meditácie

články

21.4.2023 o 16:16

Joga je viac než ásana.

Nechceme Vás učiť a vnucovať Vám náš obraz sveta a človeka, chceme vo Vás podnietiť sily a schopnosti, ktorými si Vy sami vytvoríte pravdivý obraz o sebe a o svete.

Liečenie jogou ako umeleckou disciplínou

Ásany, ako telesné formy a postoje, nesú v sebe hlboký vnútorný zmysel. Keď cvičíme zostavu ásan s vnútornou účasťou, pritekajú do tela

veľmi subtílne prúdy, ktoré vedú k umeniu. Telesná práca v cvičení má byť nesená vytvorením obsažnej vnútornej predstavy a čulým zaoberaním sa myšlienkami o zmysle telesnej formy. Zo svetla tvorivej imaginácie sa vyformuje postoj duše a tela.

Cvičebná zostava ásan - jogových polôh je živým prúdom vnútornej logiky, ktorý prechádza od ásany k ásane a patrí k reálnym obsahom cvičenia. Súvislosť myšlienok, vyjadrených telesne v ásanách patrí k zážitku cvičenia.

Každé jednotlivé cvičenie je vonkajším vyjadrením vnútorného postoja, vnútorného zmyslu, je podobenstvom určitého aspektu života. Všetky cvičenia sa spájajú do spoločného živého umeleckého diela. Slúžia nám ako nástroj, tak ako slúžia maliarovi farby na vytvorenie diela.

Jogová prax a umelecké stvárnenie cvičebnej zostavy si vyžaduje určité konkrétne kroky na rozvinutie koncentrácie a na oslobodenie vedomia. Znamená to špecifickú mentálnu disciplínu, neobvyklú pre bežné vedomie. Ide o určitý druh pozornosti, ktorá sa rozvíja pri cvičení ásan.  Jogové telesné cvičenia majú mnohostranný a veľmi obsiahly účinok na zdravie človeka. Pri liečení sú ako fyzické nositele vedomia dôležité nervy a tiež spôsob, akým je vedomie riadené z Ja.

kakasana - vrana

Novodobý problém pri cvičeniach ásan spočíva predovšetkým v tom, že podobne ako k mnohým iným skutočnostiam nášho života, aj k joge pristupujeme konzumentským spôsobom. Konzumný princíp, rozšírený bežne v celej spoločnosti tu však musíme prekonať. Pasívne nechávať pôsobiť účinky telesných cvikov, pasívne sa nechávať dobíjať energiou, iba konzumovať pozitívne účinky, toto nespĺňa pravý zmysel jogy. Jogou musíme vyrásť nad konzumný typ a k cvičeniam máme pristupovať aktívne, bádajúc a skúmajúc život. Tvorivosť je základnou črtou umeleckého stvárnenia jogových cvikov.

Úlohou človeka je každopádne starať sa iniciatívne o svoje zdravie a šťastie. Zaiste je v našom vlastnom záujme oboznámiť sa s liečebnými účinkami a možnosťami, ktoré nám joga ponúka.

Človek denne prijíma potravu, ktorú musí organizmus spracovať, aby bola použiteľná. Musí sa úplne rozložiť na jednotlivé komponenty a následne z nich vybudovať vlastné telesné tkanivá. Veľmi podobne, aj prijaté dojmy musia byť spracované, strávené. V dôsledku dnešného uponáhľaného života a v dôsledku neprestajného odpútavania pozornosti od vnútorných duševných procesov pomocou upútavania pozornosti smerom navonok rozličnými prostriedkami rozptylu, ľudstvo dnes všeobecne trpí duševnými zažívacími poruchami.

Dojmy, ktoré v nás ležia ako mŕtvy balast a spôsobujú bloky v prúdeniach vnútorných energií, treba spracovať teplom tvorčej radosti. Tu je našou veľkou úlohou prehĺbiť náš povrchný vzťah k estetike, aby duša sama začala tvoriť. Krása je životodárna. V kráse môžme prežívať duchovno prejavujúce sa v hmote. Nejde tu o vytváranie umeleckých diel v bežnom zmysle, ale o autentickú tvorivú činnosť človeka, o prebudenie tvorivých síl.

trikonasana - trojuholník

Na cvičeniach jogy sú jednotlivé telesné cvičenia - ásany zostavené do ucelenej zostavy. V umeleckom zoskupení ásan, ktoré sú cvičené fyzickým telom a formované do viditeľných tvarov, ktoré podliehajú zemským silám a procesom, sú prostredníctvom vnútorných foriem (éterické a astrálne sily), prítomné tie isté sily, ktoré sú prítomné aj v cvičencovi ako jeho sily. Tieto sily a ich usporiadanie však nemajú fyzický pôvod. Poznávame ich pomocou navonok zobrazených tvarov a snažíme sa rozumieť, čo vyjadrujú. Avšak nesmieme ostať v zajatí vonkajších foriem, ale úchvatné procesy premieňania - liečenia musíme vložiť do vnútra duše.

Prostredníctvom zoskupenia ásan do ucelenej zostavy vnášame do priestorovej usporiadanosti foriem aj perspektívu času, so všetkými liečivými účinkami a s prúdením reálnych síl.

Ak máte záujem o cvičenia ásan v zostavách, môžete si vybrať z našej ponuky na stránke Cvičenia jogy.

Živé cvičenia Vám ponúkame na kurzoch alebo individuálnych cvičeniach v časti Pravidelné cvičenia.

r. 2003

Inšpiratívnym zdrojom pre prácu nášho štúdia jogy Narajana je "Joga z čistoty duše" Heinza Grilla.

Literatúra

O joge < Články <  O joge trochu hlbšie < naspäť