meditácie

články

21.6.2024 o 16:16

 

Joga je viac než ásana.

 aktuálne cvičenia:
Liečivé zmyslové vnímanie

Nechceme Vás učiť a vnucovať Vám náš obraz sveta a človeka, chceme vo Vás podnietiť sily a schopnosti, ktorými si Vy sami vytvoríte pravdivý obraz o sebe a o svete.

Spirituálne liečiteľstvo a jeho praktické použitie v živote – 2.časť

Uverejnené na stránke Heinza Grilla 10. júna 2023
po nemecky: https://heinz-grill.de/spirituelle-heilkunde-waerme/
Druhý diel cyklu viacerých (4) statí Heinza Grilla

Rozličné kvality tepla

Harmonické vytvarovanie priestoru, zľahka kupolovité, s jasnými matematickými výpočtami a proporčnými vzťahmi spôsobuje, že miestnosť je veľmi príjemná a poskytuje prvý dojem, že nie je uzavretá sama pre seba, ale že predstavuje jednotu s kozmom. Je to tepelný éter, čo je taktiež možné so silou idey vteliť do architektúry. Miestnosti podnecujú vnútorné pôsobenie tepla v ľudskom organizme.

Správne rozloženie tepelných pomerov v organizme tvorí základný kameň k akémukoľvek zdravému nasadeniu liečenia. Ten, kto ochorie, potrebuje duševné teplo a najčastejšie rovnako aj prísun fyzického tepla. Pri prevažne pôsobiacich chorobách tejto doby, ako je rakovina, imunitné nedostatočnosti, nervové choroby, sklerotizujúce cievne procesy, infarkty, nefyziologické degradačné procesy v chrupavkovom systéme a všeobecné stavy vyčerpania, sa dá rozpoznať určitá strata tepla alebo prinajmenšom veľmi veľké nepravidelnosti v distribúcii tepla a z toho vyplývajúce opakujúce sa zápalové procesy, ktoré sa stávajú chronickými. Základná teplota sa dnes všeobecne u väčšiny ľudí znížila z 37 stupňov Celzia o pol stupňa.Väčšina ochorení je spôsobená chladom rozličného druhu; a sú to následky jednostranností, materialistického fixovania, izolujúcich podmienok bežného života a nezriedka v dôsledku nedostatku tepelného posilnenia chýba jednotlivým individualitám sila stretávať sa so životom zmysluplne a vedome vytvárajúc vzťahy. U veľkej časti ľudstva chýba zdravá a dobre rozčlenená telesná teplota a schopnosť vyvolať zdravú horúčku ako reakciu na vonkajšie vplyvy.

Zvláštnu pozornosť pri spirituálnom liečení si zasluhuje takzvaný ohnivý alebo tepelný éter. Pod týmto pojmom sa nemyslí fyzický prísun tepla, ktoré vzniká napríklad slnečným žiarením, horúcimi nápojmi alebo dobre rozpáleným krbom, ale je to pomenovanie pre veľmi citlivú neviditeľnú dimenziu kozmicky jemne rozloženého pôsobenia subtílnych síl. Kozmos tká a žije v neviditeľnom prúdení tepla. Takzvané éterické sily nepochádzajú z pozemského fyzického sveta, sú jemné, v neprestajnom pohybe a zobrazujú niečo ako neustále plynúcu životnú energiu. Ak hovoríme o tepelnom éteri, tak ten nevzniká spaľovaním dreva alebo uhlia. Dokonca pri tomto druhu tepla ide o určité "ne-teplo", lebo sa vôbec nedá nahmatávať ako nejaký vyhrievajúci jav. Najľahšie je spojiť tepelný éter so vžiarujúcim kozmickým silovým pôsobením. Toto plynutie a tkanie v jemnej prítomnosti sily nemusí nevyhnutne zodpovedať iba fyzickému slnečnému svetlu, ale prichádza ako entita, ktorá sa dotýka hmoty zvonku do vnútra alebo zhora nadol, preniká ňou tým najjemnejším spôsobom, a predsa vo svojom jemne rozloženom pôsobení ostáva od nej slobodnou. V ohnivom éteri spočíva neprestajný pohyb.2

Súvislosť duše a tepelného éteru

Jedinec potrebuje pre rozvinutie akéhokoľvek liečenia správnu mieru ľudskej starostlivosti, náklonnosti a pozornosti, potrebuje teplo svojich blížnych. Avšak poznamenajme, že k svojmu liečeniu naliehavo potrebuje pravé teplo a pozornosť a v žiadnom prípade nie falošné pocity nabité strachom, ktoré ho iba zbytočne zväzujú ako ďalší balast a ktoré vytvárajú najrôznejšie pomery závislostí. Veľké príčiny mnohých chorôb treba vidieť v morálnych pochybeniach celého ľudstva a v konečnom dôsledku v individuálnych väzbách jednotlivej postihnutej osoby. Z tohto dôvodu je možné voči pacientovi prejaviť povznášajúce, zdravé a poctivo zvolené pocity, pretože tie naňho pôsobia posilňujúco a ak sú zvolené empaticky a múdro, môžu teplom posilňovať životné sily.3

Tepelný éter je veľmi príbuzný s duševným teplom, ktoré človek dokáže vyžarovať svojím srdcom. Nemyslí sa tým však emocionálny stav pocitovej mysle, ktorý je možné snáď chvíľkovo pociťovať ako hrejivý, ale je to skôr usporiadaná a rozjímavá, pokojná a zvnútornená prirodzenosť človeka spojená s jemnou ohnivou silou. Éterické teplo pôsobí dokonca ochladzujúco na všetky emočné stavy, lebo má základ v jemne vyladenom pokojnom zvnútornenom citovom vnímaní. Ak chceme éterické teplo popísať duchovne, zvolíme si hlbokú modrú farbu. Táto farba má hĺbku a súčasne schopnosť širokého rozpínania a pôsobí na citovú myseľ človeka upokojujúco. Zatiaľ čo fyzický oheň ukazuje svoju horúčavu ako červenú alebo žltú, éterické teplo je prejavom obklopujúceho, rozsiahleho, skôr oblého a chladivého vedomia. Modré nebo bez mrakov, široké, rozsiahle vo svojom rozpnutí, zaobaľuje pozemské prvky, diferencuje ich a dáva im ich vlastné umiestnenie. Tepelný éter je prijímajúci a obklopujúci, znázorňuje subtílnu životnú silu, ktorú každý človek potrebuje pre svoju životnú rovnováhu a svoje zdravie.4

Vedomie a tepelný éter

Ako však môže uzdravujúce éterické teplo, ktoré dokáže pôsobiť subtílne, a predsa intenzívne, dospieť k chorému človeku? Aby sme v prvých obrysoch odpovedali na túto veľmi obsiahlu otázku, je priaznivé, ak získame dostatočnú všímavosť pre rozličné účinky vedomia na telo. Existuje celý rad veľmi patologických vplyvov, ktoré si človek vyrába sám alebo ktoré produkuje jeho okolie a ktoré nevyhnutne absorbuje. Vo všeobecnosti vedomie pôsobí na telo prostredníctvom myšlienkových pochodov, prostredníctvom pocitov a nakoniec prostredníctvom impulzných síl vôle. Mnohé z týchto vplyvov, ktoré sú v poli pôsobenia vedomia, ostávajú pod prahom vedomia a predsa rozvíjajú výrazné účinky. Pri ťažkých ochoreniach sú v nevedomí človeka skryté mimoriadne mocné vplyvy, ktoré pôsobia rozkladne na životné sily. V ezoterickom jazyku sa hovorí o vedomí a nevedomí a oboje je súčasťou individuálnej ľudskej bytosti a obe sú spojené s ostatnými ľuďmi. Napokon práve vedomie so všetkými jeho nevedomými časťami, ktoré je, pravdaže, telesne organizované jednak centrálnym nervovým systémom, ako aj vegetatívnym systémom, vytvára súvislosť s kozmom. Obe tieto veľké ľudské vlohy, vedomie aj nevedomie, sa označujú ako to, čo súvisí s kozmom, ako takzvané astrálne telo. Mikrokozmos človeka v jeho individuálnom ohraničenom vyjadrení má spojenie s makrokozmom.

Všeobecne je možné objasniť chorobu ezoterickým spôsobom ako porušenie astrálneho tela. Aby sa prišlo na chorobu, školská medicína diagnostickým skúmaním určuje patofyziologické procesy a porušené zóny v tele, zatiaľ čo duchovná škola sa okrem toho snaží odhaliť tie poruchy, ktoré sú prítomné v pacientovom prostredí a v jeho osobnom myslení, cítení a popudoch k správaniu. Táto práca nenarúša bežnú lekársku terapiu.

Korektúra nesprávnych procesov myslenia

Prvá analýza príčin a výskum na prebádanie astrálneho tela spočíva v tom, že terapeut spolu s pacientom skúmajú správnosť rôznych myšlienkových pochodov a z nich vyplývajúcich predstáv a pocitov. Táto práca je vo väčšine prípadov veľmi individuálna, pretože ako predpoklad je potrebné uvažovať o vývoji. Pre mladého človeka môžu byť určité myšlienky a pocity prirodzené a primerané jeho vývoju, zatiaľ čo pre staršieho človeka, mysliaceho rovnakým spôsobom, to môže vykazovať chorobne úpadkové črty. Myšlienkových predstáv existuje nekonečne veľa. V terapeutickej situácii je možné rozvinúť umenie rozlíšiť relatívne a chybné predstavy od podstatných, ktoré sú dôležité pre zdravie. Medicína tu stojí ešte skôr na začiatku a nie na konci. Všeobecne nesprávne procesy myslenia pôsobia u človeka na situáciu pocitov, a keď prekročia určitú mieru, spôsobujú ťažkosti a choroby.

Nesprávne myšlienkové predstavy zabraňujú prílevu kozmického tepla a izolujú ľudskú psychiku od harmonickej integrity so sebou samým a s blížnymi. Vyvažujúci živel ohňa kozmu, ktorý najzreteľnejšie nachádza svoje sídlo v ľudskom srdci, nemôže vyžarovať svoju liečivú účinnosť, ak jednotlivec príliš a dlhodobo pestuje falošné predstavy. Prvý krok v terapeutickej situácii sa preto týka rozvinutia logicky platných myšlienok, ktoré sú v súlade s ľudským vývojom a majú univerzálnu platnosť pre jednotlivca, ako aj pre ostatných ľudí. Usporiadaný vývin myslenia a následne nato cítenia otvorí človeka pre kozmické liečivé sily, pre tak hodnotné éterické teplo a súčasne ho chráni pred prílišnou uzavretosťou do seba samého alebo pred zraniteľnou otvorenosťou voči cudzím vplyvom.

Éterické teplo, ktoré je potrebné rozvíjať a ktoré si každý dospelý človek dokáže do určitej miery s určitým úsilím vyprodukovať, alebo lepšie povedané, naučí sa doviesť ho k tomu, aby zasahovalo, posilňuje schopnosť vytvoriť vzťah k celku a zároveň stabilizuje jednotlivca. Jednotlivé kroky môžu byť uskutočňované mnohými rôznymi spôsobmi prostredníctvom cvičení, procesov vnímania, skúmajúceho zaoberania sa a prostredníctvom správneho používania duševných síl myslenia, cítenia a vôle. Jednotlivé praktické prístupy s prípadovými štúdiami rozoberieme v ďalšom článku.

Poznámky

1 Lipský fyzik Carl R. A. Wunderlich určil v roku 1851 priemernú teplotu ľudského tela na 37 °C na základe výsledkov meraní od 25 000 pacientov. Táto teplota odvtedy platí za štandard. Najnovšie vedecké štúdie však ukazujú, že dnes je telesná teplota výrazne nižšia, a to 36,6 °C, a nie je to spôsobené zmenenými metódami merania, ale skutočným neustálym poklesom telesnej teploty za posledných 160 rokov. (pozri štúdiu Stanfordskej univerzity z roku 2020)

2 Tepelný alebo ohnivý éter, ako aj tri ďalšie druhy éteru, sú podrobne popísané v knihe "Bytostné tajomstvo duše".

3 Pocity tohto druhu nie sú ako emócie, ktoré zaplavia človeka, ale sú to jemnejšie vnemy cítenia, ktoré človek rozvinie vedome.

4Označenie éter pochádza z gréckeho slova αιθέρας (ethéras), modré nebo.