Podujatia s Heinzom Grillom

Môže dobrá meditácia zabrániť hrozbám?

Uverejnené 23.4.2022 na stránke Heinza Grilla

V nemčine: https://heinz-grill.de/meditation-ukraine-trauma-gefahren/

V slovenčine: https://heinz-grill.de/sk/meditacia-ukrajina-trauma-rizikam/

 

Meditácia svojím spôsobom nasmerovania speje ku konkrétnemu objektu alebo je zameraná priamo na myšlienku. Vždy existuje meditujúci a objekt meditácie. Príliš predčasné splynutie alebo dokonca od samého začiatku jestvujúce zjednotené vedomie bez rozčlenenia a diferencovanosti nepripúšťa žiadnu budujúcu a progresívnu činnosť z bytia človeka.

Pozemský život každého jednotlivého človeka potrebuje takzvaný odpor alebo – inak vyjadrené - vyžaduje si najrozmanitejšie výzvy, úsilie a fázy výdrže. Ak by neexistovala rozporuplnosť, ktorá je vo všeobecnosti daná existenčnými a telesnými podmienkami, nemohlo by sa vyvinúť vzrastajúce takzvané ja, a teda ani vlastné individuálne sebapociťovanie. V meditácii sa preto treba v každom prípade vyvarovať príliš skorého zjednotenia s objektom pozorovania v zmysle filozofie advaita, neduálnej reality1. Meditujúci musí dlhší čas pozorovať objekt a skúmať ho pomocou otázok. Začína v dualite, prežíva sa v nej a pomaly, ale isto formuje rastúci vzťah k svojmu meditačnému objektu. Z takéhoto úspešného vstúpenia do vzťahu a napokon z poznatkov, ktoré sa stadiaľ vyslovili, sa rozvinie opravdivé spojenie, ktoré má tendenciu pomaly smerovať do formy advaita, neoddelenosti, do takzvanej neduality.

V knihe „Kurz zázrakov" – je to dielo, ktoré vzniklo sprostredkovaním prostredníctvom média – je uvedená veľmi zvláštna meditačná veta. Podľa návodu tejto knihy má človek túto vetu myslieť so zavretými očami. Veta znie:

"Boh túto vojnu nevytvoril, a preto nie je skutočná."

(Kurz zázrakov, kap. 14, veta 4)

Použitie pojmu Boh a jeho zvláštne votkanie do výpovede, ktorej logika sa dá iba veľmi ťažko pochopiť, sa zdá absurdné. Súčasne sa nedá prehliadnuť, že ten, kto sa odvoláva na meditačnú vetu, ako je táto, sa tiež vydáva do neskutočného sveta a súčasne rozvíja vieru klamlivej povahy, pretože sa stavia na stranu dobra bez rozvinutia vzťahu k okolnostiam. Kurz zázrakov vsugerováva obraz sveta, ktorý spočíva na oddelení od reality v konvenčnom zmysle a na pojme Boha-ducha. Ako výpoveď zavádzajúcim spôsobom ukazuje, človek sa nepozerá ani na vojnu v jej vonkajšej podobe, ani sa nezaoberá súvisiacou logikou, ani pojmami, akým je napríklad pojem Boha. Channeling nevedie k poznávaniu duchovných svetov, ale k iluzívnemu používaniu takzvaných podaní (podávaných správ), ktoré majú v skutočnosti subjektívny organický pôvod. Z týchto dôvodov sa musia meditačné obsahy vyberať starostlivo a nikdy nie zo sprostredkovania od média, bez vzťahu ku skutočnému dianiu. Taká meditačná veta, ako je hore uvedená, v dôsledku jej iracionálnej logiky a chýbajúceho vzťahu podporuje nebezpečenstvo sebapodrobenia a vykoľajenia psychiky do sveta plného preludov. Ľudia, ktorí sa oddávajú takýmto myšlienkam, bez vedomého úmyslu podporujú vo svete veľkú polarizáciu smerom k materializmu. Pri channelingu chýba v istom zmysle rozlišujúce a kreatívne Ja, ktoré je nevyhnutné pre mierovú prácu a pre jasné formy kultúry. Chýbajúcim Ja a s nedostatkom vlastnej zodpovednosti sa rozvíjajú oveľa väčšie hrozby pre celkovú politiku, než keby sa rôzne strany iba vzájomne sporili.

Keď sa cvičiaci pozrie na krízu na Ukrajine a nenechá sa príliš rýchlo zviesť jednostrannými informáciami z médií k vytvoreniu si názoru, nemôže vlastne vôbec pociťovať nič iné, než zažiť prezidenta Zelenského s najväčšou nevôľou. Zelenského aura sa v priebehu jeho pôsobenia v politike zhoršila, je temná, a predsa sa k nej púta veľmi agresívny prvok so zvláštnou hnacou silou, takmer akoby nepokojný, oslnivo svietiaci. Dá sa predpokladať – a najmä ak sa zoberie do úvahy jeho aura – že v najbližšom čase budú z jeho strany nasledovať úplne iracionálne návrhy prostredníctvom jeho rozhodnutí, prípadne prostredníctvom jeho ochoty zastupovať cudzie mocenské záujmy. Existuje tu teraz skutočne väčšie nebezpečenstvo veľkých škôd, než v iných dobách.

Obr. © Ukraine Presidency/ZUMA Press Wire Service):

Predsedíčka Euópskej komisie Ursula von der Leyen a ukrajinský prezident Volodimir Zelenskij si potriasli rukou pri ich stretnutí 8.4.2022 v Kyjeve.

Gestá Ursuly von Leyen voči Zelenskému pôsobia veľmi nepríjemným dojmom. Ak prehnané podávanie rúk nechá človek na seba pôsobiť o niečo dlhšie a hlbšie, nevyhnutne si všimne, že obaja, hoci sú si navzájom veľmi cudzí, sa spájajú ako nejaký nástroj na dosiahnutie cieľa. Rola matky a syna, najmä keď má neprimeraný a zväzujúci charakter, však nesie so sebou takmer desivý potenciál nepriateľstva a aj keď sa zdá, že vonkajšie spojenie vyjadruje zdvorilé gesto, v skutočnosti transportuje boj, rozdelenie a agresiu. Gestá, aké sa odohrávajú na tejto politickej scéne, môžu znamenať vážne dôsledky pre budúcnosť.

Taký prezident akým je Zelenskij môže existovať jedine vtedy, keď už sú ľudia traumatizovaní a málo zastávajú vlastné stanovisko, prejavujú málo individualizácie a nezávislosti.

Pre meditáciu si cvičiaci predstaví nezávislého človeka v obraze a prejave, v charaktere a so svojou samostatnou tvorbou úsudku. Ukrajine bude veľmi dlho trvať cesta, kým sa štát bude môcť primerane posunúť zo svojej predchádzajúcej histórie a základnej nálady k nezávislému sebaurčeniu.

Meditačná veta, ktorá je vhodná na koncentráciu a napokon na výskumnú prácu:

Nezávislosť nezačína ani politickým zápalom, ani hľadaním materiálnych či ideologických výhod; nezávslosť sa v rastúcej miere rozvíja snahou o kultúrne hodnoty a duchovne pravdivé myšlienky. Je výsledkom odvážneho rozvíjania duchovnej práce.

Keď si človek týchto pár viet sprítomní a rozumejúc im v ich logike bude nimi prenikať počas určitej doby, vytvorí vo všeobecnosti duchovný potenciál, ktorý bude prechádzať do svetového stvorenia a ktorý pomocou tam vládnucich tvorivých síl, takzvaných anjelov, bude prúdiť do ďalšieho vývoja.

Poznámka

1 Advaita: Monizmus, náuka o jednote. Bytie je všebytím, v ktorom neexistuje skutočnosť duality. Úplné zjednotenie so všetkým. Opustenie oddeľujúcich princípov. Nebezpečenstvom tejto náuky je, ak sa berie bez dostatočného duchovného školenia a bez vývoja duchovného vnímania bytostných princípov vyšších svetov, že ašpirant v pocitovej jednote bez skutočne vnímajúceho a dostatočného spojenia vytvorí iba subjektívnu ilúziu. Veľmi ľahko si zamení emocionálnu jednotu s realitou ducha.

Ochorenie korona – šanca pre budúcnosť

Článok Heinza Grilla uverejnený 30. marca 2022
na jeho stránke po nemecky: https://heinz-grill.de/corona-suggestion-heilung/
po slovensky: uverejníme link, keď bude článok preložený

Medicínske pozorovania korony

Lekár Dr. Shankara Chetty ošetril v Afrike viac ako sedem tisíc pacientov, ktorí ochoreli na koronu. Výskumom, zaoberaním sa, pozorovaním obrazu choroby a jej foriem priebehu prišiel k výsledku, že táto vírusová infekcia veľmi často prechádzala do alergie, ktorá jednotlivým pacientom neraz spôsobovala ďalšie veľké komplikácie. Podľa tohto pozorovania sa takzvaný dlhý kovidový syndróm pravdepodobne stane problémom v dôsledku alergických následkov. Podľa skúseností Shankara Chettyho podávanie antihistaminík zmiernilo zápalové podráždenia a dýchacie ťažkosti.1)

V dôsledku mnohých sugescií a pripojených strachov, ktoré korona infekciu sprevádzajú alebo dokonca príčinne motivujú, dostáva sa vegetatívny nervový systém so svojimi parasympatickými a sympatickými riadiacimi funkciami do neporiadku a nevyhnutne sa prejavujú zápalové následky, dýchavičnosť2), problémy srdcovo-cievneho obehu a dlhšie fázy vyčerpania. Ktoré terapeutické opatrenia dokážu regenerovať túto vegetatívnu nerovnováhu, ktorá vysiela zdola nahor svoje disharmonické riadenie v dýchacích cestách? Existujú lieky, okrem silných psychofarmatík, ktoré môžu pomôcť proti nekoordinovanej, vnútornej situácii, ktorá sa stala autonómnou?

Vegetatívny systém so svojimi nevedomými kontrolnými mechanizmami má tú zvláštnosť, že je veľmi ťažké mať naňho dosah pomocou vonkajších opatrení a dokonca aj akoukoľvek disciplínou alebo pomocou autosugescie. Svoje pôsobenie v tele usmerňuje podľa spontánnych a možno, ak sa to tak dá povedať, veľmi svojvoľných a nie vždy fyziologicky zdravých procesov. Ovplyvňovanie vegetatíva sa teda musí diať nepriamo a čo najmúdrejšie cez vedomie.

Senzorické a motorické nervy

Alergie, zápaly hltana, priedušiek, záchvaty kašľa a dýchavičnosť doslova pripútavajú pozornosť ľudí k fyzickému telu. Samotné dýchanie by v prípade zdravého stavu malo prúdiť prirodzene a uvoľnene a nemalo by byť priškrcované žiadnymi zabraňujúcimi zápalovými reakciami. Avšak práve záchvaty kašľa oberajú pacienta o prirodzenú komunikáciu a doslova ho držia v jeho vlastnom dýchacom systéme. Podľa príznakov podráždenia v hrdle a prieduškách môže ten, kto má vyvinutý duchovný zrak, rozpoznať, že pacienta obťažuje takzvaná astrálna bytosť, väčšinou s jasne jedovatým charakterom. Voľne nie je táto astrálna bytosť očami viditeľná, avšak s istým sústredeným pozorným vnímaním sa dá vytušiť. Pacient veľmi často zažíva, že záchvat ho napadne akoby zvonku a reaguje proti tomu prudkým kašľom. Väčšinou záchvaty kašľa dráždia sliznicu stále viac a postihnutý stále viac vťahuje napádajúce astrálne telo zvonku do svojho vnútra. Zápal takto zasahuje intenzívnejšie do organizmu.

Kvôli čo najobjektívnejšiemu a zdravému vnímaniu pacient potrebuje mocný nervový základ a to zvlášť v zmysle senzibilných nervov. Každé pozorovanie, ktoré zodpovedá objektívne a slobodne danej záležitosti a skutočným okolnostiam, si vyžaduje istý druh prekonania telesne zviazanej situácie a určité ustúpenie, stíšenie dispozície motorických vôľovo orientovaných nervov. V každom prípade infekcia korona potrebuje na vyliečenie vedomé používanie senzibilných nervov, a tým rozvinutie objektívnych zmyslových pozorovaní a jasného tvorenia predstáv. Senzibilné nervy prijímajú a pokiaľ ide o smerovanie ich pohybu, sú centripetálne, orientované aferentne (postupujúc k centru) z periférie do vnútra, zatiaľ čo motorické nervy vyžarujú centrifugálne a prenikajú k periférii.

Keby teraz niekto chcel rozvinúť nové kroky vo svojom živote, nezačínali by v motorickej horlivosti, ale v pozorovaní rozličných okolností a v rozvinutí čo najjasnejších pochodov myslenia. Choroba korona pre svoje liečenie potrebuje tieto rozličné objektívne formy vedomia. Jednotlivý človek by sa chcel novo nadobudnutým vedomím náležite upriamiť na lepšie centrovaný vnútorný stred. Ak to jednoducho vyjadríme, chcel by prekonať staré štruktúry a pomocou objektívnejšej práce vedomia nadobudnúť konštruktívnejšiu, vnímavejšiu a múdrejšiu realitu.

Prekonanie disharmonického vegetatívneho riadenia

Podľa jednej zákonitosti duchovného vývoja utrpenie ostáva tak dlho, pokiaľ sa nerozpustí pomocou lepšej a potrebnejšej štruktúry. A preto v organizme prakticky veľmi často pretrvávajú vegetatívne disharmónie a zapríčiňujú stavy vyčerpania alebo chronické zápaly, kým vývin nedokáže dospieť na nasledujúci želaný stupeň. Korona totiž si vyžaduje tento nový začiatok, ktorý individuálnym spôsobom čaká vo vedomí každého jedného človeka.

Kľúčový bod tohto nového začiatku tvorí vedomie a spôsob dýchania každého jedného indivídua. Spravidla je celé dýchanie svojou kvalitou, svojím rytmom a svojím nasmerovaním navonok čo najintenzívnejšie spojené s nevedomým, a tým s vegetatívnym autonómnym riadením. Vo všeobecnosti ľudské indivíduum dýcha podľa karmických predpokladov, alebo inak vyjadrené, podľa osobných vlôh. Keď sa teraz tento proces dýchania naruší zápalom, trpia prirodzené zmyslové pohyby smerujúce k svetu, ako aj všetky životné sily. V prípade kašľania telo chce totiž vedomie pohltiť a tesne ho pripútať na seba. Ako sa človek oslobodí od týchto útokov?

Najskôr musí zápal v tele vyliečiť. Ak však v dôsledku stále pretrvávajúcej vegetatívnej nerovnováhy zostanú ďalšie reakcie ako alergie alebo nové podráždenia, pacient sa musí zdisciplinovať a naučiť sa používať svoje vedomie nezávisle od tela. Musí riadne trénovať určitú vytrvalosť a výdrž pozornosti a myšlienkové procesy k určitej téme. Ako jedinec získa nový začiatok, ktorý by primäl to doterajšie genetické k ustúpeniu?

Čím viac sa takýmto spôsobom cvičiacemu podarí myslieť dlhšiu dobu dobrú ideu a previesť ju do praxe, tým viac sa rozvinú životné sily, takzvané nové éterické sily. Nie len výživa spôsobuje určité energie v tele, dokonca sú to oveľa viac rozvinuté myšlienky, ktoré sú sledované počas dlhšej doby a ktoré reprezentujú ideál čo možno najvyššej hodnoty, čo spôsobuje zdravé éterické posilnenie. Spirituálne štúdium, ak je brané vážne, dokáže v tejto súvislosti poskytovať mimoriadne dobé predpoklady na liečenie a očisťovanie vegetatívneho systému.

Liečenie pomocou slobodného dýchania

Najlepšie však je, keď cvičiaci okrem obsahov vedomia, ktoré kultivuje, bude venovať pozornosť aj dychu. Nakoľko slobodne plynie dych? Pozorovanie dychu predstavuje disciplínu, ktorá nie je nevyhnutne príliš náročná.3) V zásade by mal byť dych voľný od emócií a mal by sa pohybovať cez pľúca zodpovedajúco k procesom vedomia ľahko a bez tiaže. Čím viac sa vyvinie táto sloboda pri dýchaní, tým ľahšie sa v stretnutí rozvinie vedomie navonok. Slobodným dýchaním budú vnímateľné nové priestory. Nejde však priamo o vedomú dýchaciu gymnastiku, ktorú by teraz cvičiaci mal rozvinúť, ale skôr o senzorickú schopnosť pozorovania spôsobov dýchania a cielené rozvinutie určitých obsahových predstáv a foriem vedomia. Jasné a osamostatnené myslenie, ktoré je slobodné od sugescií a rovnako nie je príliš motoricky poháňané emocionálnymi chúťkami, vedie k tomu krásne otvorenému cíteniu priestoru, v ktorom sa môže dych pohybovať uvoľnene. Jednotlivec, ktorý toto cvičenie zvládol, spravidla veľmi rýchlo dokáže prekonať vyčerpanie a začať so zdravým rozvíjaním vzťahov.

V princípe sa v dychu zrkadlia všetky strachy alebo prevzaté sugescie. Rovnako nepriaznivé vzťahy s ich konfliktmi, či už vedomými alebo nevedomými, nedovoľujú viac voľne prúdiť dychu a jedinec si s každým výdychom a nádychom vnáša nevyriešený emocionálny balík do seba a vynáša ho von do vzdušného priestoru. Dych je týmito psychickými, väčšinou nevedomými vplyvmi charakteristicky zaťažený. Preto ten, kto sa snaží o vyliečenie, môže pozorovaním dychu zažiť nový slobodný priestor a s trochou cvičenia zbadá, ktoré sú to vplyvy, čo sa prostredníctvom pohybu vzduchu dostali do vnútra až k fyzickému ochoreniu. Je to vedomie, čo nakoniec dokáže dych a celého človeka urobiť slobodnejším.

Praktické cvičenie na uvoľnenie dychu

Človek vstúpi do nejakého priestoru, či už je to miestnosť, izba alebo prirodzene otvorený pozemok. Tým, že fyzické telo vstúpilo do tohto priestoru, zaujme tam pre seba určitý priestor. Každá fyzická forma si vyžaduje pre seba nejaký priestor, má nárok na vlastnú hmotu a vytláča vzduch.

Predstava, že človek vojde do nejakého priestoru a teraz ho vníma bez nárokovania si vlastného priestoru, však citlivým spôsobom zvyšuje jeho pozornosť. Na jednej strane sa nachádza vlastné telo. Vonku sa nachádza priestor, ktorý sa podľa okolností, ak ide o ohraničenú izbu, môže zdať dokonca ako úzky. Stále je to však priestor a ten sa dá vnímať citom. Keď cvičiaci prežije priestor skutočne vedome, a je jedno aké má kvality, pocíti zmenu vo svojom dychu. S priestorom zažije atmosféru vzduchu. Cit pre priestor a pohyb dychu patria blízko k sebe. Vnímanie vzdušného a všeobecne obkolesujúceho ovzdušia vzrastá. Ľudské vedomie získava prostredníctvom priestorových vnemov veľmi senzibilný vzťah k dychu. Šírka priestoru sa môže citlivo zväčšiť, hoci fyzické telo samo pre seba vypĺňa určité proporcie. Široký priestor predstavuje určitú formu zážitku, pri ktorej všetko fyzické ustúpi a dýchanie sa v tom momente uvoľní. Cítenie priestoru vedie ľudské vedomie do väčšej perspektívy a oživí pocitový život zvonka smerom do vnútra, alebo inak vyjadrené, z väčšej otvorenejšej formy do menšej. Telo sa nachádza v priestore a je samo v sebe mikrokozmom, zatiaľ čo ho obklopuje väčší makrokozmos s určitými priestorovými proporciami.

Oslobodenie dychu vedie k prirodzenému uvoľneniu a k vzrastajúcej schopnosti pozorovania. Vedomie sa dokáže v každom prípade na okamihy nanovo orientovať, keď sa cielenou pozornosťou rozpína do priestoru, rozšíri sa a uvoľní sa zo zajatia tela.

Cvičenie je jednoduché. Žiada si iba cielene vytvorenú predstavu, pozornosť a schopnosť pozorovania. Veľmi rýchlo po pár cvičeniach sa dá pocítiť regeneratívny senzibilný prospech. Dych získa väčšiu slobodu a vedomie zažije okamihy nových zmyslových vnemov.4) 5)

Poznámky

1) Viď rozhovor s Shankara Chetty na YouTube.

2) Dispnoe je medicínske označenie dýchavičnosti, tak často nastupujúcej aj v kontexte korony.

3) Podnety k pozorovaniu a rozvoju slobodného dýchania nájdete v knihe „Slobodný dych".

4) Viď „Slobodný dych – kniha cvičení"

5) Rozličné priestory a dojmy z nich dávajú ľudskému vedomiu veľmi rýchlo pocit šírky alebo úzkosti. Do istého stupňa je fyziológia dýchania závislá na týchto vonkajších dojmoch, ale iba do určitého stupňa. Základná vedomá pozornosť na rôzne priestorové okolité dimenzie oslobodzuje ľudské vedomie od tela a následne sa dych viac oslobodzuje od prirodzenej vegetatívnej autonómie. Dych nadobúda novú a ľahšiu kvalitu.


Meditácia 131, 132

25. marca 2022

Meditačný obsah 131

Po náhľade, pozornosti a myšlienkovo obsažnom orientovaní nasleduje slovo a toto je cesta slobody, ktorá nesmie byť opačná.

V ľudskom tele sa podľa vedeckých výskumov dá rozlíšiť dvojaký druh rozličných nervových dráh, sú to aferentné a eferentné, periférne nervy, alebo inak vyjadrené, senzibilné a motorické. Rudolf Steiner sa vo svojich výkladoch zmieňuje, že toto vedecké rozlišovanie je veľmi nezmyselné, lebo podľa jeho duchovnovedných výskumov existujú iba senzibilné nervy. Skutočne by človek bez prijímajúcej senzibility nikdy nedokázal vykonávať zdravú a nenarušenú motorickú aktivitu, ako napríklad pohyb alebo reč. Senzibilné nervy preto tvoria počiatok všetkého vývoja nervov.

Keď sa cvičiaci mentálne zaoberá hore uvedenou meditačnou vetou a učí sa ju v živote pri rozhovoroch alebo stretnutiach používať, v cielených momentoch pozorovania usporiada svoju senzibilnú schopnosť cítenia. Počas krátkych fáz sa prežíva vo svojej telesnosti a súčasne vo vzťahu k dychu akoby ustúpil a takto usporiada svoje vedomie podľa dojmov, ktoré prijíma z vonkajšieho sveta a ktoré si v plnej jasnosti sprítomňuje a prežíva. Nevedomé sklony ustúpia aktívnemu vedomiu.

Takzvané motorické nervy predstavujú vlastný vôľový život, ktorý sa u každého človeka prejavuje veľmi individuálne. Avšak dojmy, ktoré človek prijíma z vonkajšieho sveta a necháva ich prichádzať cez senzibilné nervy až do svojho vnútra, sú spravidla pre indivíduum cudzie, alebo lepšie vyjadrené, predstavujú výzvu k obnove a transformácii. Cvičiaci v tých momentoch aktivity vedomia prežíva pokojnú, ale nie zraňujúcu otvorenosť a učí sa svojou individualitou novým spôsobom sa harmonicky zosúladiť s vonkajším svetom. Dýchanie sa touto aktivitou vedomia na tiché okamihy oslobodzuje od svojho otrocky fyzického riadenia. V určitých okamihoch prežije kozmický dych.

Pre rozvinutie cvičení duše a meditácie je potrebný stále slobodnejší a slobodnejší dych, lebo jednotlivý cvičiaci chce vzrastajúcu mierou položiť svoje základy na objektívne platnom a duchovne podloženom náhľade a súčasne opustí niektoré nátlakové hnacie reakcie, ktoré cez motorické nervy prenikajú do dýchania, do myslenia a do zmyslového vnímania. Ak človek zažije dych slobodnejší od tela, život srdcovo-cievneho obehu sa upokojí a vznikne vzrastajúca sila v senzibilnej schopnosti vnímania. Pomocou tejto disciplíny pozornosti, pozorovania a objektívneho tvorenia myšlienok je dané prvé sebaposilnenie.

Pre úspešné vytváranie vzťahov je podstatnou táto vedomá schopnosť koordinácie vlastnej vôle a senzibilnej pripravenosti prijímať.

V tomto rozsahu by sa mala meditačná veta naďalej pestovať aj počas nasledujúceho týždňa. Pozorovanie toho, ako senzibilné a motorické nervy určujú telo a podmieňujú psychiku, bude môcť byť presnejšie.

Ďalšie zdroje

1. Rudolf Steiner k senzitívnym a motorickým nervom okrem iného uvádza:

„Už roky bojujem proti nezmyslu deliť nervy na senzitívne a motorické, po prvé kvôli tomu, že toto delenie je absurdné, lebo takzvané motorické nervy sú tu z toho istého dôvodu, z akého sú tu aj senzitívne nervy. Senzitívny nerv, zmyslový nerv je tu nato, lebo je pre nás nástrojom, aby sme vnímali, čo sa deje v načo zmyslovom organizme. A takzvaný motorický nerv nie je motorický nerv, ale taktiež je to senzitívny nerv; ibaže je tu na to, aby som mohol vnímať svoj vlastný pohyb ruky, aby som svoje vlastné pohyby, ktoré pochádzajú z iných dôvodov, než z motorických nervov, mohol vnímať. Motorické nervy sú vnútorné zmyslové nervy na vnímanie svojich vlastných vôľových rozhodnutí. Aby som vnímal to vonkajšie, čo sa zrkadlí v mojom zmyslovom aparáte, na to sú tu senzitívne nervy a aby som sám pre seba neostal neznámou bytosťou, keď ja sám idem, udieram alebo uchopujem, bez toho, že by som o tom vedel, na to sú tu takzvané motorické nervy, teda nie na zapriahnutie vôle, ale na vnímanie toho, čo vôľa v nás robí. Všetko, čo moderná veda vytvorila zo zložitých intelektuálnych vedomostí našej doby, je skutočne vedecká absurdita. To je jeden z dôvodov, prečo s touto absurditou už roky bojujem." (Duchovnovdecké pojednanie o sociálnych a pedagogických otázkach, GA 192, s.154)

2. na porovnanie: Heinz Grill, Kozmos a človek, kapitola: Nervový systém a jeho súvislosť s astrálnym telom, s.141

1. apríl 2022

Meditačný obsah 132

Piate energetické centrum, višuddha čakra, svojou vydarenou činnosťou predstavivosti, myšlienkovou logikou a zvedomením pôsobí usporiadavajúco a posilňujúco na štvrté energetické centrum. Nedbalo vyslovené slová bez súvislosti alebo na nevhodnom mieste, spreneverujú a zaťažujú piate jemnohmotné centrum umiestnené v oblasti hrtana. Toto centrum však rovnakou mierou veľmi ľahko reaguje tienistými formami, ak slová, ktoré by mali byť vyslovené z nevyhnutnosti a vedomého vzťahu, sú opomenuté kvôli ustráchanosti alebo falošnému súhlasu. Vo všeobecnosti sa vegetatívum alebo autonómny nervový systém dostane do neporiadku, keď komunikácia prepadne kvôli chýbajúcemu zvedomeniu do povrchného alebo emocionálneho nasmerovania. Aktivita neprestajne usporadúvajúceho tvorenia náhľadu, venovania pozornosti súvislostiam a myšlienkovo orientovaného zadávania zmyslu si vyžaduje disciplínu, ku ktorej sa človek musí rozhodnúť každý deň, ba dokonca viackrát za deň. Ak chýba osobne urobené rozhodnutie, zanedbá cvičiaci podstatný krok vo svojom živote.

Nový začiatok, ktorý neustále nastáva činnosťou vedomia a ktorý je reprezentatívny pre piate energetické centrum, vstupuje do svojho významu obohacujúceho život s mocnejšou aktiváciou zmyslových nervov. Touto aktivitou motorické nervy nezostanú nezohľadnené, ale rovnako zažijú nové usporiadanie a skutočne budú viac vnímané zmyslovým vedomím. Súčasne nadobudne dych veľkú voľnosť a odľahčia sa všetky tie nálože, ktoré v ňom kolujú prostredníctvom pudových foriem, sugescií a nevedomých emócií.

Pre nasledujúcu meditáciu treba viesť pozornosť a nájsť bližšie súvislosti medzi vedomím a kvalitami dychu.

Po vedome a z vlastného rozhodnutia vykonanom náhľade, venovanej pozornosti a po primeranej, predsavzatej, myšlienkovo obsažnej orientácii vznikne moment ticha, v ktorom sa vedomie zažije slobodne od tela a dych sa zbaví svojej nevedomej väzby. Slovo, ktoré bude teraz vyslovené, bude činné z otvoreného priestoru slobody a môže v živote prevziať vedenie. Myšlienka z vyššej reality vojde do života.

Každý, kto sa dnes snaží o duchovný vývoj, musí v srdci objaviť hlboké obsahové centrovanie, lebo ak toto chýba, cítil by sa ako v poháňajúcej mase bez vlastného postoja a bez vlastnej hodnoty. Zmajstrovať a viesť život oproti všetkým nihilistickým popieraniam doby a lživým, sugesciami poprekrývaným požiadavkám, to je výzva pre schopnosť rozhodovania a pre zaujatie každodenného aktívneho postoja vedomia. Hoci by praktizujúci nemal žiť svoj život príliš tvrdo, musí si stanovovať obsažné ciele a zvedomene ich počas rozhovorov uvoľneným spôsobom dávať do súvislostí. Slobodný dych je výsledkom rozvinutého piateho centra. To radostne a jasne žiari farbami v oblasti hrtana a pliec človeka.

Ďalšie zdroje:

1. porovnať osem duševných procesov, ktoré sa majú vychovať pri šestnásť lupeňovom lotosovom kvete v: Rudolf Steiner, Poznávanie vyšších svetov, od s.62 – slovenské vydanie Sophia (http://anthroposophie.byu.edu/schriften/010.pdf - s.88)

2. Rudolf Steiner, 1. sloha z „Berlínskym priateľom" z GA 268, Mantrické výroky, cvičenia duše, II.diel

Človek to vidí
so široko svedčiacim okom;
že je pripútaný k tomu, čo vidí,
k radosti aj bolesti sveta;
Je pripútaný
k všetkému, čo sa má stať,
však nie menej k všetkému,
čo padá do priepasti temných ríš.

Toto pripútanie, o ktorom hovorí Rudolf Steiner, nemožno hodnotiť ako závislosť, ale ako prepojenie so svetovým celkom, ktoré je stále silnejšie. Pomocou záujmu sa napríklad ľudská duša spája s rozličnými princípmi sveta, obzvlášť keď má k nim má jasné cítenie založené na morálnych myšlienkach.

V ukrajinskej vojne sa stretli dve rozličné inkarnácie

Článok Heinza Grilla uverejnený na jeho stránke 14. marca 2022

po nemecky: https://heinz-grill.de/putin-selensk-personlichkeiten/

po slovensky: pridáme link, keď bude článok preložený

Vladimir Vladimirovič Putin a Volodimir Oleksandrovič Zelenskij

Spirituálna práca skúma vnútorné motívy, ktoré ľudí ženú k rozhodnutiam, k činom a akciám. Veľmi starostlivé štúdium životopisov v súvislosti s vplyvmi, ktoré k danej individualite pristupujú z kolektívneho celku, pomaly dovoľuje rozpoznávať hlbšie pohnútky v duši. Vonkajšia tvorba mienky a mnohé, čo médiá so zdvihnutým ukazovákom moralizujúco pranierujú, má pre toto pozorovanie a úvahu veľmi malú hodnotu, ukazuje to skôr akúsi komplexnosť sugestívnych vplyvov, ktorým sú mnohí novinári vystavení zo zaslepenosti alebo vlastnej chtivosti po úspechu. Ak sa podarí hlbšie pozorovanie súvislostí, za tým vonkajším sa u terajších zúčastnených osobností objaví svetlo.

V osobe Zelenského, štátneho prezidenta Ukrajiny a Putina, šéfa štátu Ruska, sa stretávajú dve úplne odlišné osobnosti. Zatiaľ čo ukrajinský prezident vo všeobecnosti získava veľkú podporu z Európy, populárna mienka vníma Putina ako barbara, vojnového štváča a hrozbu pre mier. Zvláštnym spôsobom však – a to je výsledok čisto duchovnej výskumnej práce – v Putinovi žije vysoká osobnosť s veľmi inteligentnými a erudovanými črtami. Spirituálne bádanie ukazuje, že ruský šéf bol v minulom živote veľmi známym nemeckým hudobníkom. Hoci hlasy, ktoré sa opierajú o čisto primitívnu tvorbu názoru a sú veľmi poháňané osobnou nenávisťou, formulujú tvrdenie, že táto moja výpoveď dokazuje, že ako duchovný učiteľ podlieham úplnému zaslepeniu, avšak po opakovanom overovaní vo svojom duchovnom výskume ju cítim ako správnu. Opozitné urýchlené názory, možno z dôvodu akejsi sebaobrany, aby si nemuseli priznať nedostatok odborných znalostí, sa vyhýbajú dialógu a rýchlymi moralizujúcimi úsudkami potláčajú všetko duchovné bádanie a starostlivé pozorovanie. Tragické je, že u ľudí, ktorí patria k antropozofii, vzniká zrazu plno iracionálnych názorov a priority dobra a zla sa stanovujú bez objektívneho zaoberania sa. V každom prípade sa musím brániť proti tomu, keď sú vynášané na denné svetlo čisto osobné súdy bez akéhokoľvek vzťahu k vecnosti, lebo tieto sú vždy nesprávne, pretože taktiež nestavajú dotyčnú záležitosť do stredu, ale ihneď prejavujú osobnú averziu. Tvorenie úsudku si vyžaduje dlho trvajúce zaoberanie sa pohnútkami, ktoré pudia nejakú osobu ku konaniu a vždy by malo preniknúť ponad to osobné k hlbšiemu poznaniu.

Problematika výskumu poznávajúceho predošlé inkarnácie

Postup ako uvidieť predošlé inkarnácie, si vyžaduje intenzívnejšie štúdium duchovných svetov, ich zákonov a znakov, ktorými sa rozličné osobnosti vyznačujú počas ich života. Jedinec, ktorý berie na vedomie napríklad výsledok nejakého výskumu, si nemôže ihneď overiť, či sú údaje správne, alebo či podliehajú rozličným omylom. Tak ako niekto, kto nie je geológ, ani horolezec, nedokáže posúdiť, či v stene hrozí padanie skál, alebo či je strmý terén neškodný, tak ani bežný občan, aj keď sa orientuje na spiritualitu, nevie zistiť, či sú údaje pravdivé, alebo poliehajú skresleniu. V princípe však musí platiť pravidlo, že výpoveď môže byť až vtedy definitívne vyhlásená za nesprávnu, ak sa prostredníctvom dostatočného výskumu a poznaním odborných logických argumentov preukáže ako chybná. Pre kritiku by preto mala zmysel konštruktivita v zmysle skúmania, porovnávania a vytvárania hypotéz a tak by pôsobila proti nečestnej a projektívnej mašinérii odsudzovania a vševediaceho mudrlantstva.

Údaje o inkarnáciách môžu byť nápomocné pri pozorovaní a podnetom pre ďalšie výskumy v budúcnosti. Nie je bezpodmienečne nutné a účelné ihneď im dôverovať, lebo by to bolo azda ako slepá viera, ktorá by pôsobila ako zvádzanie, a rovnako aj na druhej strane, by údaje o inkarnácii mohli pôsobiť ako okamžité oponovanie v postoji obrany a agresivity. S trochou logického rozumu by sme mohli vychádzať prinajmenšom z toho, že za všetkými javmi a zvlášť v skrytosti akejkoľvek osobnosti žije hlboké tajomstvo a toto má duchovný význam.

Nejakú inkarnáciu odčítať, objaviť a interpretovať v správnych súvislostiach je veľmi ťažké, ľahšie je študovať popudy nejakého človeka a chápať ich v kontexte najrozličnejších svetských vplyvov. Predtým, než boli popudy Putina dostatočne študované, bol označený za zlo a odsúdený ako barbar, duševne chorý alebo ako vojnový štváč. Tieto úsudky v podstate pramenia z ľudského správania, ktoré, aj keď by malo ukazovať nejakým správnym smerom, nezodpovedá etickým a morálnym vlastnostiam, ktoré by bolo potrebné získať, aby prispeli k pokojnejšej existencii.

Inkarnácia Zelenského

Túto inkarnáciu je ťažké nájsť, ale dá sa pomerne ľahko ohraničiť. (Hľadanie) vedie na východ, dokonca do Ruska. V každom prípade nie je predošlá inkarnácia významná a nezasahuje ďaleko späť v čase. Duchovný výskum objavil človeka, ktorý nevynikal zvlášť ani v dobrom, ani v zlom, ktorý skôr rezonoval, bol pasívnym účastníkom diania vo svete. V životopise Zelenského je zarážajúce, že na rozdiel od Putina dostával veľa podpory a sotva musel vynaložiť nejaké veľké úsilie, tak pre svoju krajinu, ako aj pre svoju politickú kariéru. Pre väčšinu občanov je Zelenskij viac obeťou Putina a vďaka tomuto statusu získava sympatie Západu.

Putin bol schopný výrazne viesť Rusko k budovaniu, zatiaľ čo obchody, ktoré uskutočňuje Zelenskij, nie sú dostatočne presvedčivé. Podľa najrozličnejších politických expertov bolo dodnes na Ukrajine veľa situácií podobných občianskej vojne. Služby, ktoré Zelenskij ponúka ako hlava štátu skutočne ako svoju vlastnú osobnosť, sú nielen zanedbateľné, ale značne kontraproduktívne.

Aura Putina a aura Zelenského

Jemnohmotná aura človeka je očami neviditeľná, a predsa školením sa dá rozpoznať jej podstatný charakter. Ukazuje rozličné kvality, ktoré prúdia do človeka a ďalej aj tie, ktoré z človeka vychádzajú. Putin dnes v aure nesie veľkú záťaž a zreteľne vidno, že trpí pod vplyvmi veľkého poľa projekcií, ktoré sú voči nemu nasmerované. Javí to skoro ako zdrvujúce bremeno, ktoré nedokáže zvládnuť. Napriek tomu je v nej jemne modrasté jadro, ktoré mu dodáva silu a nádej. Táto modrastá farba je vnímateľná iba u človeka, ktorý venuje väčšiu pozornosť blahu celku a sleduje menej čisto osobné záujmy. Zdá sa však, že tento modrastý nádych v jeho aure je akoby dusivý, pretože na neho turbulentne doliehajú vonkajšie záťaže a pravdepodobne už čoskoro nebude schopný uskutočňovať cieľavedomý plán.

Aura Zelenského obsahuje celkom cudzí, ale nie veľmi diferencovaný, skôr mocný obal. Skladá sa z vplyvov tých najcudzejších účelov a záujmov. Jadro alebo duchovné centrum sa u Zelenského nedá rozpoznať. Aura, akú má Zelenskij, ukazuje silné kolektívne väzby a záujmy, ktoré vôbec nie sú spojené s hlbšími motívmi duševného vyššieho celku. Vôľa Zelenského preto nie je jeho vlastná, ale v pravom slova zmysle je riadená akoby zvonka.

Hospodárske záujmy Západu na Ukrajine

Malá osobná skúsenosť ma už v roku 1994 pripravila na to, že na Ukrajine budú znovu prebiehať ťažké konflikty. Na konzultáciu prišiel ku mne manželský pár, obaja boli lekári, a už vtedy sa veľmi vehementne sťažovali na Putina a počítali sa medzi obete jeho začínajúceho pôsobenia. Putin bol v tej dobe zástupcom primátora a poradcom pre zahraničné otázky v Petrohrade. Autoritatívne nariadil, aby všetci, ktorí sú zapojení do nekontrolovateľného a nelegálneho obchodu so zemným plynom, boli zatknutí a riešení ako skorumpovaní a poškodzujúci krajinu. Putin však nemal dosah na tých ľudí, ktorí sídlili na Západe, napríklad v Mníchove alebo vo Viedni. V každom prípade sa lekárska dvojica sťažovala na veľké straty, pretože títo dvaja už nemohli mať výnos vo výške štyroch miliónov mesačne. Práve v tom čase sa u nich rozhorela veľká nenávisť proti Putinovi. Obaja, lekárka aj lekár, v dôsledku ich silnej nenávisti potrebovali ošetrenie a trvalo vyše roka, kým sa ako-tak dokázali vyrovnať so stratami a zrútením nelegálneho obchodu.

Koľko ľudí dnes nenávidí Rusko čisto kvôli nadmernému obchodnému súpereniu?

V každom prípade na všetkých, ktorí bez akéhokoľvek vnímania vynášajú okamžité súdy, vidieť vyložene vojnové štvanie. Z celej nespokojnosti, ktorá pochádza z prosperity, materializmu a nedostatočného napĺňania zmyslu, vzplanú nebezpečné potenciály, ktoré doslova cielia k väčšiemu vojnovému dianiu. Nebezpečenstvo preto nie je u Putina, ale v nerozumnom a bezuzdnom odsudzovaní, ktoré Západ generuje v tomto ukrajinskom konflikte. Z tohto dôvodu práve tí slabí v štátnom systéme sú velebení a tí, ktorí sú vtiahnutí do konfliktu, sú odsudzovaní.

 

Starší článok o zmyslovom aj nadzmyslovom vnímaní Putina, uverejnený 3.12.2017 - tu.

Meditácia 128, 129, 130

5. marca 2022

Meditačný obsah 128

Pozorovanie účinkov plagiátov vo vzťahu k riadnemu používaniu citácií a autorských práv touto meditáciou uzatvárame. Duchovné školenie a formovanie meditácie sa musí zakladať na prvom prirodzenom poriadku, ktorý potrebuje takzvané astrálne telo pre svoje pokojné a intaktné zosúladenie vzťahov.

V dnešnej aktuálnej situácii sú znepokojujúce machinácie, ktoré sa dejú na ukrajinskej scéne. Spravodajstvá sú všetkým možným, len nie sú spoľahlivé, alebo, aby sme to vyjadrili inak, sú klamlivé a jednostranné. Pri dôkladnom pohľade na celú situáciu je možné si dobre všimnúť, že za všetkými odsúdeniami zo strany Nemecka o invázii Putina, stojí akési vojnové štvanie.

Otázka, ako sa meditujúci voči tomu celkovo stavia, čo môže robiť a myslieť, nie je jednoduchá. Z ezoterického pohľadu existujú veľmi jasné dôvody, prečo sa veci čoraz viac vyhrocujú. Opisovať tieto ezoterické dôvody by však nebolo účelné a ak by človek o nich vedel, neprinieslo by to žiadne zmeny, pretože tieto poznatky by ostali len na povrchu.

Pri ďalších meditáciách by sme mali naďalej pristupovať k oblasti, ktorá nás nabáda k vývoju, je to takzvané piate centrum, ktoré je kľúčové pre rozvoj srdcového centra. Každý jeden človek by dnes chcel rozvinúť svoje srdcové centrum a predsa musí najprv rozvinúť svoje piate centrum, višuddha-cakru, ako nadriadenú úroveň, ktorá vytvára poriadok v astrálnom tele.

Dych, najmä voľný dych, ktorého ideu a metodiku som vyvinul, opisuje neporušené piate centrum. Toto sa školením vychováva k svojej príjemnej, širokej dimenzii prostredníctvom určitých cvičení duše, prostredníctvom procesov aktívnych vo vedomí a najmä prostredníctvom založenia duchovného obsahu. S dobrým piatym centrom bude človek prirodzene čeliť negatívnym podmienkam doby.

Nasledujúca pasáž evanjelia slúži ako prvý základ pre meditáciu o dychu:

23 Keď vojaci Ježiša ukrižovali, vzali jeho šaty a rozdelili ich na štyri časti, pre každého vojaka jednu. Vzali aj tuniku. Ale tento odev nebol zošívaný, bol odhora v celku utkaný. 24 Preto si medzi sebou povedali: „Netrhajme ho, ale žrebujme oň, čí bude!" Aby sa splnilo Písmo: „Rozdelili si moje šaty a o môj odev hodili žreb." A vojaci to tak urobili. (Ján 19, 23-24)

Rudolf Steiner k tejto pasáži z evanjelia hovorí, že tunika je vyjadrením celého ovzdušia zeme. Ostáva nerozdelená, ale žrebovali o ňu. Vzduch sám o sebe patrí všetkým ľuďom a vďaka svojej vlastnej ľahkosti a oscilácii uniká pred zasahovaním.

Úryvok z evanjelií v súvislosti s výkladom Rudolfa Steinera je obsahom meditácie na budúci týždeň. Prostredníctvom tejto každodennej meditácie si cvičiaci čoraz viac získava vzťah k podstate vzdušnosti.

Zdroje:

1) Heinz Grill: „Sedem sedmoročí a sedem čakier" – Piate energetické centrum

2) Rudolf Steiner: „Teozofia na základe Jánovo evanjelia" – prednáška zo 6. novembra 1906, v GA 094, s. 295-296.

11. marca 2022

Meditačný obsah 129

Ovzdušie obaľuje celú Zem a každé indivíduum dýcha tento vzdušný živel bez toho, že by samého seba mohlo vymedziť do nejakej svojej vlastnej domnelej ríše s ostrými kontúrami. Pokiaľ si pozemská viditeľná skutočnosť s jej určenou formou nárokuje priestor, tak na rozdiel od tohto materiálneho bytia - vzduch priestor vypĺňa bez toho, aby ho celkom obsadil. Všetko vzdušné ostáva v pohybe a hýbe sa z jedného miesta na druhé a od jedného indivídua k druhému.

Tento vzdušný okruh môže byť teraz naplnený myšlienkami viazanými viac materialisticky alebo na rozdiel od toho môže byť slobodnejšie, pohyblivejšie a duševne živšie zušľachtený. Ľudské vedomie sa najrýchlejšie hýbe bezprostredne smerom do vzdušného živlu a podľa toho, aký charakter majú pocity a myšlienky jednotlivcov, to podstatné sa rozvíja v atmosfére vzduchu.

Keď na nejakom mieste nastane vojna alebo nepokoje, neznamená to, že by sa presne v tomto ohnisku nachádzal pôvod diania. Ako práve Nemecko tu na Západe negatívne rozohňuje vzduch, že to zvádza k vojnovému akcionizmu (v zmysle prehnanej aktivity)? Podobne ako pri počasí sa vzájomne ovplyvňujú oblasti vysokého a nízkeho tlaku aj pri situácii vo svete je tu všetko spojené, aj určité karmické osudy sa odohrávajú práve preto, že iné si vyhradzujú zvláštne prednostné miesto v zdanlivej aristokratickej ušľachtilosti, ktorá je v skutočnosti popudzujúcim šialenstvom.

A preto úlohou pre meditáciu bude usmerňujúca otázka:

Čo a aké sily prioritne odovzdáva jednotlivý človek, predovšetkým vlastné ja a vlastný akcionizmus, do veľkého vzdušného obalu Zeme? Ako je dych viazaný nevedomosťou a emocionalitou?

Zdroje na prehĺbenie:

1) Slobodný dych je základným predpokladom vydarenej meditácie. Pokiaľ cvičiaci zotrváva celkom vo väzbách svojej vlastnej telesnosti, nedokáže uskutočniť slobodnú a účinnú myšlienkovú prácu. Dýcha neslobodne a dychom sa nevedome viaže späť na dovtedajší emocionálny potenciál, a tým na svoju karmu.

2) Rudolf Steiner v súvislosti s Jánovým krstom vyslovil nasledovné slová:

(...) Teraz pochopíte, že v tom okamihu, ako sa to udialo, nezúčastňovala sa toho iba malá časť priestoru, kde sa Jánov krst odohrával. To by bola iba ľudská krátkozrakosť, keby sme verili, že čokoľvek, čo sa deje v súvislosti s akoukoľvek entitou, by bolo uzavreté v medziach, ktoré oko vidí. To je mocná ilúzia, ktorej by sa mohli ľudia oddávať, ak by dôverovali iba svojim očiam. (...)" GA 112, s.183, Krst v Jordáne

3) Heinz Grill v článku „Korona vírus: zaoberanie sa strachmi a sugesciami" (https://heinz-grill.de/sk/koronavirus-povedomie/):

„Keď niekto trochu presnejšie pozoruje súčasné opatrenia, ktoré sa uplatňujú v boji proti vírusu, neostáva mu iné, než skonštatovať, že potenciálnym nebezpečenstvom je omnoho viac strach, než vec samotná. Strach v takomto rozsahu uvoľňuje nevedomé, strhujúce reakcie a zahaľuje človeka ako otrávený vzduch na dýchanie. Stupňujúce sa reakcie neznamenajú nič iné, než to, že občan neprejavuje odvahu zastať si svoj vlastný potenciál a svoju schopnosť, objektívne myslieť nejakú vec, predstavovať si ju a posúdiť. Inštinktívna reakcia typu "chrániť-sa" vedie ľudský potenciál vedomia skutočnosti do priepastnej hĺbky a doslovne ho viaže späť do sveta karmy, ktorá ho viac alebo menej uzatvára v starých štruktúrach."

18. marec 2022

Meditačný obsah 130

Každý jedinec svojimi skutkami a svojimi pocitmi nevedome spôsobuje nie len vonkajší pohyb vzduchu, ale do okolitého prostredia odovzdáva bytosti, reálne astrálne substancie. Aj samotná snaha nevypustiť bytosti do ovzdušia je odsúdená na neúspech, keďže ľudská túžba pôsobí v neustálej aktivite cez organizmus a rozosiela ním vytvorené substancie akoby to boli jemnohmotné produkty.

Proti tejto žiadostivosti pôsobí takzvaný ľudský rozum, ktorý by mal byť založený na jasných predstavách a myšlienkach.

Friedrich Schiller to vyjadril veľmi jasne v zmysle procesu oslobodenia prostredníctvom rozumu alebo, inak povedané, prostredníctvom vyššieho ľudského myšlienkového zmyslu:

Vydobyl si vyšší zmysel,
ktorým si vynútil záblesk pravdy,
ktorý oslobodzuje samotných duchov.
Vybojovať si slobodu rozumu
znamená práva pre všetky národy,
platí na celú večnosť.1

Na inom mieste Schiller hovorí jednoduchším spôsobom:

Rozum je pochodňou v žalári.2

Veľký nemecký básnik nepoužíva slovo rozum v banálnom zmysle, ale ho volí veľmi vedome v obsahovo ušľachtilom význame morálnych myšlienok.

Slobodný dych otvára okno harmónii, ktorá nepozná a nestrpí poviazané bytosti, ktoré by museli v atmosfére niesť podobu tieňovej existencie. Je výsledkom dosiahnutia procesov stretania sa a myslenia na základe obsahu.

Avšak predpokladom slobodného dychu a akéhokoľvek prvého vývoja dobrého myšlienkového zmyslu je, že človek zohľadní nasledujúcu vetu, ktorá je príkladná pre piatu čakru a tvorí jej základný východiskový bod:

Po nazeraní, pozornosti a obsahovej myšlienkovej orientácii nasleduje slovo a toto je cesta slobody, ktorá nikdy nesmie byť obrátená.

Preto človek nerozpráva predtým, než by nadobudol primárne nazeranie na druhého alebo na nejakú záležitosť.

Nasledovný týždeň bude táto veta sprevádzať meditáciu.

1 Schiller, F., Básne. Z: Na oslavu prelomu storočia (Fragment), 1801
https://www.aphorismen.de/suche?f_thema=Vernunft&f_autor=3312_Friedrich+von+Schiller prevzaté 18.3.2022

2 Schiller, F., Teoretické spisy. Filozofické listy. Napísané na začiatku a v strede 80tych rokov.
https://www.aphorismen.de/suchef_thema=Vernunft&f_autor=3312_Friedrich+von+Schiller prevzaté 18.3.2022