meditácie

články

Nechceme Vás učiť a vnucovať Vám náš obraz sveta a človeka, chceme vo Vás podnietiť sily a schopnosti, ktorými si Vy sami vytvoríte pravdivý obraz o sebe a o svete.

Joga je viac než ásana.

Meditácia 58 a 59

Meditačný obsah 58:

Pozorujme ešte raz pápežov citát s položením otázky inakším spôsobom a mali by sme dospieť k určitému poznaniu. Dalo by sa povedať, že takzvané vnútorné slovo nejakej výpovede je približne to isté ako hlbší motív, ktorý v nej spočíva. Rudolf Steiner hovorí o skúške vodou, čo korešponduje s dešifrovaním vnútorného písma. V každej výpovedi žijú hlboké a významné úmysly. Často sa prenášajú nevedomky.

„Nie sme nezávislí. Sami by sme zanikli. Potrebujeme Pána, tak ako starí moreplavci potrebovali hviezdy. Pozvime Ježiša do lode svojho života, odovzdajme mu svoje strachy, tým On ich prekoná." (slová pápeža vyslovené 27.3.2020, Corona – Urbi et Orbi)

Pápež nevyslovuje nič iné, než vzťah závislosti, ktorý on sám v sebe nesie a ktorý nevyslovene vyjadruje smerom k cirkvi. V skutočnosti hovorí: „Všetci ste závislí na cirkvi."

Keď sa človek zaoberá nejakou výpoveďou, nevyhnutne prijíma hlbšie motívy. Je to spoznanie vnútorných zámerov, čo vedie na jednej strane k väčšej slobode a na druhej strane k vyššej morálnej úrovni. Z tohto dôvodu sa majú tieto výpovede preskúmať podľa ich skutočnej skrytej a nevyslovenej motivácie. Pomocou meditácie človek uvidí popri vonkajšej logike a popri tom, že chýba obsah, aj skrytú astrálnu skutočnosť, zakotvenú vo vôli, ktorá koniec koncov u pápeža a tiež v citáte Merkelovej nezodpovedá moralite človeka, ale zodpovedá väčšinou vplyvom niečoho veľmi deštruktívne cudzieho a odmietajúceho život.

Úlohou pre ašpiranta je opätovne sa vrátiť k výpovedi Angely Merkelovej, ktorá bola spomínaná v predchádzajúcom meditačnom liste. Aký vnútorný motív spočíva v propagandistickom prejave? S čím súznejú slová pápeža sme sa už zmienili.

„Teplo samotné je kozmickou entitou. Vyviera zo slnečných síl a vťahuje sa do ľudskej telesnej bytosti prostredníctvom zmyslov a cez krvný obeh až nakoniec dosiahne brány srdca. Tiahne z väčšieho okruhu do centra človeka." (Bytostné tajomstvo duše, s.172)

Aká je v týchto slovách logika, keď sú založené na dimenzii éterického pôsobenia, ktoré vychádza zo Slnka? Aký význam nadobúda výpoveď, keď nie je iba intelektuálna, ale keď ju človek reálne vnímaním pociťuje počas viacerých dní? Dokážu byť slová hybnou silou a ako áno, akou?

Výpoveď musí byť tak reálna, ako fyzické svetlo Slnka.

 

Meditačný obsah 59:

„Len tým, že celú energiu svojho ducha sústredíme do jedného ohniska a celú svoju bytosť stiahneme do jedinej sily, nasadíme súčasne tejto jedinej sile krídla a umelo ju vyvedieme ďaleko ponad ohraničenia, ktoré jej príroda zdanlivo stanovuje.“ (Friedrich Schiller)

Krátky a výstižný opis Fridricha Schillera o rozvinutí skutočne slobodnej duchovnej sily zodpovedá veľmi presne duševnému cvičeniu koncentrácia.

„Koncentrácia tvorí jemnú deliacu stenu, ktorá oddeľuje svetlo od temnoty.“ Túto výpoveď som napísal na začiatku textu o koncentrácii. (v „Novej jogovej vôli a jej terapeutickom využití pri strachoch a depresiách, s.126) To podstatné sa odlúči od nepodstatného a nakoniec môže z toho podstatného alebo z objektu myšlienky, obsahu alebo predstavy, vyžarovať rozvinutie novej omladzujúcej a suverénnej sily. Ohnisko, ktoré spomína Schiller, nespočíva v tele, ani v emóciách, ktoré sú spriahnuté s telom, ale spočíva v slobodnom a veľmi solídne zvolenom myšlienkovom obsahu.

Tieto myšlienky takpovediac dostanú krídla a produkt koncentrácie, tak ako aj myšlienku, vyvedú ďaleko za hranice. V predošlých meditáciách som písal o archanjelovi, ktorý sa v zvláštnej miere zaujíma o tie najhodnotnejšie vedecké, spirituálne a estetické obsahy, ktoré sa chcú z dobrých ideí stať praktickými ideálmi. Archanjel sa nepodieľa ani na hádkach, ani na rozkladných javoch doby, ale prevádza myšlienky indivídua k vývoju ľudstva. Daruje a umožňuje najhodnotnejším myšlienkam mávanie perutí. (viď. Výhľad na rok 2020)

Aby sa meditačná sila rozvinula, musia byť rozvinuté predsavzaté myšlienkové ideje do čo najreálnejších a najlogickejších predstáv. Napokon po predstave nasleduje živý citový vnem. Môžeme povedať, že tie najlepšie sily vyrastú z meditácie už vtedy, keď predstavy pohnú a oživia meditujúceho človeka a nakoniec vygenerujú živé evidentné citové vnemy. V duši by mal byť meditačný obsah skutočne reálne citeľný a zistiteľný. A tak meditácia nie je záležitosťou iba 15tich minút, ale pretrváva v svojom znení a vo svojich jemných svetlých lúčoch po celý deň v duši a dokonca počas noci prechádza von do kozmu.

„Teplo samotné je kozmickou entitou. Vyviera zo slnečných síl a vťahuje sa do ľudskej telesnej bytosti prostredníctvom zmyslov a cez krvný obeh až nakoniec dosiahne brány srdca. Tiahne z väčšieho okruhu do centra človeka.“ (Bytostné tajomstvo duše, s.172)

Keď cvičiaci získa živý cit pre tieto meditačné vety, zbadá, že tento citový vnem zodpovedá logickej zákonitosti, teplu, presne vzaté, takzvanému éterickému teplu, alebo inak vyjadrené, kozmickému teplu. Nie je to teplo, ktoré poznáme ako oheň v krbe, ale je to prapôvodná tvorivá sila metafyzickej dimenzie tepla. Ak ju objavíme, pôsobí upokojujúco a preniká až do vnútra bunkového systému. V dôsledku jeho pôsobenia na bunku preto vytvára určitú ochranu proti súčasnému javu tvorby nádorov alebo lepšie vyjadrené, vytvára silu posilňujúcu imunitu. Ak cvičiaci zažije a vníma tieto vety až do oblasti citu, môže pomaly dospieť k schopnosti atmosférického pôsobenia. Napríklad dokáže pozitívnejšie utvárať podmienky počasia. Zlé tendencie počasia s mnohými nepríjemnosťami sú skutočne výrazom nepokojného prehnaného, bezcieľneho alebo nerozvážneho ľudského konania alebo zanedbaných povinností. Teplo je inštanciou, ktorá dokáže pôsobiť usporiadavajúco do ľudskej vzájomnosti. Avšak do poriadku predsa len musí zasahovať prostredníctvom človeka a nie iba pomocou slnečného svetla.

Na základe Schillerovho citátu a viet o teple má človek ešte raz pochopiť význam, čo každý jednotlivý človek dokáže prostredníctvom koncentrácie na myšlienky. Súčasná doba potrebuje popri dobrej úprimnosti a otvorenosti aj silu k meditácii, lebo ak chýba a ľudia nedokážu viesť hodnotné obsahy celkom až k cíteniu, a tým k posilneniu duševnej substancie, chýba istou mierou duchovný základ ľudstva. Čím viac ľudia koncentrujú dobré a tie najlepšie obsahy a robia ich duševne citovo vnímateľnými, tým viac žiaria počas nocí von do kozmu a na základe tohto môže nastať možnosť, že klamstvá ustúpia a kultúrne prvky povstanú. Tejto nádeje sa nechcem úplne vzdať, hoci moja prognóza na nasledovnú dobu je veľmi tragická.

Podujatia s Heinzom Grillom   <  späť