meditácie

články

21.6.2024 o 16:16

 

Joga je viac než ásana.

 aktuálne cvičenia:
Liečivé zmyslové vnímanie

Nechceme Vás učiť a vnucovať Vám náš obraz sveta a človeka, chceme vo Vás podnietiť sily a schopnosti, ktorými si Vy sami vytvoríte pravdivý obraz o sebe a o svete.

Prehlbujúce cvičenia zmyslového vnímania

3. stupeň cvičení (prehlbujúce cvičenia):

1. cvičenie - zvedomenie

Ako prvé vykonajme jednoduché pozorovanie a pridajme vytváranie predstavy pozorovaného objektu. Počas celého procesu cvičenia si dobre uvedomujme, že v prvej fáze objekt pozorujeme. Sme si vedomí toho, že pozorujeme vybratý objekt. A zas vo fáze tvorby predstavy si riadne uvedomujme, že už pozorovanie prestalo a prebieha činnosť obraznej predstavivosti. Čiže okrem samotnej činnosti si dobre uvedomujme, že túto činnosť konáme.

2. cvičenie - okolie

Prejdime k otvorenému pozorovaniu okolia objektu. Nedovoľme pritom, aby do vedomia vstupovali nepatričné myšlienky, predstavy, pocity alebo niečo iné.

3. cvičenie - zmena stanoviska

Predsatvme si, že sa presunieme na miesto objektu a z miesta objektu pozorujeme sami seba. Toto cvičenie nám otvorí možnosť vnímať raz celú realitu zmyslového procesu, nie iba jednostranné obmedzenie na to, akú úlohu pri tom hrá človek. Vnímanie okolitej reality je oveľa širším a hlbším procesom, než sa nám spočiatku zdá.

4. cvičenie - opačný sled

V predošlej sade cvičení sme pozorovali list v jeho vývoji. Najskôr bol vývoj rozfázovaný na jednotlivé obrazy, pretože sme vychádzali z vnímania skutočných rastových fáz. Potom sme prácou predstavivosti jednotlivé fázy pospájali do plynúceho pohybu predstáv.

V tomto cvičení zmeníme časovú postupnosť a budeme si predsatvovať celý dej vyrastania listu v opačnom slede. Bude to opäť rad vnútorných obrazov, ale teraz budú plynúť v opačnom poradí.

Predsatvujme si tento opačný sled niekoľkokrát za sebou a nakoniec ostaňme stáť na počiatku v tichom vnútornom priestore a načúvajme myšlienke, ktorá sa vo vedomí vynorí.

Nasledujúce nové cvičenia duše, ktoré tu uvádzame, majú za úlohu premeniť obvyklý život zmyslového vnímania, prerušiť obvyklý tok zmyslov a najmä prerušiť obvyklý spôsob interpretovania zmyslových vnemov.

5. cvičenie - vnem duše

Uvedomme si, že pri pozorovaní objektu musí naša pozornosť vyjsť z tela von k objektu. Aby sme dokázali vnímať objekt, musí nastať antipatická činnosť duše. Musíme si byť vedomí, že sme subjektom vzhľadom na objekt pozorovania. Objekt nie je totožný s nami. Duša sa prostredníctvom zmyslu zraku alebo iného zmyslu spája s objektom.

Potom sa duša vracia do tela akoby s ozvenou skúsenosti, ktorú duša prežila s objektom vonku, mimo seba. Celý tento proces si obvykle neuvedomujeme, lebo sme zameraní na objekt. Teraz však sme vyzývaní k tomu, aby sme si podrobne uvedomovali, ako vnímanie prebieha v skutočnosti.

To, čo v duši vzniká ako odozva pôsobenia objektu prostredníctvom zmyslového vnímania, môžeme pomenovať ako pocit alebo vnem duše.

Pokúsime sa zvýšiť bdelosť a všímať si pocity v duši, ktoré sú vyvolané činnosťou zmyslov.

Potom si podobne skúsime uvedomovať pocity, ktoré vznikajú pri otvorenom vnímaní okolia objektu. Tieto pocity budú možno celkom iné.

Môžeme ich porovnávať.

       O joge  <  cvičenia duše  <  Vnímanie s rozšíreným vedomím  <  späť