O joge < Články < naspäť

Stručne o joge

Joga je tisícky rokov stará náuka, ktorá sa vyvíja v súvislosti s vývojom ľudskej bytosti počas dejín. V každom období vôňu nebeského kvetu jogy sprostredkúvajú učitelia do pozemských rovín tak, aby bola zmysluplnou a schodnou cestou zasvätenia. Pojem joga v sanskrte znamená spojenie a tiež cesta.

Spirituálny učiteľ Heinz Grill, pochádzajúci z južného Nemecka, rozvinul na začiatku 90-tych rokov minulého storočia "Jogu z čistoty duše". Je to cvičebný spôsob s ásanami, ktorý v sebe spája tri jogové cesty - bhaktijogu (cestu lásky a oddanosti), džňánajogu (cestu poznania) a karmajogu (cestu nezištnej obete). Spirituálne hľadanie poznania a hlbšia, náboženská vôľa obete sa zjednocujú v týchto cvičeniach do integrálneho pohybového umenia.

Ásany sú telesné cvičenia jogy. Dnes sú populárne a známe ako cvičenia na posilnenie zdravia a pohody, aj ako prostriedok na rozšírenie vedomia a prostriedok duševno-duchovného vývoja. Cvičenia pôvodne pochádzajúce z Indie, mohutne vstúpili do našej kultúry. Pritom, zodpovedajúc našej kultúre orientovanej viac materialisticky, sú rozpracovávané a ďalej rozvíjané hlavne aspekty užitočnosti. Cvičenia a systémy jogy sú nasmerované na technicko-fyzické koncepty, na získanie čo najväčšieho zdravia a psychickej pohody.

Avšak ásany, ako telesné formy a postoje, nesú v sebe hlboký vnútorný zmysel. Technická stránka má vyplynúť z tohto hlbšieho zmyslu ásany. Keď cvičíme zostavu ásan s vnútornou účasťou, pritekajú do tela veľmi subtílne prúdy, ktoré vedú k umeniu. Telesná práca v cvičení má byť nesená vytvorením obsažnej vnútornej predstavy a čulým zaoberaním sa myšlienkami o zmysle telesnej formy. Zo svetla tvorivej imaginácie sa vyformuje postoj duše a tela.

Jogou musíme vyrásť nad konzumný typ a aktívne, bádajúc a skúmajúc život, máme pristupovať k cvičeniam. Tvorivosť je základnou črtou umeleckého stvárnenia jogových cvikov.

utthita eka pada hastasana - poloha nohy

Na cvičeniach jogy sú jednotlivé telesné cvičenia - ásany - zostavené do ucelenej zostavy. V umeleckom zoskupení ásan sú prostredníctvom vnútorných foriem prítomné tie jemné sily, ktoré nemajú fyzický pôvod.

Cvičebná zostava ásan - jogových polôh je živým prúdom vnútornej logiky, ktorý prechádza od ásany k ásane a patrí k reálnym obsahom cvičenia. Súvislosť myšlienok, vyjadrených telesne v ásanách patrí k zážitku cvičenia.

Joga je praktickou prácou zduchovňovania telesnosti. Je konkrétnou tríbiacou, zušľachťujúcou a oslobodzovacou činnosťou pôsobiacou na všetky články ľudskej bytosti. Cvičenia posilňujú vnútorné Ja, očisťujú jednotlivé sily duše a liečivo pôsobia až do tela prostredníctvom astrálneho a éterického tela. Účinky závisia od spôsobu venovania sa cvičeniam a od vnútornej aktivity.

anjaneyasaana - polmesiac

Telesné cvičenia sú sprevádzané cvičeniami koncentrácie a tiež dopĺňané ďalšími cvičeniami duše. Nedominuje tu technický perfekcionizmus, ani teoretizujúci intelektualizmus, ale aktívny prístup k cvičeniam v zmysle esteticko-umeleckého utvárania. Bez živej substancie ducha by boli cvičenia iba ako kvet bez okvetných lístkov, bez živej substancie a vône.

O joge < Články < naspäť