Cvičenia duše

Človek – kozorožec - ideál

Vnútorná hnacia sila tohto človeka ho poháňa, aby sa neúnavne a zdolávaním všetkých prekážok prebojovával z temnoty k svetlu, aby zo seba striasol počiatočnú tiaž a záťaž, aby u neho nastali jasné a čisté pomery. Je v imaginatívnom vyobrazení je akoby bytosťou kozoroha aj s prednými kopytami a so spodným telom ryby. Znamená to, že môže súčasne žiť na výšinách hôr ako kozorožec a rovnako v hlbinách bytia, akoby v hlbinách mora. Dokáže spájať tieto protiklady a povznášať sa nad to ťaživé.

Jeho cesta vedie prijatím sveta s jeho požiadavkami a povinnosťami, ich zvládnutím a spojením sa súčasne aj požiadavkami a povinnosťami vyšších svetov.

Človek vyvára poriadok, rád, štruktúru a jasnú konkrétnosť. Snaží sa na zemi zjednať poriadok, ktorý by zrkadlil poriadok neba. Svojou vážnosťou, rozumnosťou a rozvážnosťou vnáša určitú triezvosť, vecnosť, realistický a objektívny pohľad, a tým sa stáva praktickým, systematickým, disciplinovaným a dôkladným.

S vážnou tvárou si plní povinnosti a svojou zdržanlivosťou a skôr uzavretosťou pôsobí akoby chladne, napriek tomu, že vo vnútri je hlboko zapálený a vysoko zodpovedný. Konzervatívna a tradicionalistická stránka mu dáva spoľahlivosť a serióznosť. Spoločenská orientácia je rozvinutá v túžbe po uznaní a pocite dôležitosti, čo dosahuje vďaka maximálnej stabilite, neochvejnosti, vernosti voči ľuďom aj voči vysokým princípom.

Svojim racionálnym, logickým, analyzujúcim a vecným myslením dokáže spoľahlivo plánovať budúcnosť. Starostlivým premýšľaním, mimoriadne sústredeným, s chladnou hlavou a planúcim srdcom dokáže zredukovať zbytočnosti, ovládnuť emócie a svojou neochvejnosťou a vytrvalosťou je oporou pre ostatných. Je schopný klásť odpor a neohnúť sa. Za vonkajšou disciplínou a poriadkom sa ukrýva rovnako usporiadaný a bohatý vnútorný život a citová hĺbka.

Navonok neprístupný a zdanlivo chladný utieka sa k práci, ktorá ho napĺňa, ak v nej vidí zmysel a kde sa môže naplno oddať svojim prednostiam, kde sa môže spoliehať na triezve kvality myslenia a schopnosti koncentrácie. Rád si kladie ciele a plnenie povinnosti ho drží v živej aktivite a záujme. Ochotne si volí sebaobmedzovanie a svoju individuálnu osobnosť podriaďuje celku za účelom dosiahnutia vytýčeného cieľa v práci pre spoločnosť, jej riadne fungovanie a napredovanie.

Človek – vodnár - ideál

Človek hľadá niečo nové, neobvyklé, čo sa vyníma originalitou a vychádza z idey. Jeho humánnosť, pravdovravnosť, svedomitosť a ďalšie etické a morálne zásady ho predurčujú na určitú výnimočnosť. Túžba poznávať, orientácia na budúcnosť a schopnosť predvídať spolu s určitou objektivitou, racionálnosťou, logikou, vynaliezavosťou ho robí avantgardným, duchaplným, ale súčasne aj originálnym.

Radosť z experimentovania, z nových a neobvyklých poznatkov podopretá istou intuíciou, nezávislosťou a láskou k slobode spolu s ideálmi priateľstva, ho predurčuje na vytváranie spoločenstiev slobodných individualít a rovnako zmýšľajúcich ľudí.

Človek sa orientuje na realizáciu ideálov, na tvorbu a uskutočňovanie ideálnej budúcnosti pre ľudstvo. Nižšie popudy a emócie považuje za nevhodné a preto sa od nich dištancuje. Jeho oduševnenie smeruje k tomu, čo je racionálne a tiež duchovné. Hľadá vyššie aspekty vo všetkých oblastiach života.

Človek prejavuje záujem o hlboké sociálne otázky a jeho riešenia sú charakteristické idealizmom. Nasadzuje svoje sily pre spoločnosť, avšak skôr v rovine myslenia. Jeho ideová uvedomelosť a záujem, ako zlepšiť svet, formuje túžby po reformách, ale ostáva často pri slovách. Takýto človek však vytvára vynikajúce predpoklady, ktoré prúdia do spoločnosti a progresívne ju ovplyvňujú.

Jeho extrémny individualizmus mu nebráni spolčovať sa so seberovnými a jeho idealizmu by vyhovovalo, keby všetci ľudia boli bratmi, boli si rovní a slobodní. Je to individualita, ktorá vyčnieva svojím prínosom pre spoločnosť a je si toho vedomý.

Jeho túžba zastať si svoje ideály a to, čo považuje za pravdivé a správne ho stavia v istom zmysle do pozície elity. Vidí kontrast medzi ideálom a realitou, ale dokáže urobiť veľmi veľa pre to, aby pomohol aj druhým ľuďom k pokroku a priblíženiu sa k duchovnému svetu.