meditácie

články

21.4.2023 o 16:16

Joga je viac než ásana.

Nechceme Vás učiť a vnucovať Vám náš obraz sveta a človeka, chceme vo Vás podnietiť sily a schopnosti, ktorými si Vy sami vytvoríte pravdivý obraz o sebe a o svete.

V dňoch 26.-27.5.2012 sa uskutočnil seminár spojený s prednáškou spirituálneho učiteľa

Heinza Grilla

SRDCE 

Aktívne utváranie života a dobre rozvinuté srdce

A4_m_u.jpg

Heinz Grill 

 

je spirituálny učiteľ, tvorca Jogy z čistoty duše, ktorá odpovedá na aktuálne potreby ľudského vývoja v dnešnej dobe. Zdôrazňuje duchovno – duševný rozmer jogy spojený s aktívnym rozvíjaním tvorivých síl človeka. Z pohľadu človeka, ktorý preniká k podstate vecí a javov, prináša podnetné impulzy do rôznych oblastí života:

  

  • pedagogika, výchova a medziľudské vzťahy
  • umenie, hudba, architektúra
  • medicína, liečenie a výživa
  • príroda a horolezectvo 

Viac o ňom a jeho diele nájdete na stránke www.heinzgrill.de  (už aj v slovenčine).

 

prednáška - klik

 

Rozhovor s Heinzom Grillom zo dňa 25.5.2012 uverejnený v časopise Vitalita č. 07/2012 - tu:

 

Zhrnutie z prednášky Heinza Grilla na seminári „Aktívne utváranie života a dobre rozvinuté srdce".

Pre fyzické aj metafyzické srdce je významná schopnosť človeka vnímať myšlienku a tvorivo ju ďalej rozvíjať, formovať.

Myšlienka žije vo svetle. Je duchovná, pozostáva z duchovnej „substancionality". Keď človek vidí nejaký jav, vychádza z neho voči človeku myšlienka.

Učíme sa pochopiť niečo, čo sme ešte nikdy nezažili.

Heinz uviedol, ako súvisí srdce so slnkom.

Anahata potrebuje, aby ju človek rozvinul. Pre svoj rozvoj potrebuje neznáme a novo prichádzajúce myšlienkové substancie. Anaháta nesúvisí s emóciami, ale je to duševná oblasť. Ktorá je schopná cítiť pravdu a nepravdu.

V srdci sa stretávajú všetky protipóly života, sily odstredivé aj dostredivé, sily látkovej výmeny aj najjemnejšie substanciálne sily myšlienok. Srdce zjednáva rovnováhu, napríklad medzi prílišnou uzavretosťou, až odštiepenosťou a na druhej strane prílišnou otvorenosťou.

Úlohou pre rozvinutie srdca a aj podporu fyzického zdravia je myšlienky uchopiť a formovať predstavy. Tvorenie predstáv a vedomé nadväzovanie vzťahu k vnímanému, privedie srdce do pokoja.

Heinz Grill uviedol zopár malých pravidiel, ktoré môžeme dodržiavať pre podporu srdca.

V prvom rade je srdce rytmickou bytosťou a potrebuje, aby sme v živote citlivo a rozumne striedali protikladné činnosti.

Po druhé je bytosťou, ktorá tvorí neprestajne rovnováhu medzi rozličnými protipólmi života.

Po ďalšie, srdce je podporované myšlienkovými pochodmi, ktoré sú logické a usporiadané.

V poslednej časti prednášky sa Heinz Grill venoval schopnosti človeka vnímať citom. Učil nás rozlišovať medzi emóciami a hlbším cítením, ktoré treba školením rozvinúť, a ktoré je súčasťou srdcového stredu.

Slovensko zaujíma strednú pozíciu medzi Východom a Západom a pre srdcové centrum je mimoriadne dôležité nájsť vlastnú identitu a rozvinúť vlastnú originalitu, z ktorej je potom možné vstupovať do vzťahov s okolím.

  paschimottanasana - kliešte

V praktických cvičeniach sme sa učili zadať si konkrétny obsah, zmysel a cieľ cvičenia. Pre pokrok a pre rozvinutie srdca je zaujímavé to, aby sme sa naučili cvičiť tak, že cvičenie neprinesie niečo iba pre nás, ale aby cvik niečo vyžiaril do okolia pre druhých.

 

   anjaneyasana - polmesiac

citáty k téme "SRDCE"

plán rozvíjania srdca pomocou cvičení jogy v 4 fázach 

zostava s obrázkami a s popisom zdravotných účinkov

semináre  <  späť