meditácie

články

21.6.2024 o 16:16

 

Joga je viac než ásana.

 aktuálne cvičenia:
Liečivé zmyslové vnímanie

Nechceme Vás učiť a vnucovať Vám náš obraz sveta a človeka, chceme vo Vás podnietiť sily a schopnosti, ktorými si Vy sami vytvoríte pravdivý obraz o sebe a o svete.

Slnečná oáza

Čím môže byť alebo akú podobu môže mať slnečná oáza?

Uverejnené dňa 3.6.2021 na stránke Heinza Grilla: 

https://heinz-grill.de/gemeinschaft-sonne-meditation/ do slovenčiny zatiaľ nebol preložené

Odkiaľ tento výraz pochádza?

Jedného večera Dr. Michael Birnthaler otvoril pre úzky okruh priateľov a kolegov myšlienku takzvanej kultúrnej oázy, ktorá, ak sa presnejšie definuje z hľadiska duchovnosti a jej významu, je akousi slnečnou oázou. Vyrozprával príbeh od Rudolfa Steinera, v ktorom predpovedal budúci duchovný vývoj, ako by mohol vyzerať a aké formy by mohol mať. Vďaka prevahe materializmu v budúcnosti bude môcť duchovnosť využívať na verejnosti len málo príležitostí. Z tohto dôvodu ľudia, ktorí žijú náročnou duchovnosťou a nechcú sa vyčerpávať aktuálnym dianím, sa musia navzájom priaznivým spôsobom prepojiť a vo vzájomnej výmene uvoľniť potenciál rozvoja.

Na základe pochopenia vnútornej pôsobnosti a možných tvorivých procesov, ktoré ľudia v sebe nesú, by som ja sám chcel takejto myšlienke dať pomenovanie slnečná oáza. Slnko je vyžarujúci objekt, zatiaľ čo napríklad Mesiac je naopak veľkým diskom reflektujúcim slnečné lúče. Vo veľmi zmätenej dobe, akou je materialistická, môžu najväčšie trvalé zmeny nastať nanajvýš v zmysle vonkajších opatrení. Ale ľudia s ich potenciálom zvyčajne budú tolerovaní iba za veľmi priaznivých podmienok. Ľudské slnečné sily by museli byť vzkriesené ako duchovné tvorivé sily prostredníctvom nezávislého rozvoja duchovnosti. Keď dokonca aj v materiálnej štruktúre bude slnko tienené geoinžinierstvom a keď ľudia už nebudú môcť ďalej rozvíjať svoju schopnosť sebaurčenia, lebo budú príliš trpieť stresujúcimi situáciami diktátorských ustanovení, budú musieť obzvláštnou mierou vzkriesiť Slnko vo svojich srdciach.

Čím môže byť alebo akú podobu môže mať slnečná oáza? V prvom rade ju treba chápať ako miesto, kde sa stretávajú ľudia s rovnakými alebo podobnými cieľmi, vymieňajú si myšlienky a premýšľajú o prípravách na ďalšie možnosti budúcnosti. Podľa tejto veľmi jednoduchej a veľmi všeobecnej definície by fórum Klausa Schwaba v Davose bolo tiež oázou slnka. Určite to však nie je oáza, v ktorej slnko svieti do budúcnosti, ale ak sa ju pokúsite definovať, je to iba priepastná, bezodná neptúnska mesačná hlbina, pretože nie je založená na fundovanej duchovnej, filozofickej, ekologickej a múdrej psychologickej vízii. Hlavný záujem slnečnej oázy a každého jednotlivca, ktorý v nej spolupôsobí, musí byť podporený dostatočne fundovanou a platnou duchovnosťou, ktorá nezodpovedá svojvôli, ani subjektívnym emóciám a centrálnym bodom musí byť rozvíjanie disciplíny meditácie.

Je však dôležité, že na jednej strane možno o slnečnej oáze uvažovať ako o jednom mieste, ale ak sa celkovo týka modernej doby, môže byť nezávislá od miesta. Nesú ju ľudia, ktorí sa stretávajú na základe duchovnosti a s rovnakou cieľovou orientáciou. Poľnohospodársky dvor Demeter, ktorý hospodári nezávisle a môže sa pohybovať vo všetkých otázkach rozhodovania slobodne, by napríklad mohol predstavovať takúto oázu. Môže to byť dokonca nemocnica alebo škola jogy, ktorej tím nemá žiadne administratívne poručníctvo alebo nejaké oficiálne náboženské smernice - oáza v tomto zmysle.

Manželský pár, ktorý si ako svoju úlohu osvojí vyžarujúcu meditáciu, môže byť jednotkou v zmysle tichého duchovného zdroja sily. Problém, že sa dnes, v materialistickom veku, môžeme donekonečna vyčerpávať a investovať všetku svoju energiu do existenčných otázok a do zvládania konfliktov, by mal byť predstavou slnečnej oázy nielen zmenšený, ale mal by byť odstránený. Je to však miesto, kde sa ľudia stretávajú kvôli duchovnosti a prejavujú solidaritu, nie je to miesto na únik, ale je to tajný zdroj sily, rovnako ako fontána s osviežujúcou vodou, kde ľudia žijú a návštevníkovi podávajú osviežujúcu vodu.

V Taliansku niekoľko ľudí založilo na jednom mieste ekologický a duchovný projekt. Pre okolie z neho vyžaruje pokojná atmosféra, a v nadradenom zmysle uvoľňuje aj myšlienkové sily pre svet. Konajú sa tam školenia a praktické kurzy; je to miesto, kde sa stretáva veľa rôznych motivácií a uskutočňuje sa veľa rôznych výmen. Na celom území nie je žiadne elektrické rádio alebo vysielač a preto je atmosféra prírodného prostredia veľmi čistá a zotavujúca. Po lúke sa plazia všetky druhy zvierat, napríklad jašterice zelené, a ľudia nevstupujú do divokého biotopu, ale nachádzajú úžasne pestovaný krajinný útvar a architektúru. Z oázy by mali vychádzať konštruktívne lúče lásky oduševnené silou ideí a teda sila pre svet.

Duchovná substancia slnečnej oázy

Ak je skutočne dosiahnutá a fundovane vypracovaná nezávislosť ľudí, môže na svet pôsobiť tými najlepšími silami. Slobodný človek, ktorý je individuálne založený avšak v spolupráci s ostatnými, vysiela veľkú moc smerom von. Táto moc je veľká, pretože je slobodný. Oáza musí byť preto nezávislá rovnako ako slnko na oblohe. Schopnosti a psychické kvality, fundované charakterové vlastnosti a morálna veľkosť, ktorú si človek vypracoval, sú svetlými silami poskytujúcimi teplo, ktoré pôsobia nielen v úzkej vzájomnosti, napríklad s ľuďmi, ktorí pracujú v kultúrnej komunite, ale osvetľujú vesmír, aj Zem. Takže ľudia v slnečnej oáze sú klíčiacim ohnivým plamienkom, ktorý svojim slnečne radostným svetlom a svojim vrúcnym teplom v tichosti inšpiruje svet.

Metafyzicky sa Slnko celkom chce stať Zemou, aby jednotlivec, ako predstaviteľ svetla, nemusel súhlasiť so žiadnym oddelením, rozdelením alebo znehodnotením. Slnko vesmíru sa v človeku zjednocuje s jeho srdcom a formuje ho.

Človek prospieva k vzrastajúcej jedinečnosti, k láske a individuálnej sile. Nesie oázu, zvolené miesto spirituality. Kto iný než jednotlivec by mal niesť duchovno a prevziať zaň zodpovednosť?

Myšlienku treba najskôr myslieť

Akákoľvek kultúra sa nezačína okamžite vonkajšími činmi, ale skôr sa rozrastá v tichu ľudských duší. Myšlienky a pocity s morálne vysokými hodnotami, sľubnými pre budúcnosť, tvoria zakoreňujúcu silu každého vývoja. Sila budúcnosti žije v jednotlivcovi a povznáša sa v spoločenstve, v úzkej osobnej vzájomnosti, ale je akoby rukopisom, ktorý ešte nebol úplne sprístupnený širokej verejnosti. Odvážne myšlienky a najlepšie ideje sa v spoločných rozhovoroch a činoch rozvíjajú do ideálov, ktoré skôr, ako ich bude môcť prijať široká verejnosť, prúdia v akomsi slnečnom altánku. Sú rodiacim sa klíčkom pre kultúru, lásku k blížnym, toleranciu a postoj úprimnosti.

Ľudské vlastnosti si vyžadujú učenie a službu obete

Realizácia potom prebieha v dobre koordinovanej spolupráci.

Keď sa v srdci jemnocitne stretne zmysel pre spoločenstvo a úplná samostatnosť, umožní to vo svete vzkriesenie mnohých mierotvorcov. Duše, ktoré sa venujú celému ideálu bez výnimiek, môžu spôsobiť veľké veci, pretože mier nielen propagujú, ale ho aj myslia, cítia ho vo vzájomnosti a uskutočňujú vysoké, ba tie najvyššie skutky.

Slnečná oáza je zdrojom sily inšpirácie nielen pre interných ľudí, ale aj pre mnoho externých ľudí, ktorí sa z dôvodu nepredvídaných okolností zrazu cítia povolaní konať eticky vysoké činy. Je to dar, ktorý sa v slnečnej oáze rozrastá prostredníctvom myšlienok a meditácií, a prenáša sa do svetskej situácie. Aj politické situácie s negatívnym obsahom sa môžu akoby magicky náhle zmeniť a môže dôjsť k uzdraveniu, ktoré by inak bolo nemožné.

Meditačná sila slnečnej oázy prebúdza bez vonkajšej komunikácie ľudský potenciál k dobru. Je to archanjel, ktorý v tichosti prenáša tie najvýznamnejšie myšlienkové ideály po celom svete.

Myšlienka je slnečná energia. Vo vzájomnej koordinácii jednotlivých prispievateľov do slnečnej oázy žiari so zvrchovanosťou, ktorá zodpovedá slobode v najlepšom zmysle slova. Keď je ideál slobodný a chcený, vzájomne zdieľaný a myslený pre svet, oslobodený od ekonomických obmedzení a od márnych pôžitkov, s pripravenosťou a ochotou konať činy ako dar, potom niet pochýb, pravdivá a myslená myšlienka sa jedného dňa presadí.

Disciplína a obeť

A nemalo by chýbať pár slov o pojme obeť, pri ktorom sa ľudia často mračia: Všetci, ktorí spolupôsobia v rámci slnečnej oázy, ako najvyšší cieľ, bez rezervovanosti a váhania, chcú vzkriesenie človeka, jeho najlepších ideálov a najkrajších hodnôt. Človek sa musí pre svoju myšlienku vo svojom malichernom egu obetovať. Povinnosť rozvíjať sa si vyžaduje prácu, a to každý deň, každú hodinu. Každý, kto by si chcel nárokovať slnečnú oázu sám pre seba ako zištné útočisko, by sa mal cítiť ako opovrhnutiahodný.

Disciplína vývoja je krásna. Nesie v sebe čaro, ktoré umožňuje, aby v temných dňoch bola vzkriesená žiarivá radosť. Čo je to krása?

Krása je verným sprievodcom duševno – duchovného vývoja človeka. 1, 2, 3, 4

Poznámky:

1 Slnko žiari vo svetle, zatiaľ čo Mesiac toto isté svetlo zrkadlí. Ľudský mozog môže zrkadliť myšlienky. Preto je mozog mesačným orgánom. Slnko je však zdrojom tvorivosti. Je bezprostrednou dimenziou ducha. Mesiac by sa dal označiť za matematika, ktorý múdro myslí, ale Slnko je bezprostredný zdroj, ktorý múdrosť vytvára.

2 Ak porovnáme Starý a Nový zákon, všimneme si, že Mojžiš priniesol zákony a proroci ohlasovali Krista. Avšak samotný Kristus bezprostredne priniesol žiarivú lásku a - ako sa hovorí v mnohých zákonoch – priniesol naplnenie zákona. On je Slnkom prichádzajúcim na Zem. Z tohto dôvodu sa v antropozofii spája so slnečným duchom.

3 Tak ako existuje slnečný duch, existuje aj slnečný démon. Kresťansko-duchovné pôsobenie je v jednotlivých dobách nesené rôznymi zvláštnymi osobnosťami. Existujú ľudia, ktorí v rovnakej miere pôsobia tak démonicky a fanaticky, že potláčajú všetky dobré impulzy, ktoré by chceli v ľudstve povstať a prijímajú deštruktívne rozhodnutia, protichodné voči vývojovým pohnútkam. Dnes, v dobe iracionality, mocne pôsobia a prejavujú sa v niektorých typických štruktúrach osobnosti.

4 Slnečná oáza by sa nemala zamieňať s výrazom kultúrna oáza, ktorý sa objavil počas obdobia Korony. Všeobecne sa kultúrne oázy označujú ako miesta zhromažďovania a stretávania ľudí, ktorí na základe problémov doby diskutujú v slobodnej vzájomnosti. Sú však organizované menej spájajúcim spôsobom. Na rozdiel od kultúrnej oázy, človek v slnečnej oáze by sa musel naučiť koncentrovať a špecifickým spôsobom rozvíjať väčšiu zodpovednosť prostredníctvom meditácie a myšlienkového upriamenia sa na svet.