meditácie

články

21.6.2024 o 16:16

 

Joga je viac než ásana.

 aktuálne cvičenia:
Liečivé zmyslové vnímanie

Nechceme Vás učiť a vnucovať Vám náš obraz sveta a človeka, chceme vo Vás podnietiť sily a schopnosti, ktorými si Vy sami vytvoríte pravdivý obraz o sebe a o svete.

Mantra Vande sat - čit - ánanda

 

 

Význam a preklad:

Klaniam sa pred Tebou, najvyššie bytie - vedomie - blaženosť.

Ten, kto je zapletený do sveta, Ho odmieta.

Ten, kto najhlbšie túži po Ňom,

snaží sa o najvyššie stanovisko.

Klaniam sa pred Tebou, najvyššie bytie - vedomie - blaženosť.

Klaniam sa pred Tebou.

Pred Tebou, Najvyšší, od počiatku súci, večný, Boh Pánov,

dokonalý bez prerušenia, najlepší z najlepších.

Si úplne oslobodený od trojakej poškvrny (tela, vedomia a duše).

Nemôžeš byť rozpoznaný tým, kto stojí celkom vo zviazanosti so svetom.

Klaniam sa.

 Noty

spievanie

„Touto piesňou chceme splodiť bytosť úctivosti ku sat-čitt-ánande."
Heinz Grill, dňa 1.1.2007

 "... cesta vedie priamo do meditácie a do rozvíjania vnútorného utvárania zmyslu pre vytúžený cieľ, ktorý určitým pojmom iba dostal pomenovanie. Len čo vnikneme do vnútra pojmu a pobadáme jemnohmotnú váhu jeho nevážiteľnej inšpirácie, rozpoznáme tú vysokú, nepomenovateľnú autoritu blahoslavenej alebo blaženosť spôsobujúcej dimenzie, ktorá nepokojný rozum vedie k pokloneniu sa a ktorá pomkne emocionálne srdce k mierumilovnému ustúpeniu. Tieto citlivé vnemy o svätej dimenzii trojnosti alebo o nevysloviteľnej sat-čit-ánande nás vedú akoby do vnútra svätého priestoru, prichádzajúc k jeho dverám, vyzúvajúc topánky a pokloniac hlavu nadol, vždy z osamelej plachosti sa skláňame. Za tieto veľkolepé, jemné, vznikajúce a úctyhodné city sme povďační, lebo sú výsledkom správneho a vzrastajúceho rozpoznávania. Chceme rozvíjať pozornosť a poznanie pomaly, pomocou cielenej prípravy, a tak odhaľovať skrytý zmysel tvorivých bohatstiev v tradičných pojmoch."

Z knihy „Joga a kresťanstvo" od Heinza Grilla, Prednáška: „Advaitistická sat-čit-ánanda a kresťanská trojjedinosť", str. 26, posledný odstavec.

 

Význam slov:

Vande – klaniam sa pred Tebou

Sat-čitt-ánanda – bytie, vedomie, blaženosť

Bhogi – ten kto je zapletený do sveta

Lančitta – odmietať

Jogi – k Bohu usmernený človek

Vančitta – hlboko túžiaci, snažiaci sa

Paramapadam – najvyššie stanovisko -  परमपद

Púrana - od počiatku súci, prapôvod, večný

Paratparam – Boh pánov

Púrnam – dokonalý

Akchanda – bez prerušenia

Paravaram – najlepší z najlepších

Trisanga - trojaká poškvrna (tela, vedomia, duše)

Šuddhama – očistený

Sanga – stáť v poviazanosti

Buddham – poznať

Durvedam – ťažko rozpoznať

preklad zo sanskritu podľa - Berd Lindner: Liederbögen 

Mantrické piesne z ašramu Šantivanam v južnej Indii sa všetky obracajú na najvyššie duchovno, či už je to v kresťanskom zmysle v trojnosti Otca, Syna a Ducha, alebo nadosobne vyjadrené v sat, čitt, ánande, v najvyššom bytí, múdrosti a blahoslavenosti. Cítiť v tom vyššie porozumenie náboženstvám. To pochádza z toho, že zakladateľ indického benediktínskeho kláštora, pater Bede Griffiths, postavil svoj život do nezištnej služby blížnym. Ľudia z celého sveta sa prostredníctvom jeho rečí a písomností stávajú pozornými voči jedinému duchu, ktorý leží v základoch náboženstiev v ich rozličných výrazoch.

Heinz Grill: „Piesne v oddanosti Bohu“

 

Mantry  <  späť