meditácie

články

19.1.2024 o 16:16

 

Joga je viac než ásana.

 aktuálne cvičenia:
Liečivé zmyslové vnímanie

Nechceme Vás učiť a vnucovať Vám náš obraz sveta a človeka, chceme vo Vás podnietiť sily a schopnosti, ktorými si Vy sami vytvoríte pravdivý obraz o sebe a o svete.

Joga z čistoty duše

"Joga z čistoty duše" nemeckého duchovného učiteľa Heinza Grilla je základom cvičení, ktoré na Slovensku poznajú cvičenci prostredníctvom

viacerých jogových škôl. Čistota Heinzovej Grillovej duše je zárukou pravej jogy a kto ju vycíti vo všetkých interpretáciách jeho žiakov, vyciťuje priamo ten nestvorený, nekonečný a nepominuteľný prazáklad, z ktorého vzniklo všetko to, čo je dočasné, premenlivé a pomíňajúce sa. Netreba sa nám orientovať na vlastnosti alebo osobné dispozície jednotlivých cvičiteľov, ale na to, čo žiari, hreje, rozjasňuje, očisťuje a povznáša naše bytosti. Cvičitelia sú ako jednotlivé okvetné lupienky postupne vyrastajúce na tom istom nádhernom kvete, ktorý má jeden a ten istý stred.

V našich cvičeniach môžme nájsť niečo, čo je spoločné, všeobecne ľudské, čo nás spája. Nájdeme to, ak svoj pohľad nasmerujeme na stred tej kvetiny. Pretože ak by sme nepestovali jogu z jej stredu, jogu ako takú, lístky by uvädli a nepriniesli by už nič živého. Vo víre jogových techník by sa vytratila živá substancia, ktorá jediná nás vlastne k joge priťahuje. Bez života Kristovej lásky by sme sa nikdy nemohli postaviť na vlastné nohy a vykonať naozaj nijaký skutočný čin. Cvičenia by skĺzli do egoistického snaženia sa o nízke ciele.

Na spoločných stretnutiach, ktoré nadobudli svoj rytmus a pravidelnosť tí, ktorí začínali s Jankom Karasom, tí, ktorí pokračovali alebo začínali s Wolfgangom Richterom a ďalej s Bernhardom Spirklom, tí, ktorí sa zúčastňovali celé roky jogových stretnutí v Bratislave-Rači každý štvrtok, alebo na prehlbujúcich seminároch raz do mesiaca, niektorí zreteľnejšie, niektorí menej zreteľne vytušujú prítomnosť istého prazákladu. Všetky cvičenia majú niečo spoločné, niečo čo nás vedome, či menej vedome priťahuje ku spoločnej jogovej práci. Sme si vedomí, že hlboko vo svojich srdciach prežívame ten plameň, ktorým sú živené všetky cvičenia.

Nemali by sme si iba uchmatnúť kde-tu nejakú jogovú techniku, pretože úspech nespočíva vo vonkajšom prebratí nejakého nového cvičebného spôsobu. Malo by v nás rásť povedomie o pôvode energie, ktorá medzi nami pôsobí. Je ňou nadpozemská, ponad všetky tvary, formy a techniky klenúca sa láska. Láska prichádzajúca od samého Krista, prostredníctvom osoby Heinza Grilla, ktorý nijako nepropaguje svoju osobnosť, nevyžaduje nijaké osobné uctievanie, ale nezištne a obetavo neprestajne pracuje na znášaní svetla z duchovných výšok do našich duší prostredníctvom cvičení, myšlienok, textov a obrázkov.

Napriek chaotickému rozptylu a možným rôznorodým nežičlivým vplyvom z okolia, ktoré ešte nepochopilo pravú pôsobnosť, silu a nevyhnutnosť čistého duchovného základu, ostávame vytrvalo v sústredenom vedomí centra.

Joga ostáva po celé tisícročia čistou náukou, nebeským kvetom smerujucim svoju vôňu k nám na zem. A nám omylným neostáva nič iné, iba otvoriť uši a počúvať jej posolstvá, otvoriť oči a vidieť božie zjavenia tu na zemi a otvoriť náruč a prijímať to nepoškvrnené svetlo do svojich duší. Sme dospelí, samostatní a najmä sami za seba zodpovední ľudia. Všetci sa mýlime a hľadáme pravdu. A ona k nám prichádza, keď ju o to požiadame.

Očakáva nás čas plný nových príležitostí a prospešných predsavzatí, ktoré v nadchádzajúcom období môžu dospieť k realizácii. Podmienky pre jogovú prácu sú priaznivé. Je nám daná možnosť prehĺbenia cvičení, možnosť oddaného venovania sa serióznej jogovej práci a možnosť otvorenia sa pre prijatie niečoho nového, prospievajúceho našej duši i nášmu telesnému zdraviu.

Harmónia jednotlivých článkov našej bytosti, telesného, duševného aj duchovného, vyplynie zo spôsobu venovania sa cvičeniam. Posilnenie a ozdravenie tela, aj vnútorných síl našej duše, myslenia, cítenia a vôle, závisí od pravidelnosti a intenzity cvičení a od vlastnej vnútornej aktivity. Rytmus nahrádza chýbajúce sily.

Múdrostiplné roznecovanie zrodeného svetielka pozornosti a lásky v ľudskej duši si vyžaduje bdelé venovanie sa s oddanosťou. V snahách o individuálne aj spoločné pokroky nám treba trpezlivosť, vytrvalosť a pravidelnosť.

r. 2003

Inšpiratívnym zdrojom pre prácu nášho štúdia jogy Narajana je "Joga z čistoty duše" Heinza Grilla.

Literatúra

O joge < Články <  O joge trochu hlbšie < naspäť