meditácie

články

meditačná práca s pojmami - pojem: kresťanské duchovné pôsobenie, pojem: éterické sily

Nechceme Vás učiť a vnucovať Vám náš obraz sveta a človeka, chceme vo Vás podnietiť sily a schopnosti, ktorými si Vy sami vytvoríte pravdivý obraz o sebe a o svete.

Výživa a dávajúca sila človeka

Dopredaj posledných výtlačkov stále aktuálnych kníh, podľa ktorých cvičíme, za znížené ceny:
Duševná dimenzia jogy 12 €
Preduchovnenie tela 10 €


Joga a rakovina

Mantry

Mantra Šiva Šiva maha deva

Noty

    

spievanie

„Šiva, Boh askétov, podľa bájí prebýva v Himalájach, v ríši osamelých výšok a snehov. Himaláje sú ako výhľad na vnútornú prirodzenosť čistej matérie, prapôvodnej, nedotknutej zeme, ktorá je v sebe samej ako jasné, biele svetlo, ako sneh a kryštály, ako ligotavý ľad.

Matéria, ktorú vidíme v horách, ktorá bielymi kryštálmi snehu svieti voči našim očiam najpôvodnejšie a najfascinujúcejšie, je v istom zmysle spomienkovým obrazom čistého rajského existenčného bytia prahmoty, existujúcej ešte vo svojom východisku. V tejto matérii žije tajomná sila ohňa, ktorá ako tvorba tepla nie priamo, ale nepriamo, dospela do svojho vyjadrenia.

Veľké, tajomné mystérium nášho života je dané prostredníctvom seba-vedomia, to znamená, prostredníctvom ohňa Ja-seba. Avšak keď teraz chceme predstaviť Šivu v imaginácii a chceme zvoliť obraz snehov Himalájí, môžeme sa naučiť uznať, tíško tušiac, skutočnosť daného Ja-seba, ktoré nás pozdvihuje nad stvorenia iných ríš, a zažiť záhadu mlčiaceho ticha vyššej múdrosti.

Hory so zónami pokojnými a pokrytými snehom nás odkazujú na najvnútornejší princíp archai, princíp telesnosti v nás. Odvolávajú nás na personálne vznikanie Ja. Tak ako kopec raz vznikol a ustúpil späť vo svojom mlčaní matérie, tak sa v nás samých zrodí individuálne telo ducha, ktoré sa nachádza v mlčaní blahoslavenosti. Šiva je múdra, mlčiaca, archaická hora osobnosti v nás.

Z tohto dôvodu môže byť pri opakovaní mantry myslená jasne svietiaca hora vo svite mesiaca, ako symbol čistej matérie." - Heinz Grill

 

Mantry  <  späť

Mantra Vande sat - čit - ánanda

 

 

Význam a preklad:

Klaniam sa pred Tebou, najvyššie bytie - vedomie - blaženosť.

Ten, kto je zapletený do sveta, Ho odmieta.

Ten, kto najhlbšie túži po Ňom,

snaží sa o najvyššie stanovisko.

Klaniam sa pred Tebou, najvyššie bytie - vedomie - blaženosť.

Klaniam sa pred Tebou.

Pred Tebou, Najvyšší, od počiatku súci, večný, Boh Pánov,

dokonalý bez prerušenia, najlepší z najlepších.

Si úplne oslobodený od trojakej poškvrny (tela, vedomia a duše).

Nemôžeš byť rozpoznaný tým, kto stojí celkom vo zviazanosti so svetom.

Klaniam sa.

 Noty

spievanie

„Touto piesňou chceme splodiť bytosť úctivosti ku sat-čitt-ánande."
Heinz Grill, dňa 1.1.2007

 "... cesta vedie priamo do meditácie a do rozvíjania vnútorného utvárania zmyslu pre vytúžený cieľ, ktorý určitým pojmom iba dostal pomenovanie. Len čo vnikneme do vnútra pojmu a pobadáme jemnohmotnú váhu jeho nevážiteľnej inšpirácie, rozpoznáme tú vysokú, nepomenovateľnú autoritu blahoslavenej alebo blaženosť spôsobujúcej dimenzie, ktorá nepokojný rozum vedie k pokloneniu sa a ktorá pomkne emocionálne srdce k mierumilovnému ustúpeniu. Tieto citlivé vnemy o svätej dimenzii trojnosti alebo o nevysloviteľnej sat-čit-ánande nás vedú akoby do vnútra svätého priestoru, prichádzajúc k jeho dverám, vyzúvajúc topánky a pokloniac hlavu nadol, vždy z osamelej plachosti sa skláňame. Za tieto veľkolepé, jemné, vznikajúce a úctyhodné city sme povďační, lebo sú výsledkom správneho a vzrastajúceho rozpoznávania. Chceme rozvíjať pozornosť a poznanie pomaly, pomocou cielenej prípravy, a tak odhaľovať skrytý zmysel tvorivých bohatstiev v tradičných pojmoch."

Z knihy „Joga a kresťanstvo" od Heinza Grilla, Prednáška: „Advaitistická sat-čit-ánanda a kresťanská trojjedinosť", str. 26, posledný odstavec.

 

Význam slov:

Vande – klaniam sa pred Tebou

Sat-čitt-ánanda – bytie, vedomie, blaženosť

Bhogi – ten kto je zapletený do sveta

Lančitta – odmietať

Jogi – k Bohu usmernený človek

Vančitta – hlboko túžiaci, snažiaci sa

Paramapadam – najvyššie stanovisko -  परमपद

Púrana - od počiatku súci, prapôvod, večný

Paratparam – Boh pánov

Púrnam – dokonalý

Akchanda – bez prerušenia

Paravaram – najlepší z najlepších

Trisanga - trojaká poškvrna (tela, vedomia, duše)

Šuddhama – očistený

Sanga – stáť v poviazanosti

Buddham – poznať

Durvedam – ťažko rozpoznať

preklad zo sanskritu podľa - Berd Lindner: Liederbögen 

Mantrické piesne z ašramu Šantivanam v južnej Indii sa všetky obracajú na najvyššie duchovno, či už je to v kresťanskom zmysle v trojnosti Otca, Syna a Ducha, alebo nadosobne vyjadrené v sat, čitt, ánande, v najvyššom bytí, múdrosti a blahoslavenosti. Cítiť v tom vyššie porozumenie náboženstvám. To pochádza z toho, že zakladateľ indického benediktínskeho kláštora, pater Bede Griffiths, postavil svoj život do nezištnej služby blížnym. Ľudia z celého sveta sa prostredníctvom jeho rečí a písomností stávajú pozornými voči jedinému duchu, ktorý leží v základoch náboženstiev v ich rozličných výrazoch.

Heinz Grill: „Piesne v oddanosti Bohu“

 

Mantry  <  späť