meditácie

články

21.4.2023 o 16:16

Joga je viac než ásana.

Nechceme Vás učiť a vnucovať Vám náš obraz sveta a človeka, chceme vo Vás podnietiť sily a schopnosti, ktorými si Vy sami vytvoríte pravdivý obraz o sebe a o svete.

O joge < Články <  O joge trochu hlbšie < naspäť

Nový impulz v joge

Joga je stará tisícky rokov. Človek sa v priebehu tých dlhých vekov vyvíjal a neustále vývoj pokračuje. Na počiatku nášho letopočtu ľudstvo dostalo

nový impulz, bez ktorého by ďalší vývoj nebol možný. Je tu nová činná vôľa v joge, ktorú nám treba rozvinúť. Proces osvietenia a zasvätenia - iniciácia je dnes možný prostredníctvom tohto impulzu. Samostatným zdrojom nového impulzu v joge je v súčasnosti žijúci učiteľ Heinz Grill, pôsobiaci v Západnej Európe. Z čistoty duše prináša z duchovných svetov k jednotlivým jogovým cvikom žiarivé bohatstvo živých myšlienok.

Vo väčšine jogových systémov chýba integrálny element tvorivosti myšlienok a vedomia. „Joga z čistoty duše" Heinza Grilla sa snaží o pozdvihnutie a rozvoj myslenia a cítenia na vyšší stupeň, čím nastúpi osobná stabilizácia a môžu nastať ďalšie kroky v meditácii so zväčšenou bdelosťou, slobodou a samostatným usudzovaním. Nový impulz v joge nechce teda myšlienky a city predovšetkým umlčať, ale chce rozvinúť myšlienkový život až do autentického zjednotenia s duchovnou prapríčinou a tiež rozvinúť cítenie ako spolusúvisiacu silu a zrelý prostriedok vyjadrenia duše. Uschopňuje človeka na všetkých rovinách jeho pôsobenia - materiálnej, duševnej, aj duchovnej. Zohľadňuje všetky záujmy života ako prácu, vzťahy, priateľstvo, voľný čas, umenie, reč, vedu a prírodu.

Exoterická jogová výchova zabezpečuje nemanipulatívnu a človeku dôstojnú cestu syntézy. Predstavuje integrálnu jogu do všetkých dôsledkov. Spájajúc cestu poznania - džňánajogu, cestu oddanosti - bhaktijogu a cestu činnosti - karmajogu, vhodnú pre dnešného človeka žijúceho normálnym životom stredoeurópana. Joga nanovo napĺňa túžby ľudstva po poznaní, po spojení so svojím zdrojom, po čistote, po pravde, po láske, po múdrosti, po plnosti života.

Joga je čistým kvetom z nebies, pre nás, ľudí dnešnej doby tak, ako ju potrebujeme. Pre všetkých, ktorí cítime tieseň oddelenosti, okovy materiálnosti, prázdnotu formy, bezmocnosť egoizmu, nový impulz v joge môže poskytnúť riešenie, cestu oslobodenia a spojenia.

Pre tých, ktorí prehliadli neslobodu obmedzujúceho panciera vlastných myšlienok a predpojatostí, je tu joga prinášajúca svetlo myšlienky ako most na druhý breh. Skúsenostné osobné poznávanie je nám väčšinou vzdialené. Intelektuálnymi vedomosťami sa prehlbuje priepasť medzi telom a duchom. Aktívne poznávanie a skúmanie imaginácií je schodnou cestou jogy.  

     

"To, čo je v joge novým, nie je vonkajšia forma ásany (telesného cviku), alebo nejaký nový návod na meditáciu, ale je to ponad všetko vypínajúca sa duchovná láska, ktorá vďaka svojej samodynamickej a nedotknutej dimenzii stále nanovo formuluje večnú pravdu v novej energii a čistote.

Ľudia, ktorí cvičia jogu a telesné cviky len podľa konceptov, budú stále väzňami telesných pocitov, lebo im chýba živá substancia. Tá sa v cvičebných návodoch nenachádza. Joga, ktorá má život, vedie k životu; joga, ktorá nemá život, vedie k telesnej väzbe a rastúcej túžbe.

Len tí pochopia posolstvo jogy, ktorí otvoria oči a hľadia. Kto oči zatvára a usiluje sa iba o potvrdenie svojej subjektívnej pravdy, ten ostane pohrúžený v zajatí tela a jemu vlastných energiách. Nový život čaká, a kto otvorí oči, uzrie zrelosť času a silu, ktorá čaká na vnorenie sa do indivídua."

Pre moderného človeka sa nové zameranie v joge vzdialilo od túžby po zvyšovaní dobrých telesných pocitov, to by bolo plytké a viac materialistické, odporujúce pravému duchu jogy. Na druhej strane sa dnes joga neorientuje na asketické redukovanie pudových žiadostí. Hľadá skôr tajomstvo stredu, vnútornej podstaty človeka. Na základe protikladností života sa orientuje na rozvinutie rovnováhy zo stredu. Nový impulz v joge sa zakladá na iných zákonitostiach, podľa ktorých sa život nanovo riadi z vnútornej dimenzie Ja vo forme poznania a oddanosti.

Jogová prax so slobodným dychom a pohybom, s bdelým pozorovaním a pokojom, sa javí ako zjednocujúce svetlo syntézy všetkých odporujúcich si protikladov a polarít, od zdôrazňovania a upínania sa na telesnú vitalizáciu, a na druhej strane aj od asketického odopierania. Nová joga nie je komplikovaná a je celkom prirodzená, orientuje sa však na vyššie hodnoty než je zdravie tela a zvyšovanie životnej energie.

r. 2003

Inšpiratívnym zdrojom pre prácu nášho štúdia jogy Narajana je "Joga z čistoty duše" Heinza Grilla.

Niektorí naši priatelia, s ktorými sme roky spolu študovali jogu na seminároch v súčasnosti učia jogu v niekoľkých samostatných jogových školách v Bratislave a v blízkom okolí.

O joge < Články <  O joge trochu hlbšie < naspäť