciu a toto slovo hovorí toľko, ako prekročenie telesného, predmetného, pozemského a známeho. Temeno, miesto lokalizácie siedmeho centra, sahasrára-cakra, sa dotýka chodidla a to v odvážnej, senzitívnej vyvýšenej polohe. Pod týmto temenným bodom sa ukazuje harmonický kruh, ktorý je taktiež vyzdvihnutý. Len stojná noha tvorí stabilný základ pre pozemské ukotvenie. Už prežívanie tejto pozície prostredníctvom obrazného pozorovania daruje človeku prvý cit pre vysokú dimenziu tohto postoja.

Tanečník, nátarádžásana, vyžaduje presnú schopnosť vzpriamenia sa, ktorá začínajúc od prvého energetického centra, múladhára-cakra, je koordinovaná smerom nahor. Toto vzpriamenie sa deje na jednej strane fyzicky, avšak na druhej strane prežívanie polohy daruje nadprirodzený prívlastok vnútorného vzpriamenia sa k vesmíru, k myšlienkam a k duchu. Žiadny vývoj človeka nemôže prebiehať bez vnútorného vzpriamenia celkového tvorivého potenciálu, ktorý spočíva v duši a v ďalšom priebehu sa môže vychovávať. Až vnútorné vzpriamenie daruje človeku možnosť svetovej perspektívy.

Poznámky:

1 Intertransverzálne vzpriamovače chrbtice sú svaly, ktoré vedú od jedného priečneho výbežku jedného stavca k priečnemu výbežku ďalšieho stavca ležiaceho smerom k hlave. Spôsobujú záklony, predklony a napínanie chrbtice. Interspinálne vzpriamovače chrbtice sú tie svaly, ktoré vedú od tŕňových výbežkov k priečnym výbežkom ďalších stavcov ležiacich smerom k hlave. Spôsobujú napínanie krčnej chrbtice. Sakrospinálne svalové skupiny vychádzajú z panvy, vedú k priečnym výbežkom stavcov a k rebrám. Aj oni spôsobujú záklony, predklony a napínanie chrbtice.

2 Sloboda od tela neznamená únik z tela, ale väčšiu slobodu a odpútanie od obmedzení telesnými podmienkami. Vedomie tým získava dokonca intenzívnejšie vnímanie a vzťah k telu.

3 Toto oslobodenie od seba samého neznamená negovanie vlastnej osoby alebo oddelenie sa od nej, ale označuje skôr silu vedomia vnímať intenzívnejšie iných ľudí alebo objekt v jeho vlastnej skutočnosti. Túto silu duše, ktorú by sme mohli označiť aj empatiou, je možné školiť a rozvíjať.

Fotografie sú uverejnené na stránke Heinza Grilla https://heinz-grill.de/natarajasana-taenzer/.

Obrázky ukazujú fascinujúcu hru pohybov, pri súčasnom slobodnom a odpútanom telesnom pnutí. To je možné pri použití takzvaných éterických zákonov.

Do pozornosti dávame:

Pohyb z éterického elementu

Liečebné účinky odpútaného pohybu