O joge  cvičenia jogy < zostavy ásan  späť

Zostava – Vôľa a vnútorná sila človeka

december 2012

 

Zostava sa začína mantrickým 7-členným cvičením o vývoji rastliny a človeka:

Počiatok

spočíva v pripravenosti

k čistote kvetu rásť,

ktorý doširoka svetlu sa otvára,

naspäť do stredu vracia sa

v uznaní

a odovzdanosti.

Prvá ásana pripraví prvú koncentráciu a zvnútornenie v srdci: 

1.  Strom

 

Je to skutočne mier, ktorý sa v ľúbeznom orgáne srdca pomocou jemného kvietku poznania prebúdza cez temnotu, tak čisto, radostne a bohato, ako vianočná ruža zvestuje v neskorých zimných mesiacoch to mimozemské v tom pozemskom, nekonečné v konečnom a nepremenné v premenlivom.

Centrum sa posunie nadol do sveta substanciálnych éterických síl vo dvoch ásanách - predklonovej a záklonovej.

2.  Predklon v stoji

Oblasť krížovej kosti spája pocity z nôh s cítením vytekania pozdĺž chrbta, akoby vychádzania von zo seba.

 

3.  Malý mostík

Most spája dva brehy.

Nanovo sa pozornosť sústredí v centre srdca, z ktorého tryskajú éterické sily nahor a vynášajú telo do výšky:

4.  Sviečka

Človek sa stáva tichým kvetom.

5Trojuholník v ľahu na boku

 

3 smery predĺžené do nekonečna - centrovanie vôle a vedomé rozloženie napätí a uvoľnení.

 

6.  Ryba

 

Diferencované myslenie a diferencované konanie, vôľa.

Obraz ticha pri otvorení v prítomnosti tu a teraz.

 

7.  Široké roztiahnutie

Kolobeh vody v prírode – obraz prúdenia a sústredenia vnútorných síl.

 

8Kobra

Nesmrteľný život je duchovný život a má svoju existenciu v duši, ktorá žije v skrytosti všetkých foriem. Forma tvorí iba určitý druh škrupiny alebo materiálneho nositeľa pre vnútornú transcendentnú dimenziu duše. Telo je stvorené z múdrosti a tvorivej sily, ktorá prúdi zo zdroja, ktorá nie je očiam viditeľná. 

9.  Točný sed

Je to celok a súčasne večnosť, čo rodí svoje nespočetné zjavenia vo stvorení. Tak vidíme v prírode jazero a na jeho hladine pláva biely kvet lekna, ktorý sa svojím gestom otvára svetlu. Kvet je zmyslovým obrazom voľne tkajúceho slnečného vedomia a jazero je symbolom hmoty alebo pevnosti tela.

Poslednú ásanu vedieme z prípravnej polohy strom ďalej do pokračovania:

10.  Kôň

Cvičiaci sa vydáva do istého druhu odvahy neistého vystavenia sa, do formy novej rovnováhy, ktorú nachádza vo sfére, ktorá skoro citeľne spočíva vzdialená od všetkých pozemských istôt.

 

Zostava sa ukončí mantrickým cvičením:

Z radosti a žiaľu

sa tvorí nový stred

v tichu myšlienok

a v odovzdanosti.

Texty sú vybraté z kníh Heinza Grilla: "Duševná dimenzia jogy" a "Preduchovnenie telesnosti".

      O joge  cvičenia jogy < zostavy ásan  späť