meditácie

články

21.6.2024 o 16:16

 

Joga je viac než ásana.

 aktuálne cvičenia:
Liečivé zmyslové vnímanie

Nechceme Vás učiť a vnucovať Vám náš obraz sveta a človeka, chceme vo Vás podnietiť sily a schopnosti, ktorými si Vy sami vytvoríte pravdivý obraz o sebe a o svete.

Môže dobrá meditácia zabrániť hrozbám?

Uverejnené 23.4.2022 na stránke Heinza Grilla

V nemčine: https://heinz-grill.de/meditation-ukraine-trauma-gefahren/

V slovenčine: https://heinz-grill.de/sk/meditacia-ukrajina-trauma-rizikam/

Meditácia svojím spôsobom nasmerovania speje ku konkrétnemu objektu alebo je zameraná priamo na myšlienku. Vždy existuje meditujúci a objekt meditácie. Príliš predčasné splynutie alebo dokonca od samého začiatku jestvujúce zjednotené vedomie bez rozčlenenia a diferencovanosti nepripúšťa žiadnu budujúcu a progresívnu činnosť z bytia človeka.

Pozemský život každého jednotlivého človeka potrebuje takzvaný odpor alebo – inak vyjadrené - vyžaduje si najrozmanitejšie výzvy, úsilie a fázy výdrže. Ak by neexistovala rozporuplnosť, ktorá je vo všeobecnosti daná existenčnými a telesnými podmienkami, nemohlo by sa vyvinúť vzrastajúce takzvané ja, a teda ani vlastné individuálne sebapociťovanie. V meditácii sa preto treba v každom prípade vyvarovať príliš skorého zjednotenia s objektom pozorovania v zmysle filozofie advaita, neduálnej reality1. Meditujúci musí dlhší čas pozorovať objekt a skúmať ho pomocou otázok. Začína v dualite, prežíva sa v nej a pomaly, ale isto formuje rastúci vzťah k svojmu meditačnému objektu. Z takéhoto úspešného vstúpenia do vzťahu a napokon z poznatkov, ktoré sa stadiaľ vyslovili, sa rozvinie opravdivé spojenie, ktoré má tendenciu pomaly smerovať do formy advaita, neoddelenosti, do takzvanej neduality.

V knihe „Kurz zázrakov" – je to dielo, ktoré vzniklo sprostredkovaním prostredníctvom média – je uvedená veľmi zvláštna meditačná veta. Podľa návodu tejto knihy má človek túto vetu myslieť so zavretými očami. Veta znie:

"Boh túto vojnu nevytvoril, a preto nie je skutočná."

(Kurz zázrakov, kap. 14, veta 4)

Použitie pojmu Boh a jeho zvláštne votkanie do výpovede, ktorej logika sa dá iba veľmi ťažko pochopiť, sa zdá absurdné. Súčasne sa nedá prehliadnuť, že ten, kto sa odvoláva na meditačnú vetu, ako je táto, sa tiež vydáva do neskutočného sveta a súčasne rozvíja vieru klamlivej povahy, pretože sa stavia na stranu dobra bez rozvinutia vzťahu k okolnostiam. Kurz zázrakov vsugerováva obraz sveta, ktorý spočíva na oddelení od reality v konvenčnom zmysle a na pojme Boha-ducha. Ako výpoveď zavádzajúcim spôsobom ukazuje, človek sa nepozerá ani na vojnu v jej vonkajšej podobe, ani sa nezaoberá súvisiacou logikou, ani pojmami, akým je napríklad pojem Boha. Channeling nevedie k poznávaniu duchovných svetov, ale k iluzívnemu používaniu takzvaných podaní (podávaných správ), ktoré majú v skutočnosti subjektívny organický pôvod. Z týchto dôvodov sa musia meditačné obsahy vyberať starostlivo a nikdy nie zo sprostredkovania od média, bez vzťahu ku skutočnému dianiu. Taká meditačná veta, ako je hore uvedená, v dôsledku jej iracionálnej logiky a chýbajúceho vzťahu podporuje nebezpečenstvo sebapodrobenia a vykoľajenia psychiky do sveta plného preludov. Ľudia, ktorí sa oddávajú takýmto myšlienkam, bez vedomého úmyslu podporujú vo svete veľkú polarizáciu smerom k materializmu. Pri channelingu chýba v istom zmysle rozlišujúce a kreatívne Ja, ktoré je nevyhnutné pre mierovú prácu a pre jasné formy kultúry. Chýbajúcim Ja a s nedostatkom vlastnej zodpovednosti sa rozvíjajú oveľa väčšie hrozby pre celkovú politiku, než keby sa rôzne strany iba vzájomne sporili.

Keď sa cvičiaci pozrie na krízu na Ukrajine a nenechá sa príliš rýchlo zviesť jednostrannými informáciami z médií k vytvoreniu si názoru, nemôže vlastne vôbec pociťovať nič iné, než zažiť prezidenta Zelenského s najväčšou nevôľou. Zelenského aura sa v priebehu jeho pôsobenia v politike zhoršila, je temná, a predsa sa k nej púta veľmi agresívny prvok so zvláštnou hnacou silou, takmer akoby nepokojný, oslnivo svietiaci. Dá sa predpokladať – a najmä ak sa zoberie do úvahy jeho aura – že v najbližšom čase budú z jeho strany nasledovať úplne iracionálne návrhy prostredníctvom jeho rozhodnutí, prípadne prostredníctvom jeho ochoty zastupovať cudzie mocenské záujmy. Existuje tu teraz skutočne väčšie nebezpečenstvo veľkých škôd, než v iných dobách.

Obr. © Ukraine Presidency/ZUMA Press Wire Service):

Predsedíčka Euópskej komisie Ursula von der Leyen a ukrajinský prezident Volodimir Zelenskij si potriasli rukou pri ich stretnutí 8.4.2022 v Kyjeve.

Gestá Ursuly von Leyen voči Zelenskému pôsobia veľmi nepríjemným dojmom. Ak prehnané podávanie rúk nechá človek na seba pôsobiť o niečo dlhšie a hlbšie, nevyhnutne si všimne, že obaja, hoci sú si navzájom veľmi cudzí, sa spájajú ako nejaký nástroj na dosiahnutie cieľa. Rola matky a syna, najmä keď má neprimeraný a zväzujúci charakter, však nesie so sebou takmer desivý potenciál nepriateľstva a aj keď sa zdá, že vonkajšie spojenie vyjadruje zdvorilé gesto, v skutočnosti transportuje boj, rozdelenie a agresiu. Gestá, aké sa odohrávajú na tejto politickej scéne, môžu znamenať vážne dôsledky pre budúcnosť.

Taký prezident akým je Zelenskij môže existovať jedine vtedy, keď už sú ľudia traumatizovaní a málo zastávajú vlastné stanovisko, prejavujú málo individualizácie a nezávislosti.

Pre meditáciu si cvičiaci predstaví nezávislého človeka v obraze a prejave, v charaktere a so svojou samostatnou tvorbou úsudku. Ukrajine bude veľmi dlho trvať cesta, kým sa štát bude môcť primerane posunúť zo svojej predchádzajúcej histórie a základnej nálady k nezávislému sebaurčeniu.

Meditačná veta, ktorá je vhodná na koncentráciu a napokon na výskumnú prácu:

Nezávislosť nezačína ani politickým zápalom, ani hľadaním materiálnych či ideologických výhod; nezávslosť sa v rastúcej miere rozvíja snahou o kultúrne hodnoty a duchovne pravdivé myšlienky. Je výsledkom odvážneho rozvíjania duchovnej práce.

Keď si človek týchto pár viet sprítomní a rozumejúc im v ich logike bude nimi prenikať počas určitej doby, vytvorí vo všeobecnosti duchovný potenciál, ktorý bude prechádzať do svetového stvorenia a ktorý pomocou tam vládnucich tvorivých síl, takzvaných anjelov, bude prúdiť do ďalšieho vývoja.

Poznámka

1 Advaita: Monizmus, náuka o jednote. Bytie je všebytím, v ktorom neexistuje skutočnosť duality. Úplné zjednotenie so všetkým. Opustenie oddeľujúcich princípov. Nebezpečenstvom tejto náuky je, ak sa berie bez dostatočného duchovného školenia a bez vývoja duchovného vnímania bytostných princípov vyšších svetov, že ašpirant v pocitovej jednote bez skutočne vnímajúceho a dostatočného spojenia vytvorí iba subjektívnu ilúziu. Veľmi ľahko si zamení emocionálnu jednotu s realitou ducha.

články Heinza Grilla    späť