meditácie

články

12.4.2024 o 16:16

 

Joga je viac než ásana.

 aktuálne cvičenia:
Liečivé zmyslové vnímanie

Nechceme Vás učiť a vnucovať Vám náš obraz sveta a človeka, chceme vo Vás podnietiť sily a schopnosti, ktorými si Vy sami vytvoríte pravdivý obraz o sebe a o svete.

Dielo Heinza Grilla

Heinz Grill: Štyri étery v chlebe

Narajana vydala preklad tejto brožúry H. Grilla do slovenčiny. V brožúre autor približuje chlieb, ktorý je založený na medo-soľnom procese, na rozdiel od chleba z droždia.  Popisuje, ako tento "chlieb budúcnosti" má obsahovať všetky 4 étery v priaznivých pomeroch a ako môže človek tieto étery do procesu prípravy chleba vnášať.

Brožúra obsahuje 36 strán.

Cena brožúry je 6 €.

Brožúru si môžete objednať na adrese Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

Odber je možný po dohode osobne alebo brožúru môžeme zaslať poštou na dobierku v cene 6 € + poštovné.

Úryvok: 

„Keď si postavíme viac imaginatívne pozorovanie chleba pripravovaného s droždím a na rozdiel od toho pozorovanie chleba z dobre podareného cesta s Backfermentom alebo medovo-soľného chleba, chleba, ktorý prešiel cez zodpovedajúce stupne zrenia, bez alkoholu, bez alkoholového kvasenia, potom môžeme vnímať rozdiel už citlivou mierou. Chlieb s droždím má charakter, ktorý sa, vnímavo videné, k človeku nechce ani riadne priblížiť. K tomuto chlebu si nemôže človek skutočne vybudovať zrelý blízky vzťah, lebo je mu v istom zmysle bytostne cudzí. Obilie sa v ňom neprivedie bližšie k človeku, ale obilie sa vlastne upečie iba na povrchnom stupni síce už väčšinou do dosť dobrej formy, ale ostáva iba vo vonkajšej forme, ostáva celkom v substancii vonkajška. Neprichádza k človeku v ústrety. Chlieb s Backfermentom alebo medovo-soľný chlieb prichádza v ústrety človeku ako vyššia organizovaná štruktúra života so svetelným charakterom rýdzeho druhu. To je to hodnotné. Vzhľadom na rozvoj duše podporuje dobrý chlieb prostredníctvom mliečneho kvasenia inkarnačný proces človeka.“

 

Vydavateľská činnosť < Dielo Heinza Grilla  <naspäť

Heinz Grill: Orientácia a stanovenie cieľa "Jogy z čistoty duše"

 

Narajana vydala preklad tejto brožúry H. Grilla do slovenčiny. V brožúre autor ako zakladateľ "Jogy z čistoty duše" ozrejmuje jej základné pojmové vymedzenie, odlíšnosť od iných foriem jogy, jej spirituálny zdroj a základné tézy usporiadania jej exoterického systému. Na začiatku sú názorne objasnené pojmy ezoterika a exoterika a čitateľ poznáva, že rozlíšenie týchto pojmov predstavuje dôležitú bázu pre školiacu cestu. V kapitole „O problematike hierarchie a poslušnosti“ zobrazuje túto cestu ako nepretržité zainteresované učenie a skúmanie duchovných zákonitostí, ktoré môže individualitu človeka oživovať a posilňovať. V kapitole „Inšpiratívne zdroje na ceste duchovného školenia“ autor opisuje dielo Rudolfa Steinera, Sri Aurobinda, ako aj svoje vlastné. Ukazuje, ako tieto špecifické a v druhu pôsobenia rozdielne cvičebné cesty, sa vyznačujú úzkym prepojením a ako sa môžu na ceste školenia dopĺňať.

Brožúra obsahuje 43 strán.

Cena brožúry je 6 €.

Brožúru si môžete objednať na adrese Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

Odber je možný po dohode osobne alebo brožúru môžeme zaslať poštou na dobierku v cene 6 € + poštovné.

Úryvky:

"Cieľom jogy nie je, ako sa o to všeobecne usilujú rôzne školy, vyhasnutie individuality a nadídenie zážitku kozmickej jednoty s jej mĺkvym pokojom, ale stať sa vedomým v myslení, cítení a koniec koncov v identite konania, vyjavujúcej sa duchovnej skutočnosti, ktorá prekračuje aj metafyzický svet. Myslenie a cítenie nezhasínajú v asketickom mlčaní a život sa neuťahuje do ústrania kláštornej samoty. Myslenie je vychovávané na stále väčší a užitočnejší duchovný nástroj, ktorý sa zlučuje s kozmicko-tvorivými myšlienkami. Pocity zostávajú prirodzené a integratívne, avšak získavajú tiež zušľachtenie a z duchovna rozvinutú kreativitu, ktorá z nich robí tvorivý pocit pravdivosti. Cieľ všetkého úsilia vedie k syntéze ducha vo svete, ktorá sa vyjadruje v človeku a jeho individuácii, ktorá prebieha stupňovitou premenou."

"Celkom všeobecne povedané je cieľom jogy úplná sloboda. Táto sloboda, o ktorej je reč, by však veľmi ľahko mohla nadobudnúť mylnú formu a získať význam pocitovej vitality s extatickým cítením života, alebo by mohla byť utajenou ja-identitou, ktorá je založená výlučne na intelektuálnom merítku hodnôt a na porovnávaní vedomostí. Joga však nehľadá tieto vonkajšie formy a pocity slobodného zážitku, ale slobodu v takzvanom Ja, v joge nazývanom ako najvyšší puruša, v manas - v myslení, v buddhi - v cítení a v atman - vo vôli. Tá sloboda, ktorá na ceste vzniká a má dominovať na konci, má úplne inú silu svetla, ako tá ktorá prebýva na začiatku. Cvičiaci zostáva v úkonoch svojho života, v práci a povinnostiach stále rovnaký, a možno zostane udomácnený vo svojich zvyklostiach a nemení svoj život podľa alternatívnych zásad, ktoré nesú východný alebo svetonázorový prízvuk. Cvičiaci iba zosilnie a spevnie vo svojom duševnom živote, ktorý mu umožní väčšiu slobodu vo vonkajšom stretnutí. Cvičiaci je aj voči sebe samému slobodnejší a môže skôr rozpoznať malicherné starosti, strachy a závislosti ako relatívne udalosti bytia. Sloboda vznikajúca na vývojovom chodníku preto nepochádza z vonkajšej prirodzenosti, ale sa zakladá na pohyblivosti a dynamike myslenia, cítenia a vôle, ktoré sa stávajú objektívnymi nástrojmi duše a sú preniknuté a obohatené svietiacim duchom. Nové a väčšie vedomie sa pripojí k tomu doterajšiemu. Duša sa rozdiaľuje ponad obvyklé genetické hranice do väčšej kapacity. Tak stojí na začiatku ten človek, ktorý je zrodený v karme alebo v mäse, a na konci zas onen, ktorý je zrodený v duchu alebo v purušovi. Cesta však kvôli jej zdaru musí byť od začiatku až do konca zrovnaná veľmi čistými podmienkami a kroky po nej sú nesené slobodnými rozhodnutiami."

 

Obsah 

Vydavateľská činnosť < Dielo Heinza Grilla  <naspäť